10.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 324/23


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1186/2009,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2009,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26, 37 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 918/83 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Perustamissopimuksen säännösten mukaisesti vahvistettua erityistä poikkeusta lukuun ottamatta yhteisen tullitariffin tulleja sovelletaan kaikkiin yhteisöön tuotaviin tavaroihin. Niihin sovelletaan myös yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tuotteisiin sovellettavien erityisjärjestelmien perusteella säädettyjä maatalousmaksuja ja kaikkia muita tuonnista perittäviä maksuja.

(3)

Tällainen maksujärjestelmä ei kuitenkaan ole perusteltavissa tietyissä tarkoin määritellyissä olosuhteissa, kun tavaroiden tuonnin erityisedellytykset eivät vaadi talouden suojelemiseksi tavallisesti toteutettavia toimenpiteitä.

(4)

Olisi säädettävä, kuten useimmissa tullialaa koskevissa laeissa on yleensä säädetty, että tällaisissa tapauksissa maahantuonnissa voidaan soveltaa tullittomuusjärjestelmää, jolla tavarat vapautetaan niihin tavallisesti sovellettavista tuontimaksuista.

(5)

Tällaiset tullittomuusjärjestelmät ovat seurausta myös monenkeskisistä kansainvälisistä yleissopimuksista, joissa jäsenvaltiot tai jotkin jäsenvaltioista ovat sopijapuolina. Jos yhteisön on sovellettava näitä yleissopimuksia, soveltaminen edellyttää tullittomuutta koskevan yhteisön säännöstön toteuttamista siten, että näissä yleissopimuksissa määrätyn tullittomuuden kohdetta, soveltamisalaa ja soveltamisedellytyksiä koskevat erot poistetaan tulliliiton vaatimusten mukaisesti, ja kaikki henkilöt, joita asia koskee, saavat samat edut koko yhteisössä.

(6)

Tietyt jäsenvaltioissa sovellettavat vapautukset tulleista ovat seurausta erityisistä kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyistä yleissopimuksista. Nämä yleissopimukset koskevat kohteensa perusteella vain allekirjoittajajäsenvaltiota. Yhteisön tasolla ei ole aiheellista määritellä tällaisten vapautusten myöntämisedellytyksiä, vaan riittää, että jäsenvaltioille, joita asia koskee, annetaan lupa niiden myöntämiseen tarvittaessa tätä tarkoitusta varten käyttöön otettavan asianmukaisen menettelyn avulla.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisen seurauksena tiettyihin tavaroihin sovelletaan tietyissä olosuhteissa vientitulleja. On myös aiheellista määritellä yhteisön tasolla tapaukset, joissa voidaan myöntää näitä tavaroita koskeva vientitullittomuus.

(8)

Oikeudellisen selkeyden vuoksi olisi lueteltava sellaiset yhteisön säädösten säännökset, jotka sisältävät tiettyjä tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia tullittomuustoimenpiteitä.

(9)

Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tuonnin tai viennin perusteltuja kieltoja tai rajoituksia yleisen moraalin, järjestyksen ja turvallisuuden, ihmisten ja eläinten terveyden ja hengen suojelemiseksi tai kasvillisuuden säilyttämiseksi, taiteellisia, historiallisia tai arkeologisia arvoja edustavan kansallisomaisuuden suojelemiseksi taikka teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

(10)

Kun tullittomuus myönnetään euroina vahvistettujen summien rajoissa, olisi määritettävä säännöt, joita noudatetaan näiden summien muuntamisessa kansalliseksi valuutaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa määritellään tapaukset, joille myönnetään erityisolosuhteissa tuonti- tai vientitullittomuus taikka vapautus perustamissopimuksen 133 artiklan perusteella toteutettavista toimenpiteistä, luovutettaessa tavaroita vapaaseen liikkeeseen tai vietäessä tavaroita yhteisön tullialueen ulkopuolelle.

2 artikla

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”tuontitulleilla” tulleja tai vastaavalla tavalla vaikuttavia veroja sekä yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tavaroihin sovellettavien järjestelmien perusteella määrättyjä maatalousmaksuja ja kaikkia muita tuonnista kannettavia maksuja;

b)

”vientitulleilla” yhteisen maatalouspolitiikan tai tiettyihin maataloustuotteista jalostettuihin tavaroihin sovellettavien järjestelmien perusteella määrättyjä maatalousmaksuja ja kaikkia muita viennistä kannettavia maksuja;

c)

”henkilökohtaisella omaisuudella” asianomaisten henkilökohtaiseen käyttöön tai kotitalouteen tarkoitettuja tavaroita.

”Henkilökohtaisena omaisuutena” on pidettävä erityisesti:

i)

koti-irtaimistoa;

ii)

polku- ja moottoripyöriä, yksityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja, matkailuperävaunuja, huviveneitä ja yksityislentokoneita.

Lisäksi ”henkilökohtaisena omaisuutena” on pidettävä kotitalouden tavanomaista kulutusta vastaavia kotitaloushankintoja, kotieläimiä ja ratsuhevosia sekä teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamisessa tarvittavia kannettavia työvälineitä. Henkilökohtaisen omaisuuden luonne tai määrä ei saa ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta;

d)

”koti-irtaimistolla” henkilökohtaisia tavaroita, kodin liinavaatteita ja asianomaisten henkilökohtaiseen käyttöön tai heidän kotitalouksiensa tarpeisiin tarkoitettuja huonekaluja tai varusteita;

e)

”alkoholituotteilla” yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin 2203–2208 kuuluvia tuotteita (esimerkiksi oluet, viinit, viini- tai alkoholipohjaiset aperitiivit, tislatut alkoholijuomat, liköörit tai alkoholipitoiset juomat).

2.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, II osastoa sovellettaessa ”kolmas maa” kattaa myös ne jäsenvaltioiden alueiden osat, jotka yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) mukaan eivät kuulu yhteisön tullialueeseen.

II OSASTO

TUONTITULLITTOMUUS

I LUKU

Kolmansista maista yhteisöön vakituisen asuinpaikkansa muuttavien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus

3 artikla

Jollei 4–11 artiklan säännöksistä muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle muuttavien luonnollisten henkilöiden tuomalle henkilökohtaiselle omaisuudelle.

4 artikla

Tullittomuus rajoittuu henkilökohtaiseen omaisuuteen, joka:

a)

olosuhteiden mukaan perusteltuja erityistapauksia lukuun ottamatta on ollut asianomaisen omistuksessa ja, jos kyse on muista kuin kulutustavaroista, on ollut asianomaisen käytössä entisessä vakituisessa asuinpaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona asianomaisen vakituinen asuinpaikka on lakannut olemasta kyseisessä kolmannessa maassa;

b)

on tarkoitettu samaan käyttöön uudessa vakituisessa asuinpaikassa.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat esittää tullittomuuden myöntämiselle edellytyksen, jonka mukaan tavaroista on oltava maksettu joko niiden alkuperämaassa tai maassa, josta ne tuodaan, niistä tavallisesti kannettavat tullit ja/tai verot.

5 artikla

1.   Tullittomuutta voidaan soveltaa vain henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää 1 kohdassa tarkoitetusta säännöstä poikkeuksia, jos asianomaisen tarkoituksena on ollut viettää yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta.

6 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta:

a)

alkoholituotteisiin;

b)

tupakkaan ja tupakkatuotteisiin;

c)

hyötykuljetusvälineisiin;

d)

muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin esineisiin kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittaviin siirrettäviin työvälineisiin.

7 artikla

1.   Poikkeustapauksia lukuun ottamatta tullittomuus myönnetään vain henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona asianomainen on muuttanut vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle.

2.   Henkilökohtaisen omaisuuden luovutus vapaaseen liikkeeseen voi tapahtua useissa erissä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

8 artikla

1.   Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tullittomaksi katsottu henkilökohtainen omaisuus on hyväksytty vapaaseen liikkeeseen, sitä ei saa lainata, pantata, vuokrata eikä vastikkeellisesti tai vastikkeetta luovuttaa ilmoittamatta siitä etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä johtaa kyseisten tavaroiden tuontitullien soveltamiseen lainaus-, panttaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan sekä toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

9 artikla

1.   Edellä olevan 7 artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen tullittomuus voidaan myöntää vapaaseen liikkeeseen ilmoitetulle henkilökohtaiselle omaisuudelle ennen kuin asianomainen on muuttanut pysyvän asuinpaikkaansa yhteisön tullialueelle, jos asianomainen sitoutuu sijoittautumaan sinne tosiasiallisesti kuuden kuukauden kuluessa. Sitoumukseen on liitettävä vakuus, jonka muodon ja määrän toimivaltaiset viranomaiset määräävät.

2.   Sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä 4 artiklan a alakohdassa säädetty määräaika on laskettava päivästä, jona henkilökohtainen omaisuus on tuotu yhteisön tullialueelle.

10 artikla

1.   Jos asianomainen lähtee ammatillisten velvoitteidensa vuoksi kolmannesta maasta, jossa hänellä on ollut pysyvä asuinpaikka, muuttamatta samalla vakituista asuinpaikkaansa yhteisön tullialueelle mutta aikoen muuttaa sen sinne myöhemmin, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tullittomuuden henkilökohtaiselle omaisuudelle, jonka asianomainen kuljettaa yhteisön tullialueelle tässä tarkoituksessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilökohtaisen omaisuuden tullittomuus on myönnettävä 3–8 artiklassa säädetyillä edellytyksillä siten, että

a)

edellä 4 artiklan a alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt määräajat lasketaan päivästä, jona henkilökohtainen omaisuus tuodaan yhteisön tullialueelle;

b)

edellä 8 artiklan 1 kohdassa säädetty määräaika lasketaan päivästä, jona asianomainen on tosiasiallisesti muuttanut vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle.

3.   Lisäksi tullittomuuden myöntämisen edellytykseksi on asetettava, että asianomainen sitoutuu todella muuttamaan vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle toimivaltaisten viranomaisten olosuhteiden mukaan asettamassa määräajassa. Viranomaiset voivat vaatia, että sitoutumiseen liittyy vakuus, jonka muodon ja määrän viranomaiset määräävät.

11 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset voivat poiketa 4 artiklan a ja b alakohdan, 6 artiklan c ja d alakohdan sekä 8 artiklan säännöksistä, kun henkilö joutuu poikkeuksellisten poliittisten olosuhteiden vuoksi muuttamaan vakituisen asuinpaikkansa kolmannesta maasta yhteisön tullialueelle.

II LUKU

Avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat

12 artikla

1.   Jollei 13–16 artiklan säännöksistä muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään avioliiton solmimisen vuoksi kolmannesta maasta vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle muuttavalle henkilölle kuuluville kapioille ja myös uudelle koti-irtaimistolle.

2.   Tuontitullittomuus myönnetään samoin edellytyksin myös avioliiton solmimisen yhteydessä tavallisesti annettaville lahjoille, jotka 1 kohdan edellytykset täyttävä henkilö ottaa vastaan henkilöiltä, joiden pysyvä asuinpaikka on kolmannessa maassa. Kunkin tullittomaksi hyväksyttävän lahjan arvo saa olla kuitenkin enintään 1 000 euroa.

13 artikla

Edellä 12 artiklassa tarkoitettua tullittomuutta voidaan soveltaa vain henkilöihin:

a)

joiden vakituinen asuinpaikka on ollut yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta. Tästä säännöstä voidaan kuitenkin myöntää poikkeuksia, jos asianomaisen tarkoitus on ollut viettää yhteisön tullialueen ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta;

b)

jotka esittävät avioliittotodistuksen.

14 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan eikä tupakkatuotteisiin.

15 artikla

1.   Poikkeustapauksia lukuun ottamatta tullittomuus myönnetään vain tavaroille, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen:

a)

aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton ennakoitua solmimispäivää. Tässä tapauksessa tullittomuus edellyttää asianmukaisen vakuuden hankkimista, jonka muodon ja määrän toimivaltaiset viranomaiset määräävät; ja

b)

viimeistään neljä kuukautta avioliiton solmimispäivän jälkeen.

2.   Edellä 12 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen voi tapahtua useissa erissä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

16 artikla

1.   Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tullittomiksi katsotut 12 artiklassa tarkoitetut tavarat on hyväksytty vapaaseen liikkeeseen, niitä ei saa lainata, pantata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta ilmoittamatta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä johtaa kyseisten tavaroiden tuontitullien soveltamiseen lainaus-, panttaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan sekä toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

III LUKU

Perintönä saatu henkilökohtainen omaisuus

17 artikla

1.   Jollei 18, 19 ja 20 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään yhteisön tullialueella vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön perimälle tai testamentilla saamalle henkilökohtaiselle omaisuudelle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan ”henkilökohtaisella omaisuudella” 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, jotka muodostavat vainajan perinnön.

18 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta:

a)

alkoholituotteisiin;

b)

tupakkaan ja tupakkatuotteisiin;

c)

hyötykuljetusvälineisiin;

d)

muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin välineisiin kuin teknisten tai vapaiden ammattien, joiden harjoittaja vainaja on ollut, harjoittamiseen tarvittaviin siirrettäviin työvälineisiin;

e)

raaka-ainevarastoihin sekä valmiisiin ja puolivalmiisiin tuotteisiin;

f)

elävään karjaan ja maataloustuotevarastoihin, joiden määrät ovat kotitalouden tavanomaisia tarpeita suuremmat.

19 artikla

1.   Tullittomuus myönnetään vain henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona omaisuus on siirtynyt asianomaisen omistukseen (lopullinen perinnönjako).

Erityisissä olosuhteissa toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää määräaikaan pidennyksen.

2.   Henkilökohtaisen omaisuuden maahantuonti voi tapahtua useissa erissä edellisessä kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

20 artikla

Edellä olevien 17, 18 ja 19 artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin yhteisön tullialueelle sijoittautuneiden voittoa tavoittelematonta toimintaa harjoittavien oikeushenkilöiden testamenttiperintönä saamaan henkilökohtaiseen omaisuuteen.

IV LUKU

Vaatetavarat, opiskelutarvikkeet ja muut oppilaiden ja opiskelijoiden irtaimet tavarat

21 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään vaatetavaroille, opiskelutarvikkeille ja opiskelijanhuoneen tavanomaisen kalustuksen muodostaville käytetyille irtaimille tavaroille, jotka kuuluvat yhteisön tullialueelle opintoja harjoittamaan saapuville oppilaille ja opiskelijoille ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen käyttöönsä opintojen aikana.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan:

a)

”oppilaalla tai opiskelijalla” henkilöä, joka on kirjoittautunut pysyvästi oppilaitokseen seuratakseen kokoaikaisesti siellä järjestettäviä kursseja;

b)

”vaatetavaroilla” alusvaatteita ja liinavaatteita sekä muita vaatteita, myös uusia;

c)

”opiskelutarvikkeilla” oppilaiden ja opiskelijoiden opinnoissaan tavanomaisesti käyttämiä esineitä ja välineitä (laskukoneet ja kirjoituskoneet mukaan lukien).

22 artikla

Tullittomuus myönnetään vähintään kerran lukuvuodessa.

V LUKU

Arvoltaan vähäiset tavaralähetykset

23 artikla

1.   Jollei 24 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään vähäarvoisista tavaroista koostuville lähetyksille, jotka lähetetään suoraan kolmannesta maasta yhteisössä olevalle vastaanottajalle.

2.   Edellä 1 kohdassa ”vähäarvoisella tavaralla” tarkoitetaan tavaroita, joiden todellinen kokonaisarvo ei ylitä 150:tä euroa lähetystä kohti.

24 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta:

a)

alkoholituotteisiin;

b)

hajuvesiin ja eau de toilette -valmisteisiin;

c)

tupakkaan ja tupakkatuotteisiin.

VI LUKU

Yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle osoittamat tavaralähetykset

25 artikla

1.   Jollei 26 ja 27 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään tavaroille, jotka yksityishenkilö lähettää kolmannesta maasta toiselle yhteisön tullialueella olevalle yksityishenkilölle, jos kyse on muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Tässä kohdassa tarkoitettua tullittomuutta ei sovelleta Helgolandin saarelta tuleviin tavaralähetyksiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan ”muulla kuin kaupallisella tuonnilla” tavaralähetysten sisältämien tavaroiden tuontia, jos tavaralähetykset:

a)

ovat satunnaisia;

b)

sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien tai näiden perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä kaupallista tarkoitusta;

c)

suuntautuvat lähettäjältä vastaanottajalle vastikkeetta.

26 artikla

1.   Edellä 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan 45 euron arvoon tavaralähetystä kohti, mukaan lukien 27 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden arvo.

2.   Jos useiden tavaroiden yhteisarvo tavaralähetystä kohti on suurempi kuin 1 kohdassa mainittu määrä, tullittomuus myönnetään tähän määrään saakka niiden tavaroiden osalta, joihin erikseen tuotuina olisi voitu soveltaa kyseistä tullittomuutta ja olettaen, että yksittäisen tavaran arvoa ei voida jakaa osiin.

27 artikla

Jäljempänä lueteltujen tavaroiden osalta 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoitetaan tavaralähetystä kohti kunkin tavaran kohdalla vahvistettuihin määriin:

a)

tupakkatuotteet:

50 savuketta,

25 pikkusikaria (sikaria, joiden enimmäispaino on 3 grammaa kappaleelta),

10 sikaria,

50 grammaa piippu- ja savuketupakkaa, tai

suhteellinen lajitelma näitä eri tuotteita;

b)

alkoholit ja alkoholijuomat:

tislatut juomat ja alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 tilavuusprosenttia; denaturoimaton etyylialkoholi, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia: 1 litra, tai

tislatut juomat, alkoholipitoiset juomat ja viini- tai alkoholipohjaiset aperitiivit, taffia, sake tai niiden kaltaiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, kuohuviinit, väkevät viinit: 1 litra tai suhteellinen lajitelma näitä eri tuotteita, ja

kuohumattomat viinit: 2 litraa;

c)

hajuvedet: 50 grammaa, tai

eau de toilette -valmisteet: 0,25 litraa.

VII LUKU

Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet, jotka tuodaan yhteisöön siirrettäessä toimintaa kolmannesta maasta

28 artikla

1.   Jollei 29–33 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään investointitavaroille ja muille pääomahyödykkeille, jotka kuuluvat yrityksille, jotka lakkauttavat lopullisesti toimintansa kolmannessa maassa siirtyäkseen harjoittamaan samankaltaista toimintaa yhteisön tullialueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltiossa voimassa olevien teollisuus- ja kauppapolitiikkaa koskevien säännösten soveltamista.

Kun siirtyvä yritys on maatalousyritys, myös karja hyväksytään tullittomaksi.

2.   Edellä 1 kohdassa ”yrityksellä” tarkoitetaan itsenäistä taloudellista tuotanto- tai palveluyksikköä.

29 artikla

Edellä 28 artiklassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu investointitavaroihin ja muihin pääomahyödykkeisiin:

a)

joita olosuhteilla perusteltavia erityistapauksia lukuun ottamatta on todella käytetty yrityksessä vähintään 12 kuukauden ajan ennen yrityksen toiminnan lakkauttamista kolmannessa maassa, josta se siirtyy;

b)

joita on tarkoitus käyttää siirtymisen jälkeen samaan tarkoitukseen;

c)

jotka ovat suhteessa kyseisen yrityksen luonteeseen ja merkitykseen.

30 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta yrityksiin, joiden yhteisön tullialueelle siirtymisen syynä tai tarkoituksena on fuusioituminen tai sulautuminen yhteisön tullialueelle sijoittautuneeseen yritykseen, ellei siitä seuraa uutta toimintaa.

31 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta:

a)

kuljetusvälineisiin, jotka eivät ole luonteeltaan tuotannon tai palvelun välineitä;

b)

erilaisiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu ihmisten ravinnoksi tai eläinten ruoaksi;

c)

polttoaineisiin eikä raaka-ainevarastoihin eikä valmiiden tai puolivalmiiden tuotteiden varastoihin;

d)

karjakauppiaiden omistuksessa olevaan karjaan.

32 artikla

Olosuhteilla perusteltavia erityistapauksia lukuun ottamatta 28 artiklassa tarkoitettu tullittomuus myönnetään vain investointitavaroille ja muille pääomahyödykkeille, jotka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahdentoista kuukauden kuluessa yrityksen toiminnan lakkauttamisesta lähtömaassa.

33 artikla

1.   Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tullittomaksi katsotut investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet on hyväksytty vapaaseen liikkeeseen, niitä ei saa lainata, pantata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti eikä vastikkeetta ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

Tätä määräaikaa voidaan väärinkäytöksen uhatessa pidentää vuokrauksen tai luovutuksen osalta kolmeenkymmeneenkuuteen kuukauteen.

2.   Lainaus, panttaus, vuokraus tai luovutus ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä johtaa kyseisten tavaroiden tuontitullien soveltamiseen lainaus-, panttaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan sekä toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

34 artikla

Edellä olevia 28–33 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin vapaiden ammattien harjoittajille ja voittoa tavoittelematonta toimintaa harjoittaville oikeushenkilöille, jotka siirtävät tämän toiminnan kolmannesta maasta yhteisön tullialueelle, kuuluviin investointitavaroihin ja muihin pääomahyödykkeisiin.

VIII LUKU

Yhteisön maataloustuottajien kolmannessa maassa sijaitsevilta tiloilta saamat tuotteet

35 artikla

1.   Jollei 36 ja 37 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään maatalouden, kotieläintalouden, mehiläistenhoidon, puutarhanhoidon ja metsänhoidon tuotteille, jotka saadaan yhteisön tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan kolmannen maan tiloilta, joita hoitavien maataloustuottajien toimipaikka on yhteisön tullialueella kyseisen kolmannen maan välittömässä läheisyydessä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kotieläintalouden tuotteiden on oltava lähtöisin yhteisöstä olevista eläimistä tai eläimistä, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

36 artikla

Tullittomuus rajoittuu tuotteisiin, joita ei ole käsitelty muulla tavalla kuin millä ne tavallisesti käsitellään sadonkorjuun tai tuotannon jälkeen.

37 artikla

Tullittomuus myönnetään vain maataloustuottajan tai jonkun muun tämän lukuun yhteisön tullialueelle tuomille tuotteille.

38 artikla

Edellä olevaa 35, 36 ja 37 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin sellaiseen kalastukseen ja kalankasvatukseen liittyviin tuotteisiin, joita yhteisön kalastajat harjoittavat jäsenvaltion ja kolmannen maan rajajärvissä ja vesistöissä, sekä sellaisen metsästyksen tuotteisiin, jota yhteisön metsästäjät harjoittavat näillä järvillä ja näissä vesistöissä.

IX LUKU

Siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetut tuotteet, joita kolmannen maan maataloustuottajat tuovat käytettäväksi näihin maihin rajoittuvilla maatiloilla

39 artikla

Jollei 40 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään siemenille, lannoitteille sekä maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetuille tuotteille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisön tullialueella kolmannen maan välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla tiloilla, joita hoitavien maataloustuottajien ensisijainen toimipaikka on kyseisessä kolmannessa maassa yhteisön tullialueen välittömässä läheisyydessä.

40 artikla

1.   Tullittomuus rajoittuu tilojen hoidossa tarvittaviin määriin siemeniä, lannoitteita tai muita tuotteita.

2.   Tullittomuus myönnetään vain siemenille, lannoitteille tai muille tuotteille, jotka maataloustuottaja tuo tai jotka tuodaan maataloustuottajan lukuun suoraan yhteisön tullialueelle.

3.   Jäsenvaltiot voivat asettaa tullittomuuden edellytykseksi vastavuoroisuuden.

X LUKU

Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat

41 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille edellyttäen, että tästä tuonnista ei kanneta arvonlisäveroa (alv) kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY (5) säännösten mukaisesti annettujen kansallisen lainsäädännön säännösten nojalla.

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (6) 6 artiklan 1 kohdassa luetelluille alueille tuotuihin tavaroihin on sovellettava samoja tullittomuutta koskevia säännöksiä kuin tavaroihin, jotka tuodaan asianomaisen jäsenvaltion alueen mihin tahansa muuhun osaan.

XI LUKU

Opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiset tavarat; tieteelliset välineet ja kojeet

42 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään liitteessä I mainituille opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisille tavaroille riippumatta niiden vastaanottajasta ja käytöstä.

43 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään liitteessä II mainituille opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisille tavaroille, jotka on tarkoitettu:

a)

joko julkisille tai yleishyödyllisille opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisille laitoksille tai elimille; tai

b)

laitoksille tai elimille, jotka kuuluvat kunkin tavaran osalta liitteessä II olevassa 3 sarakkeessa määriteltyihin luokkiin, sikäli kuin jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet niille luvan ottaa vastaan näitä tavaroita tullitta.

44 artikla

1.   Jollei 45–49 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään tieteellisille välineille ja kojeille, joita 43 artikla ei koske ja jotka tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu tieteellisiin välineisiin ja kojeisiin, jotka on tarkoitettu:

a)

julkisille tai yleishyödyllisille laitoksille, joiden pääasiallisena toimintana on opetus tai tieteellinen tutkimus, sekä julkisiin tai yleishyödyllisiin laitoksiin kuuluville yksiköille, joiden pääasiallisena toimintana on opetus tai tieteellinen tutkimus; tai

b)

yksityisille laitoksille, joiden pääasiallisena toimintana on opetus tai tieteellinen tutkimus ja joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet luvan ottaa vastaan näitä esineitä tullitta.

45 artikla

Edellä 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan myös:

a)

erityisiin tieteellisiin välineisiin ja kojeisiin tarkoitettuihin varaosiin, osiin tai varusteisiin, jos nämä varaosat, osat tai varusteet tuodaan samaan aikaan kuin kyseiset välineet ja kojeet tai, jos ne tuodaan myöhemmin, siinä tapauksessa, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuiksi välineisiin tai kojeisiin:

i)

jotka on hyväksytty aiemmin tullittomiksi, jos nämä välineet ja kojeet ovat vielä luonteeltaan tieteellisiä haettaessa tullittomuutta erityisille varaosille, osille tai varusteille; tai

ii)

joihin sovellettaisiin tullittomuutta, kun haetaan tullittomuutta erityisille varaosille, osille tai varusteille;

b)

työkaluihin, joita käytetään tieteellisten välineiden ja kojeiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen silloin, kun nämä työkalut tuodaan samanaikaisesti kyseisten välineiden ja kojeiden kanssa tai, jos ne tuodaan myöhemmin, siinä tapauksessa, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuiksi välineisiin tai kojeisiin:

i)

jotka on hyväksytty aiemmin tullittomiksi, jos nämä välineet ja kojeet ovat vielä luonteeltaan tieteellisiä, kun tullittomuutta haetaan työkaluille, tai

ii)

joihin sovellettaisiin tullittomuutta, kun haetaan tullittomuutta työkaluille.

46 artikla

Tämän asetuksen 44 ja 45 artiklaa sovellettaessa:

a)

”tieteellisellä välineellä tai kojeella” tarkoitetaan välinettä tai kojetta, joka tosiasiallisten teknisten ominaisuuksiensa ja tuottamiensa tulosten perusteella sopii yksinomaan tai pääasiallisesti tieteellisten toimintojen suorittamiseen;

b)

”muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tuotuina” pidetään tieteellisiä välineitä tai kojeita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen tai opetukseen.

47 artikla

Tiettyihin välineisiin ja kojeisiin voidaan tarvittaessa jättää soveltamatta tullittomuutta asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos todetaan, että näiden välineiden ja kojeiden tullittomuusjärjestelmä vaarantaa yhteisön teollisuuden edut kyseisellä tuotantoalalla.

48 artikla

1.   Edellä 43 artiklassa tarkoitettuja tavaroita ja tieteellisiä välineitä tai kojeita, joille on myönnetty tullittomuus 45, 46 ja 47 artiklassa säädetyissä olosuhteissa, ei saa lainata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti eikä vastikkeetta ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos lainaus, vuokraus tai luovutus kohdistuu laitokseen tai elimeen, johon sovelletaan 43 artiklan tai 44 artiklan 2 kohdan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos laitos tai elin käyttää tavaraa, välinettä tai kojetta tullittomuuden myöntämiseen oikeuttaviin tarkoituksiin.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tuontitullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan tavaran lajin ja toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tullausarvon mukaan.

49 artikla

1.   Edellä 43 ja 44 artiklassa tarkoitettujen laitosten tai elinten, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jotka aikovat käyttää tullittomaksi hyväksyttyä tavaraa muihin kuin näissä artikloissa säädettyihin tarkoituksiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Laitosten tai elinten, jotka eivät enää täytä tullittomuuden myöntämisen edellytyksiä, omistukseen jäävistä tavaroista on perittävä maahantuonnissa asianmukainen mainittujen edellytysten täyttymisen lakatessa voimassa olevan tullikannan mukainen tuontitulli toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

Tavaroihin, joita tullittomuuteen oikeutettu laitos tai elin käyttää muihin kuin 43 ja 44 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin, sovelletaan asianmukaisia niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan mukaisia tuontitulleja toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin tai tullausarvon mukaan.

50 artikla

Tämän asetuksen 47, 48 ja 49 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin 45 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

51 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään laitteille, jotka tieteellistä tutkimusta harjoittava laitos tai elin, jonka päätoimipaikka on yhteisön ulkopuolella, tuo tai jotka tuodaan sen nimissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

2.   Tullittomuus myönnetään sillä edellytyksellä, että laitteet:

a)

on tarkoitettu 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten ja elinten jäsenten tai edustajien käytettäväksi tai heidän suostumuksellaan käytettäväksi tieteellistä yhteistyötä koskevien sopimusten mukaisesti, joiden tarkoituksena on kansainvälisten tieteellisten tutkimusohjelmien toteuttaminen tieteellistä tutkimusta harjoittavissa laitoksissa, joiden toimipaikka on yhteisössä ja jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat valtuuttaneet tähän tarkoitukseen;

b)

pysyvät yhteisön tullialueella viipymisensä ajan yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen luonnollisen tai juridisen henkilön omaisuutena.

3.   Tässä artiklassa ja 52 artiklassa:

a)

”laitteilla” tarkoitetaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin käytettäviä välineitä, kojeita, koneita ja niihin kuuluvia varusteita, mukaan lukien varaosat ja työkalut, jotka on erikseen suunniteltu kunnossapitoa, tarkastusta, vakaamista tai korjaamista varten;

b)

”muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tuotuina” pidetään laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi voittoa tavoittelemattomaan tieteelliseen tutkimukseen.

52 artikla

1.   Laitteita, jotka on hyväksytty tullittomiksi 51 artiklassa säädetyissä olosuhteissa, ei saa lainata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos laitteita lainataan, vuokrataan tai luovutetaan laitokselle tai elimelle, johon sovelletaan 51 artiklan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos laitos tai elin käyttää laitetta tullittomuuden myöntämiseen oikeuttaviin tarkoituksiin.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tuontitullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän laitteiden lajin ja tullausarvon mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 44 ja 45 artiklan soveltamista.

3.   Edellä 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten tai elinten, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jotka aikovat käyttää tullittomia laitteita muihin kuin näissä artikloissa säädettyihin tarkoituksiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

4.   Laitosten tai elinten, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä, omistukseen jääviin laitteisiin sovelletaan niiden tuontitulleja mainittujen edellytysten täyttymisen lakatessa voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän laitteiden lajin ja tullausarvon mukaan.

Laitteisiin, joita tullittomuuteen oikeutettu laitos tai elin käyttää muihin kuin 51 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin, sovelletaan niiden tuontitulleja niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän laitteiden lajin ja tullausarvon mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 44 ja 45 artiklan soveltamista.

XII LUKU

Tutkimukseen tarkoitetut koe-eläimet ja biologiset tai kemialliset aineet

53 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään:

a)

eläimille, jotka on erityisesti valmisteltu käytettäviksi laboratorioissa;

b)

biologisille ja kemiallisille aineille, jotka mainitaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti laaditussa luettelossa ja joita tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoitetaan eläimiin ja biologisiin tai kemiallisiin aineisiin, jotka on tarkoitettu:

a)

julkisille tai yleishyödyllisille laitoksille, joiden pääasiallisena tehtävänä on opetus ja tieteellinen tutkimus, sekä julkisiin tai yleishyödyllisiin laitoksiin kuuluville yksiköille, joiden pääasiallisena tehtävänä on opetus tai tieteellinen tutkimus; tai

b)

sellaisten pääasiassa opetusta tai tieteellistä tutkimusta harjoittavien yksityisten laitosten käyttöön, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaroita tullitta.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu luettelo voi sisältää ainoastaan biologisia tai kemiallisia aineita, joita vastaavia ei tuoteta yhteisön tullialueella ja jotka jonkin erityispiirteensä tai puhtausasteensa vuoksi soveltuvat yksinomaan tai pääasiallisesti tieteelliseen tutkimukseen.

XIII LUKU

Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veri- ja kudosryhmien määritysreagenssit

54 artikla

1.   Jollei 55 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään:

a)

ihmisperäisille terapeuttisille aineille;

b)

veriryhmien määritysreagensseille;

c)

kudosryhmien määritysreagensseille.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan:

a)

”ihmisperäisellä terapeuttisella aineella” ihmisverta ja sen johdannaisia (ihmisen täysverta, kuivattua ihmisveren plasmaa, ihmisveren albumiinia sekä tasapainoteltuja ihmisveren plasmaproteiiniliuoksia, immoglobuliiniliuoksia ja fibrinogeeniliuoksia;

b)

”veriryhmien määritysreagenssilla” kaikkia ihmis-, eläin- tai kasviperäisiä ja muita reagensseja, joita käytetään veriryhmien ja niiden yhteensopimattomuuksien määrittämiseen;

c)

”kudosryhmien määritysreagenssilla” kaikkia ihmis-, eläin- tai kasviperäisiä ja muita reagensseja, joita käytetään ihmiskudosryhmien määrittämiseen.

55 artikla

Tullittomuus rajoittuu tuotteisiin:

a)

jotka on tarkoitettu toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille elimille tai laboratorioille yksinomaan muuhun kuin kaupalliseen lääketieteelliseen tai tieteelliseen käyttöön;

b)

joiden mukana seuraa yhteisön ulkopuolisessa lähtömaassa tähän tarkoitukseen valtuutetun elimen antama vaatimustenmukaisuustodistus;

c)

jotka on pakattu erityisellä tunnistusmerkinnällä varustettuihin astioihin.

56 artikla

Tullittomuus koskee myös erikoispakkauksia, joita tarvitaan ihmisperäisten terapeuttisten aineiden taikka veri- tai kudosryhmän määritysreagenssien kuljetukseen, sekä tavaralähetyksiin mahdollisesti sisältyviä niiden käytössä tarvittavia liuottimia ja lisätarvikkeita.

XIV LUKU

Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetut välineet ja kojeet

57 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai hoitoon tarkoitetuille välineille ja kojeille, jotka hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö taikka yksityishenkilö lahjoittaa terveysjärjestöille, sairaaloiden osastoille ja tutkimuslaitoksille, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat valtuuttaneet ottamaan vastaan näitä tavaroita tullitta, taikka jotka nämä terveysjärjestöt, sairaalat tai tutkimuslaitokset ostavat kokonaan hyväntekeväisyysjärjestön hankkimien varojen tai vapaaehtoisten lahjoitusten turvin, ja jos todetaan, että:

a)

välineiden tai kojeiden lahjoittamiseen ei liity lahjoittajan taholta mitään kaupallista tarkoitusta; ja

b)

lahjoittaja ei ole millään tavoin sidoksissa tullittomiksi haettujen välineiden tai kojeiden valmistajaan.

2.   Tullittomuutta sovelletaan samoin edellytyksin myös:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin välineisiin tai kojeisiin soveltuviin varaosiin, osiin tai varusteisiin, jos nämä varaosat, osat tai varusteet tuodaan samaan aikaan kuin kyseiset välineet ja kojeet tai, jos ne tuodaan myöhemmin, siinä tapauksessa, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuiksi välineisiin tai kojeisiin, joille on aiemmin myönnetty tullittomuus;

b)

työkaluihin, joita käytetään välineiden tai kojeiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen, jos nämä työkalut tuodaan samaan aikaan kuin kyseiset välineet ja kojeet tai, jos ne tuodaan myöhemmin, siinä tapauksessa, että ne voidaan tunnistaa tarkoitetuiksi välineisiin tai kojeisiin, joille on aiemmin myönnetty tullittomuus.

58 artikla

Edellä olevan 57 artiklan soveltamiseksi ja erityisesti siinä tarkoitettujen välineiden tai kojeiden sekä tullittomuuteen oikeutettujen elinten osalta sovelletaan soveltuvin osin 47, 48 ja 49 artiklaa.

XV LUKU

Lääkkeiden laaduntarkkailussa käytettävät vertailuaineet

59 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään tavaralähetyksille, jotka sisältävät näytteitä Maailman terveysjärjestön hyväksymistä lääkkeiden valmistuksessa käytettävien aineiden laaduntarkkailuun tarkoitetuista vertailuaineista, jotka on osoitettu vastaanottajille, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaralähetyksiä tullitta.

XVI LUKU

Kansainvälisissä urheilutapahtumissa käytettävät lääkevalmisteet

60 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuville kolmansista maista tuleville henkilöille tai eläimille tarkoitetuille lääke- tai eläinlääketieteellisille lääkevalmisteille siinä määrin kuin on tarpeen näiden henkilöiden tai eläinten tarpeiden täyttämiseksi yhteisön tullialueella oleskelun aikana.

XVII LUKU

Hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille osoitetut tavarat; sokeille ja muille vammaisille tarkoitetut tavarat

A.   Yleisten tavoitteiden toteuttamiseksi

61 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään, sikäli kuin ne eivät aiheuta väärinkäytöksiä tai merkittävää kilpailun vääristymistä ja jollei 63 ja 64 artiklasta muuta johdu:

a)

perustarvikkeille, joita valtion elimet tai muut toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt tuovat yhteisön tullialueelle jaettavaksi vastikkeetta puutteenalaisille;

b)

kaikenlaisille tavaroille, jotka yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tai järjestö on osoittanut vastikkeetta ja ilman mitään kaupallista tarkoitusta valtion elimille tai muille toimivaltaisen viranomaisen hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille varojen keräämiseksi satunnaisissa hyväntekeväisyystilaisuuksissa puutteenalaisille;

c)

varusteille ja toimistotarvikkeille, jotka yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tai järjestö on osoittanut vastikkeetta ja ilman mitään kaupallista tarkoitusta valtion elimille tai muille toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille käytettäväksi yksinomaan niiden toimintaan ja niiden ajamien hyväntekeväisyys- tai avustustarkoitusten toteuttamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa ”perustarvikkeilla” tarkoitetaan tavaroita, jotka ovat välttämättömiä ihmisten välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi, kuten elintarvikkeita, lääkkeitä, vaatteita ja peitteitä.

62 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta:

a)

alkoholituotteisiin;

b)

tupakkaan ja tupakkatuotteisiin;

c)

kahviin ja teehen;

d)

muihin moottoriajoneuvoihin kuin ambulansseihin.

63 artikla

Tullittomuus myönnetään vain elimille tai järjestöille, joiden kirjanpito antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden tarkastaa elinten tai järjestöjen toiminnan ja jotka antavat kaikki tarpeellisiksi katsotut vakuudet.

64 artikla

1.   Elimet tai järjestöt, joille tullittomuus on myönnetty, eivät saa lainata, vuokrata eivätkä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta 61 artiklassa tarkoitettuja tavaroita ja tarvikkeita muihin kuin mainitun artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyihin tarkoituksiin ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos tavaroita tai tarvikkeita lainataan, vuokrataan tai luovutetaan elimelle tai järjestölle, johon sovelletaan 61 ja 63 artiklan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos elin tai järjestö käyttää tavaroita ja tarvikkeita tarkoituksiin, jotka oikeuttavat tullittomuuden myöntämiseen.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tuontitullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

65 artikla

1.   Edellä 61 artiklassa tarkoitettujen elinten tai järjestöjen, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jotka aikovat käyttää tullittomia tavaroita tai tarvikkeita muihin kuin näissä artikloissa säädettyihin tarkoituksiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tavaroihin ja tarvikkeisiin, jotka jäävät sellaisten elinten tai järjestöjen omistukseen, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä, sovelletaan niiden tuontitulleja mainittujen edellytysten täyttymisen lakatessa voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

3.   Tavaroihin, joita tullittomuuteen oikeutettu elin käyttää muihin kuin 61 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin, sovelletaan niiden tuontitulleja niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaroiden lajin ja tullausarvon mukaan.

B.   Vammaisten hyväksi

1.   Sokeille tarkoitetut tavarat

66 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään liitteessä III luetelluille tavaroille, jotka on suunniteltu erityisesti sokeiden opetus-, tieteellis- ja kulttuuriluonteiseksi kehittämiseksi.

67 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään liitteessä IV luetelluille tavaroille, jotka on suunniteltu erityisesti sokeiden opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteiseksi kehittämiseksi, kun niiden tuojana ovat:

a)

sokeat itse heidän omaan käyttöönsä; tai

b)

sokeiden oppilaitokset tai koulutus- tai avustusjärjestöt, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vastaanottamaan näitä tavarat tullitta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan kyseisiin tavaroihin kuuluviin varaosiin, osiin tai varusteisiin sekä työkaluihin, joita käytetään kyseisten tavaroiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen, jos nämä varaosat, osat, varusteet tai työkalut tuodaan samanaikaisesti kyseisten tavaroiden kanssa tai jos ne myöhemmin tuotuina voidaan tunnistaa näiden aikaisemmin tuotujen tullittomien tavaroiden yhteyteen tarkoitetuiksi taikka jos niille voitaisiin hakea tullittomuutta, kun haetaan tullittomuutta kyseisille varaosille, osille, varusteille tai työkaluille.

2.   Muille vammaisille tarkoitetut tavarat

68 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään tavaroille, jotka on suunniteltu erityisesti fyysisesti tai henkisesti vammaisten, muiden kuin sokeiden henkilöiden kouluttamiseen, työllistämiseen ja sosiaaliseen kehittämiseen, kun niiden tuojana ovat:

a)

vammaiset, joiden omaan käyttöön tavarat tulevat; tai

b)

laitokset tai järjestöt, joiden pääasiallisena toimintana on vammaisten kouluttaminen tai avustaminen ja jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vastaanottamaan näitä tavaroita tullitta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan kyseisiin tavaroihin kuuluviin varaosiin, osiin tai varusteisiin sekä työkaluihin, joita käytetään kyseisten tavaroiden kunnossapitoon, tarkastamiseen, vakaamiseen tai korjaamiseen, jos nämä varaosat, osat, varusteet tai työkalut tuodaan samanaikaisesti kyseisten tavaroiden kanssa tai jos ne myöhemmin tuotuina voidaan tunnistaa näiden aikaisemmin tuotujen tullittomien tavaroiden yhteyteen tarkoitetuiksi taikka jos niille voitaisiin hakea tullittomuutta, kun haetaan tullittomuutta kyseisille varaosille, osille, varusteille tai työkaluille.

69 artikla

Tarvittaessa tiettyihin tavaroihin voidaan jättää soveltamatta tullittomuutta asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos todetaan, että näiden tavaroiden tullittomuusjärjestelmä vaarantaa yhteisön teollisuuden edut kyseisellä tuotantoalalla.

3.   Yleiset säännökset

70 artikla

Tullittomuuden välitön myöntäminen tavaroille, jotka tuodaan sokeiden tai muiden vammaisten omaan käyttöön 67 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, edellyttää, että asianomaiset voivat jäsenvaltioissa voimassa olevien säännösten mukaisesti osoittaa tullittomuuden myöntämisen edellytyksenä olevan sokeutensa tai muun vammansa.

71 artikla

1.   Edellä 67 ja 68 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden tuomia tavaroita ei saa lainata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan henkilölle, laitokselle tai elimelle, johon sovelletaan 67 ja 68 artiklan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos laitos tai elin käyttää tavaraa tullittomuuden myöntämiseen oikeuttaviin tarkoituksiin.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tuontitullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

72 artikla

1.   Edellä 67 ja 68 artiklassa säädetyin edellytyksin tullittomuuteen oikeutetut voittoa tavoittelemattomat laitokset tai järjestöt voivat vastikkeellisesti tai vastikkeetta lainata, vuokrata tai luovuttaa tuomiaan tavaroita sokeille ja muille vammaisille, joista nämä laitokset tai järjestöt huolehtivat, maksamatta näihin tavaroihin liittyviä tulleja.

2.   Lainausta, vuokrausta tai luovutusta ei saa tapahtua muissa kuin 1 kohdassa säädetyissä olosuhteissa ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

Jos tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan henkilölle, laitokselle tai järjestölle, johon sovelletaan 67 artiklan 1 kohdan tai 68 artiklan 1 kohdan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos laitos tai järjestö käyttää tavaraa tarkoituksiin, jotka oikeuttavat tullittomuuden myöntämiseen.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

73 artikla

1.   Edellä 67 ja 68 artiklassa tarkoitettujen laitosten tai järjestöjen, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jotka aikovat käyttää tullittomaksi hyväksyttyä tavaraa muihin kuin mainituissa artikloissa säädettyihin tarkoituksiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tavaroihin, jotka jäävät sellaisten laitosten tai järjestöjen omistukseen, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä, sovelletaan niiden tuontitulleja mainittujen edellytysten täyttymisen lakatessa voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

3.   Tavaroihin, joita tullittomuuteen oikeutettu laitos tai järjestö käyttää muihin kuin 67 ja 68 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin, sovelletaan niiden tuontitulleja niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

C.   Katastrofien uhrien hyväksi

74 artikla

1.   Jollei 75–80 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään valtion elinten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen tuomille tavaroille, jotka on tarkoitettu:

a)

jaettavaksi vastikkeetta yhden tai useamman jäsenvaltion aluetta kohdanneen katastrofin uhreille; tai

b)

annettavaksi vastikkeetta tällaisten katastrofien uhrien käyttöön tavaroiden pysyessä kyseisten järjestöjen omistuksessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus myönnetään samoissa olosuhteissa myös tavaroille, jotka pelastusyksiköt ovat tuoneet vapaaseen liikkeeseen omaa tarvettaan varten avustustoiminnan ajaksi.

75 artikla

Tullittomuus ei koske tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarkoitettuja materiaaleja ja varusteita.

76 artikla

Tullittomuuden myöntäminen edellyttää, että komissio tekee kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden pyynnöstä päätöksen noudattamalla kiireellisyysmenettelyä, johon kuuluu neuvottelu muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tässä päätöksessä vahvistetaan tarvittaessa tullittomuuden soveltamisen laajuus ja edellytykset.

Odottaessaan ilmoitusta komission päätöksestä katastrofin kohteeksi joutuneet jäsenvaltiot voivat antaa luvan tavaroiden tuontiin 74 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin lykkäämällä niihin liittyviä tulleja, jos tuojana toimiva elin tai järjestö sitoutuu maksamaan ne, jos tullittomuutta ei myönnetä.

77 artikla

Tullittomuus myönnetään vain elimille tai järjestöille, joiden kirjanpito antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden valvoa niiden toimintaa ja jotka antavat kaikki tarpeellisiksi katsotut vakuudet.

78 artikla

1.   Tullittomiksi hyväksytyt elimet tai järjestöt eivät saa lainata, vuokrata eivätkä luovuttaa 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita vastikkeellisesti tai vastikkeetta muissa kuin mainitussa artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan elimelle tai järjestölle, johon sovelletaan 74 artiklan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos elin tai järjestö käyttää tavaroita tarkoituksiin, jotka oikeuttavat tullittomuuden myöntämiseen.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tuontitullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

79 artikla

1.   Edellä 74 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tavaroita ei saa lainata, vuokrata tai luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta sen jälkeen, kun katastrofin uhrit ovat lakanneet käyttämästä niitä, ilmoittamatta asiasta etukäteen toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Jos tavara lainataan, vuokrataan tai luovutetaan elimelle tai järjestölle, johon sovelletaan 74 artiklan tai 61 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos elin tai järjestö käyttää tavaraa tarkoituksiin, jotka oikeuttavat tullittomuuden myöntämiseen.

Muissa tapauksissa lainaus, vuokraus tai luovutus edellyttää tullien maksamista etukäteen lainaus-, vuokraus- tai luovutuspäivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

80 artikla

1.   Edellä 74 artiklassa tarkoitettujen elinten tai järjestöjen, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä tai jotka aikovat käyttää tullittomia tavaroita muihin kuin kyseisessä artiklassa säädettyihin tarkoituksiin, on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Tavaroiden, jotka jäävät sellaisten elinten tai järjestöjen omistukseen, jotka eivät enää täytä tullittomuuden edellytyksiä, kun ne luovutetaan elimelle tai järjestölle, johon sovelletaan 74 artiklan tai tarvittaessa 61 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista tullittomuutta, tullittomuus pysyy voimassa, jos elin tai järjestö käyttää tavaraa tarkoituksiin, jotka oikeuttavat tullittomuuden myöntämiseen. Muussa tapauksessa tavaroihin sovelletaan niiden tuontitulleja mainittujen edellytysten täyttymisen lakatessa voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

3.   Tavaroihin, joita tullittomuuteen oikeutettu elin tai järjestö käyttää muihin kuin 74 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin, sovelletaan niiden tuontitulleja niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

XVIII LUKU

Ansioista myönnetyt kunniamerkit ja korvaukset

81 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään, kun asianomaiset esittävät toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät perustelut ja kun toiminnalla ei ole kaupallista luonnetta:

a)

kunniamerkeille, jotka kolmansien maiden hallitukset myöntävät henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on yhteisön tullialueella;

b)

maljoille, mitaleille ja vastaaville tavaroille, jotka ovat luonteeltaan olennaisesti vertauskuvallisia ja jotka annetaan kolmansissa maissa henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on yhteisön tullialueella, tunnustukseksi toiminnasta, jota he ovat harjoittaneet taiteen, tieteen, urheilun tai julkisten palvelujen kaltaisilla aloilla, taikka tunnustukseksi ansioistaan tietyn tapahtuman yhteydessä, ja jotka kyseiset henkilöt itse tuovat yhteisön tullialueelle;

c)

maljoille, mitaleille ja vastaaville tavaroille, jotka ovat luonteeltaan olennaisesti vertauskuvallisia ja jotka kolmanteen maahan sijoittautuneet viranomaiset tai henkilöt lahjoittavat vastikkeetta b alakohdan tarkoitukseen yhteisön tullialueella;

d)

vertauskuvallisille ja arvoltaan vähäisille palkinnoille, pokaaleille ja matkamuistoille, jotka on tarkoitettu annettaviksi vastikkeetta liikekongresseissa tai niiden kaltaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa henkilöille, joiden pysyvä asuinpaikka on kolmansissa maissa, jos kyseiset esineet eivät luonteeltaan, yksikköarvoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta.

XIX LUKU

Kansainvälisten suhteiden yhteydessä saadut lahjat

82 artikla

Jollei 83 ja 84 artiklassa toisin säädetä, tuontitullittomuus myönnetään seuraaville tavaroille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 41 artiklan soveltamista soveltuvin osin:

a)

tavaroille, joita kolmanteen maahan virallisen vierailun tehneet henkilöt tuovat yhteisön tullialueelle saatuaan tavarat lahjaksi isäntäviranomaisilta vierailun yhteydessä;

b)

tavaroille, joita yhteisön tullialueelle viralliselle vierailulle tulevat henkilöt tuovat annettavaksi lahjaksi isäntäviranomaisille vierailun yhteydessä;

c)

tavaroille, joita kolmanteen maahan sijoittautunut viranomainen, julkisyhteisö tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittava ryhmittymä antaa lahjaksi taikka ystävyyden tai huomaavaisuuden osoitukseksi yhteisön tullialueelle sijoittautuneelle viranomaiselle, julkisyhteisölle tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle ryhmittymälle, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet vastaanottamaan tällaisia tavaroita tullitta.

83 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin, tupakkaan eikä tupakkatuotteisiin.

84 artikla

Tullittomuutta sovelletaan vain, jos:

a)

lahjoiksi tarkoitettuja esineitä annetaan satunnaisesti;

b)

ne eivät luonteeltaan, arvoltaan tai määrältään ilmennä kaupallista tarkoitusta;

c)

niitä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

XX LUKU

Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tarkoitetut tavarat

85 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään toimivaltaisten viranomaisten vahvistamin rajoituksin ja edellytyksin:

a)

vallassa oleville hallitsijoille ja valtionpäämiehille annettaville lahjoille;

b)

vallassa olevien kolmansien maiden hallitsijoiden tai valtionpäämiesten taikka näitä virallisesti edustavien henkilöiden käyttöön tai kulutettavaksi tarkoitetuille tavaroille virallisten vierailujen aikana yhteisön tullialueella. Tuontijäsenvaltio voi kuitenkin asettaa tullittomuuden myöntämisen edellytykseksi vastavuoroisuuden.

Ensimmäisen kohdan säännöksiä sovelletaan myös henkilöihin, jotka kansainvälisellä tasolla ovat oikeutettuja vastaaviin etuoikeuksiin kuin hallitsija tai valtionpäämies.

XXI LUKU

Kaupan edistämiseksi tarkoitettujen tavaroiden tuonti

A.   Vähäarvoiset tavaranäytteet

86 artikla

1.   Tuontitullittomuus myönnetään vähäarvoisille tavaranäytteille, joita voidaan käyttää vain niiden edustamien tavaroiden tilausten hankintaan näiden tavaroiden tuomiseksi yhteisön tullialueelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 90 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamista.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa tullittomuuden myöntämisen edellytykseksi, että tietyt tuotteet on repimällä, lävistämällä, pysyvästi tai selvästi merkitsemällä taikka muulla tavoin tehtävä lopullisesti käyttökelvottomiksi tuhoamatta kuitenkaan niiden näytteenomaista luonnetta.

3.   Edellä 1 kohdassa ”tavaranäytteellä” tarkoitetaan tuotteita, jotka kunkin tavaran lajin tai laadun osalta esillepanonsa ja määränsä vuoksi soveltuvat ainoastaan tilausten hankintaan.

B.   Mainosluonteiset painotuotteet ja tavarat

87 artikla

Jollei 88 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään luettelojen, hinnastojen, käyttöohjeiden tai kaupallisten tiedotteiden kaltaisille painotuotteille, jotka koskevat:

a)

myytävänä tai vuokrattavana olevia tavaroita; tai

b)

kuljetuksissa, kaupallisessa vakuutustoiminnassa tai pankkitoiminnassa tarjottavia palveluita,

joita yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautunut henkilö tarjoaa.

88 artikla

Edellä 87 artiklassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu mainosluonteisiin painotuotteisiin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

painotuotteissa on oltava selvästi merkittynä sen yrityksen nimi, joka tuottaa, myy tai vuokraa tavaroita tai joka tarjoaa palveluja, joita painotuotteet koskevat;

b)

jokaisessa tavaralähetyksessä saa olla vain yksi asiakirja tai vain yksi kappale jokaista asiakirjaa, jos tavaralähetys käsittää useita asiakirjoja. Tavaralähetykset, jotka sisältävät useita kappaleita samaa asiakirjaa, voidaan kuitenkin hyväksyä tullittomiksi, jos niiden kokonaisbruttopaino on enintään yksi kilogramma;

c)

painotuotteet eivät saa kuulua saman lähettäjän samalle vastaanottajalle osoittamaan koottuun tavaralähetykseen.

89 artikla

Tuontitulleista vapautetaan lisäksi toimittajien asiakkailleen vastikkeetta osoittamat mainosluonteiset tavarat, joilla ei ole varsinaista kaupallista arvoa ja joita ei voida käyttää muihin kuin mainostarkoituksiin.

C.   Näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa käytettävät tai kulutettavat tuotteet

90 artikla

1.   Jollei 91–94 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään:

a)

pienille näytteille, jotka edustavat yhteisön tullialueen ulkopuolella valmistettuja tavaroita ja jotka on tarkoitettu näyttelyyn tai vastaavaan tilaisuuteen;

b)

tavaroille, jotka tuodaan yksinomaan niiden esittelyä varten tai yhteisön tullialueen ulkopuolella valmistettujen näytteillä olevien koneiden ja laitteiden esittelyä varten näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa;

c)

erilaisille vähä-arvoisille materiaaleille kuten maaleille, lakoille ja seinäpapereille, joita käytetään kolmansien maiden esittelijöiden näyttelyn tai vastaavan tilaisuuden tilapäisten, käytön jälkeen hävitettävien näyttelyosastojen rakentamiseen, ylläpitoon ja koristamiseen;

d)

painotuotteille, luetteloille, esitteille, hinnastoille, mainosjulisteille, kuvitetuille tai kuvittamattomille kalentereille, kehystämättömille valokuville ja muille tavaroille, jotka toimitetaan vastikkeetta käytettäväksi yhteisön tullialueen ulkopuolella valmistettujen tavaroiden mainostamiseen ja joita esitellään näyttelyssä tai vastaavassa tilaisuudessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan ”näyttelyllä tai vastaavalla tilaisuudella”:

a)

kaupan, teollisuuden, maatalouden ja pienteollisuuden näyttelyitä, messuja, esittelyjä ja vastaavia tilaisuuksia;

b)

pääasiassa hyväntekeväisyystarkoituksessa järjestettyjä näyttelyitä ja tilaisuuksia;

c)

tieteen, tekniikan, käsityötaidon, taiteen, kasvatuksen tai koulutuksen taikka kulttuurin, urheilun, uskonnon tai jumalanpalveluksen, ammattiyhdistysliikkeen, matkailun tai kansojen keskinäisen ymmärtämyksen edistämiseksi järjestettyjä näyttelyitä tai vastaavia tilaisuuksia;

d)

kansainvälisten järjestöjen tai ryhmittymien edustajien kokouksia;

e)

virallisia juhlamenoja tai muistotilaisuuksia,

lukuun ottamatta myymälöissä tai kaupallisissa tiloissa yksityisesti kolmannen maan tavaroiden myymiseksi järjestettäviä näyttelyitä.

91 artikla

Edellä 90 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu näytteisiin, jotka:

a)

tuodaan sellaisenaan vastikkeetta kolmansista maista tai saadaan tilaisuuteen näistä maista irtotavarana tuotavasta tavarasta;

b)

jaetaan yksinomaan tilaisuuden aikana vastikkeetta yleisölle niiden henkilöiden käyttöön tai kulutukseen, joille ne jaetaan;

c)

voidaan tunnistaa mainosluonteisiksi näytteiksi, joilla on vähäinen yksikköarvo;

d)

eivät sovellu helposti markkinoitaviksi ja joiden esittelypakkaus sisältää tarvittaessa pienemmän määrän tavaraa kuin pienin markkinoilla tosiasiallisesti kaupan oleva pakkaus samaa tavaraa;

e)

kulutetaan paikan päällä tilaisuuden aikana, kun kyse on elintarvikkeista tai juomista, joita ei ole pakattu d alakohdassa tarkoitetulla tavalla;

f)

ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen, vierailijoiden määrään ja näytteilleasettajan osallistumisen merkittävyyteen.

92 artikla

Edellä 90 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu tavaroihin, jotka:

a)

kulutetaan tai hävitetään tapahtuman aikana; ja

b)

ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen, vierailijoiden määrään ja näytteilleasettajan osallistumisen merkittävyyteen.

93 artikla

Edellä 90 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu mainosluonteisiin painotuotteisiin ja tavaroihin, jotka:

a)

on tarkoitettu yksinomaan jaettavaksi vastikkeetta yleisölle tapahtumapaikalla;

b)

ovat kokonaisarvoltaan ja määrältään suhteessa tapahtuman luonteeseen, vierailijoiden määrään ja näytteilleasettajan osallistumisen merkittävyyteen.

94 artikla

Edellä 90 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua tullittomuutta ei sovelleta:

a)

alkoholituotteisiin;

b)

tupakkaan ja tupakkatuotteisiin;

c)

kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

XXII LUKU

Tutkimuksia, analyyseja ja kokeita varten tuodut tavarat

95 artikla

Jollei 96–101 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään tavaroille, jotka tuodaan niiden koostumuksen, laadun tai muiden teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi taikka tiedotustarkoituksessa tai teollisessa tai kaupallisessa tutkimustarkoituksessa suoritettavaan tutkimus-, analyysi- tai koekäyttöön.

96 artikla

Edellä 95 artiklassa tarkoitetun tullittomuuden edellytyksenä on, että tutkimuksiin, analyyseihin tai kokeisiin käytetyt tavarat kulutetaan tai hävitetään kokonaan kyseisten tutkimusten, analyysien tai kokeiden aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 99 artiklan soveltamista.

97 artikla

Tullittomuutta ei sovelleta tavaroihin, joita käytetään sinänsä kaupanedistämistoimiksi tarkoitetuissa tutkimuksissa, analyyseissa tai kokeissa.

98 artikla

Tullittomuus myönnetään vain tavaramäärille, jotka ovat välttämättömiä tuontitarkoituksen kannalta. Toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat nämä määrät tapauskohtaisesti kyseisen tarkoituksen huomioon ottaen.

99 artikla

1.   Edellä 95 artiklassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan tavaroihin, joita ei kuluteta tai hävitetä kokonaan tutkimusten, analyysien tai kokeiden aikana, jos jäljelle jäävät tuotteet toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja valvonnassa:

a)

hävitetään tai tehdään kaupallisesti arvottomiksi tutkimusten, analyysien tai testien päättyessä; tai

b)

luovutetaan valtiolle ilman kuluja, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään tällaisesta mahdollisuudesta; tai

c)

viedään yhteisön tullialueen ulkopuolelle asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa.

2.   Edellä 1 kohdassa ”jäljelle jäävillä tuotteilla” tarkoitetaan tutkimuksista, analyyseista tai kokeista saatavia tuotteita taikka tavaroita, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty.

100 artikla

Muulloin kuin 99 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa 95 artiklassa tarkoitetuista tutkimuksista, analyyseista tai kokeista jäljelle jääviin tuotteisiin sovelletaan niiden tuontitulleja niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

Henkilö, jota asia koskee, voi kuitenkin toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja valvonnassa muuttaa jäljelle jäävät tuotteet jätteeksi tai romuksi. Tällöin sovelletaan jätteeksi tai romuksi muuttamisen päivänä voimassa olevia jätteisiin ja romuihin sovellettavia tuontitulleja.

101 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat tutkimusten, analyysien tai kokeiden suorittamisen määräajat sekä hallinnolliset muodollisuudet sen varmistamiseksi, että tavarat käytetään säädettyihin tarkoituksiin.

XXIII LUKU

Tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville elimille osoitetut tavaralähetykset

102 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään tavaramerkeille, malleille ja piirustuksille sekä niihin liittyville talletusasiakirjoille, patenttihakemuksille tai vastaaville asiakirjoille, jotka on osoitettu toimivaltaisille tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojeleville elimille.

XXIV LUKU

Matkailuun liittyvä tietoaineisto

103 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 42–50 artiklan soveltamista:

a)

asiakirjoille (lehtisille, esitteille, kirjoille, aikakauslehdille, oppaille, kehystetyille ja kehystämättömille julisteille, kehystämättömille valokuville ja valokuvasuurennoksille, kuvitetuille ja kuvittamattomille maantieteellisille kartoille, näyteikkunajulisteille ja kuvitetuille kalentereille), jotka on tarkoitettu jaeltavaksi vastikkeetta ja joiden olennainen tarkoitus on saada yleisö vierailemaan vieraissa maissa ja erityisesti osallistumaan niissä kulttuuri-, matkailu- tai urheilutilaisuuksiin taikka uskonnollisiin tai ammatillisiin kokouksiin, jos nämä asiakirjat sisältävät enintään 25 prosenttia yksityisiä mainoksia lukuun ottamatta yhteisön yrityksiä esitteleviä yksityisiä mainoksia ja jos ne ovat yleisluonteeltaan selvästi matkailun edistämiseen tarkoitettuja;

b)

virallisten matkailuelinten julkaisemille tai jonkun muun niiden valvonnassa julkaisemille ulkomaisten hotellien luetteloille ja vuosikirjoille sekä ulkomailla käytettäville kuljetuspalvelujen aikatauluille, jos nämä asiakirjat on tarkoitettu jaeltaviksi vastikkeetta ja sisältävät enintään 25 prosenttia yksityisiä mainoksia lukuun ottamatta yhteisön yrityksiä esitteleviä yksityisiä mainoksia;

c)

tekniselle materiaalille, jota lähetetään kansallisten matkailuelinten valtuuttamille edustajille tai niiden nimeämille kirjeenvaihtajille ja jota ei ole tarkoitettu jaeltavaksi, kuten vuosikirjoille, puhelin- ja teleksiluetteloille, hotelliluetteloille, messuluetteloille, arvoltaan vähäisille pienteollisuuden tuotteiden näytteille sekä museoita, yliopistoja, kylpylöitä ja muita vastaavia laitoksia koskeville asiakirjoille.

XXV LUKU

Erinäiset asiakirjat ja tuotteet

104 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään:

a)

jäsenvaltioiden julkisille laitoksille vastikkeetta osoitetuille asiakirjoille;

b)

ulkomaiden hallitusten ja virallisten kansainvälisten elinten julkaisuille, jotka on tarkoitettu jaeltaviksi vastikkeetta;

c)

äänestyslipuille, jotka on tarkoitettu kolmansiin maihin sijoittautuneiden elinten järjestämiin vaaleihin;

d)

tavaroille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi todistuskappaleina tai vastaavassa tarkoituksessa jäsenvaltioiden tuomioistuimissa tai muissa virallisissa laitoksissa;

e)

julkisten laitosten tai pankkilaitosten väliseen tavanomaiseen tietojenvaihtoon liittyville nimikirjoitusnäytteille painetuille kiertokirjeille;

f)

jäsenvaltioiden keskuspankeille osoitetuille virallisluonteisille painotuotteille;

g)

kertomuksille, toimintakertomuksille, tiedotteille, esitteille, merkintätiedotteille ja muille asiakirjoille, joita kolmanteen maahan sijoittautuneet yhtiöt laativat ja lähettävät näiden yhtiöiden liikkeelle laskemien arvopapereiden haltijoille tai merkitsijöille;

h)

tietojen siirrossa käytetyille tallenteille (esimerkiksi reikäkortit, äänitteet ja mikrokortit), jotka osoitetaan vastikkeetta vastaanottajalle, jos tullittomuus ei aiheuta väärinkäyttöä tai kilpailun merkittävää vääristymistä;

i)

asiakirjakansioille, arkistoille, kaavakkeille ja muille asiakirjoille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kansainvälisissä kokouksissa, konferensseissa tai kongresseissa, sekä näiden tilaisuuksien pöytäkirjoille;

j)

suunnitelmille, teknisille piirustuksille, jäljennöksille, kuvauksille ja muille vastaaville asiakirjoille, jotka tuodaan tilausten saamiseksi tai toimittamiseksi kolmansissa maissa tai yhteisön tullialueella järjestettävään kilpailuun osallistumiseksi;

k)

asiakirjoille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kolmanteen maahan sijoittautuneiden laitosten yhteisön tullialueella järjestämien tutkintojen aikana;

l)

kaavakkeille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kansainvälisten yleissopimusten mukaisina virallisina asiakirjoina kansainvälisessä ajoneuvo- tai tavaraliikenteessä;

m)

kaavakkeille, päällysmerkinnöille, kuljetusasiakirjoille ja vastaaville asiakirjoille, jotka kolmanteen maahan sijoittautuneet kuljetus- tai hotelliyritykset lähettävät yhteisön tullialueelle sijoittautuneille matkatoimistoille;

n)

kaavakkeille ja kuljetusasiakirjoille, konossementeille, rahtikirjoille ja muille käytetyille kaupallisille asiakirjoille tai toimistoasiakirjoille;

o)

kolmansien maiden tai kansainvälisten viranomaisten antamille virallisille painotuotteille ja kansainvälisten mallien mukaisille painotuotteille, jotka kolmansien maiden yhdistykset lähettävät yhteisön tullialueelle sijoittautuneille vastaaville yhdistyksille niiden jaettaviksi;

p)

valokuville, diapositiiveille ja valokuvien stereotypialaatoille, myös kuvateksteillä varustetuille, jotka on osoitettu uutistoimistoille taikka sanomalehtien tai aikakauslehtien toimituksille;

q)

veromerkeille ja vastaaville, joilla osoitetaan kolmansissa maissa suoritettu verojen maksu.

XXVI LUKU

Ahtauksessa ja tavaroiden suojauksessa niiden kuljetusten aikana käytettävät lisätarvikkeet

105 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään erinäisille köysien, oljen, kankaan, paperin ja kartongin, puun ja muovin kaltaisille lisätarvikkeille, joita käytetään tavaroiden ahtaukseen ja suojaukseen – myös lämpösuojaukseen – kuljetettaessa niitä kolmannesta maasta yhteisön tullialueelle ja joita ei tavallisesti käytetä uudestaan.

XXVII LUKU

Eläimille niiden kuljetuksen aikana tarkoitetut pahnat, rehut ja ruoat

106 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään kaikenlaisille pahnoille, rehuille ja ruoille, jotka on sijoitettu eläinten kuljetuksessa kolmannesta maasta yhteisön tullialueelle käytettävään kuljetusvälineeseen ja tarkoitettu jaettavaksi niille matkan aikana.

XXVIII LUKU

Maamoottoriajoneuvoissa ja erityiskäyttöön tarkoitetuissa konteissa olevat poltto- ja voiteluaineet

107 artikla

1.   Jollei 108, 109 ja 110 artiklasta muuta johdu, tuontitullittomuus myönnetään:

a)

tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämälle polttoaineelle:

henkilömoottoriajoneuvoissa, hyötymoottoriajoneuvoissa ja moottoripyörissä,

erityiskäyttöön tarkoitetuissa konteissa,

näiden saapuessa yhteisön tullialueelle;

b)

henkilömoottoriajoneuvoissa ja moottoripyörissä olevien kannettavien säiliöiden sisältämälle polttoaineelle 10 litran rajaan saakka ajoneuvoa kohti,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten polttoaineen hallussapitoa ja kuljetusta koskevien säännösten soveltamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetaan:

a)

”hyötymoottoriajoneuvolla” kaikkia tieliikenteessä käytettäviä moottoriajoneuvoja (myös perävaunulliset tai niitä ilman olevat traktorit), jotka rakennetyyppinsä ja varustelunsa osalta soveltuvat ja ovat tarkoitettuja kuljettamaan vastikkeellisesti tai vastikkeetta

enemmän kuin yhdeksän henkilöä kuljettaja mukaan lukien,

tavaroita;

sekä kaikkia muuhun erityiskäyttöön kuin varsinaiseen kuljetukseen tarkoitettuja tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja;

b)

”henkilömoottoriajoneuvolla” kaikkia moottoriajoneuvoja, jotka eivät täytä a alakohdassa määriteltyjä edellytyksiä;

c)

”tavanomaisilla polttoainesäiliöillä”

säiliöitä, jotka valmistaja on kiinnittänyt pysyvästi kaikkiin kyseisen ajoneuvon tyyppisiin moottoriajoneuvoihin ja joiden pysyvä sijoittaminen mahdollistaa polttoaineen välittömän käytön sekä ajoneuvojen liikuttamiseen että tarvittaessa jäähdytysjärjestelmän ja muiden järjestelmien käyttämiseen kuljetuksen aikana,

moottoriajoneuvoihin sovitettuja kaasusäiliöitä, jotka mahdollistavat kaasun välittömän käytön polttoaineena, samoin kuin säiliöitä, jotka on mukautettu ajoneuvon varustukseen mahdollisesti kuuluviin muihin järjestelmiin,

säiliöitä, jotka valmistaja on kiinnittänyt pysyvästi kaikkiin kyseisen kontin tyyppisiin kontteihin ja joiden pysyvä sijoittaminen mahdollistaa polttoaineen välittömän käytön jäähdytysjärjestelmän ja muiden erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien varustukseen kuuluvien järjestelmien käyttämiseen kuljetuksen aikana;

d)

”erityiskäyttöön tarkoitetuilla konteilla” kontteja, jotka on varustettu erityisesti jäähdytys-, hapetus-, lämmöneristys- tai muita järjestelmiä varten mukautetuilla laitteilla.

108 artikla

Hyötymoottoriajoneuvojen ja erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien tavanomaisten säiliöiden sisältämän polttoaineen osalta jäsenvaltiot voivat rajoittaa tullittomuuden soveltamisen 200 litraan ajoneuvoa, erityiskäyttöön tarkoitettua konttia ja matkaa kohti.

109 artikla

1.   Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa tullittomaksi hyväksyttävän polttoaineen määrä

a)

kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävien hyötymoottoriajoneuvojen osalta, kun niiden määräpaikkana on enintään 25 kilometriä linnuntietä rajalta ulottuva alue ja kun kuljetusten suorittajana on tällä alueella asuva henkilö;

b)

sellaisten yksityisajoneuvojen osalta, jotka kuuluvat raja-alueella asuville henkilöille.

2.   Edellä olevaa 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa ”raja-alueella” tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu linnuntietä mitattuna enintään 15 kilometrin päähän rajalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien yleissopimusten soveltamista tältä osin. Osittain kyseisellä alueella sijaitsevien paikallisten hallintoalueiden katsotaan myös olevan osa raja-aluetta. Jäsenvaltiot voivat säätää tästä poikkeuksia.

110 artikla

1.   Polttoaineita, joille on myönnetty tullittomuus 107, 108 ja 109 artiklan perusteella, ei saa käyttää muussa ajoneuvossa kuin siinä, jossa ne on tuotu, eikä poistaa niitä tästä ajoneuvosta tai varastoida niitä paitsi kyseisen ajoneuvon tarvitsemien korjausten ajaksi eikä luovuttaa niitä vastikkeellisesti tai vastikkeetta.

2.   Edellä olevan 1 kohdan säännösten noudattamatta jättäminen johtaa kyseisten tuotteiden tuontitullien soveltamiseen päivänä, jona säännöksiä on jätetty noudattamatta, voimassa olevan tullikannan mukaan toimivaltaisten viranomaisten kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan.

111 artikla

Edellä 107 artiklassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan myös ajoneuvoissa oleviin voiteluaineisiin, jotka vastaavat niiden toiminnan tavanomaisia tarpeita käynnissä olevan kuljetuksen aikana.

XXIX LUKU

Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit

112 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään kaikenlaisille tavaroille, joita toimivaltaisten viranomaisten tähän tarkoitukseen valtuuttamat järjestöt tuovat käytettäväksi yhteisön tullialueelle haudattujen kolmannen maan sodan uhrien hautausmaiden, hautapaikkojen ja muistomerkkien rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen.

XXX LUKU

Ruumisarkut, tuhkauurnat ja hautajaiskoristeet

113 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään:

a)

ruumiita sisältäville arkuille ja vainajien tuhkaa sisältäville uurnille sekä niihin tavanomaisesti liittyville kukille, seppeleille ja muille koristeille;

b)

kolmannessa maassa asuvien, yhteisön tullialueella järjestettäviin hautajaisiin saapuvien tai siellä sijaitsevia hautoja koristamaan saapuvien henkilöiden tuomille kukille, seppeleille ja muille koristeille, jos tämän tuonnin luonne tai määrä ei ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta.

III OSASTO

VIENTITULLITTOMUUS

I LUKU

Vähäarvoiset tavaralähetykset

114 artikla

Vientitullittomuus myönnetään tavaralähetyksille, jotka toimitetaan niiden vastaanottajalle postitse kirjeinä tai postipaketteina ja joiden sisältämät tavarat ovat yhteisarvoltaan enintään 10 euroa.

II LUKU

Maatalousyrityksen toiminnan kolmanteen maahan siirtämisen vuoksi yhteisöstä vietävät kotieläimet

115 artikla

1.   Vientitullittomuus myönnetään kotieläimille, jotka kuuluvat sellaisen maatalousyrityksen karjaan, joka lopetettuaan toimintansa yhteisön tullialueella siirtää toimintansa kolmanteen maahan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu kotieläimiin, joiden lukumäärä on suhteessa kyseisen maatalousyrityksen luonteeseen ja merkitykseen.

III LUKU

Maataloustuottajien yhteisössä sijaitsevilta tiloilta saamat tuotteet

116 artikla

1.   Maatalous- tai kotieläintaloustuotteet, jotka saadaan yhteisön tullialueella kolmannen maan välittömässä läheisyydessä sijaitsevilta tiloilta, joita hoitavat omistajina tai vuokraajina henkilöt, joiden ensisijainen toimipaikka on kolmannessa maassa yhteisön tullialueen välittömässä läheisyydessä, voidaan viedä vientitullitta.

2.   Edellä olevan 1 kohdan säännösten soveltamiseksi kotieläimistä saatujen tuotteiden on oltava peräisin kyseisen kolmannen maan eläimistä tai täytettävä vapaan liikkuvuuden edellytykset.

117 artikla

Edellä 116 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu tuotteisiin, joita ei ole käsitelty muulla kuin sadonkorjuun tai tuotannon jälkeen tavanomaisesti käytetyllä tavalla.

118 artikla

Tullittomuus myönnetään vain maataloustuottajan tai jonkun muun tämän lukuun kyseiseen kolmanteen maahan tuomille tuotteille.

IV LUKU

Siemenet, jotka maataloustuottajat vievät käytettäviksi kolmansissa maissa sijaitsevilla tiloilla

119 artikla

Vientitullittomuus myönnetään siemenille, jotka on tarkoitus käyttää kolmannessa maassa yhteisön tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla maatiloilla, joita hoitavat omistajina tai vuokralaisina henkilöt, joiden ensisijainen toimipaikka on yhteisön tullialueella kyseisen kolmannen maan välittömässä läheisyydessä.

120 artikla

Edellä 119 artiklassa tarkoitettu tullittomuus rajoittuu siemenmääriin, jotka tarvitaan maatilan hoitamiseen.

Tullittomuus myönnetään vain siemenille, jotka maataloustuottaja vie tai jotka viedään tämän lukuun suoraan yhteisön tullialueen ulkopuolelle.

V LUKU

Eläimille viennin aikana tarkoitetut rehut ja ruoat

121 artikla

Vientitullittomuus myönnetään kaikenlaisille rehuille ja ruoille, jotka on sijoitettu eläinten kuljetuksessa yhteisön tullialueelta kolmanteen maahan käytettävään kuljetusvälineeseen ja tarkoitettu jaettavaksi niille matkan aikana.

IV OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

122 artikla

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, II osastoa sovelletaan sekä suoraan kolmansista maista tuleviin tavaroihin, jotka on ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen, että sellaisiin tavaroihin, jotka on ilmoitettu vapaaseen liikkeeseen niiden toiseen tullimenettelyyn asettamisen jälkeen.

2.   Tapauksista, joissa tullittomuutta ei voida myöntää vapaaseen liikkeeseen ilmoitetuille tavaroille niiden toiseen tullimenettelyyn asettamisen jälkeen, määrätään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Tavaroihin, jotka voidaan tuoda tullitta tämän asetuksen mukaisesti, ei sovelleta perustamissopimuksen 133 artiklan perusteella toteutettavien toimenpiteiden mukaisesti sovellettavia määrällisiä rajoituksia.

123 artikla

Jos tuontitullittomuus myönnetään sen perusteella, että vastaanottaja käyttää tavaroita tiettyyn tarkoitukseen, tullittomuuden voivat myöntää vain sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, joiden alueella kyseisiä tavaroita käytetään tällä tavalla.

124 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tavaroiden, joille on myönnetty tullittomuus sen perusteella, että vastaanottaja käyttää niitä tiettyyn tarkoitukseen, käytön estämiseksi muihin tarkoituksiin niiden tuontitulleja maksamatta, jollei käyttötarkoituksen muutos tapahdu tässä asetuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

125 artikla

Jos sama henkilö täyttää samanaikaisesti tuonti- tai vientitullittomuuden myöntämiseksi tämän asetuksen eri säännösten perusteella vaadittavat edellytykset, kyseisiä säännöksiä sovelletaan rinnakkain.

126 artikla

Jos tässä asetuksessa säädetään, että tullittomuuden myöntäminen edellyttää tiettyjen edellytysten täyttämistä, asianomaisen on osoitettava näiden edellytysten täyttyminen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.

127 artikla

Jos tuonti- tai vientitullittomuus myönnetään euroina vahvistetun rahasumman rajoissa, jäsenvaltioilla on oikeus pyöristää ylös- tai alaspäin rahasumma, joka seuraa kyseisen rahasumman muuntamisesta kansalliseksi valuutaksi.

Jäsenvaltioilla on myös oikeus säilyttää muuttumattomana euroina vahvistetun määrän kansallisina valuuttoina ilmaistu vasta-arvo, jos se asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklan 2 kohdassa säädetyssä vuosittaisessa tarkistuksessa ennen ensimmäisessä kohdassa säädettyä pyöristämistä muuttuu vähemmän kuin viisi prosenttia tai pienenee.

128 artikla

1.   Tämän asetuksen säännökset eivät estä jäsenvaltioita myöntämästä:

a)

tullittomuutta, joka aiheutuu joko 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen tai 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen soveltamisesta tai muista konsulisopimuksista taikka 16 päivänä joulukuuta 1969 tehdyn erityistehtäviä koskevan New Yorkin yleissopimuksen soveltamisesta;

b)

tullittomuutta, joka kuuluu kansainvälisten sopimusten tai toimipaikan sijaintia koskevien sopimusten, joiden sopimuspuolena on kolmas maa tai kansainvälinen järjestö, nojalla tavanomaisesti myönnettyihin etuoikeuksiin, mukaan lukien kansainvälisten kokousten yhteydessä myönnetty tullittomuus;

c)

tullittomuutta, joka kuuluu kaikkien jäsenvaltioiden kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvan, luonteeltaan kulttuuriin liittyvän tai tieteellisen laitoksen tai järjestön perustamiseksi tekemien sopimusten nojalla tavanomaisesti myönnettyihin etuoikeuksiin;

d)

tullittomuutta, joka kuuluu kolmansien maiden kanssa tehtyjen kulttuuriin liittyvien, tieteellisten tai teknisten yhteistyösopimusten yhteydessä tavanomaisesti myönnettyihin etuoikeuksiin tai koskemattomuuteen;

e)

erityistä tullittomuutta, josta määrätään kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa yhteisistä toimenpiteistä ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi;

f)

erityistä tullittomuutta, josta määrätään viereisten kolmansien maiden kanssa tehdyissä kyseisten maiden kanssa käytävään rajakauppaan perustuvissa sopimuksissa;

g)

tullittomuutta, joka myönnetään sellaisten vastavuoroisuuteen perustuvien sopimusten perusteella, jotka on tehty sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka ovat sopimuspuolina kansainvälistä siviili-ilmailua koskevassa yleissopimuksessa (Chicago 1944), mainitun yleissopimuksen (kahdeksas painos – heinäkuu 1980) liitteessä 9 olevassa 4.42 ja 4.44 kohdassa suositeltujen käytäntöjen täytäntöön panemiseksi.

2.   Jos kansainvälisessä yleissopimuksessa, joka ei kuulu mihinkään 1 kohdassa tarkoitetuista luokista ja jonka jokin jäsenvaltio aikoo allekirjoittaa, määrätään tullittomuuden myöntämisestä, kyseinen jäsenvaltio esittää komissiolle tätä tullittomuutta koskevan hakemuksen ilmoittaen komissiolle kaikki tarvittavat yksityiskohdat.

Tästä hakemuksesta päätetään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettua tiedonantoa ei vaadita, kun kyseisessä kansainvälisessä yleissopimuksessa määrätään tullittomuuden myöntämisestä yhteisön oikeuden rajoissa.

129 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi 26 päivän huhtikuuta 1983 jälkeen tehtyihin, 128 artiklan 1 kohdan b, c, d, e, f ja g alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettujen kaltaisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin sisältyvät tullisäännökset.

2.   Komissio toimittaa muille jäsenvaltioille yleissopimus- ja sopimustekstit, jotka ilmoitetaan sille 1 kohdan mukaisesti.

130 artikla

Tämän asetuksen säännökset eivät estä pitämässä voimassa:

a)

Kreikan osalta Athos-vuorelle myönnettyä erikoisasemaa, sellaisena kuin se on taattu Kreikan perustuslain 105 artiklassa;

b)

Espanjan ja Ranskan osalta tullittomuutta, joka perustuu näiden maiden ja Andorran välillä 13 päivänä heinäkuuta 1867 sekä 22 ja 23 päivänä marraskuuta 1867 tehtyihin sopimuksiin, kunnes yhteisön ja Andorran kaupallisia suhteita koskeva järjestelmä tulee voimaan;

c)

jäsenvaltioiden osalta 210 euron rajaan saakka tullittomuutta, jonka ne mahdollisesti myönsivät 1 päivänä tammikuuta 1983 kansainvälisessä liikenteessä olevan kauppalaivaston merimiehille.

d)

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta sen asevoimien tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön käyttöön taikka niiden ruokaloiden tai kahviloiden muonitukseen tuotuja tavaroita koskevia huojennuksia, jotka perustuvat 16 päivänä elokuuta 1960 allekirjoitettuun Kyproksen tasavallan perustamissopimukseen.

131 artikla

1.   Kunnes kyseisellä alalla vahvistetaan yhteisön säännöksiä, jäsenvaltiot voivat myöntää erityisen tullittomuuden kansainvälisten sopimusten mukaisesti jäsenvaltion alueella oleville asevoimille, jotka eivät toimi kyseisen valtion lipun alla.

2.   Kunnes kyseisellä alalla vahvistetaan yhteisön säännöksiä, tämä asetus ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tullittomuutta, joka myönnetään yhteisön tullialueen ulkopuolella ammatillisista syistä vähintään kuusi kuukautta oleskelleille kotimaahansa palaaville työntekijöille.

132 artikla

Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita seuraavien säännösten soveltamista:

a)

asetus (ETY) N:o 2913/92;

b)

kansainvälisten alusten, ilma-alusten ja junien polttoaineen ja muonitusvarastojen täydennystä koskevat voimassa olevat säännökset;

c)

muissa yhteisön säädöksissä annetut tullittomuutta koskevat säännökset.

133 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 918/83, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä V luetelluilla säädöksillä.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

134 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  Lausunto annettu 24. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1.

(3)  Katso liite V.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EUVL L 346, 29.12.2007, s. 6.

(6)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.


LIITE I

A.   Kirjat, julkaisut ja asiakirjat

CN-koodi

Tavaran kuvaus

3705

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt, muut kuin elokuvafilmit:

ex 3705 90 10

kirjoista, lasten kuvakirjoista ja piirustus- tai värityskirjoista, koulutyökirjoista, ristisanatehtäväkokoelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä, luonteeltaan muista kuin kaupallisista asiakirjoista tai kertomuksista ja yksittäisistä kuvista, painosivuista ja kirjojen tuotantoon tarkoitetuista vedoksista tehdyt mikrofilmit

ex 3705 10 00

kirjojen tuotantoon tarkoitetut reprofilmit

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

4905

Kaikenlaiset painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, myös kartastot, seinäkartat, topografiset kartat ja karttapallot:

muut:

ex 4905 99 00

– –

muut:

geologian, eläintieteen, kasvitieteen, mineralogian, paleontologian, arkeologian, kansantieteen meteorologian, klimatologian ja geofysiikan kaltaisia tieteenaloja koskevat kartat

ex 4906 00 00

Arkkitehtoniset taikka luonteeltaan teolliset tai tekniset suunnitelmat ja kartat ja piirustukset ja niiden jäljennökset

4911

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat:

4911 10

kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja niiden kaltaiset tuotteet:

ex 4911 10 90

– –

muut:

Euroopan yhteisöjen ulkopuolelle sijoittautuneiden kustantamoiden tai kirjakauppojen myymiä kirjoja ja julkaisuja koskevat luettelot

luonteeltaan kasvatuksellisia, tieteellisiä tai sivistyksellisiä filmejä, äänitteitä tai kaikkea muuta visuaalista ja auditiivista materiaalia koskevat luettelot

matkailumainokset ja -julkaisut, esitteet, oppaat, aikataulut, taitelehdet, kuvitetut tai kuvittamattomat, mukaan luettuna yksityisten yritysten julkaisemat, joilla yleisöä houkutellaan tekemään matkoja Euroopan yhteisöjen alueen ulkopuolelle, mukaan luettuna niiden mikrojäljennökset

bibliografisia tietoja sisältävä aineisto, joka on tarkoitettu jaettavaksi vastikkeetta (1)

muut:

4911 99 00

– –

muut:

yksittäiset kuvat, painosivut ja kirjojen tuotantoon tarkoitetut paperivedokset, myös niiden mikrojäljennökset (1)

kirjoista, lasten kuvakirjoista ja piirustus- tai värityskirjoista, koulutyökirjoista, ristisanatehtäväkokoelmista, sanoma- ja aikakauslehdistä ja luonteeltaan muista kuin kaupallisista asiakirjoista tai kertomuksista tehdyt mikrojäljennökset (1)

julkaisut, joissa yleisöä houkutellaan opiskelemaan Euroopan yhteisöjen ulkopuolella, mukaan luettuna niiden mikrojäljennökset (1)

meteorologian ja geofysiikan kaaviot

9023 00

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim. opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun käyttöön soveltumattomat:

ex 9023 00 80

muut

Geologian, eläintieteen, kasvitieteen, mineralogian, paleontologian, arkeologian, kansantieteen meteorologian, klimatologian ja geofysiikan kaltaisia tieteenaloja koskevat kohokartat

B.   Luonteeltaan kasvatuksellinen, tieteellinen tai sivistyksellinen visuaalinen ja auditiivinen materiaali

Liitteen II A kohdassa tarkoitetut Yhdistyneiden kansakuntien tai jonkin sen erikoislaitoksen tuottamat tavarat.


(1)  Tullittomuutta ei sovelleta tavaroihin, joissa mainokset ylittävät 25 % pinta-alasta. Matkailumainoksia sisältävien julkaisujen ja julisteiden osalta tämä prosenttiluku koskee vain yksityistä kaupallista mainontaa.


LIITE II

A.   Luonteeltaan kasvatuksellinen, tieteellinen tai sivistyksellinen visuaalinen ja auditiivinen aineisto

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tullittomiksi hyväksytyt laitokset tai järjestöt

3704 00

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiili, valotetut mutta kehittämättömät:

Kaikki järjestöt (myös radio ja televisio), laitokset ja yhteenliittymät, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat valtuuttaneet ottamaan vastaan näitä tavaroita tullitta

ex 3704 00 10

levyt ja filmit

luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset elokuvafilmit, positiivit

 

ex 3705

Valokuvauslevyt ja -filmit, valotetut ja kehitetyt, muut kuin elokuvafilmit:

luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset

 

3706

Elokuvafilmit, valotetut ja kehitetyt, myös yhdistettyinä ääniraitaan tai sisältäen ainoastaan ääniraidan:

 

3706 10

leveys vähintään 35 mm:

– –

muut:

 

ex 3706 10 99

– – –

muut positiivit:

uutisfilmit (myös sisältäen äänen), jotka esittävät tapahtumia, joilla on tuontihetkellä ajankohtainen luonne, ja jotka tuodaan jäljennöstarkoituksessa enintään kahtena kappaleena aihetta kohti

arkistofilmit (myös sisältäen äänen), jotka on tarkoitettu uutisfilmien liitteeksi

erityisesti lapsille ja nuorille sopivat viihdefilmit

muualle kuulumattomat, luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset

 

3706 90

muut:

– –

muut:

– – –

muut positiivit:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

uutisfilmit (myös sisältäen äänen), jotka esittävät tapahtumia, joilla on tuontihetkellä ajankohtainen luonne, ja jotka tuodaan jäljennöstarkoituksessa enintään kahtena kappaleena aihetta kohti

arkistofilmit (myös sisältäen äänen), jotka on tarkoitettu uutisfilmien liitteeksi

erityisesti lapsille ja nuorille sopivat viihdefilmit

muualle kuulumattomat, luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset

 

4911

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat:

muut:

 

ex 4911 99 00

– –

muut:

mikrokortit tai muut tietopalvelussa ja atk-dokumentaatiossa käytettävät luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset tuet

seinätaulut, jotka on tarkoitettu yksinomaan esittelyihin ja opetukseen

 

ex 8523

Levyt, nauhat ja muut taltiot, jotka on valmistettu äänen talteenottoa tai vastaavaa talteenottoa varten tai joille on tallennettu, levyjen valmistukseen tarkoitetut galvaaniset matriisit ja muotit, ei kuitenkaan ryhmän 37 tuotteet:

luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset

 

ex 9023 00

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim. opetusta tai näyttely) varten, muuhun käyttöön soveltumattomat:

luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset mallit, pienoismallit ja seinätaulut, jotka on tarkoitettu yksinomaan esittelyihin ja opetukseen

pienikokoiset visuaaliset pienoismallit ja mallit, jotka esittävät molekyylirakenteiden tai matemaattisten kaavojen kaltaisia abstrakteja käsitteitä

 

. Muuta

Laserprojektioon tarkoitetut hologrammit

Multimediapelit

Ohjelmoitu opetusmateriaali, myös esittelykappaleina, joihin liittyy vastaavaa painoaineistoa

 

B.   Luonteeltaan kasvatukselliset, tieteelliset tai sivistykselliset keräily- ja taide-esineet

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tullittomiksi hyväksytyt laitokset tai järjestöt

Muuta

Keräily- ja taide-esineet, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi

Museot, galleriat ja muut laitokset, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat valtuuttaneet ottamaan vastaan näitä tavaroita tullitta


LIITE III

CN-koodi

Tavaran kuvaus

4911

Muut painotuotteet, myös painetut kuvat ja valokuvat:

4911 10

kaupallinen mainosaineisto, kaupalliset luettelot ja niiden kaltaiset tuotteet:

ex 4911 10 90

– –

muut:

kohopainatuksena sokeita ja näkövammaisia varten

muut:

ex 4911 91 00

– –

kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat:

kohopainatuksena sokeita ja näkövammaisia varten

ex 4911 99 00

– –

muut:

kohopainatuksena sokeita ja näkövammaisia varten


LIITE IV

CN-koodi

Tavaran kuvaus

4802

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen, sekä rei’ittämätön reikäkorttipaperi ja -kartonki ja reikänauhapaperi, rullina tai suorakaiteen tai neliön muotoisina arkkeina, minkä tahansa kokoisina, muu kuin nimikkeen 4801 tai 4803 paperi; käsintehty paperi, kartonki ja pahvi:

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa ei ole mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja tai jossa niitä on enintään 10 painoprosenttia kokonaiskuitusisällöstä:

ex 4802 55

– –

paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään 150 g/m2, rullina:

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 4802 56

– –

paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään 150 g/m2, arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty:

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 4802 57 00

– –

muut, paino vähintään 40 g/m2, mutta enintään 150 g/m2

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 4802 58

– –

paino suurempi kuin 150 g/m2

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

muu paperi, kartonki ja pahvi, jossa kokonaiskuitusisällöstä enemmän kuin 10 painoprosenttia on mekaanisella tai kemimekaanisella menetelmällä saatuja kuituja:

ex 4802 61

– –

rullina:

ex 4802 61 80

– – –

muut

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 4802 62 00

– –

arkkeina, joissa yksi sivu on pituudeltaan enintään 435 mm ja toinen enintään 297 mm kun arkki on aukilevitetty

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 4802 69 00

– –

Muut

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

4805

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, ei enempää valmistettu tai käsitelty kuin mitä tämän ryhmän 3 huomautuksessa määrätään:

muu:

ex 4805 91 00

– –

paino enintään 150 g/m2:

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 4805 92 00

– –

paino suurempi kuin 150 g/m2, mutta pienempi kuin 225 g/m2:

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

4805 93

– –

paino vähintään 225 g/m2:

Ex48059380

– – –

muu:

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu; muut tavarat, paperimassaa, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa:

muu paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoittamisessa, painatuksessa ja muissa graafisissa tarkoituksissa:

4823 90

muu:

ex 4823 90 40

– –

paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen

sokeainkirjoitukseen tarkoitettu paperi

ex 6602 00 00

Kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat ja niiden kaltaiset tavarat

sokeille ja näkövammaisille tarkoitetut valkoiset kepit

ex 8469

Kirjoituskoneet ja tekstinkäsittelykoneet

sokeiden ja näkövammaisten käyttöön mukautetut

ex 8471

Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt, magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat

sokeainkirjoituksella laaditun aineiston ja sokeille tarkoitettujen äänitteiden tuotantoon tarkoitetut laitteet

ex 8519

Äänen tallennus- tai toistolaitteet:

elektrofonit ja kasettinauhurit, jotka on suunniteltu erityisesti sokeiden ja näkövammaisten tarpeisiin

ex 8523

Levyt, nauhat, puolijohdeteknologiaa käyttävät haihtumattomat puolijohdemuistit, toimikortit ja muut tiedonkantajat äänen tai muiden ilmiöiden tallennukseen, myös tallenteita sisältävät, sekä matriisit ja isiöt levyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet:

äänikirjat

sokeidenkirjojen ja äänikirjojen valmistukseen tarkoitetut magneettinauhat ja kasetit

9013

Nestekidelaitteet, jotka eivät ole muissa nimikkeissä yksityiskohtaisemmin kuvattuja tavaroita; laserit, muut kuin laserdiodit; muut optiset laitteet ja kojeet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat:

ex 9013 80

muut laitteet ja kojeet

sokeille ja näkövammaisille tarkoitetut televisiokuvan suurennuslaitteet

9021

Ortopediset välineet, myös kainalosauvat, kirurgiset vyöt ja kohjuvyöt; lastat ja muut murtumanhoitovälineet; proteesit; kuulolaitteet sekä muut vamman tai vajavuuden kompensoimiseksi mukana pidettävät tai kannettavat tai kehoon istutettavat välineet:

9021 90

muut:

ex 9021 90 90

– –

muut:

sokeille ja näkövammaisille suuntimiseen ja esteiden havaitsemiseen tarkoitetut laitteet

sokeille ja näkövammaisille tarkoitetut televisiokuvan suurennuslaitteet

sokeille ja näkövammaisille tarkoitetut elektroniset lukulaitteet

9023 00

Kojeet, laitteet ja mallit, jotka on tarkoitettu esittelyä (esim. opetusta tai näyttelyä) varten, muuhun käyttöön soveltumattomat:

ex 9023 00 80

muut:

erityisesti sokeiden ja näkövammaisten käyttöön tarkoitetut opetusvälineet ja laitteet

ex 9102

Rannekellot, taskukellot ja niiden kaltaiset kellot, myös ajanottokellot, muut kuin nimikkeeseen 9101 kuuluvat:

sokeille tarkoitetut kellot, joiden kuori ei ole jalometallia

9504

Seurapelivälineet ja pelilaitteet sisätiloja varten, biljardipelit, kasinoiden pelipöydät ja automaattiset keilapelivarusteet:

9504 90

muut:

Ex95049090

– –

muut:

sokeiden ja näkövammaisten käyttöön mukautetut pelipöydät ja -välineet

Muuta

Kaikki muut erityisesti sokeiden ja näkövammaisten kasvatukselliseen, tieteelliseen ja sivistykselliseen kehittämiseen tarkoitetut tavarat


LIITE V

KUMOTTU ASETUS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 918/83

(EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1).

 

Vuoden 1985 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva I.1e ja I.17 kohta

(EYVL L 302, 15.11.1985, s. 139).

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3822/85

(EYVL L 370, 31.12.1985, s. 22).

 

Komission asetus (ETY) N:o 3691/87

(EYVL L 347, 11.12.1987, s. 8).

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1315/88

(EYVL L 123, 17.5.1988, s. 2).

Ainoastaan 2 artikla

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4235/88

(EYVL L 373, 31.12.1988, s. 1).

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3357/91

(EYVL L 318, 20.11.1991, s. 3).

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92

(EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

Ainoastaan 252 artiklan 1 kohta

Neuvoston asetus (EY) N:o 355/94

(EYVL L 46, 18.2.1994, s. 5).

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XIII A.I.3 kohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 274).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1671/2000

(EYVL L 193, 29.7.2000, s. 11).

 

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa 3 olevan liitteen ensimmäisen osan 3 kohta

(EUVL C 236, 23.9.2003, s. 940).

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 274/2008

(EUVL L 85, 27.3.2008, s. 1).

 


LIITE VI

VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (ETY) N:o 918/83

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artikla

1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohdan toisen alakohdan johdantolause

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen alakohdan johdantolause

1 artiklan 2 kohdan c alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen alakohdan i alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen alakohdan ii alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmas alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohdan kolmas alakohta

1 artiklan 2 kohdan d ja e alakohta

2 artiklan 1 kohdan d ja e alakohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla ensimmäinen kohta

5 artiklan 1 kohta

4 artiklan toinen kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artikla

6 artikla

6 artiklan ensimmäinen kohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan toinen kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artikla

13 artikla

14 artikla

14 artiklan 1 kohdan johdantolause

15 artiklan 1 kohdan johdantolause

14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

15 artiklan 1 kohdan a alakohta

14 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

15 artiklan 1 kohdan b alakohta

14 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

15 artikla

16 artikla

16 artikla

17 artikla

17 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

19 artikla

20 artikla

25 artikla

21 artikla

26 artikla

22 artikla

27 artiklan ensimmäinen kohta

23 artiklan 1 kohta

27 artiklan toinen kohta

23 artiklan 2 kohta

28 artikla

24 artikla

29 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 kohta

29 artiklan 2 kohdan johdantolause

25 artiklan 2 kohdan johdantolause

29 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

25 artiklan 2 kohdan a alakohta

29 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

25 artiklan 2 kohdan b alakohta

29 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

25 artiklan 2 kohdan c alakohta

30 artiklan ensimmäinen kohta

26 artiklan 1 kohta

30 artiklan toinen kohta

26 artiklan 2 kohta

31 artikla

27 artikla

32 artikla

28 artikla

33 artikla

29 artikla

34 artikla

30 artikla

35 artikla

31 artikla

36 artikla

32 artikla

37 artikla

33 artikla

38 artikla

34 artikla

39 artikla

35 artikla

40 artikla

36 artikla

41 artikla

37 artikla

42 artikla

38 artikla

43 artikla

39 artikla

44 artikla

40 artikla

45 artikla

41 artikla

50 artikla

42 artikla

51 artiklan johdantolause

43 artiklan johdantolause

51 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

43 artiklan a alakohta

51 artiklan toinen luetelmakohta

43 artiklan b alakohta

52 artiklan 1 kohta

44 artiklan 1 kohta

52 artiklan 2 kohdan johdantolause

44 artiklan 2 kohdan johdantolause

52 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

44 artiklan 2 kohdan a alakohta

52 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

44 artiklan 2 kohdan b alakohta

53 artiklan johdantolause

45 artiklan johdantolause

53 artiklan a alakohdan johdantolause

45 artiklan a alakohdan johdantolause

53 artiklan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

45 artiklan a alakohdan i alakohta

53 artiklan a alakohdan toinen luetelmakohta

45 artiklan a alakohdan ii alakohta

53 artiklan b alakohdan johdantolause

45 artiklan b alakohdan johdantolause

53 artiklan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

45 artiklan b alakohdan i alakohta

53 artiklan b alakohdan toinen luetelmakohta

45 artiklan b alakohdan ii alakohta

54 artiklan johdantolause

46 artiklan johdantolause

54 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

46 artiklan a alakohta

54 artiklan toinen luetelmakohta

46 artiklan b alakohta

56 artikla

47 artikla

57 artikla

48 artikla

58 artikla

49 artikla

59 artikla

50 artikla

59 a artiklan 1 ja 2 kohta

51 artiklan 1 ja 2 kohta

59 a artiklan 3 kohdan johdantolause

51 artiklan 3 kohdan johdantolause

59 a artiklan 3 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

51 artiklan 3 kohdan a alakohta

59 a artiklan 3 kohdan toinen luetelmakohta

51 artiklan 3 kohdan b alakohta

59 b artikla

52 artikla

60 artiklan 1 kohta

53 artiklan 1 kohta

60 artiklan 2 kohdan johdantolause

53 artiklan 2 kohdan johdantolause

60 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

53 artiklan 2 kohdan a alakohta

60 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

53 artiklan 2 kohdan b alakohta

60 artiklan 3 kohta

53 kohdan 3 kohta

61 artiklan 1 kohta

54 artiklan 1 kohta

61 artiklan 2 kohdan johdantolause

54 artiklan 2 kohdan johdantolause

61 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

54 artiklan 2 kohdan a alakohta

61 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta

54 artiklan 2 kohdan b alakohta

61 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

54 artiklan 2 kohdan c alakohta

62 artikla

55 artikla

63 artikla

56 artikla

63 a artikla

57 artikla

63 b artikla

58 artikla

63 c artikla

59 artikla

64 artikla

60 artikla

65 artikla

61 artikla

66 artikla

62 artikla

67 artikla

63 artikla

68 artikla

64 artikla

69 artikla

65 artikla

70 artikla

66 artikla

71 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

67 artiklan 1 kohdan johdantolause

71 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

67 artiklan 1 kohdan a alakohta

71 artiklan ensimmäisen kohdan toinen luetelmakohta

67 artiklan 1 kohdan b alakohta

71 artiklan toinen kohta

67 artiklan 2 kohta

72 artiklan 1 kohdan johdantolause

68 artiklan 1 kohdan johdantolause

72 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

68 artiklan 1 kohdan a alakohta

72 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

68 artiklan 1 kohdan b alakohta

72 artiklan 2 kohta

68 artiklan 2 kohta

73 artikla

69 artikla

75 artikla

70 artikla

76 artikla

71 artikla

77 artikla

72 artikla

78 artikla

73 artikla

79 artikla

74 artikla

80 artikla

75 artikla

81 artikla

76 artikla

82 artikla

77 artikla

83 artikla

78 artikla

84 artikla

79 artikla

85 artikla

80 artikla

86 artikla

81 artikla

87 artikla

82 artikla

88 artikla

83 artikla

89 artiklan johdantolause

84 artiklan johdantolause

89 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

84 artiklan a alakohta

89 artiklan toinen luetelmakohta

84 artiklan b alakohta

89 artiklan kolmas luetelmakohta

84 artiklan c alakohta

90 artikla

85 artikla

91 artikla

86 artikla

92 artikla

87 artikla

93 artikla

88 artikla

94 artikla

89 artikla

95 artikla

90 artikla

96 artikla

91 artikla

97 artikla

92 artikla

98 artikla

93 artikla

99 artikla

94 artikla

100 artikla

95 artikla

101 artikla

96 artikla

102 artikla

97 artikla

103 artikla

98 artikla

104 artiklan 1 kohdan johdantolause

99 artiklan 1 kohdan johdantolause

104 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

99 artiklan 1 kohdan a alakohta

104 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

99 artiklan 1 kohdan b alakohta

104 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

99 artiklan 1 kohdan c alakohta

104 artiklan 2 kohta

99 artiklan 2 kohta

105 artikla

100 artikla

106 artikla

101 artikla

107 artikla

102 artikla

108 artikla

103 artikla

109 artikla

104 artikla

110 artikla

105 artikla

111 artikla

106 artikla

112 artikla

107 artikla

113 artikla

108 artikla

114 artikla

109 artiklan 1 kohta

109 artiklan 2 kohta

115 artiklan ensimmäinen kohta

110 artiklan 1 kohta

115 artiklan toinen kohta

110 artiklan 2 kohta

116 artikla

111 artikla

117 artikla

112 artikla

118 artiklan 1 kohta

113 artikla

119 artikla

114 artikla

120 artikla

115 artikla

121 artikla

116 artikla

122 artikla

117 artikla

123 artikla

118 artikla

124 artikla

119 artikla

125 artikla

120 artikla

126 artikla

121 artikla

127 artikla

122 artikla

128 artikla

123 artikla

129 artikla

124 artikla

130 artikla

125 artikla

131 artikla

126 artikla

132 artikla

127 artikla

133 artikla

128 artikla

134 artikla

129 artikla

135 artikla

130 artikla

136 artikla

131 artikla

139 artikla

132 artikla

140 artikla

144 artikla

133 artikla

145 artikla

134 artikla

Liitteet I–IV

Liitteet I–IV

Liite V

Liite VI