21.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 336/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2010,

kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi annettavasta valtiontuesta

(2010/787/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 107 artiklan 3 kohdan e alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kivihiiliteollisuuden valtiontuesta 23 päivänä heinäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1407/2002 (2) voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2010.

(2)

Kivihiiliteollisuuden tukeminen unionin energiatuotannon turvaamiseksi ei ole enää perusteltua, sillä tuetun kivihiilen osuus energian kokonaistuotannosta on vähäinen.

(3)

Kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten tukeminen määrittämättömäksi ajaksi ei ole unionin uusiutuvia energialähteitä ja kestävää ja turvallista vähähiilistä taloutta suosivan politiikan mukaista. Asetuksessa (EY) N:o 1407/2002 sallittuja tukiluokkia ei sen vuoksi saisi jatkaa määrittämättömäksi ajaksi.

(4)

Alakohtaisten valtiontukisääntöjen puuttuessa kivihiileen sovelletaan kuitenkin ainoastaan yleisiä valtiontukisääntöjä. Tässä tilanteessa asetuksen (EY) N:o 1407/2002 mukaista tukea tällä hetkellä saavat kilpailukyvyttömät kivihiilikaivokset eivät ehkä enää ole tukikelpoisia ja ne voidaan joutua sulkemaan.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa toimenpiteitä näiden kaivosten sulkemisesta johtuvien sosiaalisten ja alueellisten seurausten lieventämiseksi eli lopettaa toiminta hallitusti soveltaen peruuttamatonta kaivoksen sulkemissuunnitelmaa ja/tai kattamalla poikkeukselliset kustannukset, erityisesti aikaisemmasta toiminnasta periytyvät velvoitteet, tämän kuitenkaan rajoittamatta yleisten valtiontukisääntöjen soveltamista.

(6)

Tämä päätös merkitsee kivihiilialan siirtymistä alakohtaisten sääntöjen soveltamisesta kaikkiin aloihin sovellettavien yleisten valtiontukisääntöjen soveltamiseen.

(7)

Kilpailukyvyttömien hiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi annettavan valtiontuesta johtuvan sisämarkkinoiden kilpailun vääristymisen minimoimiseksi tällaisen tuen olisi oltava asteittain vähenevää ja tarkasti rajattu niihin kivihiilen tuotantoyksikköihin, jotka aiotaan sulkea lopullisesti.

(8)

Niiden tuotantoyksiköiden, joille myönnetään tukea niiden sulkemiseen, suorittaman kivihiilen tuotannon kielteisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi jäsenvaltioiden olisi esitettävä esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa tai hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeva asianmukainen toimenpidesuunnitelma.

(9)

Lisäksi yrityksille olisi voitava myöntää tukea sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka tavanomaisten kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti eivät vaikuta suoraan tuotantokustannuksiin. Tällainen tuki on tarkoitettu kattamaan yritysten tuotantoyksikköjen sulkemisesta johtuvat poikkeukselliset kustannukset. Jotta sellaiset yritykset, jotka sulkevat vain osan tuotantoyksiköistään, eivät hyötyisi aiheetta tällaisesta tuesta, asianomaisten yritysten olisi pidettävä erillistä kirjanpitoa kunkin kivihiilen tuotantoyksikkönsä osalta.

(10)

Voidakseen hoitaa tämän päätöksen mukaisen tehtävänsä komission olisi varmistettava normaalien kilpailuolosuhteiden syntyminen, säilyminen ja noudattaminen. Erityisesti sähkömarkkinoiden osalta kivihiiliteollisuuden tuki ei saisi olla luonteeltaan sellaista, että se vaikuttaa sähköntuottajien primaarienergian saantilähteen valintaan. Kivihiilen hinnasta ja määristä olisikin sovittava vapaasti sopimuspuolten kesken maailmanmarkkinoilla vallitsevan tilanteen mukaan.

(11)

Tämän päätöksen soveltaminen ei saisi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kivihiiliteollisuuden tuen voidaan katsoa olevan muilla perusteilla sisämarkkinoille soveltuvaa. Tässä yhteydessä etenkin tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin, ympäristönsuojeluun sekä koulutustoimintaan suunnattuja tukia koskevia muita erityissääntöjä sovelletaan edelleen enimmäistuki-intensiteetit huomioon ottaen, jollei näissä säännöissä toisin määrätä.

(12)

Komission olisi arvioitava tämän päätöksen perusteella ilmoitetut toimenpiteet ja tehtävä päätöksiä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (3) mukaisesti.

(13)

Jotta tämän päätöksen mukaiset toimenpiteet seuraisivat asetuksessa (EY) N:o 1407/2002 säädettyjä toimenpiteitä ilman katkosta, tätä päätöstä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2011,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1   LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’kivihiilellä’ tarkoitetaan luokkiin A ja B kuuluvan, korkean, keskitason ja alhaisen laatuluokan kivihiiltä siten kuin ne on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission kansainvälisessä hiililuokitusjärjestelmässä (4);

b)

’sulkemisella’ tarkoitetaan kivihiilen tuotannon ja myynnin lopullista lopettamista;

c)

’sulkemissuunnitelmalla’ tarkoitetaan jäsenvaltion laatimaa suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla kivihiilen tuotantoyksiköitä suljetaan lopullisesti;

d)

’kivihiilen tuotantoyksiköllä’ tarkoitetaan kivihiilen maanalaisten louhintapaikkojen tai avolouhosten ja niihin liittyvien infrastruktuurien muodostamaa kokonaisuutta, joka pystyy tuottamaan raakahiiltä asianomaisen yrityksen muista tuotantoyksiköistä riippumatta;

e)

’tuotantovuodella’ tarkoitetaan kalenterivuotta tai muuta 12 kuukauden jaksoa, jota käytetään kivihiiliteollisuuden sopimusten viiteajanjaksona;

f)

’tuotantokustannuksilla’ tarkoitetaan nykyiseen tuotantoon liittyviä kokonaiskustannuksia, mukaan luettuina louhintatoiminta, kivihiilen käsittely ja erityisesti pesu, kokoluokittelu ja lajittelu, kuljetus käyttöpaikkaan, tavanomaiset poistot ja lainapääoman markkinahintaiset korkomenot;

g)

’nykyisen tuotannon tappiolla’ tarkoitetaan positiivista eroa kivihiilen tuotantokustannusten ja käyttöpaikalla saatavan myyntihinnan välillä, jonka sopimuspuolet ovat vapaasti sopineet maailmanmarkkinoilla vallitsevan tilanteen huomioon ottaen.

2   LUKU

TUEN SOVELTUVUUS SISÄMARKKINOILLE

2 artikla

Periaatteet

1.   Tuen, joka myönnetään kivihiiliteollisuudelle kilpailukyvyttömän kaivoksen sulkemisen yhteydessä, voidaan katsoa olevan sopusoinnussa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kanssa, jos tuki on tämän päätöksen säännösten mukaista.

2.   Tuki saa kattaa yksinomaan sähköntuotantoon, lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, koksintuotantoon sekä terästeollisuuden masuunien polttoaineeksi tarkoitettuun kivihiileen liittyvät kustannukset siltä osin kuin kivihiili käytetään unionissa.

3 artikla

Sulkemistuki

1.   Yritykselle myönnettävää tukea, joka on tarkoitettu nimenomaan tuotantoyksiköiden nykyisten tuotantotappioiden kattamiseen, voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvana vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseisten kivihiilen tuotantoyksiköiden toiminnan on oltava osa sulkemissuunnitelmaa, jonka määräpäivä ei ole 31 päivän joulukuuta 2018 jälkeen;

b)

kyseiset kivihiilen tuotantoyksiköt on suljettava lopullisesti sulkemissuunnitelman mukaisesti;

c)

ilmoitettu tuki ei saa ylittää tuotantovuodelle ennakoitujen tuotantokustannusten ja ennakoitujen tulojen välistä eroa. Tosiasiallisesti maksettua tukea on mukautettava vuosittain todellisten kustannusten ja tulojen perusteella viimeistään ennen sitä tuotantovuotta seuraavan tuotantovuoden loppua, jota varten tuki myönnettiin;

d)

tuen määrä hiiliekvivalenttitonnia kohti ei saa johtaa siihen, että unionin kivihiilen hinnat käyttöpaikalla ovat alemmat kuin kolmansista maista tulevan vastaavanlaatuisen kivihiilen vastaavat hinnat;

e)

kyseisten kivihiilen tuotantoyksiköiden on pitänyt olla toiminnassa 31 päivänä joulukuuta 2009;

f)

jäsenvaltion myöntämän sulkemistuen kokonaismäärän on oltava aleneva seuraavasti: sitä on vähennettävä vuoden 2013 loppuun mennessä vähintään 25 prosenttia, vuoden 2015 loppuun mennessä vähintään 40 prosenttia, vuoden 2016 loppuun mennessä vähintään 60 prosenttia ja vuoden 2017 loppuun mennessä vähintään 75 prosenttia vuonna 2011 myönnetystä tuesta;

g)

jäsenvaltion kivihiiliteollisuudelle myöntämän sulkemistuen kokonaismäärä ei saa ylittää minkään vuoden 2010 jälkeisen vuoden osalta kyseisen jäsenvaltion myöntämän ja komission asetuksen (EY) N:o 1407/2002 4 ja 5 artiklan mukaisesti vuodelle 2010 hyväksymän tuen määrää;

h)

jäsenvaltioiden on laadittava suunnitelma toteutettavista toimenpiteistä, joilla pyritään niiden tuotantoyksikköjen hiilen tuotannon, joille myönnetään tukea tämän artiklan nojalla, ympäristövaikutusten pienentämiseen esimerkiksi energiatehokkuuden, uusiutuvan energian tai hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin alalla.

2.   Sellaisten toimenpiteiden, jotka merkitsevät perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valtiontukia, sisällyttämisellä suunnitelmaan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuun suunnitelmaan ei ole vaikutusta jäsenvaltiolla perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaistesti oleviin ilmoitus- ja toimenpiteiden keskeyttämisvelvoitteisiin eikä näiden toimenpiteiden yhteensopivuuteen sisämarkkinoiden kanssa.

3.   Jos kivihiilen tuotantoyksiköitä, joille on myönnetty tukea 1 kohdan mukaisesti, ei ole suljettu komission hyväksymässä sulkemissuunnitelmassa määrättynä päivänä, asianomainen jäsenvaltio perii kaiken myönnetyn tuen takaisin sulkemissuunnitelman kattaman ajanjakson osalta.

4 artikla

Poikkeuksellisten kustannusten kattamiseen annettava tuki

1.   Kivihiilituotantoon liittyvää toimintaa harjoittaville tai harjoittaneille yrityksille myönnettävää valtiontukea, jonka tarkoituksena on antaa niille mahdollisuus kattaa kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemisesta aiheutuvat tai aiheutuneet kustannukset, jotka eivät liity nykyiseen tuotantoon, voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvana, jos sen määrä ei ylitä tällaisia kustannuksia. Tällä tuella voidaan kattaa:

a)

ainoastaan sellaisten yritysten kustannukset ja kustannusten kattamiseksi tekemät varaukset, jotka ovat sulkemassa tai sulkeneet tuotantoyksiköitään, mukaan luettuina sulkemistukea saavat yritykset;

b)

useammalle kuin yhdelle yritykselle aiheutuvat kustannukset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kustannusluokat määritellään liitteessä. 1 kohtaa ei sovelleta kustannuksiin, jotka johtuvat ympäristösäännösten rikkomisesta.

5 artikla

Kumulointi

1.   Tässä päätöksessä säädettyä tuen enimmäismäärää sovelletaan riippumatta siitä, rahoitetaanko tuki kokonaan jäsenvaltioiden vai osittain unionin toimesta.

2.   Tämän päätöksen mukaisesti hyväksyttyä tukea ei saa myöntää yhdessä perustamissopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun muun valtiontuen eikä muiden unionin rahoitusmuotojen kanssa, jos yhdistäminen johtaa tässä päätöksen nojalla hyväksyttävää suurempaan tuen määrään.

6 artikla

Kirjanpidon eriyttäminen

Yritysten on merkittävä saamansa tuki tuloslaskelmaansa kokonaisuudessaan liikevaihdosta erillisenä tulona. Jos yritykset, jotka saavat tämän päätöksen mukaista tukea, jatkavat kaupankäyntiä tai toimintaa joidenkin tai kaikkien kivihiilen tuotantoyksiköidensä sulkemisen jälkeen, niiden on pidettävä tarkkaa ja erillistä kirjanpitoa kunkin kivihiilen tuotantoyksikkönsä osalta ja muun kivihiilen louhintaan liittymättömän taloudellisen toimintansa osalta. Tämän päätöksen mukaisesti myönnettyä tukea on hallinnoitava siten, että sitä ei ole mahdollista siirtää muihin kivihiilen tuotantoyksiköihin, joita sulkemissuunnitelma ei koske, tai saman yrityksen muuhun taloudelliseen toimintaan.

3   LUKU

MENETTELYT

7 artikla

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot

1.   Tässä päätöksessä tarkoitettuun tukeen sovelletaan asetuksen (EY) 659/1999 lisäksi 2–6 kohdassa vahvistettuja erityisiä sääntöjä.

2.   Jäsenvaltioiden, jotka aikovat myöntää 3 artiklassa tarkoitettua sulkemistukea, on ilmoitettava asianomaisten kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemissuunnitelma komissiolle. Suunnitelman on sisällettävä ainakin seuraavat:

a)

kivihiilen tuotantoyksiköiden nimet;

b)

kunkin kivihiilen tuotantoyksikön tosiasialliset tai arvioidut tuotantokustannukset tuotantovuotta kohti;

c)

sulkemissuunnitelmaan sisältyvien kivihiilen tuotantoyksiköiden arvioitu kivihiilen tuotanto tuotantovuotta kohti;

d)

sulkemistuen arvioitu määrä tuotantovuotta kohti.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista sulkemissuunnitelman muutoksista komissiolle.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikki tuet, jotka ne aikovat tämän päätöksen nojalla myöntää kivihiiliteollisuudelle tuotantovuotta kohti. Niiden on toimitettava komissiolle kaikki ennakoitujen tuotantokustannusten laskennan kannalta merkitykselliset tiedot ja ilmoitettava niiden yhteys 2 kohdan mukaisesti komissiolle ilmoitettuihin suunnitelmiin.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tuotantovuoden aikana tosiasiallisesti maksetun tuen määrä ja sen laskentaperusteet viimeistään kuusi kuukautta asianomaisen tuotantovuoden päättymisen jälkeen. Jos tuotantovuonna alun perin maksettuihin määriin tehdään korjauksia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava niistä komissiolle ennen seuraavan tuotantovuoden loppua.

6.   Jäsenvaltioiden on 3 ja 4 artiklassa tarkoitettua tukea ja tuen tosiasiallisesti maksettua määrää komissiolle ilmoittaessaan annettava sille kaikki tiedot, jotka se tarvitsee varmistaakseen, että tämän päätöksen säännöksiä noudatetaan.

4   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

8 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi. Se voi tässä päätöksessä säädetyin rajoituksin laatia yhteiset puitteet 7 artiklassa tarkoitettujen tietojen toimittamiselle.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2026.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Lausunto annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 205, 2.8.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 22, 27.3.1999, s. 1.

(4)  International system for the codification of medium-grade and high-grade coal (1998). International classification of coal in seam (1998) and International system of codification for low-grade coal (1999).


LIITE

4 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN KUSTANNUSTEN MÄÄRITTELY

1.   Ainoastaan tuotantoyksiköitään sulkeneille tai niitä sulkeville yrityksille aiheutuvat kustannukset ja niiden kattamiseksi tehdyt varaukset

Yksinomaan seuraavat kustannusluokat ja ainoastaan, jos ne aiheutuvat tuotantoyksiköiden sulkemisesta:

a)

ennen lakisääteistä eläkeikää eläkkeelle siirrettyjen työntekijöiden sosiaaliturvaeduista aiheutuneet kustannukset;

b)

muut työttömiksi jääneitä tai jääviä työntekijöitä koskevat poikkeukselliset kustannukset;

c)

muut kuin lakisääteiset eläkkeet ja korvaukset sulkemisten myötä työttömiksi jääneille tai jääville työntekijöille sekä niihin jo ennen sulkemisia oikeutetuille työntekijöille;

d)

yritysten kustannukset, jotka liittyvät työntekijöiden uudelleensopeuttamiseen uuden työpaikan löytämisen helpottamiseksi kivihiiliteollisuuden ulkopuolelta, erityisesti koulutuskustannukset;

e)

ilmaisen kivihiilen toimitus työttömiksi jääneille tai jääville työntekijöille ja siihen jo ennen sulkemista oikeutetuille työntekijöille tai sen rahallinen vastine;

f)

erityisesti kivihiiliteollisuutta koskevista vero-, laki- ja hallinnollisista säännöksistä aiheutuvat jäännöskustannukset;

g)

kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemisesta aiheutuneet ylimääräiset maanalaiset turvallisuustoimet;

h)

kaivostyön aiheuttamat vauriot, jos ne johtuvat suljetuista tai suljettavista kivihiilen tuotantoyksiköistä;

i)

kaikki asianmukaisesti perustellut vanhojen kivihiililouhosten kunnostukseen liittyvät kustannukset, kuten:

vedenjakelusta ja jätevesihuollosta vastaaville laitoksille suoritetuista maksuista koituneet jäännöskustannukset,

muut vedenjakelusta ja jätevesihuollosta koituneet jäännöskustannukset;

j)

jäännöskustannukset, jotka kattavat entisten kaivostyöntekijöiden sairausvakuutusjärjestelyt;

k)

voimassa olevien sopimusten (joiden arvo vastaa enintään kuuden kuukauden tuotantoa) peruuttamisesta tai muuttamisesta aiheutuvat kustannukset;

l)

poikkeuksellinen yrityksen sisäinen arvon aleneminen edellyttäen, että se johtuu kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemisesta;

m)

maa-alueen kunnostamiskustannukset.

Tukikelpoisista kustannuksista vähennetään kustannusluokissa g, h, i ja m maan arvon nousu.

2.   Useammalle kuin yhdelle yritykselle aiheutuvat kustannukset ja niiden kattamiseksi tehdyt varaukset

Yksinomaan seuraavat kustannusluokat:

a)

kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemista seuranneesta maksajien määrän vähenemisestä johtuva muiden kuin lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen kasvu;

b)

kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemisesta johtuvat vedenjakelu- ja jätevesihuoltokustannukset;

c)

vedenjakelusta ja jätevesihuollosta vastuussa oleville laitoksille suoritettavien maksujen nousu, jos se on seurausta kivihiilen tuotantoyksiköiden sulkemisesta johtuvasta veronalaisen kivihiilituotannon supistumisesta.