20.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 275/10


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2010,

niiden lainanotto- ja lainanantotoimien hallinnoinnista, joita unioni toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla

(EKP/2010/17)

(2010/624/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 122 artiklan 2 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 17, 21 ja 34.1 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 407/2010 säädetään mahdollisuudesta antaa Euroopan unionin neuvoston päätöksellä myönnettävien lainojen tai luottojärjestelyjen muodossa unionin taloudellista apua jäsenvaltioille, joille sellaiset poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet vakavia taloudellisia tai rahoituksellisia häiriöitä tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille tällaisia häiriöitä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 407/2010 8 artiklan mukaan Euroopan komissio toteuttaa tarvittavat lainojen hallinnointijärjestelyt Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa. Edunsaajana oleva jäsenvaltio siirtää lainojen maksettavaksi erääntyvän pääoman ja koron EKP:ssä olevalle tilille 14 TARGET2-pankkipäivää ennen asianomaista erääntymispäivää.

(3)

Jotta EKP voisi täyttää asetuksessa (EU) N:o 407/2010 sille osoitetut tehtävät, EKP katsoo tarkoituksenmukaiseksi avata pyynnöstä erityisiä tilejä komissiolle ja edunsaajina olevien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EKP suorittaa lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät ja toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin alaisiin unionin lainanotto- ja lainanantotoimiin liittyvät maksut siten kuin asetuksessa (EU) N:o 407/2010 säädetään.

2 artikla

EKP avaa komission pyynnöstä tilejä komission nimissä sekä edunsaajana olevan jäsenvaltion kansallisen keskuspankin pyynnöstä tilejä asianomaisen kansallisen keskuspankin nimissä.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja tilejä käytetään maksujen käsittelyyn Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin yhteydessä jäsenvaltioiden hyväksi.

4 artikla

EKP maksaa tällaisilla tileillä olevalle yön yli -saldolle kulloinkin sovellettavaa EKP:n talletuskorkoa vastaavaa korkoa laskettuna periaatteella todelliset päivät/360.

5 artikla

EKP:n johtokunta huolehtii kaikista järjestelyistä, jotka ovat tarpeen tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 14 päivänä lokakuuta 2010.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.