4.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 318/52


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2010,

vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä

(EKP/2010/25)

(2010/751/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti euron käyttöönottamisesta Virossa 1 päivänä tammikuuta 201113 päivänä heinäkuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/416/EU (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on 1 päivästä tammikuuta 1999 yksinoikeus hyväksyä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrä.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklassa tarkoitettu Viroa koskeva poikkeus on kumottu 1 päivästä tammikuuta 2011 alkavin vaikutuksin.

(3)

Ne 16 jäsenvaltiota, joiden rahayksikkö on euro, sekä Viro ovat toimittaneet EKP:n hyväksyttäväksi arvionsa vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrästä, ja arvioon on liitetty selitys arviointiperiaatteista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrän hyväksyminen

EKP hyväksyy jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, vuonna 2011 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrän seuraavan taulukon mukaisesti:

(miljoonaa euroa)

 

Vuonna 2011 liikkeeseen laskettavat kiertoon tarkoitetut metallirahat sekä liikkeeseen laskettavat keräilymetallirahat (ei tarkoitettu kiertoon)

Belgia

178,3

Saksa

629

Viro

48,4

Irlanti

44,4

Kreikka

54,5

Espanja

180

Ranska

300

Italia

262,4

Kypros

15,6

Luxemburg

30

Malta

6,8

Alankomaat

64

Itävalta

277

Portugali

30

Slovenia

36

Slovakia

42,2

Suomi

60

2 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, sekä Virolle.

Tehty Frankfurt am Mainissa 29 päivänä marraskuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 196, 28.7.2010, s. 24.