23.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/22


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1278/2009,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2010

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen osalta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2813/2000 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuen määrä ei saisi ylittää kyseistä vuotta edeltävänä kalastusvuonna EU:ssa todettujen teknisten kulujen ja rahoituskulujen määrää.

(2)

Yksityisen varastoinnin tuki olisi myönnettävä yhtenä eränä pitkäaikaisvarastoinnin välttämiseksi, maksuaikojen lyhentämiseksi sekä valvonnan helpottamiseksi.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN AETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 25 artiklassa tarkoitettu yksityisen varastoinnin tuen määrä mainitun asetuksen liitteessä II luetelluille tuotteille on kalastusvuonna 2010 seuraava:

:

ensimmäinen kuukausi

:

219 euroa tonnilta

:

toinen kuukausi

:

0 euroa tonnilta

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EYVL L 326, 22.12.2000, s. 30.