11.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2010/322/YUTP,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2010,

Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (1) muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2008 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP (2). Yhteistä toimintaa sovelletaan 14 päivään kesäkuuta 2010.

(2)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä kesäkuuta 2009 yhteisen toiminnan 2009/445/YUTP (3), jolla muutettiin yhteistä toimintaa 2008/124/YUTP siten, että rahoitusohjetta korotettiin operaatioon liittyvien menojen kattamiseksi yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP voimassaolon päättymiseen asti.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositteli 28 päivänä toukokuuta 2010 yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP voimassaolon jatkamista kahdella vuodella ja 265 000 000 euron suuruisen rahoitusohjeen jatkamista 14 päivään lokakuuta 2010.

(4)

EULEX KOSOVO -operaation johtamis- ja valvontajärjestely ei saisi vaikuttaa talousarvion toteuttamista koskeviin operaation johtajan sopimusvelvoitteisiin Euroopan komissiota kohtaan.

(5)

EULEX KOSOVO -operaatio toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrättyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin.

(6)

Yhteinen toiminta 2008/124/YUTP olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2008/124/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Siviilioperaation komentaja vastaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean, jäljempänä ’PTK’, poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, yleisen toimivallan alaisuudessa EULEX KOSOVOn strategisen tason johtamisesta ja valvonnasta.”;

2)

Korvataan 9 artiklan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”3.   EULEX KOSOVO voi myös ottaa palvelukseen sopimussuhteista kansainvälistä siviilihenkilöstöä ja paikallista henkilöstöä tarpeen mukaan, jos tarvittavista tehtävistä ei huolehdi jäsenvaltioiden lähettämä henkilöstö. Jos pätevää henkilöstöä ei ole saatavissa jäsenvaltioista, voidaan osallistuvien kolmansien maiden kansalaisia poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ottaa tarvittaessa palvelukseen sopimussuhteisesti.

4.   Kaikkien henkilöstöön kuuluvien on hoidettava tehtävänsä ja toimittava operaation edun mukaisesti. Henkilöstön on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (4) vahvistettuja turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

3)

Korvataan 11 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”2.   PTK vastaa EULEX KOSOVOn poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa.

3.   Kuten myös 7 artiklassa on säädetty, siviilioperaation komentaja on PTS:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena sekä korkean edustajan yleisen toimivallan alaisuudessa EULEX KOSOVOn strategisen tason komentaja ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaation komentaja raportoi neuvostolle korkean edustajan kautta.”.

4)

Korvataan 12 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   PTK huolehtii EULEX KOSOVOn poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa.

2.   Neuvosto valtuuttaa PTS:n tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Valtuutukseen sisältyvät valtuudet muuttaa operaatiosuunnitelmaa ja johtamisjärjestelyä. Siihen sisältyvät myös valtuudet tehdä myöhemmässä vaiheessa operaation johtajan nimitystä koskevia päätöksiä. Neuvosto päättää korkean edustajan suosituksesta EULEX KOSOVOn tavoitteista ja sen päättämisestä.”.

5)

Korvataan 13 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti tehtävässä sopimuksessa. Jos Euroopan unioni ja kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen tällaisen kolmannen valtion EU:n kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevista puitteista, tällaisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EULEX KOSOVOon.”.

6)

Korvataan 16 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   EULEX KOSOVOon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje 14 päivään lokakuuta 2010 saakka on 265 000 000 euroa.

Neuvosto päättää EULEX KOSOVOn rahoitusohjeesta seuraavien kausien osalta.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan EU:n yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.”.

7)

Poistetaan 17 artikla.

8)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja EULEX KOSOVOa varten laadittuja asiakirjoja Yhdistyneille kansakunnille, Natolle/KFOR-joukoille ja tähän yhteiseen toimintaan osallistuville muille kolmansille osapuolille niitä kutakin vastaavaan turvallisuusluokittelutasoon asti päätöksen 2001/264/EY mukaisesti. Tämän helpottamiseksi laaditaan paikallisia teknisiä järjestelyjä.

2.   Jos kyseessä on tarkasti määritelty ja välitön operatiivinen tarve, korkealla edustajalla on lisäksi valtuudet luovuttaa päätöksen 2001/264/EY mukaisesti toimivaltaisille paikallisille viranomaisille EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja ja EULEX KOSOVOa varten tuotettuja asiakirjoja ’RESTREINT UE’ -turvallisuusluokkaan saakka. Kaikissa muissa tapauksissa tällaisia tietoja ja asiakirjoja luovutetaan toimivaltaisille paikallisille viranomaisille näiden viranomaisten Euroopan unionin kanssa tekemän yhteistyön tason mukaisia menettelyjä noudattaen.

3.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa Yhdistyneille kansakunnille, Natolle/KFOR-joukoille ja tähän yhteiseen toimintaan osallistuville muille kolmansille valtioille sellaisiin EULEX KOSOVOa koskeviin neuvoston keskusteluihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (5) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.

9)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Uudelleentarkastelu

Neuvosto arvioi viimeistään 6 kuukautta ennen tämän yhteisen toiminnan voimassaolon päättymistä, onko EULEX KOSOVOn voimassaoloa jatkettava.”

10)

Korvataan 20 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 14 päivänä kesäkuuta 2012.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. SALGADO


(1)  YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) mukaisesti.

(2)  EUVL L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  EUVL L 148, 11.6.2009, s. 33.

(4)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.”.

(5)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).”.