15.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2010,

tiettyjen Intiasta ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

(2010/393/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 14 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, vastaanotti 30 päivänä kesäkuuta 2009 valituksen, joka koski väitettyä tiettyjen Intiasta ja Malesiasta, jäljempänä ’asianomaiset maat’, peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonnin vahingollista tukemista.

(2)

Valituksen teki perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 6 kohdan nojalla European Industrial Fasteners Institute, jäljempänä ’EIFI’, niiden tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan eli tässä tapauksessa yli 25 prosenttia tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden kokonaistuotannosta unionissa.

(3)

Valituksessa esitetty alustava näyttö tuetusta tuonnista ja siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta katsottiin riittäväksi tukien vastaisen menettelyn aloittamiseksi.

(4)

Ennen menettelyn aloittamista komissio ilmoitti perusasetuksen 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti asianomaisten maiden viranomaisille saaneensa asianmukaisesti asiakirjanäytöllä vahvistetun valituksen, jonka mukaan kyseisistä maista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuettu tuonti aiheutti merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle. Asianomaisten maiden viranomaisia kehotettiin erikseen aloittamaan neuvottelut valituksen sisällön selvittämiseksi ja molemminpuolisesti tyydyttävään ratkaisuun pääsemiseksi. Neuvottelujen aikana ei päästy molemminpuolisesti tyydyttävään ratkaisuun.

(5)

Tämän vuoksi komissio aloitti neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (2) tiettyjen asianomaisista maista peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70 luokiteltavien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia unioniin koskevan tukien vastaisen menettelyn.

(6)

Samana päivänä komissio aloitti tiettyjen asianomaisista maista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia unioniin koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn (3).

(7)

Komissio lähetti kyselylomakkeet unionin tuotannonalalle ja tiedossa oleville tuottajien järjestöille unionissa, viejille/tuottajille asianomaisissa maissa, viejien/tuottajien järjestöille, tuojille, tiedossa oleville tuojien järjestöille sekä asianomaisten maiden viranomaisille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluksi menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

B.   VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(8)

EIFI peruutti valituksensa virallisesti 1 päivänä huhtikuuta 2010 komissiolle osoitetulla kirjeellä.

(9)

Perusasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettely voidaan päättää, jos valitus peruutetaan, paitsi jos päättäminen ei olisi unionin edun mukaista.

(10)

Komissio katsoi, että kyseessä oleva menettely olisi päätettävä, koska tutkimuksessa ei tullut esiin seikkoja, joiden vuoksi menettelyn päättäminen ei olisi unionin edun mukaista. Asianomaisille osapuolille tiedotettiin asiasta, ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksia. Komissio ei vastaanottanut huomautuksia, joiden mukaan menettelyn päättäminen ei olisi unionin edun mukaista.

(11)

Tästä syystä komissio katsoo, että tiettyjen asianomaisista maista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontia unioniin koskeva tukien vastainen menettely olisi päätettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään Intiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien, jotka nykyisin luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70, tuontia koskeva tukien vastainen menettely.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  EUVL C 190, 13.8.2009, s. 32.

(3)  EUVL C 190, 13.8.2009, s. 27.