20.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/1


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/23/EU,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010,

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (3) säädetään, että verotettavista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista maksaa arvonlisäveroveron (alv) niiden suorittaja. Kun kyseessä ovat rajatylittävät liiketoimet ja eräät rakennus- ja jätealan kaltaiset jäsenvaltion sisäiset suuririskiset alat, luovutuksen tai suorituksen vastaanottajan olisi kuitenkin oltava arvonlisäverovelvollinen.

(2)

Alv-petosten vakavuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava tilapäisesti soveltaa menettelyä, jonka mukaan arvonlisäverovelvollisuus siirtyy henkilölle, jolle siirtyvät direktiivin 2003/87/EY (4) 3 artiklassa määritellyt kasvihuonekaasujen päästöoikeudet ja muut yksiköt, joita voidaan käyttää mainitun direktiivin noudattamiseksi.

(3)

Tällaisen menettelyn, jota yleisen soveltamisen sijasta sovelletaan palveluihin, joiden viimeaikainen kokemus on osoittanut olevan erityisen petosalttiita, käyttöönoton ei tulisi vaikuttaa kielteisesti alv-järjestelmän perusperiaatteisiin, kuten veron maksamiseen erinä.

(4)

Jäsenvaltioiden olisi laadittava arviointikertomus menettelyn soveltamisesta, jotta sen tehokkuutta voidaan arvioida.

(5)

Jotta voitaisiin avoimesti arvioida menettelyn soveltamisen vaikutuksia petolliseen toimintaan, jäsenvaltioiden arviointikertomusten olisi pohjauduttava jäsenvaltioiden etukäteen määrittelemiin perusteisiin. Tällaisissa arvioinneissa olisi selkeästi määritettävä petoksen taso ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen sekä siitä johtuvat petollisen toiminnan kehityssuuntausten mahdolliset muutokset, mukaan lukien muut palvelusuoritukset. Kertomuksessa olisi myös arvioitava vaatimusten noudattamisesta verovelvollisille aiheutuvia kustannuksia.

(6)

Jokaisen jäsenvaltion, joka on todennut alueellaan petollisen toiminnan kehityssuuntausten muutoksia tässä direktiivissä esitettyjen palvelujen osalta, olisi laadittava tästä kertomus.

(7)

Jotta kaikille jäsenvaltioille tarjottaisiin mahdollisuus soveltaa tällaista menettelyä, on tarpeen muuttaa direktiiviä 2006/112/EY.

(8)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on torjua alv-petoksia voimassa olevista unionin säännöistä poikkeavalla tilapäisellä toimenpiteellä, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(9)

Sen vuoksi direktiiviä 2006/112/EY olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiiviin 2006/112/EY artikla seuraavasti:

”199 a artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat 30 päivään kesäkuuta 2015 saakka ja vähintään kahden vuoden ajaksi säätää, että veronmaksuvelvollinen on verovelvollinen, joka vastaanottaa minkä tahansa seuraavista luovutuksista tai suorituksista:

a)

siirrot, jotka koskevat kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (5) 3 artiklassa määriteltyjä kasvihuonekaasujen päästöoikeuksia, jotka voidaan siirtää mainitun direktiivin 12 artiklan mukaisesti;

b)

siirrot, jotka koskevat muita yksiköitä, joita toimijat voivat käyttää mainitun direktiivin noudattamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisesta, kun tällainen menettely otetaan käyttöön, ja toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a)

ilmoitus menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen soveltamisalasta ja yksityiskohtainen kuvaus liitännäistoimenpiteistä, mukaan lukien mahdolliset verovelvollisille asetetut raportointivelvoitteet ja mahdolliset valvontatoimenpiteet;

b)

arviointiperusteet, joiden avulla voidaan verrata 1 kohdassa lueteltuihin palveluihin kohdistuvaa petollista toimintaa ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen, muihin palveluihin kohdistuvaa petollista toimintaa ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen sekä muuntyyppisen petollisen toiminnan mahdollista kasvua ennen menettelyn soveltamista ja sen jälkeen;

c)

menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen voimaantulopäivämäärä ja kesto.

3.   Edellä 1 kohdassa säädettyä järjestelmää soveltavien jäsenvaltioiden on 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä arviointiperusteita noudattaen toimitettava komissiolle kertomus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014. Kertomuksessa on ilmaistava selkeästi, mitkä tiedot ovat luottamuksellisia ja mitkä tiedot voidaan julkaista.

Kertomuksessa on oltava yksityiskohtainen arviointi toimenpiteen vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta erityisesti seuraavilta osilta:

a)

vaikutus petolliseen toimintaan toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvien palvelusuoritusten osalta;

b)

petosten mahdollinen siirtyminen tavaroihin tai muihin palveluihin;

c)

verovelvolliselle toimenpiteen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset.

4.   Jokaisen jäsenvaltion, joka tämän artiklan voimaantulopäivän jälkeen on todennut alueellaan petollisen toiminnan kehityssuuntausten muutoksia 1 kohdassa lueteltujen palvelujen osalta, on toimitettava tästä komissiolle kertomus viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka valitsevat direktiivin 2006/112/EY 199 a artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamisen, on toimitettava komissiolle menettelyn soveltamista koskevan toimenpiteen säännökset, kun menettelyn soveltaminen alkaa.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2015.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

6 artikla

Tämä direktiivi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SALGADO


(1)  Lausunto annettu 10. helmikuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 21. tammikuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(5)  EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.”