5.2.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 34/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2010,

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoihin liittyvien Maltan maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2007 osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 459)

(Ainoastaan maltankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2010/60/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 30 ja 39 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2008/395/EY (2) ja komission päätöksellä 2009/85/EY (3) hyväksytään varainhoitovuoden 2007 osalta kaikkien maksajavirastojen menot, lukuun ottamatta Maltan maksajavirastoa MRAE:ta.

(2)

Uusien tietojen toimittamisen ja lisätarkastusten perusteella komissio voi nyt tehdä maaseudun kehittämistoimenpiteiden menoja koskevan päätöksen Maltan maksajaviraston MRAE:n toimittamien tilien täydellisyydestä, tarkkuudesta ja todenperäisyydestä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä päätös ei rajoita sellaisten myöhempien komission päätösten tekemistä, joilla jätetään yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tarkastetaan ja hyväksytään Maltan maksajaviraston MRAE:n tilit Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettavien varainhoitovuoden 2007 maaseudun kehittämistoimenpiteiden menojen osalta.

Maltassa sovellettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden osalta asianomaiselta jäsenvaltiolta tämän päätöksen mukaisesti perittävät tai sille maksettavat määrät vahvistetaan liitteissä I ja II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2010.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 139, 29.5.2008, s. 25.

(3)  EUVL L 33, 3.2.2009, s. 31.


LIITE I

MAKSAJAVIRASTOJEN TILIEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

VARAINHOITOVUOSI 2007 – MAATALOUSTUKIRAHASTON MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MENOT UUSISSA JÄSENVALTIOISSA

JÄSENVALTIOLTA PERITTÄVÄ TAI SILLE MAKSETTAVA MÄÄRÄ

JV

 

2007 – Maksajavirastojen menot, joita koskevat tilit on

a + b yhteensä

Vähennykset

Yhteensä

Jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut

Jäsenvaltiolta perittävä (–) tai sille maksettava (+) määrä

tarkastettu ja hyväksytty

jätetty tämän päätöksen ulkopuolelle

= vuosi-ilmoituksessa ilmoitetut menot

= jäsenvaltiolle varainhoitovuodelta korvatut välimaksut yhteensä

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


LIITE II

TARKASTETUT JA HYVÄKSYTYT MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOT MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEITTÄIN UUSISSA JÄSENVALTIOISSA VARAINHOITOVUONNA 2007

TILINPÄÄTÖSTEN JA ILMOITETTUJEN MENOJEN VÄLISET EROT

JV

Nro

Toimenpide

Menot 2007

Liite I sarake ”a”

Vähennykset

Liite I sarake ”d”

Tarkastettu ja hyväksytty määrä 2007

Liite I sarake ”e”

MT

Nro

Toimenpide

i

ii

iii = i + ii

 

1

Epäsuotuisat alueet

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Maatalouden ympäristötoimenpiteet

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Vaatimusten täyttäminen

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Tuottajaryhmä

0,00

0,00

0,00

 

5

Tekninen apu

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Täydentävä valtiontuki

0,00

0,00

0,00

 

7

Tapauskohtainen toimenpide

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Yhteensä

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92