23.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/800/YUTP,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2010,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2006/795/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä marraskuuta 2006 Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2006/795/YUTP (1), jolla pantiin täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1718 (2006), jäljempänä ’päätöslauselma 1718 (2006)’.

(2)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä heinäkuuta 2009 yhteisen kannan 2009/573/YUTP (2), jolla muutettiin yhteistä kantaa 2006/795/YUTP ja pantiin täytäntöön Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1874 (2009), jäljempänä ’päätöslauselma 1874(2009)’.

(3)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 päätöksen 2009/1002/YUTP (3) yhteisen kannan 2006/795/YUTP muuttamisesta.

(4)

Neuvosto on yhteisen kannan 2006/795/YUTP 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastanut perusteellisesti tämän yhteisen kannan liitteissä II ja III olevat luettelot henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan mainitun yhteisen kannan 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa ja 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa. Neuvosto on päätynyt siihen, että kyseisiin henkilöihin ja yhteisöihin olisi edelleen sovellettava rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Neuvosto on todennut muitakin henkilöitä ja yhteisöjä, joihin olisi sovellettava rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Tämän päätöksen liitteiden I ja II muuttamista koskevaan menettelyyn olisi kuuluttava se, että nimetyille henkilöille ja yhteisöille toimitetaan luetteloon merkitsemisen perusteet, jotta heillä on tilaisuus esittää huomautuksia. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

(7)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, omistusoikeutta ja oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä päätöstä olisi sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(8)

Tässä päätöksessä noudatetaan myös täydellisesti Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden velvoitteita ja otetaan huomioon turvallisuusneuvoston päätöslauselmien oikeudellisesti sitova luonne.

(9)

Yhteinen kanta 2006/795/YUTP olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(10)

Unionin täytäntöönpanotoimenpiteistä säädetään Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä maaliskuuta 2007 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 329/2007 (4).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään seuraavien tuotteiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, suora ja välillinen toimittaminen, myynti ja siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen riippumatta siitä, ovatko mainitut tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta:

a)

aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet, mukaan lukien ampuma-aseet ja -tarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat, lukuun ottamatta muita kuin taisteluajoneuvoja, jotka on valmistettu luodinkestävästä materiaalista tai varustettu luodinkestävillä tarvikkeilla ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Korean demokraattisessa tasavallassa olevan unionin ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen.

b)

kaikki turvallisuusneuvoston tai päätöslauselman 1718 (2006) 12 kohdan nojalla perustetun komitean, jäljempänä ’pakotekomitea’, päätöslauselman 1718 (2006) 8 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti määrittämät tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballistisia ohjusohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia.

c)

eräät muut tuotteet, tarvikkeet, laitteet, tavarat ja teknologia, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai jotka voisivat edistää sen sotilastoimia ja joihin sisältyvät kaikki kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (5) liitteessä I luetellut kaksikäyttötuotteet ja -teknologia. Unioni toteuttaa tarvittavat toimenpiteet määrittääkseen, mitä tämän säännöksen soveltamisalaan kuuluu.

2.   Samoin kielletään:

a)

sellaisen teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelun, avun tai välityspalvelun antaminen, joka liittyy 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai teknologiaan tai kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Korean demokraattisessa kansantasavallassa käytettäväksi;

b)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen myöntäminen, mukaan lukien erityisesti avustukset, lainat ja vientiluottovakuutukset, näiden tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimittamiseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelujen, avun tai välityspalvelun antamiseen suoraan tai välillisesti Korean demokraattisessa kansantasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Korean demokraattisessa kansantasavallassa käytettäväksi;

c)

osallistuminen tietoisesti tai tahallisesti toimintaan, jonka tarkoituksena tai tuloksena on a tai b alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3.   Kielletään myös edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian hankinta Korean demokraattisesta kansantasavallasta jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen sekä 2 kohdassa tarkoitetun teknisen koulutuksen, neuvonnan, palvelujen, avun, rahoituksen ja rahoitustuen tarjonta jäsenvaltioiden kansalaisille Korean demokraattisen kansantasavallan toimesta riippumatta siitä, ovatko ne peräisin Korean demokraattisen kansantasavallan alueelta.

2 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa tehdä Korean demokraattiselle kansantasavallalle myönnettäviä avustuksia, rahoitusapua tai pehmeäehtoisia luottoja koskevia uusia sitoumuksia muihin kuin siviiliväestön tarpeita suoraan vastaaviin humanitaarisiin ja kehitystarkoituksiin tai ydinaseriisunnan edistämiseen, eivät myöskään osallistuessaan kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan. Jäsenvaltioiden on myös pidettävä huolta nykyisten sitoumusten vähentämisestä ja, jos mahdollista, niiden lopettamisesta.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää julkista taloudellista tukea Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa käytävää kauppaa varten, mukaan lukien vientiluottojen, -takuiden tai -vakuutuksen myöntäminen, tällaiseen kauppaan osallistuville kansalaisilleen tai yhteisöilleen, jos tällainen taloudellinen tuki voisi edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja.

3 artikla

Kielletään ylellisyystuotteiden suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto Korean demokraattiseen kansantasavaltaan jäsenvaltioiden kansalaisten toimesta tai jäsenvaltioiden alueen kautta tai alueelta käsin tai jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa alusta tai jäsenvaltiossa rekisteröityä ilma-alusta käyttäen riippumatta siitä, ovatko mainitut tuotteet peräisin jäsenvaltioiden alueelta.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden tulon alueelleen tai näiden kauttakulun alueensa kautta:

a)

liitteessä I luetellut, pakotekomitean tai turvallisuusneuvoston nimeämät henkilöt ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin liittyvästä Korean demokraattisen kansantasavallan politiikasta, mukaan lukien sen tukeminen tai edistäminen;

b)

liitteessä II luetellut henkilöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I ja jotka ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista, mukaan lukien niiden tukeminen tai edistäminen;

c)

liitteessä III luetellut henkilöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I tai liitteeseen II ja jotka tarjoavat rahoituspalveluja ja järjestävät sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, jotka saattaisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, siirtoja jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai siten, että niihin osallistuu jäsenvaltioiden kansalaisia tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneitä yhteisöjä tai jäsenvaltioiden alueella oleskelevia henkilöitä tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneita rahoituslaitoksia.

2.   Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos pakotekomitea katsoo tapauskohtaisesti, että matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, mukaan lukien uskonnolliset velvoitteet, tai jos pakotekomitea toteaa, että poikkeus muuten edistäisi päätöslauselman 1718 (2006) tai päätöslauselman 1874 (2009) tavoitteiden saavuttamista.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

4.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden velvoite:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monenvälisen sopimuksen nojalla;

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

5.   Mitä 4 kohdassa säädetään, katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

6.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 4 tai 5 kohdan perusteella.

7.   Jäsenvaltiot voivat myöntää vapautuksia 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan luettuina, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Korean demokraattisessa kansantasavallassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

8.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

9.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio sallii 4, 5 ja 7 kohdan mukaisesti liitteessä I, II tai III lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa rajoittuu koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joille se on myönnetty.

5 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat suoraan tai välillisesti seuraaville tai ovat suoraan tai välillisesti seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

liitteessä I luetellut henkilöt ja yhteisöt, joiden pakotekomitea tai turvallisuusneuvosto katsoo osallistuvan Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin tai tukevan niitä, myös laittomin keinoin;

b)

liitteessä II luetellut henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I ja jotka ovat vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista, taikka tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt;

c)

liitteessä III luetellut henkilöt ja yhteisöt, jotka eivät kuulu liitteeseen I tai liitteeseen II ja jotka tarjoavat rahoituspalveluja ja järjestävät sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, jotka saattaisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, siirtoja jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tai siten, että niihin osallistuu jäsenvaltioiden kansalaisia tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneitä yhteisöjä tai jäsenvaltioiden alueella oleskelevia henkilöitä tai jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneita rahoituslaitoksia, taikka tällaisten henkilöiden tai yhteisöjen puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt taikka niiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhteisöt.

2.   Varoja ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville tai niin, että ne hyötyisivät niistä.

3.   Poikkeuksia voidaan myöntää sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka

a)

ovat välttämättömiä perustarpeiden kattamiseksi, mukaan lukien elintarvikkeiden hankinta, vuokra tai asuntolaina, lääkkeet ja sairaanhoito, verot, vakuutusmaksut ja julkisten palvelujen käyttö,

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen; tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta aikomuksestaan sallia tarvittaessa pääsyn edellä tarkoitettuihin varoihin ja taloudellisiin resursseihin, jollei pakotekomitea tee asiasta kielteistä päätöstä viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

4.   Poikkeuksia voidaan myöntää myös sellaisten varojen ja taloudellisten resurssien osalta, jotka:

a)

ovat välttämättömiä poikkeuksellisia kuluja varten, sen jälkeen kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle ja pakotekomitea on hyväksynyt sen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta; tai

b)

ovat tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antaman panttioikeuden tai päätöksen kohteena, jolloin varoja ja taloudellisia resursseja voidaan käyttää kyseisen panttioikeuden tai päätöksen täyttämiseksi sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut asiasta pakotekomitealle liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen osalta, edellyttäen, että panttioikeus tai päätös on annettu ennen päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai neuvosto on nimennyt 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön, ja että panttioikeus tai päätös ei hyödytä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä tai yhteisöjä.

5.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näille tileille kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen 14 päivää lokakuuta 2006,

edellyttäen, että kyseisiin korko- tai muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

6 artikla

1.   Jotta estetään rahoituspalvelujen tarjoaminen ja sellaisten varojen, muun omaisuuden tai muiden resurssien, jotka saattaisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, siirtäminen jäsenvaltioiden alueelle, jäsenvaltioiden alueen kautta tai jäsenvaltioiden alueelta käsin taikka jäsenvaltioiden kansalaisille tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneille yhteisöille tai jäsenvaltioiden alueella oleskeleville henkilöille tai jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluville rahoituslaitoksille tai näiden toimesta, jäsenvaltioiden on valvottava tehostetusti lainkäyttövaltaansa kuuluvien rahoituslaitosten toimintaa seuraavien kanssa:

a)

sellaiset pankit, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa;

b)

sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvat konttorit ja tytäryhtiöt liitteessä IV olevan luettelon mukaisesti;

c)

sellaisten pankkien, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa, jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuulumattomat konttorit ja tytäryhtiöt liitteessä V olevan luettelon mukaisesti; ja

d)

rahoituslaitokset, joiden kotipaikka ei ole Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja jotka eivät kuulu jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan, mutta jotka ovat sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen määräysvallassa, joiden kotipaikka on Korean demokraattisessa kansantasavallassa liitteessä V olevan luettelon mukaisesti,

jotta voidaan välttää, että tällainen toiminta edistäisi Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja.

2.   Tässä tarkoituksessa rahoituslaitoksilta on vaadittava, että ne toiminnassaan 1 kohdassa tarkoitettujen pankkien ja rahoitusyhteisöjen kanssa:

a)

tarkkailevat jatkuvasti tilitapahtumia, myös asiakkaan tunnistamista ja huolellisuusvelvollisuutta koskevien ohjelmiensa sekä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevien velvoitteidensa mukaisesti;

b)

vaativat täydennettäväksi kaikki ne maksumääräysten tietokentät, jotka liittyvät kyseisen maksumääräyksen antajaan ja edunsaajaan, ja jos näitä tietoja ei anneta, tapahtuma hylätään;

c)

säilyttävät kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot viiden vuoden ajan ja antavat ne pyydettäessä kansallisten viranomaisten käyttöön;

d)

jos ne epäilevät tai niillä on perusteltua syytä epäillä, että varat voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia tai -toimintoja, ilmoittavat viipymättä epäilyksistään rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle valtuutetulle viranomaiselle. Rahanpesun selvittelykeskuksella tai muulla tällaisella toimivaltaisella viranomaisella on oltava välittömästi tai välillisesti ja riittävän nopeasti käytettävissään rahoitusta, hallintoa ja lainkäyttöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä, muun muassa epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten analysoimisen.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava alueellaan, myös lentoasemillaan ja merisatamissaan, kansallisten viranomaistensa määräysten ja lainsäädäntönsä mukaisesti sekä kansainvälistä oikeutta noudattaen kaikki Korean demokraattiseen kansantasavaltaan lähtevät ja sieltä saapuvat rahdit, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla.

2.   Jäsenvaltioiden on tarkastettava aluksia lippuvaltion suostumuksella avomerellä, jos niillä on perusteltua syytä olettaa, että tällaisten alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla.

3.   Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisissa tarkastuksissa.

4.   Ilma-aluksilta ja aluksilta, jotka kuljettavat rahtia Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tai sieltä pois, on vaadittava saapumista tai lähtemistä edeltävä ylimääräinen tietojen antaminen kaikista tavaroista, jotka tuodaan jäsenvaltioon tai viedään sieltä.

5.   Jos suoritetaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tarkastus, jäsenvaltioiden on takavarikoitava ja hävitettävä tuotteet, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla päätöslauselman 1874 (2009) 14 kohdan mukaisesti.

6.   Kielletään jäsenvaltioiden kansalaisten harjoittama tai jäsenvaltioiden alueelta käsin tapahtuva polttoaine- tai aluksille suunnattujen täydennyspalvelujen tai muiden huoltopalvelujen tarjoaminen Korean demokraattisen kansantasavallan aluksille, jos on perusteltua syytä olettaa, että tällaisten alusten rahti sisältää tuotteita, joiden toimitus, myynti, siirto tai vienti on kiellettyä tämän päätöksen nojalla, paitsi jos tällaisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen humanitaarisia tarkoituksia varten, tai kunnes rahti on tarkastettu ja tarvittaessa takavarikoitu ja hävitetty 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tarkkavaisuuden noudattamiseksi ja sen estämiseksi, että niiden alueella annetaan tai niiden kansalaiset antavat Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisille erikoisopetusta tai -koulutusta sellaisilla aloilla, jotka voivat edistää Korean demokraattista kansantasavallan ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämisessä.

9 artikla

1.   Neuvosto hyväksyy liitteen I muutokset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean päätösten perusteella.

2.   Neuvosto vahvistaa liitteen II ja III luettelon ja tekee niihin muutokset yksimielisesti jäsenvaltioiden tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

10 artikla

1.   Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon henkilön tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen henkilön tai yhteisön liitteeseen I.

2.   Jos neuvosto päättää kohdistaa henkilöön tai yhteisöön 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tai 5 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II vastaavasti.

3.   Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

4.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

11 artikla

1.   Liitteet I ja II sisältävät luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloimisen perusteet, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea.

2.   Liitteet I ja II sisältävät myös saatavilla olevat, kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka liitteen I osalta on toimittanut turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea. Henkilön osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, peitenimet mukaan lukien, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numero, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön tai yhteisön.

12 artikla

1.   Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen ja tarvittaessa muutetaan, erityisesti rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilö-, yhteisö- tai tuoteryhmien tai siihen lisättävien henkilöiden, yhteisöjen tai tuotteiden osalta, tai asiaa koskevien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien huomioon ottamiseksi.

2.   Edellä 6 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä.

3.   Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein. Niiden soveltaminen lopetetaan kyseessä olevien henkilöiden ja yhteisöjen osalta, jos neuvosto päättää 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, että niiden soveltamisen edellytykset eivät enää täyty.

13 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 2006/795/YUTP.

14 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EUVL L 322, 22.11.2006, s. 32.

(2)  EUVL L 197, 29.7.2009, s. 111.

(3)  EUVL L 346, 23.12.2009, s. 47.

(4)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.


LIITE I

A.   Luettelo 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

 

Nimi

Peitenimi

Syntymäaika

Nimeämispäivä

Muut tiedot

1.

Yun Ho-jin

alias Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Johtaja, Namchongang Trading Corporation; valvoo uraanin rikastamisohjelmaan tarvittavien laitteiden tuontia.

2.

Ri Je-son

alias Ri Che-son

1938

16.7.2009

Johtaja, atomienergiavirasto (General Bureau of Atomic Energy, GBAE), Korean demokraattisen kansantasavallan ydinenergiaohjelmaa ohjaava virasto; edistää useita ydinalan hankkeita, mukaan lukien GBAE:n valvonnassa olevat Yongbyon Nuclear Research Centre ja Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Johtaja, atomienergiavirasto (General Bureau of Atomic Energy. GBAE); osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ydinenergiaohjelmaan; päällikkö, Scientific Guidance Bureau, GBAE; tiedekomitean jäsen, Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Entinen johtaja, Yongbyon Nuclear Research Centre, valvoi kolmea keskeistä laitosta, jotka osallistuvat ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon: polttoaineen tuotantolaitos, ydinreaktori ja jälleenkäsittelylaitos.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Johtaja, Korea Ryongaksan General Trading Corporation; osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ballistisia ohjuksia koskevaan ohjelmaan.


B.   Luettelo 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

 

Nimi

Peitenimi

Sijainti

Nimeämispäivä

Muut tiedot

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias ”KOMID”

Central District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Ensisijainen asekauppias ja ballististisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; aiemmin LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Puolustusalan monialayritys, joka on erikoistunut hankintoihin Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusteollisuudelle ja tukee valtion sotatarviketeollisuuden myyntitoimintaa.

3.

Tanchon Commercial Bank

aiemmin CHANGGWANG CREDIT BANK; aiemmin KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK;

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein rahoitusyhtiö, joka rahoittaa tavanomaisten aseiden, ballististen ohjusten sekä niiden valmistamiseen ja kokoamiseen liittyvien tavaroiden myyntitoimintaa.

4.

Namchongang Trading Corporation

alias NCG; alias NAMCHONGANG TRADING; alias NAM CHON GANG CORPORATION; alias NOMCHONGANG TRADING CO; alias NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Namchongang on kauppaa harjoittava yhtiö Korean demokraattisessa kansantasavallassa, joka toimii atomienergiaviraston (General Bureau of Atomic Energy, GBAE) alaisuudessa. Namchongang on osallistunut Japanista peräisin olevien, Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevassa ydinvoimalaitoksessa tunnistettujen tyhjiöpumppujen hankintaan sekä erääseen saksalaiseen henkilöön ja ydinenergiaan liittyvään hankintatoimintaan. Lisäksi se on osallistunut alumiiniputkien ja muiden uraanin rikastamisohjelmaan soveltuvien laitteiden hankintaan 1990-luvun loppupuolelta. Sen edustaja on entinen diplomaatti, joka oli Korean demokraattisen kansantasavallan edustaja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) Yongbyon ydinvoimalaitosten tarkastuksessa vuonna 2007. Namchongangin toimet ovat erityisen huolestuttavia Korean demokraattisen kansantasavallan aiempien joukkotuhoaseiden levittämiseen liittyvien toimien vuoksi.

5.

Hong Kong Electronics

alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009

Yrityksen omistaa Tanchon Commercial Bank ja KOMID tai se on niiden määräysvallassa tai se toimii tai sen on tarkoitus toimia niiden laskuun tai puolesta. Hongkong Electronics on siirtänyt miljoonia dollareita joukkotuhoaseiden levittämiseen liittyviä varoja Tanchon Commercial Bank -pankin ja KOMID:n puolesta (komitea nimesi molemmat huhtikuussa 2009) vuodesta 2007. Hongkong Electronics on helpottanut rahansiirtoa Iranista Korean demokraattiseen kansantasavaltaan KOMID:n puolesta.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Yritys Korean demokraattisessa kansantasavallassa (Pyongyang), Korea Ryonbong General Corporation -yrityksen alainen (komitea nimesi huhtikuussa 2009), osallistuu joukkotuhoaseiden kehittämiseen.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Atomienergiavirasto GBAE on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinenergiaohjelmasta, johon kuuluu Yongbyon Nuclear Research Centre ja sen 5 MWe:n (25 MWt:n) tehoinen plutoniumin tuotantoon liittyvä tutkimusreaktori sekä polttoaineen tuotantoon ja jälleenkäsittelyyn liittyvät laitokset. GBAE:lla on ollut ydinvoimaan liittyviä kokouksia ja keskusteluja Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa. GBAE on Korean demokraattisen kansantasavallan tärkein ydinenergiaohjelmia valvova virasto, Yongbyon Nuclear Research Centre -keskuksen toiminta mukaan luettuna.

8.

Korean Tangun Trading Corporation.

 

Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation on Korean demokraattisen kansantasavallan Second Academy of Natural Sciences -laitoksen alainen ja pääasiassa vastuussa tarvike- ja teknologiahankinnoista, jotka tukevat Korean demokraattisen kansantasavallan puolustusalan tutkimus- ja kehitysohjelmia mukaan lukien muun muassa joukkotuhoaseet ja niiden laukaisua koskevat järjestelmät ja hankinnat, asiaa koskevien monenvälisten valvontajärjestelmien nojalla valvotut tai kielletyt materiaalit mukaan luettuina.


LIITE II

A.   Luettelo 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

#

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Syntymäaika: 2.2.1946 tai 6.2.1946 tai 23.2.1946 (North Hamgyong province)

Passin numero (vuodesta 2006): PS 736420617

Kansallisen puolustusneuvoston jäsen. Korean työväenpuolueen hallinto-osaston johtaja.

2.

CHON Chi Bu

 

Atomienergiaviraston jäsen, Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen tekninen johtaja.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Syntymäaika: vuosien 1928 ja 1933 välillä

Puolustusteollisuusosaston ensimmäinen varajohtaja (ballistiikan ohjelma), Korean työväenpuolue, kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

4.

HYON Chol-hae

Syntymäaika: 1934 (Mantšuria, Kiina)

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston varajohtaja (Kim Jong Ilin sotilaallinen neuvonantaja).

5.

JON Pyong-ho

Syntymäaika: 1926

Korean työväenpuolueen keskuskomitean sihteeri, keskuskomitean sotatarviketeollisuusosaston päällikkö, joka valvoo keskuskomitean toista talouskomiteaa, kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Syntymäaika:

4.3.1935

Passin numero: 554410660

Kansallisen puolustusneuvoston varapuheenjohtaja, kansanarmeijan ministeri, Kim Jong Ilin ydinstrategian erikoisneuvonantaja

7.

O Kuk-Ryol

Syntymäaika: 1931

(Jilinin maakunta, Kiina)

Kansallisen puolustusneuvoston varapuheenjohtaja, joka valvoo ydin- ja ballistiikan ohjelmaan tarkoitetun ulkomaisen huipputeknologian hankintaa.

8.

PAEK Se-bong

Syntymäaika: 1946

Korean työväenpuolueen keskuskomitean (ballistiikan ohjelmasta vastaavan) toisen talouskomitean puheenjohtaja. Kansallisen puolustusneuvoston jäsen.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Syntymäaika: 1933

Passin numero: 554410661

Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston varajohtaja (Kim Jong Ilin sotilaallinen neuvonantaja).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Syntymäaika:

20.9.1929

Passin numero: 645310121 (myönnetty 13.9.2005)

Joukkotuhoaseita koskevassa biologisessa tutkimuksessa mukana olevan tiedeakatemian puheenjohtaja.

11.

RYOM Yong

 

Atomienergiaviraston (Yhdistyneiden kansakuntien nimeämä elin) johtaja, vastaa kansainvälisistä suhteista.

12.

SO Sang-kuk

Syntymäaika: vuosien 1932 ja 1938 välillä

Ydinfysiikan laitoksen johtaja, Kim Il Sungin yliopisto.


B.   Luettelo 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

#

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Green Pine Associated Corporation (alias Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang/Nungrado, Pjongjang

Ch'o'ngsong Yo'nhapille on määrätty seuraamuksia aseiden ja niihin liittyvän materiaalin viennistä Pohjois-Koreasta. Green Pine on erikoistunut sotilaallisten vesikulkuneuvojen ja varusteiden tuotantoon, esimerkiksi sukellusveneet, sotilasveneet ja ohjusjärjestelmät, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille. Green Pine vastaa noin puolesta aseiden ja niihin liittyvän materiaalin viennistä Pohjois-Koreasta, ja se on ryhtynyt toteuttamaan monia KOMIDin toimintoja YK:n turvallisuusneuvoston suorittaman nimeämisen jälkeen.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Sijainti: Pjongjang

Pjongjangissa toimiva yhteisö, jota Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) käytti kaupankäyntitarkoituksiin (Yhdistyneet kansakunnat nimesi KOMIDin 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Companyn epäillään myös osallistuneen ohjuksiin liittyvien tarvikkeiden toimittamiseen iranilaiselle Shahid Hemmat Industrial Groupille.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporationin tytäryhtiö (Yhdistyneiden kansakuntien 24.4.2009 nimeämä elin), vastaa ohjuksissa mahdollisesti käytettävää alumiinijauhetta valmistavien tehtaiden hallinnoinnista.

4.

Korea Taesong Trading Company

Sijainti: Pjongjang

Pjongjangissa toimiva yhteisö, jota Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) käytti kaupankäyntitarkoituksiin (Yhdistyneet kansakunnat nimesi KOMIDin 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company on toiminut KOMIDin puolesta liiketoimissa Syyrian kanssa.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Pohjois-Korea

Korea Ryongbong General Corporationin tytäryhtiö (Yhdistyneiden kansakuntien 24.4.2009 nimeämä elin).

6.

Toinen talouskomitea (Second Economic Committee) ja luonnontieteiden toinen akatemia (Second Academy of Natural Sciences)

 

Toisella talouskomitealla ja luonnontieteiden toisella akatemialla on keskeinen rooli Pohjois-Korean ohjusohjelmassa. Toinen talouskomitea valvoo Pohjois-Korean ballististen ohjusten tuotantoa. Lisäksi se ohjaa KOMIDin (Yhdistyneet kansakunnat nimesi KOMIDin 24.4.2009) toimintaa. Se on kansallisen tason organisaatio, joka vastaa Pohjois-Korean kehittyneiden varustelujärjestelmien – joihin ohjukset ja ilmeisesti myös ydinaseet kuuluvat – tutkimuksesta ja kehittämisestä. Sen alaisuudessa on useita organisaatioita – mm. Korea Tangun Trading Corporation – joiden välityksellä se hankkii ulkomailta teknologiaa, laitteita ja tietoja, joita käytetään Pohjois-Korean ohjusohjelmissa ja ilmeisesti myös ydinaseohjelmassa.

7.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Valtionyhtiö, joka osallistuu arkojen tuotteiden ja laitteiden tutkimiseen ja hankintaan. Yhtiöllä on useita luonnongrafiittiesiintymiä, joista saadaan raaka-ainetta kahteen käsittelylaitokseen, jotka tuottavat grafiittikappaleita, joita voidaan käyttää ohjuksissa.

8.

Yongbyonin ydintutkimuskeskus (Yongbyon Nuclear Research Centre)

 

Ydinasekelpoisen plutoniumin tuotantoon osallistunut tutkimuskeskus. Toimii atomienergiaviraston alaisuudessa (Yhdistyneiden kansakuntien 16.7.2009 nimeämä yhteisö).


LIITE III

A.   Luettelo 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä

#

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

JON Il-chun

Syntymäaika:

24.8.1941

KIM Tong-un vapautettiin helmikuussa 2010 virasto 39:n johtajan tehtävistään. Virasto 39 osallistuu joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen ja vastaa mm. tavarahankinnoista Pohjois-Korean diplomaattiedustustojen kautta, jolloin vältytään sanktioilta. Hänen tilalleen valittiin JON Il-chun. JON Il-chunin väitetään olevan myös valtion kehityspankin johtohahmoja.

2.

KIM Tong-un

 

Työväenpuolueen keskuskomitean joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen osallistuvan ”virasto 39:n” entinen johtaja.


B.   Luettelo 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista yhteisöistä

#

Nimi

(ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Osoite:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pjongjang

Puh.: 850 2381 8221

Puh.: 850 2 18111 alanumero 8221

Faksi: 850 2381 4576

Suoraan virasto 39:n alaisuudessa oleva pohjoiskorealainen rahoituslaitos, joka edistää Pohjois-Korean joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviä rahoitushankkeita.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Osoite:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang

Puh.: 850 2 18111 alanumerot 8204/8208

Puh.: 850 2381 8208/4188

Faksi: 850 2381 4431/4432

Virasto 39:n alaisuudessa oleva yhtiö, jonka välityksellä suoritetaan virasto 39:n ulkomaisia liiketoimia.

Virasto 39:n johtaja Kim Tong-un mainitaan neuvoston asetuksen N:o 1283/2009 liitteessä V olevassa luettelossa.


LIITE IV

Luettelo 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista konttoreista ja tytäryhtiöistä


LIITE V

Luettelo 6 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista konttoreista, tytäryhtiöistä ja rahoituslaitoksista