24.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 106/13


PÄÄTÖS N:o H1,

tehty 12 päivänä kesäkuuta 2009,

neuvoston asetuksista (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 siirtymisen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätösten ja suositusten soveltamisen puitteista

(ETA:n kannalta ja EY:n ja Sveitsin sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 106/05

SOSIAALITURVAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOVITTAMISTA KÄSITTELEVÄ HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) 72 artiklan a kohdan, jonka mukaan hallintotoimikunnan tehtävänä on käsitellä kaikkia asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 (2) säännöksistä johtuvia hallinnollisia ja tulkinnallisia kysymyksiä,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 883/2004 87–91 artiklan,

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 987/2009 64 artiklan 7 kohdan ja 93–97 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010 ja neuvoston asetukset (ETY) N:o 1408/71 (3) ja (ETY) N:o 574/72 (4) kumotaan samana päivänä, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 883/2004 90 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 96 artiklan 1 kohdassa säädeltyjä tilanteita.

(2)

Jollei asetuksen EY (N:o) 883/2004 87 artiklan 8 kohdasta ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 94 artiklasta muuta johdu, hakemuksiin, jotka on toimitettu ennen mainittujen asetusten voimaantuloa, sovelletaan periaatteessa sitä lakia, jota niihin sovellettiin niiden toimittamisen aikana, ja mainittujen asetusten säännöksiä sovelletaan vain hakemuksiin, jotka on esitetty niiden voimaantulon jälkeen.

(3)

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätökset N:o 74–208 ja suositukset N:o 14–23, jotka ovat edelleen voimassa, vanhentuvat sinä päivänä, jona asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 kumotaan ja asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 tulevat voimaan.

(4)

On tarpeen mukauttaa tiettyjä asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaan sovellettavia päätöksiä ja suosituksia, jotta ne saadaan vastaamaan asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 säännöksiä.

(5)

Hallintotoimikunnan päätöksiä ja suosituksia asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaan soveltavat laitokset tarvitsevat avoimuutta ja ohjeita siitä päivästä, jona asetukset (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 tulevat voimaan.

(6)

Asioiden oikeudellisesta ja teknisestä monimutkaisuudesta, tiukasta aikataulusta ja tarpeesta priorisoida tiettyjä hallintotoimikunnan tehtäviä johtuu, että kaikki päätökset eivät ole valmiita julkaistaviksi ajoissa ennen asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 voimaantuloa, vaan vasta myöhemmässä vaiheessa.

(7)

Tiettyjä asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltuvia päätösten ja suositusten säännöksiä sisällytetään suoraan asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 säännöksiin,

(8)

noudattaa asetuksen (EY) N:o 883/2004 71 artiklan 2 kohdassa säädettyjä ehtoja,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.

Päätöksiä ja suosituksia, joissa viitataan asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72, ei sovelleta tapauksissa, joihin sovelletaan asetuksia (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009.

Mainittuja päätöksiä ja suosituksia sovelletaan kuitenkin edelleen sellaisissa tapauksissa, joissa asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutukset säilyvät, erityisesti asetuksen (EY) N:o 883/2004 90 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 96 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisissa tapauksissa.

2.

Liitteen A osassa lueteltuja päätöksiä ja suosituksia ei korvata muilla päätöksillä tai suosituksilla asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 osalta.

3.

Liitteen B osassa luetellut päätökset ja suositukset korvataan ilmoitetuilla uusilla päätöksillä ja suosituksilla asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 osalta.

4.

Hallintotoimikunta mukauttaa liitteen C osassa luetellut päätökset mahdollisimman pian niin, että ne vastaavat asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 säännöksiä, koska kyseisissä päätöksissä olevia periaatteita on sovellettava myös mainittujen asetusten osalta.

5.

Asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamisessa tarpeelliset, jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten, viranomaisten ja muiden elinten ennen asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 voimaantulopäivää antamat asiakirjat (eli E-lomakkeet, eurooppalaiset sairaanhoitokortit ja väliaikaiset korvaavat todistukset) pysyvät edelleen voimassa (vaikka viittaukset kohdistuvat asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72), ja muiden jäsenvaltioiden laitosten, viranomaisten ja muiden elinten on otettava ne huomioon myös kyseisen päivän jälkeen, kunnes niiden voimassaolo lakkaa tai kunnes ne peruutetaan tai korvataan asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 mukaan annetuilla tai toimitetuilla asiakirjoilla.

6.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 987/2009 voimaantulopäivästä.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2.

(4)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1.


LIITE

A   OSA

(Päätökset ja suositukset, joissa viitataan asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 ja joilla ei ole seuraajaa asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 osalta)

Päätökset:

 

Päätös N:o 74

 

Päätös N:o 76

 

Päätös N:o 79

 

Päätös N:o 81

 

Päätös N:o 85

 

Päätös N:o 89

 

Päätös N:o 91

 

Päätös N:o 115

 

Päätös N:o 117

 

Päätös N:o 118

 

Päätös N:o 121

 

Päätös N:o 126

 

Päätös N:o 132

 

Päätös N:o 133

 

Päätös N:o 134

 

Päätös N:o 135

 

Päätös N:o 136

 

Päätös N:o 137

 

Päätös N:o 142

 

Päätös N:o 143

 

Päätös N:o 145

 

Päätös N:o 146

 

Päätös N:o 148

 

Päätös N:o 151

 

Päätös N:o 152

 

Päätös N:o 156

 

Päätös N:o 167

 

Päätös N:o 171

 

Päätös N:o 173

 

Päätös N:o 174

 

Päätös N:o 176

 

Päätös N:o 178

 

Päätös N:o 180

 

Päätös N:o 192

 

Päätös N:o 193

 

Päätös N:o 197

 

Päätös N:o 198

 

Päätös N:o 199

 

Päätös N:o 201

 

Päätös N:o 202

 

Päätös N:o 204

Suositukset:

 

Suositus N:o 15

 

Suositus N:o 16

 

Suositus N:o 17

 

Suositus N:o 19

 

Suositus N:o 20

 

Suositus N:o 23

B   OSA

(Korvatut päätökset ja suositukset, joissa viitataan asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72, ja niiden seuraajat asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 osalta)

Asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaiset päätökset

Vastaavat asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 mukaiset päätökset

Päätös N:o 75

PÄÄTÖS N:o P1

Päätös N:o 83

PÄÄTÖS N:o U1

Päätös N:o 96

PÄÄTÖS N:o P1

Päätös N:o 99

PÄÄTÖS N:o H1

Päätös N:o 100

PÄÄTÖS N:o H1

Päätös N:o 101

PÄÄTÖS N:o H1

Päätös N:o 105

PÄÄTÖS N:o P1

Päätös N:o 139

PÄÄTÖS N:o H1

Päätös N:o 140

PÄÄTÖS N:o H1

Päätös N:o 160

PÄÄTÖS N:o U2

Päätös N:o 181

PÄÄTÖS N:o A2

Päätös N:o 189

PÄÄTÖS N:o S1

Päätös N:o 190

PÄÄTÖS N:o S2

Päätös N:o 191

PÄÄTÖS N:o S1

Päätös N:o 194

PÄÄTÖS N:o S3

Päätös N:o 195

PÄÄTÖS N:o S3

Päätös N:o 196

PÄÄTÖS N:o S3

Päätös N:o 200

PÄÄTÖS N:o H3

Päätös N:o 203

PÄÄTÖS N:o S1

Päätös N:o 205

PÄÄTÖS N:o U3

Päätös N:o 207

PÄÄTÖS N:o F1


Asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaiset suositukset

Vastaavat asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 mukaiset suositukset

Suositus N:o 18

SUOSITUS N:o U1

Suositus N:o 21

SUOSITUS N:o U2

Suositus N:o 22

SUOSITUS N:o P1

C   OSA

(Asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 viittaavat päätökset, jotka hallintotoimikunnan on vielä mukautettava)

 

Päätös N:o 138

 

Päätökset N:o 147 ja 150

 

Päätös N:o 170 (sisältää päätöksen N:o 185)

 

Päätös N:o 175

 

Päätös N:o 206

 

Päätös N:o 208