27.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa määrätyn komitean jäsenten nimeämisestä

(2010/125/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 255 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon unionin tuomioistuimen presidentin 26 päivänä tammikuuta 2010 tekemän aloitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 255 artiklan nojalla perustetaan komitea, joka antaa lausunnon ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtäviin, ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset suorittavat nimitykset, jäljempänä ‘komitea’.

(2)

Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka valitaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen entisten jäsenten, ylimpien kansallisten tuomioistuinten jäsenten ja tunnetusti pätevien oikeusoppineiden keskuudesta, joista yhtä ehdottaa Euroopan parlamentti.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon se, että komitean kokoonpano olisi tasapainoinen sekä maantieteellisesti että edustettuina olevien jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten osalta.

(4)

Näin ollen on tarpeen nimetä mainitun komitean jäsenet sekä sen puheenjohtaja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa määrätyn komitean jäseniksi 1 päivänä maaliskuuta 2010 alkavan neljän vuoden ajaksi:

 

Jean-Marc SAUVÉ, puheenjohtaja

 

Peter JANN

 

Lordi MANCE

 

Torben MELCHIOR

 

Péter PACZOLAY

 

Ana PALACIO VALLELERSUNDI

 

Virpi TIILI

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PÉREZ RUBALCABA