8.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1194/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan siviili-ilmailun turvallisuuden yhtenäisen ja korkean tason säilyttämiseksi on tarpeen muuttaa ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevia vaatimuksia ja menettelyjä erityisesti ottamalla käyttöön päätoimipaikan määritelmä, parantamalla huolto- ja valmistustodistuksen eli EASA 1 -lomakkeen sisältöä sekä tarkistamalla lupaa ilmailuun koskevia säännöksiä.

(2)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 (2) olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamiin lausuntoihin (3).

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1702/2003 seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan e, f, g ja h alakohta seuraavasti:

”e)

’päätoimipaikalla’ tarkoitetaan sen yrityksen pääkonttoria tai rekisteröityä toimipaikkaa, joka harjoittaa tässä asetuksessa tarkoitetun toiminnan pääasiallista varainhoitoa ja operatiivista valvontaa;

f)

’artikkelilla’ tarkoitetaan siviili-ilma-aluksissa käytettävää osaa tai laitetta;

g)

’ETSOlla’ (European Technical Standard Order) tarkoitetaan eurooppalaisia teknisiä standardeja. Eurooppalaiset tekniset standardit ovat viraston julkaisemia yksityiskohtaisia lentokelpoisuusspesifikaatioita, joiden avulla varmistetaan tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen ja joita on pidettävä määrättyjen artikkeleiden vähimmäistason standardina;

h)

’EPAlla’ (European Part Approval) tarkoitetaan osien eurooppalaista hyväksyntää. Osien eurooppalainen hyväksyntä tarkoittaa, että artikkeli on valmistettu sellaisten hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaan, jotka eivät kuulu tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksen haltijalle, lukuun ottamatta ETSO-artikkeleita.”

2.

Korvataan 3 artiklan 5 kohdassa oleva viittaus ”21A.112” viittauksella ”21A.112A”.

3.

Lisätään 5 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteen (osa 21) luvun A alaluvun F ja G mukaisesti hyväksytyt tuotanto-organisaatiot saavat 28 päivään syyskuuta 2010 asti jatkaa huolto- ja valmistustodistusten ja vaatimustenmukaisuusilmoitusten antamista käyttäen EASA 1 -lomakkeen ensimmäistä versiota, josta säädetään tämän asetuksen liitteen (osa 21) liitteessä I.”

4.

Muutetaan liite (osa 21) tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Lausunto 03/2006 toimituksellisista muutoksista, lausunto 05/2006 päätoimipaikasta, lausunto 06/2008 EASA 1 -lomakkeesta, lausunto 04/2007 ilmailuluvasta.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liite (osa 21) seuraavasti:

1)

Korvataan sisällysluettelo seuraavasti

Sisällys

21.1

Yleistä

LUKU A — TEKNISET VAATIMUKSET

ALALUKU A — YLEISET SÄÄNNÖKSET

21A.1

Soveltamisala

21A.2

Muun henkilön kuin todistuksen hakijan tai haltijan velvoittautuminen

21A.3

Vauriot, toimintahäiriöt ja viat

21A.3B

Lentokelpoisuusmääräykset

21A.4

Suunnittelun ja tuotannon välinen koordinaatio

ALALUKU B — TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21A.11

Soveltamisala

21A.13

Kelpoisuusehdot

21A.14

Pätevyyden osoittaminen

21A.15

Hakeminen

21A.16A

Lentokelpoisuussäännöt

21A.16B

Erityisehdot

21A.17

Tyyppihyväksynnän perusteet

21A.18

Sovellettavat ympäristönsuojeluvaatimukset ja tyyppihyväksyntäspesifikaatiot

21A.19

Uutta tyyppihyväksyntää edellyttävät muutokset

21A.20

Tyyppihyväksyntäperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattaminen

21A.21

Tyyppihyväksyntätodistuksen myöntäminen

21A.23

Rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen myöntäminen

21A.31

Tyyppisuunnitelma

21A.33

Tutkinta ja testaukset

21A.35

Koelennot

21A.41

Tyyppihyväksyntätodistus

21A.44

Haltijan velvollisuudet

21A.47

Siirrettävyys

21A.51

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.55

Tietojen säilyttäminen

21A.57

Käsikirjat

21A.61

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

(ALALUKU C — EI KÄYTÖSSÄ)

ALALUKU D — TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21A.90

Soveltamisala

21A.91

Tyyppisuunnitelman muutosten luokitus

21A.92

Kelpoisuusehdot

21A.93

Hakeminen

21A.95

Pienet muutokset

21A.97

Suuret muutokset

21A.101

Sovellettavien tyyppihyväksyntäspesifikaatioiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten määrääminen

21A.103

Hyväksynnän myöntäminen

21A.105

Tietojen säilyttäminen

21A.107

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21A.109

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

ALALUKU E — LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21A.111

Soveltamisala

21A.112A

Hakukelpoisuus

21A.112B

Pätevyyden osoittaminen

21A.113

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakeminen

21A.114

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

21A.115

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen myöntäminen

21A.116

Siirrettävyys

21A.117

Tuotteen sen osan muuttaminen, jota lisätyyppihyväksyntä koskee

21A.118A

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

21A.118B

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.119

Käsikirjat

21A.120

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

ALALUKU F — TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21A.121

Soveltamisala

21A.122

Hakukelpoisuus

21A.124

Hakeminen

21A.125A

Hyväksymiskirjeen antaminen

21A.125B

Havainnot

21A.125C

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.126

Tuotannonvalvontajärjestelmä

21A.127

Testit: ilma-alukset

21A.128

Testit: moottorit ja potkurit

21A.129

Valmistajan velvollisuudet

21A.130

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

ALALUKU G — TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21A.131

Soveltamisala

21A.133

Hakukelpoisuus

21A.134

Hakeminen

21A.135

Tuotanto-organisaation hyväksynnän myöntäminen

21A.139

Laatujärjestelmä

21A.143

Käsikirja

21A.145

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21A.147

Hyväksytyssä tuotanto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset

21A.148

Toimipaikan muutokset

21A.149

Siirrettävyys

21A.151

Hyväksymisehdot

21A.153

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21A.157

Tarkastukset

21A.158

Havainnot

21A.159

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.163

Oikeudet

21A.165

Haltijan velvollisuudet

ALALUKU H – LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21A.171

Soveltamisala

21A.172

Hakukelpoisuus

21A.173

Luokittelu

21A.174

Hakeminen

21A.175

Kieli

21A.177

Lisäykset tai muutokset

21A.179

Siirrettävyys ja uudelleen myöntäminen jäsenvaltioissa

21A.180

Tarkastukset

21A.181

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.182

Ilma-aluksen merkinnät

ALALUKU I — MELUTODISTUKSET

21A.201

Soveltamisala

21A.203

Hakukelpoisuus

21A.204

Hakeminen

21A.207

Lisäykset tai muutokset

21A.209

Siirrettävyys ja uudelleen myöntäminen jäsenvaltioissa

21A.210

Tarkastukset

21A.211

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

ALALUKU J — SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21A.231

Soveltamisala

21A.233

Hakukelpoisuus

21A.234

Hakeminen

21A.235

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän myöntäminen

21A.239

Suunnittelunvarmistusjärjestelmä

21A.243

Tiedot

21A.245

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21A.247

Suunnittelunvarmistusjärjestelmän muutokset

21A.249

Siirrettävyys

21A.251

Hyväksymisehdot

21A.253

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21A.257

Tarkastukset

21A.258

Havainnot

21A.259

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.263

Oikeudet

21A.265

Haltijan velvollisuudet

ALALUKU K — OSAT JA LAITTEET

21A.301

Soveltamisala

21A.303

Sovellettavien vaatimusten noudattaminen

21A.305

Osien ja laitteiden hyväksyminen

21A.307

Osien ja laitteiden luovuttaminen asennettavaksi

(ALALUKU L — EI KÄYTÖSSÄ)

ALALUKU M — KORJAUKSET

21A.431

Soveltamisala

21A.432A

Hakukelpoisuus

21A.432B

Pätevyyden osoittaminen

21A.433

Korjausten suunnittelu

21A.435

Korjausten luokittelu

21A.437

Korjaussuunnitelman hyväksynnän myöntäminen

21A.439

Korjausosien tuotanto

21A.441

Korjauksen tekeminen

21A.443

Rajoitukset

21A.445

Korjaamattomat vauriot

21A.447

Tietojen säilyttäminen

21A.449

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21A.451

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

(ALALUKU N — EI KÄYTÖSSÄ)

ALALUKU O — EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER (ETSO) -VALTUUTUKSET

21A.601

Soveltamisala

21A.602A

Hakukelpoisuus

21A.602B

Pätevyyden osoittaminen

21A.603

Hakeminen

21A.604

Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

21A.605

Tietovaatimukset

21A.606

ETSO-valtuutuksen myöntäminen

21A.607

ETSO-valtuutukseen liittyvät oikeudet

21A.608

Suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (DDP)

21A.609

ETSO-valtuutuksen haltijoiden velvollisuudet

21A.610

Poikkeuksien hyväksyminen

21A.611

Suunnittelun muutokset

21A.613

Tietojen säilyttäminen

21A.615

Viraston tekemät tarkastukset

21A.619

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.621

Siirrettävyys

ALALUKU P – LUPA ILMAILUUN

21A.701

Soveltamisala

21A.703

Hakukelpoisuus

21A.705

Toimivaltainen viranomainen

21A.707

Ilmailuluvan hakeminen

21A.708

Lentoehdot

21A.709

Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen

21A.710

Lentoehtojen hyväksyminen

21A.711

Ilmailuluvan myöntäminen

21A.713

Muutokset

21A.715

Kieli

21A.719

Siirrettävyys

21A.721

Tarkastukset

21A.723

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21A.725

Ilmailuluvan uusiminen

21A.727

Ilmailuluvan haltijan velvollisuudet

21A.729

Tietojen säilyttäminen

ALALUKU Q — TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

21A.801

Tuotteiden merkitseminen

21A.803

Tunnistetietojen käsittely

21A.804

Osien ja laitteiden merkitseminen

21A.805

Kriittisten osien merkitseminen

21A.807

ETSO-artikkeleiden merkitseminen

LUKU B – TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

ALALUKU A — YLEISET SÄÄNNÖKSET

21B.5

Soveltamisala

21B.20

Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet

21B.25

Toimivaltaisen viranomaisen organisaatiota koskevat vaatimukset

21B.30

Dokumentoidut menettelyt

21B.35

Organisaation ja menettelyjen muutokset

21B.40

Kiistojen ratkaiseminen

21B.45

Raportointi/koordinointi

21B.55

Tietojen säilyttäminen

21B.60

Lentokelpoisuusmääräykset

ALALUKU B — TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

(ALALUKU C — EI KÄYTÖSSÄ)

ALALUKU D — MUUTOKSET TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN

ALALUKU E — LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

ALALUKU F — TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21B.120

Tarkastaminen

21B.125

Havainnot

21B.130

Hyväksymiskirjeen antaminen

21B.135

Hyväksymiskirjeen ylläpitäminen

21B.140

Hyväksymiskirjeen muuttaminen

21B.145

Hyväksymiskirjeen rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi

21B.150

Tietojen säilyttäminen

ALALUKU G — TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21B.220

Tarkastaminen

21B.225

Havainnot

21B.230

Todistuksen antaminen

21B.235

Jatkuva valvonta

21B.240

Tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttaminen

21B.245

Tuotanto-organisaation hyväksynnän peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi

21B.260

Tietojen säilyttäminen

ALALUKU H – LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21B.320

Tarkastaminen

21B.325

Lentokelpoisuustodistusten myöntäminen

21B.326

Lentokelpoisuustodistus

21B.327

Rajoitettu lentokelpoisuustodistus

21B.330

Lentokelpoisuustodistusten ja rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi

21B.345

Tietojen säilyttäminen

ALALUKU I — MELUTODISTUKSET

21B.420

Tarkastaminen

21B.425

Melutodistusten myöntäminen

21B.430

Melutodistuksen peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi

21B.445

Tietojen säilyttäminen

ALALUKU J — SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

ALALUKU K — OSAT JA LAITTEET

(ALALUKU L — EI KÄYTÖSSÄ)

ALALUKU M — KORJAUKSET

(ALALUKU N — EI KÄYTÖSSÄ)

ALALUKU O — ETSO-VALTUUTUKSET

ALALUKU P – LUPA ILMAILUUN

21B.520

Tarkastaminen

21B.525

Ilmailulupien myöntäminen

21B.530

Ilmailulupien peruuttaminen

21B.545

Tietojen säilyttäminen

ALALUKU Q — TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN YKSILÖINTI

LIITE — EASA-LOMAKKEET”;

2)

korvataan luvun A otsikko seuraavasti:

3)

korvataan kohdan 21.A.14(b) kohta 5 seuraavasti:

”5.

koneessa on kiinteä tai maassa säädettävä potkuri.”;

4)

korvataan kohdan 21A.35(b) kohta 2 seuraavasti:

”2.

jos kyseessä on tämän luvun mukaisesti hyväksyttävä muu ilma-alus kuin i) kuumailmapallo, vapaasti lentävä kaasupallo, ankkuroitu kaasupallo, purjelentokone, moottoripurjelentokone, tai ii) ilmalaiva tai lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 2 722 kg, sen määrittämiseksi, onko saatu riittävät takeet, että ilma-alus, sen osat ja laitteet ovat luotettavia ja toimivat asianmukaisesti.”;

5)

korvataan kohta 21A.112 seuraavasti:

Luonnollinen henkilö tai oikeussubjekti (’organisaatio’), joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä kohdan 21A.112B mukaisesti, voi hakea lisätyyppihyväksyntätodistusta tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.”;

6)

korvataan kohdan 21.A.124(b) kohta 2 seuraavasti:

”2.

Yhteenveto kohdassa 21A.125A(b) vaadituista tiedoista.”;

7)

korvataan kohta 21A.125 seuraavasti:

Hakijalla on oikeus saada toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksymiskirje, jossa viranomainen hyväksyy yksittäisten tuotteiden, osien ja laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tämän alaluvun mukaisesti, sen jälkeen kun:

a)

se on laatinut tuotannonvalvontajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, että jokainen tuote, osa tai laite on sitä koskevien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa.

b)

se on toimittanut käsikirjan, joka sisältää:

1.

kohdassa (a) vaaditun tuotannonvalvontajärjestelmän kuvauksen,

2.

kuvauksen keinoista, joiden avulla tuotannonvalvontajärjestelmän toimivuudesta tehdään päätelmiä,

3.

kuvauksen kohtien 21A.127 ja 21A.128 mukaisesti vaadituista testeistä sekä niiden henkilöiden nimet, joilla on toimivalta kohdassa 21A.130 (a) tarkoitetuissa asioissa.

c)

hakija on osoittanut pystyvänsä antamaan apua kohtien 21A.3 ja 21A.129(d) mukaisesti.”;

8)

korvataan kohdassa 21A.125B(c) viittaus kohtaan ”21B.143” viittauksella kohtaan ”21B.125”;

9)

muutetaan kohta 21A.126 seuraavasti:

i)

korvataan kohdassa (a) viittaus kohtaan ”21A.125” viittauksella kohtaan ”21A.125A(a)”;

i)

korvataan kohdassa (b) viittaus kohtaan ”21A.125(a)” viittauksella kohtaan ”21A.125A(a)”;

10)

korvataan kohdassa 21.A.127(a) viittaus kohtaan ”21A.125(a)” viittauksella kohtaan ”21A.125A(a)”;

11)

korvataan kohdassa 21.A.128 viittaus kohtaan ”21A.125(a)” viittauksella kohtaan ”21A.125A(a)”;

12)

muutetaan kohta 21A.165 seuraavasti:

i)

korvataan kohdan (c) kohta 2 seuraavasti:

”2.

määrittää, että muut tuotteet, osat tai laitteet ovat täydelliset ja vastaavat niitä koskevia suunnittelutietoja ja ovat turvallisessa käyttökunnossa ennen EASA 1 lomakkeen antamista suunnittelutietojen mukaisuuden ja turvallisen käyttökunnon todistamiseksi, sekä lisäksi moottorien osalta määrittää moottorin tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan toimittamien tietojen mukaisesti, että kukin valmis moottori on siihen sovellettavien, moottorin valmistumispäivänä voimassa olevien kohdassa 21A.18(b) määriteltyjen päästövaatimusten mukainen, millä todetaan päästövaatimusten noudattaminen, tai”

ii)

korvataan kohta (k) seuraavasti:

”k)

varmistaa tarvittaessa kohdassa 21A.163(e) annetun oikeuden mukaisesti ennen ilmailuluvan myöntämistä ilma-alukselle, että kohtia 21A.711(c) ja (e) noudatetaan.”

13)

korvataan kohdassa 21A.174(b)3(ii) viittaus kohtaan ”21A.184(c)” viittauksella kohtaan ”21B.327(c)”;

14)

poistetaan kohta 21A.183;

15)

poistetaan kohta 21A.184;

16)

poistetaan kohta 21A.205;

17)

korvataan kohdan 21A.245 kohta (a) seuraavasti:

”a)

kaikilla teknillisillä osastoilla on riittävä määrä ja riittävän kokeneita henkilöitä, joilla on asianmukaiset valtuudet huolehtia heille kuuluvista tehtävistä, ja nämä valtuudet yhdessä toimitilojen, apuneuvojen ja varusteiden kanssa riittävät tuotetta koskevien lentokelpoisuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.”;.

18)

muutetaan kohta 21A.263 seuraavasti:

a)

korvataan kohdan (b) kohta 4 seuraavasti:

”4.

kohdan 21A.602B(b)(1) mukainen ETSO-valtuutus tai”;

b)

muutetaan kohta (c) seuraavasti:

i)

korvataan kohdat 3 ja 4 seuraavasti:

”3.

Julkaista tietoja tai ohjeita, jotka sisältävät seuraavan ilmoituksen: ’Tämän asiakirjan tekninen sisältö on hyväksytty DOA nro EASA.21J.[XXXX] mukaisten valtuuksien perusteella.’

4.

Hyväksyä ilma-aluksen lentokäsikirjan ja sen lisäysten muutoksia ja julkaista muutoksia, jotka sisältävät seuraavan ilmoituksen: ’Lentokäsikirjan (tai lisäyksen) muutos nro [YY], on hyväksytty DOA nro EASA.21J.[XXXX] mukaisten valtuuksien perusteella.’”;

ii)

korvataan kohta 7 seuraavasti:

”7.

Myöntää kohdan 21A.711(b) mukaisesti lupa ilmailuun ilma-alukselle, jonka se on suunnitellut tai jota se on muuttanut tai jonka osalta se on hyväksynyt kohdan 21A.263(c)6 mukaisesti ilmailuluvan myöntämisehdot, kun suunnitteluorganisaatio valvoo itse hyväksyntänsä nojalla ilma-aluksen kokoonpanoa ja varmistaa yhdenmukaisuuden lentoa varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa.”;

19)

korvataan kohdan 21A.265 kohta (g) seuraavasti:

”g)

varmistaa tarvittaessa kohdassa 21A.263(c)7 annetun oikeuden mukaisesti ennen ilmailuluvan myöntämistä ilma-alukselle, että kohtia 21A.711(b) ja (e) noudatetaan.”;

20)

korvataan kohdan 21A.307 kohta (a) seuraavasti:

”a)

sen mukana toimiteta huolto- tai valmistustodistusta (EASA 1 -lomake), jossa todistetaan, että kyseinen osa tai laite on valmistettu hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaisesti ja on turvallisessa käyttökunnossa ja”;

21)

korvataan kohta 21A.432 seuraavasti:

a)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä kohdan 21A.432B mukaisesti, voi hakea suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.

b)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hakea pienen korjauksen suunnitteluhyväksyntää.”;

22)

poistetaan kohdan 21A.601 kohta (b);

23)

korvataan kohdassa 21A.605(d) viittaus kohtaan ”21A.125(b)” viittauksella kohtaan ”21A.125A(b)”;

24)

korvataan kohdan 21A.606 kohta (c) seuraavasti:

”c)

hakija toteaa nimenomaisesti olevansa valmis noudattamaan kohtaa 21A.609”

25)

korvataan kohdan 21A.609 kohta (f) seuraavasti:

”f)

Noudattaa kohtia 21A.3, 21A.3B ja 21A.4.”;

26)

korvataan kohta 21A.701 seuraavasti:

a)

Luvat ilmailuun myönnetään tämän alaluvun mukaisesti ilma-aluksille, jotka eivät täytä tai joiden ei ole osoitettu täyttävän niitä koskevia lentokelpoisuusvaatimuksia, mutta joilla voi lentää turvallisesti tietyin ehdoin seuraavia tarkoituksia varten:

1.

kehitystyö;

2.

määräysten tai hyväksyntäspesifikaatioiden noudattamisen osoittaminen;

3.

suunnittelu- tai tuotanto-organisaatioiden henkilöstön koulutus;

4.

uusien ilma-alusten tuotantokoelennot;

5.

tuotannossa olevan ilma-aluksen lentäminen tuotantolaitoksesta toiseen;

6.

ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi asiakkaalta;

7.

ilma-aluksen toimittaminen tai vienti;

8.

ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi viranomaiselta;

9.

markkinatutkimus, mukaan luettuna asiakkaan henkilöstön koulutus;

10.

näyttelyt ja ilmailunäytökset;

11.

ilma-aluksen lentäminen paikkaan, jossa tehdään huolto tai lentokelpoisuuden tarkastus tai johon kone varastoidaan;

12.

ilma-aluksen lentäminen, kun sen massa ylittää suurimman sallitun lentoonlähtömassan vesistön yli tehtävällä tavanomaista pidemmällä lennolla taimaa-alueen yli tehtävällä lennolla, jonka aikana ei ole käytettävissä asianmukaisia laskeutumispaikkoja tai sopivaa polttoainetta;

13.

ennätyskokeet, lentokilpailut tai muut vastaavat kilpailut;

14.

lentokelpoisuusvaatimukset täyttävän ilma-aluksen lentäminen ennen kuin ympäristövaatimusten noudattaminen on vahvistettu;

15.

ei-kaupallinen lentotoiminta yksittäisillä yksinkertaisilla ilma-aluksilla tai tyypeillä, joihin lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta ei voida soveltaa.

b)

Tässä alaluvussa esitetään menettely ilmailulupien myöntämistä ja lentoehtojen hyväksymistä varten sekä määritetään tällaisten ilmailulupien ja lentoehtojen hyväksymisten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.”;

27)

korvataan kohta 21A.703 seuraavasti:

a)

Lupaa ilmailuun voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, lukuun ottamatta kohdassa 21A.701(a)15 mainittua tarkoitusta varten haettavaa ilmailulupaa, jonka hakijan on oltava omistaja.

b)

Lentoehtojen hyväksyntää voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.”;

28)

korvataan kohta 21.710(c) seuraavasti:

”c)

Ennen lentoehtojen hyväksymistä viraston, toimivaltaisen viranomaisen tai hyväksytyn organisaation on oltava vakuuttunut siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Virasto tai toimivaltainen viranomainen voi suorittaa itse tai velvoittaa hakijan suorittamaan tarvittavat tarkastukset tai testit.”

29)

korvataan kohta 21A.711 seuraavasti:

a)

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan ilmailuun (EASA 20a lomake, katso liite) kohdassa 21B.525 täsmennettyjen edellytysten mukaisesti.

b)

Asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio voi myöntää luvan ilmailuun (EASA 20b lomake, katso liite) kohdassa 21A.263(c)(7) annetun oikeuden nojalla, kun kohdassa 21A.708 tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty kohdan 21A.710 mukaisesti.

c)

Asianmukaisesti hyväksytty tuotanto-organisaatio voi myöntää luvan ilmailuun (EASA 20b lomake, katso liite) kohdan 21A.163(e) mukaisesti annetun oikeuden nojalla, kun kohdassa 21A.708 tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty kohdan 21A.710 mukaisesti.

d)

Asianmukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi myöntää luvan ilmailuun (EASA 20b lomake, katso liite) asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteessä I (osa M) olevan kohdan M.A.711 mukaisesti annetun oikeuden nojalla, kun kohdassa 21A.708 tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty kohdan 21A.710 mukaisesti.

e)

Luvassa ilmailuun tarkennetaan sen tarkoitus tai tarkoitukset sekä kaikki ehdot ja rajoitukset, jotka on hyväksytty kohdan 21A.710 mukaisesti.

f)

Kohdan (b), (c) tai (d) mukaisesti myönnettävistä luvista ilmailuun ja hyväksytyistä lentoehdoissa on toimitettava jäljennös toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä ja viimeistään kolmen päivän kuluessa.

g)

Jos kohdan (b), (c) tai (d) mukaisesti luvan ilmailuun myöntänyt organisaatio saa todisteita siitä, että jotkin kohdassa 21A.723(a) säädetyistä edellytyksistä eivät täyty, sen on välittömästi peruutettava kyseinen lupa ilmailuun ja ilmoitettava asiasta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.”

30)

korvataan kohdan 21A.723 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Lupa ilmailuun myönnetään enintään 12 kuukaudeksi, ja se pysyy voimassa, jos:

1.

ilmailulupaan liittyviä kohdan 21A.711(e) ehtoja ja rajoituksia noudatetaan;

2.

ilmailulupaa ei ole palautettu eikä peruutettu;

3.

ilma-alus pysyy samassa rekisterissä.”;

31)

Korvataan kohdan 21A.801 kohta (d) seuraavasti:

”d)

Miehitettyjen ilmapallojen osalta kohdassa (b) tarkoitettu tunnistekilpi on kiinnitettävä pallon kuoreen ja silloin kun se on käytännössä mahdollista, sen tulee sijaita paikassa, jossa käyttäjä pystyy lukemaan kilven pallon ollessa täytettynä. Lisäksi koriin, kehikkoon ja mahdolliseen polttimeen tehdään pysyvä ja luettavissa oleva merkintä, joka sisältää valmistajan nimen, osanumeron tai vastaavan sekä sarjanumeron tai vastaavan.”;

32)

korvataan kohdan 21A.804 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Jokaiseen osaan tai laitteeseen on merkittävä pysyvästi ja luettavissa olevalla tavalla:

1.

nimi, tuotemerkki tai tunnus, jonka avulla valmistaja voidaan tunnistaa sovellettavissa suunnittelutiedoissa määritellyllä tavalla; ja

2.

sovellettavissa suunnittelutiedoissa määritelty osanumero; ja

3.

kirjaimet EPA niille osille tai laitteille, jotka on valmistettu sellaisten hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukaan, jotka eivät kuulu tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksen haltijalle, lukuun ottamatta ETSO-artikkeleita.”

33)

lisätään kohta 21B.125 seuraavasti:

a)

Jos toimivaltainen viranomainen saa auditointien aikana tai muulla tavoin objektiivisia todisteita siitä, että hyväksymiskirjeen haltija ei noudata liitteen (osa 21) luvun A vaatimuksia, havainto luokitellaan kohdan 21A.125B(a) mukaisesti.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimet:

1.

Tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimiin hyväksymiskirjeen rajoittamiseksi, peruuttamiseksi tai määräajaksi peruuttamiseksi joko kokonaan tai osittain havainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on suorittanut hyväksyttävät korjaustoimenpiteet.

2.

Tason 2 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka määräytyy havainnon luonteen mukaan ja saa olla enintään kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi tämän ensimmäisen määräajan päättyessä havainnon luonteen mukaan pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimiin peruuttaakseen hyväksymiskirjeen määräajaksi osittain tai kokonaan, jollei sen asettamaa määräaikaa noudateta.”;

34)

korvataan kohdassa 21.B.135(b)2 viittaus kohtaan ”21A.125(b)” viittauksella kohtaan ”21A.125A(b)”;

35)

poistetaan kohta 21B.143;

36)

korvataan kohta 21B.145 seuraavasti:

a)

Ilmoitus hyväksymiskirjeen rajoittamisesta, peruuttamisesta määräajaksi tai pysyvästi toimitetaan kirjallisesti hyväksymiskirjeen haltijalle. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa rajoittamisen, määräajaksi tai pysyvästi perumisen syyt ja tiedottaa hyväksymiskirjeen haltijalle valitusoikeudesta.

b)

Jos hyväksymiskirje peruutetaan määräajaksi, se voidaan palauttaa voimaan vasta sen jälkeen, kun liitteen (osa 21) luvun A alaluvun F vaatimusten noudattaminen on todettu uudelleen.”;

37)

korvataan kohta 21B.225 seuraavasti:

a)

Jos toimivaltainen viranomainen saa auditointien aikana tai muulla tavoin objektiivisia todisteita siitä, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija ei noudata liitteen (osa 21) luvun A vaatimuksia, havainto luokitellaan kohdan 21A.158(a) mukaisesti.

b)

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava seuraavat toimet:

1.

Tason 1 havaintojen osalta toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä viipymättä toimiin tuotanto-organisaation hyväksynnän rajoittamiseksi, peruuttamiseksi tai määräajaksi peruuttamiseksi kokonaan tai osittain havainnon laajuuden mukaan, kunnes organisaatio on suorittanut hyväksyttävät korjaustoimenpiteet.

2.

Tason 2 havaintojen osalta toimivaltainen viranomainen antaa korjaustoimenpiteille määräajan, joka määräytyy havainnon luonteen mukaan ja saa olla enintään kolme kuukautta. Tietyissä olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi tämän ensimmäisen määräajan päättyessä havainnon luonteen mukaan pidentää kolmen kuukauden määräaikaa, jos korjaussuunnitelma on tyydyttävä.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä toimiin peruuttaakseen hyväksynnän määräajaksi osittain tai kokonaan, jollei sen asettamaa määräaikaa noudateta.”;

38)

korvataan kohdan 21B.235 kohta (a) seuraavasti:

”a)

Tuotanto-organisaation hyväksynnän ylläpitämisen oikeuttamiseksi toimivaltaisen viranomaisen on harjoitettava jatkuvaa valvontaa:

1.

varmistaakseen, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan laatujärjestelmä on tämän liitteen (osa 21) luvun A alaluvun G mukainen,

2.

varmistaakseen, että tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija toimii tuotanto-organisaation käsikirjan mukaisesti,

3.

varmistaakseen tuotanto-organisaation käsikirjan menettelyjen tehokkuuden ja

4.

seuratakseen näytteiden avulla tuotteen, osan tai laitteen laatutasoa.”;

39)

korvataan kohta 21B.325 seuraavasti:

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää lentokelpoisuustodistuksen (EASA 25 lomake, katso liite) tai muuttaa sitä ilman aiheetonta viivytystä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että kohdan 21B.326 vaatimuksia ja tämän liitteen (osa 21) luvun A alaluvun H sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

b)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen (EASA 24 lomake, katso liite) tai muuttaa sitä ilman aiheetonta viivytystä tultuaan vakuuttuneeksi siitä, että kohdan 21B.327 vaatimuksia ja tämän liitteen (osa 21) luvun A alaluvun H sovellettavia vaatimuksia noudatetaan.

c)

Uuden ilma-aluksen tai muusta kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan käytetyn ilma-aluksen kohdassa (a) tai (b) tarkoitetun lentokelpoisuustodistuksen lisäksi rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää ensimmäisen lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen (EASA 15a lomake, katso liite).”;

40)

lisätään 21B.326 kohta seuraavasti:

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää lentokelpoisuustodistuksen:

a)

uudelle ilma-alukselle:

1.

kun esitetään kohdassa 21A.174(b)(2) vaaditut asiakirjat;

2.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

b)

käytetylle ilma-alukselle:

1.

kun esitetään kohdassa 21A.174(b)(3) vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan seuraavat seikat:

i)

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, joka vastaa tyyppihyväksyntätodistusta ja mahdollisia lisätyyppihyväksyntätodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty liitteen (osa 21) mukaisesti;

ii)

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu; ja

iii)

ilma-alus on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) sovellettavien säännösten mukaisesti;

2.

kun rekisterijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisterijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.”;

41)

lisätään kohta 21B.327 seuraavasti:

a)

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen:

1.

uudelle ilma-alukselle:

i)

kun esitetään kohdassa 21A.174(b)(2) vaaditut asiakirjat;

ii)

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on viraston rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tai erityisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti hyväksymän suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

2.

käytetylle ilma-alukselle:

i)

kun esitetään kohdassa 21A.174(b)(3) vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan seuraavat seikat:

A)

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, jonka virasto on hyväksynyt rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tai erityisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti ja vastaa mahdollisia lisätyyppihyväksyntätodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty liitteen (osa 21) mukaisesti;

B)

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu; ja

C)

ilma-alus on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) sovellettavien säännösten mukaisesti;

ii)

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa. Rekisterijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia.

b)

Sellaisten ilma-alusten osalta, jotka eivät täytä perusasetuksessa mainittuja keskeisiä vaatimuksia ja joille ei voida myöntää rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta, virasto, ottaen tarpeen mukaan huomioon poikkeamat keskeisistä vaatimuksista:

1.

toteaa ja tarkistaa vaatimustenmukaisuuden erityisten lentokelpoisuusvaatimusten kanssa, joilla varmistetaan riittävä turvallisuuden taso suunnitellussa käytössä; ja

2.

vahvistaa ilma-aluksen käyttöä koskevat rajoitukset.

c)

Käyttörajoitukset liitetään rajoitettuihin lentokelpoisuustodistuksiin ja niihin sisältyy tarvittaessa ilmatilaa koskevia rajoituksia, joiden avulla otetaan huomioon poikkeamat perusasetuksessa esitetyistä keskeisistä vaatimuksista.”;

42)

korvataan kohta 21B.525 seuraavasti:

Toimivaltainen viranomainen myöntää luvan ilmailuun (EASA 20a lomake, katso liite) ilman aiheetonta viivytystä:

1.

kun kohdan 21A.707 mukaisesti edellytetyt tiedot on toimitettu;

2.

kun kohdassa 21A.708 tarkoitetut lentoehdot on hyväksytty kohdan 21A.710 mukaisesti; ja

3.

kun toimivaltainen viranomainen on tullut omien tutkimustensa ja mahdollisten tarkastustensa perusteella tai hakijan kanssa sovittujen menettelyjen avulla vakuuttuneeksi siitä, että ilma-alus täyttää suunnittelua koskevat kohdan 21A.708 mukaiset vaatimukset ennen lentoa.”

43)

Korvataan liite I seuraavasti:

”Liite I

Huolto- ja valmistustodistus – liitteessä (osa 21) tarkoitettu EASA 1 -lomake

Image

EASA 1 -lomakkeen täyttöohjeet

Nämä ohjeet koskevat vain EASA 1 -lomakkeen käyttöä valmistustarkoituksiin. Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteessä I (osa M) oleva lisäys II kattaa EASA 1 -lomakkeen käytön huoltotarkoituksiin.

1.   TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

1.1

Todistuksen ensisijainen tarkoitus on todistaa uusien ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden, jäljempänä ’artikkeli(t)’, lentokelpoisuus.

1.2

Todistuksen ja artikkeli(e)n on vastattava toisiaan. Todistuksen täyttäjän on säilytettävä todistus muodossa, joka mahdollistaa alkuperäisten tietojen tarkistamisen.

1.3

Todistuksen hyväksyvät monet lentokelpoisuusviranomaiset, mutta hyväksymiseen saattavat vaikuttaa kahdenväliset sopimukset ja/tai lentokelpoisuusviranomaisen noudattamat periaatteet. Tällöin tässä todistuksessa mainituilla hyväksytyillä suunnittelutiedoilla tarkoitetaan tuojavaltion lentokelpoisuusviranomaisten hyväksymiä tietoja.

1.4

Todistus ei ole lähetysluettelo tai rahtikirja.

1.5

Ilma-aluksia ei voida luovuttaa käyttöön tällä todistuksella.

1.6

Todistus ei merkitse hyväksyntää artikkelin asentamiseen tiettyyn ilma-alukseen, moottoriin tai potkuriin vaan se auttaa loppukäyttäjää määrittelemään artikkelin lentokelpoisuushyväksynnän tilanteen.

1.7

Valmistuksesta ja huollosta luovutettuja artikkeleita ei saa merkitä samaan todistukseen.

1.8

Hyväksyttyjen tietojen ja muiden kuin hyväksyttyjen tietojen mukaisesti todistettuja artikkeleita ei saa merkitä samaan todistukseen.

2.   YLEINEN MUOTO

2.1

Todistuksen on noudatettava oheista muotoa, myös kenttien numeroinnin ja kunkin kentän sijainnin osalta. Kenttien kokoa voidaan kuitenkin muuttaa hakijan tarvetta vastaavaksi, mutta ei niin paljon, ettei todistusta enää tunnista.

2.2

Todistuksen on oltava vaakaformaatissa, mutta sen kokoa saa suurentaa tai pienentää huomattavastikin, jos todistus säilyy edelleen tunnistettavana ja luettavana. Epävarmoissa tapauksissa on syytä kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen.

2.3

Käyttäjän ja asentajan vastuuta koskeva ilmoitus voidaan sijoittaa lomakkeen etu- tai kääntöpuolelle.

2.4

Painetun tekstin on oltava selvää ja helposti luettavaa.

2.5

Todistus voi olla valmiiksi painettu tai tietokonepohjainen, mutta joka tapauksessa viivojen ja kirjain- ja numeromerkkien on oltava selviä, luettavia ja lomakkeen muodon mukaisia.

2.6

Todistus annetaan englanniksi ja tarvittaessa yhdellä tai useammalla muulla kielellä.

2.7

Todistukseen tehtävät merkinnät kirjoitetaan joko kirjoituskoneella, tietokoneen tulostimella tai käsin kirjoitetuin suuraakkosin siten, että ne ovat helposti luettavissa.

2.8

Selvyyden vuoksi lyhenteitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

2.9

Todistuksen kääntöpuolella tyhjäksi jäävään tilaan voi todistuksen täyttäjä tehdä lisämerkintöjä, mutta ei lisätä todistuslausumia. Todistuksen kääntöpuolen käyttämisestä on mainittava asianomaisessa kentässä sen etupuolella.

3.   JÄLJENNÖKSET

3.1

Asiakkaalle toimitettavien tai todistuksen täyttäjän itsellään pitämien kopioiden lukumäärälle ei ole rajoituksia.

4.   VIRHE(ET) TODISTUKSESSA

4.1

Jos loppukäyttäjä havaitsee todistuksessa virheen tai virheitä, hänen on ilmoitettava siitä/niistä kirjallisesti todistuksen täyttäjälle. Täyttäjä voi antaa uuden todistuksen, jos virhe tai virheet ovat tarkistettavissa ja korjattavissa.

4.2

Uudessa todistuksessa on oltava uusi seurantanumero, allekirjoitus ja päiväys.

4.3

Pyynnöstä voidaan antaa uusi todistus, vaikka artikkeli(e)n kuntoa ei olisi tarkistettu uudelleen. Uusi todistus ei ole ilmoitus senhetkisestä kunnosta, ja sen kenttään 12 olisikin lisättävä seuraava viittaus aikaisempaan todistukseen: ’Tässä todistuksessa korjataan [alkuperäinen todistuksenantopäivämäärä] päivätyn todistuksen [alkuperäinen seurantanumero] kentässä/kentissä [korjattu kenttä / korjatut kentät] oleva(t) virhe(et) eikä todisteta vaatimustenmukaisuutta/kuntoa/käyttöönluovutusta’. Molemmat todistukset on säilytettävä niin kauan kuin ensimmäinen todistus on määrätty säilytettäväksi.

5.   TODISTUKSEN TÄYTTÖOHJEET

Kenttä 1   Hyväksynnän antava toimivaltainen viranomainen / valtio

Todistuksen antamiseen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja valtio. Jos toimivaltainen viranomainen on virasto, ilmoitetaan ainoastaan ’EASA’.

Kenttä 2   EASA 1 -lomakkeen otsikko

’HUOLTO- JA VALMISTUSTODISTUS EASA 1 -LOMAKE’

Kenttä 3   Lomakkeen seurantanumero

Kentässä 4 ilmoitetun organisaation järjestelmällä/menettelyllä annettu todistuskohtainen tunnus, johon voi sisältyä kirjaimia ja numeroita.

Kenttä 4   Organisaation nimi ja osoite

Tämän todistuksen kohteena olevan artikkelin / olevat artikkelit luovuttavan tuotanto-organisaation täydellinen nimi ja osoite (EASA 55 -lomakkeen sivu A). Liikemerkit ja muut vastaavat ovat sallittuja, jos ne mahtuvat kenttään.

Kenttä 5   Työtilaus/sopimus/lasku

Artikkeli(e)n asiakasjäljitettävyyden helpottamiseksi ilmoitetaan työtilauksen, sopimuksen tai laskun numero tai muu vastaava tunnusnumero.

Kenttä 6   Artikkeli

Artikkelien numerot, jos niitä on enemmän kuin yksi. Kentässä on helppo viitata huomautuskenttään 12.

Kenttä 7   Kuvaus

Artikkelin nimi tai kuvaus. Ensisijaisesti olisi käytettävä jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeissa tai huoltotiedoissa (esim. kuvitettu varaosaluettelo, ilma-aluksen huoltokäsikirja, huoltotiedote, komponenttien huoltokäsikirja) käytettyä nimeä.

Kenttä 8   Osan numero

Osan numero siten kuin se on merkitty artikkeliin, tunnisteeseen tai pakkaukseen. Moottorin tai potkurin osalta voidaan käyttää tyyppimerkintää.

Kenttä 9   Määrä

Artikkelien lukumäärä.

Kenttä 10   Sarjanumero

Jos artikkelista on säännösten mukaan ilmoitettava sarjanumero, se merkitään tähän. Lisäksi voidaan ilmoittaa sarjanumeroita, joita säännösten mukaan ei vaadita. Jos artikkelissa ei ole sarjanumeroa, merkitään ’EI OLE’.

Kenttä 11   Tila/työ

Merkitään joko ’PROTOTYYPPI’ tai ’UUSI’.

’PROTOTYYPPI’ merkitään seuraavissa tapauksissa:

i)

Kyseessä on uuden artikkelin tuotanto noudattaen suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty.

ii)

Kyseessä on kentässä 4 ilmoitetun organisaation myöntämä aiemman todistuksen uusi hyväksyntä sen jälkeen, kun artikkeliin on tehty muutoksia tai korjauksia ennen käyttöön ottoa (esimerkiksi suunnittelumuutoksen, vian korjauksen, tarkastuksen tai testin tai varastointiajan uusimisen jälkeen). Yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta ja tehdyistä muutoksista tai korjauksista merkitään kenttään 12.

’UUSI’ merkitään seuraavissa tapauksissa:

i)

Kyseessä on uuden artikkelin tuotanto noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja.

ii)

Kyseessä on kentässä 4 ilmoitetun organisaation myöntämä aiemman todistuksen uusi hyväksyntä sen jälkeen, kun artikkeliin on tehty muutoksia tai korjauksia ennen käyttöön ottoa (esimerkiksi suunnittelumuutoksen, vian korjauksen, tarkastuksen tai testin tai varastointiajan uusimisen jälkeen). Yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta ja tehdyistä muutoksista tai korjauksista merkitään kenttään 12.

iii)

Kyseessä on tuotteen valmistajan tai kentässä 4 ilmoitetun organisaation myöntämä aiemman todistuksen uusi hyväksyntä ’prototyypistä’ (ainoastaan sellaisten tietojen mukainen, joita ei ole hyväksytty) ’uudeksi’ (hyväksyttyjen tietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa) sovellettavien suunnittelutietojen hyväksymisen jälkeen edellyttäen, että suunnittelutietoja ei ole muutettu. Kenttään 12 on lisättävä seuraava merkintä:

ARTIKKELIEN UUDELLEENHYVÄKSYNTÄ ’PROTOTYYPISTÄ’’UUDEKSI’: TÄLLÄ ASIAKIRJALLA TODISTETAAN [LISÄTÄÄN PÄIVÄYS, JOS SE ON TARPEEN VERSION YKSILÖIMISEKSI] PÄIVÄTYN [TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN/LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN NUMERO, VERSIO] NIIDEN SUUNNITTELUTIETOJEN HYVÄKSYNTÄ, JOIDEN MUKAISESTI TÄMÄ ARTIKKELI (NÄMÄ ARTIKKELIT) ON VALMISTETTU.

Kohdassa 13a on syytä rastia vaihtoehto ’noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja, ja ne ovat turvallisessa käyttökunnossa’.

iv)

Kyseessä on aikaisemmin käyttöön luovutetun uuden artikkelin tutkiminen asiakaskohtaisen standardin tai spesifikaation mukaisesti (yksityiskohtaiset tiedot näistä ja alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta on merkittävä kenttään 12) tai lentokelpoisuuden toteamiseksi (selitys käyttöönluovutuksen perusteista ja yksityiskohtaiset tiedot alkuperäisestä käyttöönluovutuksesta on merkittävä kenttään 12).

Kenttä 12   Huomautukset

Kentässä 11 mainitut työt kuvataan joko suoraan tai viittaamalla lähdeaineistoon, jotta käyttäjä tai asentaja voi päätellä artikkeli(e)n lentokelpoisuuden suhteessa hyväksyttäviin töihin. Tarvittaessa voidaan käyttää EASA -lomakkeesta erillistä arkkia ja viitata siihen. Jokaisesta huomautuksesta on käytävä selvästi ilmi, mitä kentässä 6 tarkoitetu(i)sta artikkel(e)ista se koskee. Jos ei ole huomautuksia, merkitään ’ei ole’.

Perustelut kentässä 12 ilmoitetulle käyttöönluovutukselle hyväksymättömien tietojen perusteella (esim. tyyppihyväksyntä tulossa, vain koekäyttöön, hyväksytyt tiedot tulossa).

Jos tiedot tulostetaan sähköisestä EASA 1 -lomakkeesta, tähän kenttään merkitään tiedot, jotka eivät sovellu ilmoitettaviksi muissa kentissä.

Kenttä 13a

Valitaan yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1)

Merkitään kohta ’noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja, ja ne ovat turvallisessa käyttökunnossa’, jos artikkeli(t) on valmistettu noudattaen hyväksyttyjä suunnittelutietoja ja niiden on todettu olevan turvallisessa käyttökunnossa.

2)

Merkitään kohta ’noudattaen kentässä 12 mainittuja suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty’, jos artikkeli(t) on valmistettu noudattaen suunnittelutietoja, joita ei ole hyväksytty. Täsmennetään kentässä 12 ilmoitetut tiedot (esim. tyyppihyväksyntä tulossa, koekäyttö, hyväksytyt tiedot tulossa).

Hyväksyttyjen ja hyväksymättömien tietojen perusteella käyttöön luovutettuja artikkeleita ei saa ilmoittaa samassa todistuksessa.

Kenttä 13b   Valtuutetun henkilön allekirjoitus

Valtuutetun henkilön allekirjoitus tulee tähän kenttään. Kentän saavat allekirjoittaa ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti valtuutetut henkilöt. Tunnistamisen helpottamiseksi voidaan ilmoittaa valtuutetun henkilön tunnistenumero.

Kenttä 13c   Hyväksynnän/valtuutuksen numero

Merkitään hyväksynnän/valtuutuksen numero/tunnus. Tämän numeron tai tunnuksen antaa toimivaltainen viranomainen.

Kenttä 13d   Nimi

Kentän 13b allekirjoittaneen henkilön nimen selvennys.

Kenttä 13e   Päiväys

Päivä, jona kenttä 13b on allekirjoitettu muodossa pp = päivä kaksinumeroisena, mmm = kuukauden kolme ensimmäistä kirjainta, yyyy = vuosi nelinumeroisena.

Kentät 14a–14e

Kenttiä 14a–14e koskevat yleiset vaatimukset:

Ei käytetä, jos kyseessä on valmistustodistus. Varjostettava, tummennettava tai merkittävä muulla tavoin siten, että voidaan estää tahaton tai luvaton käyttö.

Käyttäjän ja asentajan vastuu

Todistuksessa on seuraavalla ilmoituksella tiedotettava loppukäyttäjille, että lomake ei vapauta artikkelin asentamista ja käyttöä koskevasta vastuusta:

’TÄMÄ TODISTUS EI AUTOMAATTISESTI TARKOITA LUPAA ASENTAMISEEN.

JOS KÄYTTÄJÄ TAI ASENTAJA TOIMII ERI LENTOKELPOISUUSVIRANOMAISEN JULKAISEMIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI KUIN SEN VIRANOMAISEN, JOKA ON MERKITTY KENTTÄÄN 1, KÄYTTÄJÄN TAI ASENTAJAN ON VARMISTETTAVA, ETTÄ HÄNEN VIRANOMAISENSA HYVÄKSYY KENTÄSSÄ 1 ILMOITETUN VIRANOMAISEN VALVONNAN ALAISET ARTIKKELIT.

MERKINNÄT KENTISSÄ 13A JA 14A EIVÄT MUODOSTA ASENNUSTODISTUSTA. ILMA-ALUKSEN HUOLTOKIRJANPIDOSSA ON JOKA TAPAUKSESSA OLTAVA KÄYTTÄJÄN TAI ASENTAJAN KANSALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI ANTAMA ASENNUSTA KOSKEVA HUOLTOTODISTE, ENNEN KUIN ILMA-ALUKSELLA SAA LENTÄÄ.’”

44)

Korvataan liite II seuraavasti:

”Liite II

Lentokelpoisuuden tarkastustodistus – EASA 15a -lomake

Image

45)

Korvataan liite IV seuraavasti:

”Liite IV

Rajoitettu lentokelpoisuustodistus – EASA 24 -lomake

Toimivaltaisen viranomaisen logo

RAJOITETTU LENTOKELPOISUUSTODISTUS

 (1)

[Rekisteröintijäsenvaltio]

[JÄSENVALTION TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN]

 (1)

1.

Kansallisuus- ja rekisteröintimerkinnät

2.

Valmistaja ja ilma-aluksen tyyppimerkintä

3.

Ilma-aluksen sarjanumero

4.

Luokat

5.

Tämä lentokelpoisuustodistus myönnetään (2)7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen] ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 5 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla yllä mainitulle ilma-alukselle, joka katsotaan lentokelpoiseksi, kun sitä huolletaan ja käytetään edellä mainittujen ehtojen ja ilma-alusta koskevien käyttörajoitusten mukaisesti.

Lisäksi sovelletaan seuraavia rajoituksia:

 (1)

 (2) [Ilma-alusta saa käyttää kansainvälisessä lentotoiminnassa ellei edellä esitetyistä rajoituksista muuta johdu].

 

Myöntämispäivä:

 

Allekirjoitus:

6.

Tämä rajoitettu lentokelpoisuustodistus on voimassa, ellei rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen peruuta sitä.

Tähän todistukseen on liitettävä ajan tasalla oleva lentokelpoisuuden tarkastustodistus.

EASA 24 -lomake, versio 2

Tämä todistus on pidettävä mukana ilma-aluksessa kaikilla lennoilla

46)

Korvataan liite V seuraavasti:

”Liite V

Lentokelpoisuustodistus – EASA 25 -lomake

Toimivaltaisen viranomaisen logo

LENTOKELPOISUUSTODISTUS

 (3)

[Rekisteröintijäsenvaltio]

[JÄSENVALTION TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN]

 (3)

1.

Kansallisuus- ja rekisteröintimerkinnät

2.

Valmistaja ja ilma-aluksen tyyppimerkintä

3.

Ilma-aluksen sarjanumero

4.

Luokat

5.

Tämä lentokelpoisuustodistus myönnetään 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla yllä mainitulle ilma-alukselle, joka katsotaan lentokelpoiseksi, kun sitä huolletaan ja käytetään edellä mainittujen ehtojen ja ilma-alusta koskevien käyttörajoitusten mukaisesti.

Rajoitukset/huomautukset:

 (3)

 

Myöntämispäivä:

 

Allekirjoitus:

6.

Tämä lentokelpoisuustodistus on voimassa, ellei rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen peruuta sitä.

Tähän todistukseen on liitettävä ajan tasalla oleva lentokelpoisuuden tarkastustodistus.

EASA 25 -lomake, versio 2

Tämä todistus on pidettävä mukana ilma-aluksessa kaikilla lennoilla

47)

Korvataan liite VII seuraavasti:

”Liite VII

Ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoitus – EASA 52 -lomake

ILMA-ALUKSEN VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

1.

Valmistusvaltio

2.

[JÄSENVALTIO] (4)Euroopan unionin jäsenvaltio (5)

3.

Ilmoituksen numero:

4.

Organisaatio

5.

Ilma-aluksen tyyppi

6.

Tyyppihyväksyntätodistusten numerot:

7.

Ilma-aluksen rekisteritunnus tai merkintä

8.

Valmistajan tunnistenumero

9.

Moottorin/potkurin tiedot (6)

10.

Muutostyöt ja/tai huoltotiedotteet (6)

11.

Lentokelpoisuusmääräykset

12.

Myönnytykset

13.

Poikkeukset, vapautukset tai poikkeamiset (6)

14.

Huomautukset

15.

Lentokelpoisuustodistus

16.

Lisävaatimukset

17.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tällä todistetaan, että ilma-alus on täysin tyyppihyväksytyn suunnittelun ja kohdissa 9, 10, 11 12 ja 13 ilmoitettujen seikkojen mukainen.

Ilma-alus on turvallisessa käyttökunnossa.

Ilma-alus on hyväksytty koelennoilla.

18.

Allekirjoitus

19.

Nimi

20.

Päiväys (p/k/v)

21.

Tuotanto-organisaation hyväksyntänumero

EASA 52 -lomake, versio 2

Ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoituksen (EASA 5 -lomake) täyttöohjeet

1.   TAVOITE JA SOVELTAMISALA

1.1.

Osan 21 luvun A alaluvun F mukaista tuotantoa harjoittavan valmistajan antaman vaatimustenmukaisuusilmoituksen käyttö kuvaillaan kohdassa 21A.130 ja sitä vastaavissa hyväksyttävissä menetelmissä vaatimusten täyttämiseksi.

1.2.

Osan 21 luvun A alaluvun G mukaisesti annetun ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoituksen (EASA 52 -lomake) tarkoituksena on, että asianmukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija voi käyttää oikeuttaan saada ilma-aluskohtainen lentokelpoisuustodistus rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

2.   YLEISTÄ

2.1.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen on noudatettava oheista muotoa, myös kenttien numeroiden ja kunkin kentän sijainnin osalta. Kenttien kokoa voidaan kuitenkin muuttaa hakijan tarvetta vastaavaksi, mutta ei niin paljon, ettei todistusta enää tunnista. Epävarmoissa tapauksissa on syytä kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen.

2.2.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen on oltava joko valmiiksi painettu tai tietokonepohjainen, mutta joka tapauksessa viivat ja kirjain- ja numeromerkit on painettava selvästi. Liitteenä olevan mallin mukainen esipainettu teksti on sallittu, mutta mitään muita todistuslausumia ei sallita.

2.3.

Lomake voidaan täyttää joko kirjoituskoneella, tietokoneen tulostimella tai käsin kirjoitetuin suuraakkosin siten, että teksti on helposti luettavissa. Hyväksyttäviä kieliä ovat englanti ja tarvittaessa myöntävän jäsenvaltion virallinen kieli tai jokin sen virallisista kielistä.

2.4.

Hyväksytyn tuotanto-organisaation on säilytettävä jäljennös ilmoituksesta ja kaikista siinä mainituista liitteistä.

3.   VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJEET

3.1.

Jotta asiakirja olisi pätevä, jokaisessa kentässä on oltava merkintä.

3.2.

Vaatimustenmukaisuusilmoitusta ei saa antaa rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ellei ilma-aluksen ja siihen asennettujen tuotteiden suunnittelua ole hyväksytty.

3.3.

Kenttien 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 merkinnöissä voidaan viitata tuotanto-organisaation säilyttämiin erillisiin yksilöityihin asiakirjoihin, ellei toimivaltaisen viranomaisen kanssa muuta sovita.

3.4.

Tähän vaatimustenmukaisuusilmoitukseen ei ole tarkoitus sisällyttää artikkeleita, joiden asentamista voidaan vaatia sovellettavien toimintaa koskevien sääntöjen noudattamiseksi. Jotkin näistä yksittäisistä artikkeleista voidaan kuitenkin ilmoittaa kentässä 10 tai hyväksytyssä tyyppisuunnitelmassa. Lentotoiminnan harjoittajia muistutetaan sen vuoksi heidän velvollisuudestaan varmistaa sovellettavien toimintaa koskevien sääntöjen noudattaminen omassa toiminnassaan.

Kenttä 1

Valmistusvaltion nimi

Kenttä 2

Toimivaltainen viranomainen, jonka toimivaltaan vaatimustenmukaisuusilmoitus kuuluu.

Kenttä 3

Ilmoituksen valvontaa ja jäljitettävyyttä varten tässä kentässä on oltava esipainettu sarjanumero. Jos asiakirja laaditaan tietokoneella, numeron ei tarvitse olla esipainettu, jos tietokone on ohjelmoitu tuottamaan ja tulostamaan sarjanumero.

Kenttä 4

Ilmoituksen antavan organisaation täydellinen nimi ja osoite. Kenttä voi olla esipainettu. Liikemerkit ym. ovat sallittuja, jos ne mahtuvat kenttään.

Kenttä 5

Ilma-aluksen tyyppi täydellisesti siten kuin se on määritelty tyyppihyväksyntätodistuksessa ja siihen liittyvässä tietolomakkeessa.

Kenttä 6

Tyyppihyväksyntätodistusten numerot ja myöntäminen asianomaiselle ilma-alukselle.

Kenttä 7

Jos ilma-alus on rekisteröity, tähän merkitään rekisteritunnus. Jos ilma-alusta ei ole rekisteröity, tässä ilmoitetaan merkintä, jonka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja tarvittaessa kolmannen maan toimivaltainen viranomainen hyväksyy.

Kenttä 8

Valmistajan antama tunnistenumero valvontaa, jäljitettävyyttä ja tuotetukea varten. Tätä kutsutaan myös valmistajan sarjanumeroksi (Manufacturers Serial No tai Constructors No).

Kenttä 9

Moottorin ja potkurin tyyppi täydellisesti siten kuin se on määritelty tyyppihyväksyntätodistuksessa ja siihen liittyvässä tietolomakkeessa. Myös valmistajan tunnistenumero ja sijainti on ilmoitettava.

Kenttä 10

Hyväksytyt suunnittelun muutokset ilma-aluksen määrittelyyn.

Kenttä 11

Luettelo kaikista sovellettavista lentokelpoisuusmääräyksistä (tai vastaavista) sekä vaatimustenmukaisuusilmoitus ja kuvaus menetelmästä, jolla varmistetaan kyseessä olevan yksittäisen ilma-aluksen vaatimustenmukaisuus tuotteet ja asennetut osat, laitteet ja varusteet mukaan luettuina. Mahdollisesti aika, jonka kuluessa vaatimustenmukaisuus on tulevaisuudessa osoitettava.

Kenttä 12

Hyväksytty tahaton poikkeaminen hyväksytystä tyyppisuunnittelusta; näitä voidaan kutsua myönnytyksiksi, eroavuuksiksi tai noudattamatta jättämiseksi.

Kenttä 13

Tässä kentässä ilmoitetaan ainoastaan poikkeukset, vapautukset tai poikkeamiset.

Kenttä 14

Huomautukset. Mahdolliset lausumat, ilmoitukset, yksittäiset tiedot tai rajoitukset, jotka voivat vaikuttaa ilma-aluksen lentokelpoisuuteen. Jos tällaisia tietoja ei ole, merkitään ’EI OLE’.

Kenttä 15

Merkitään ’lentokelpoisuustodistus’ tai ’rajoitettu lentokelpoisuustodistus ’tai ilmoitetaan, jos lentokelpoisuustodistusta on haettu.

Kenttä 16

Lisävaatimukset, esimerkiksi tuontimaan ilmoittamat.

Kenttä 17

Vaatimustenmukaisuusilmoitus on pätevä vain, jos kaikki lomakkeen kentät on täytetty. Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on säilytettävä jäljennös koelentoraportista sekä tiedot mahdollisesti todetuista puutteista ja korjaustoimista. Huoltotodisteen antajan ja ohjaamomiehistön jäsenen eli esimerkiksi koelentäjän tai koelentomekaanikon on vahvistettava raportin hyväksyttävyys allekirjoituksellaan. Suoritettavia lentotestejä ovat testit, jotka määritellään laatujärjestelmän tarkastuksia koskevassa kohdassa 21A.139 ja erityisesti sen kohdassa 21A.139(b)(1)(vi) ja joiden tavoitteena on varmistaa, että ilma-alus on sovellettavien suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa.

Tuotanto-organisaation hyväksynnän haltijan on säilytettävä luettelo ilmoituksen turvallista käyttökuntoa koskevia vaatimuksia varten toimitetuista (tai saataville asetetuista) artikkeleista.

Kenttä 18

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen voi allekirjoittaa henkilö, jonka tuotanto-organisaation hyväksynnän haltija on valtuuttanut kohdan 21A.145(d) mukaisesti. Leimasimella tehtyä allekirjoitusta ei saa käyttää.

Kenttä 19

Todistuksen allekirjoittajan nimen kirjoitettu tai tulostettu selvennys.

Kenttä 20

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen allekirjoituspäivä

Kenttä 21

Toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksyntänumero.”;

48)

Korvataan liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

Liitteen (osa 21) alaluvussa G tarkoitetut tuotanto-organisaation hyväksyntätodistukset – EASA 5 lomake

Image

Image

49)

Korvataan liite X seuraavasti:

”Liite X

Liitteen (osa 21) alaluvussa F tarkoitettu hyväksymiskirje – EASA 65 -lomake

Image


(1)  Rekisteröintijäsenvaltion käyttöön

(2)  Tarpeeton yliviivataan.”;

(3)  Rekisteröintijäsenvaltion käyttöön”;

(4)  tai EASA, jos toimivaltainen viranomainen on EASA.

(5)  Yliviivataan, jos kyseessä on EASA tai valtio, joka ei ole EU:n jäsen.

(6)  Tarpeeton yliviivataan.