1.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1161/2009,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta teurastamotoimintaa harjoittaville elintarvikealan toimijoille toimitettavien elintarvikeketjua koskevien tietojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistetaan eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat erityiset hygieniasäännöt. Etenkin asetuksen liitteessä II olevassa III jaksossa edellytetään, että teurastamotoimintaa harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on pyydettävä, vastaanotettava ja tarkastettava elintarvikeketjua koskevat tiedot kaikkien teurastamoon lähetettyjen tai lähetettäväksi tarkoitettujen eläinten osalta lukuun ottamatta luonnonvaraista riistaa, ja toimittava näiden tietojen mukaisesti.

(2)

Kyseisen jakson 2 kohdassa säädetään, että mainituille toimijoille on toimitettava elintarvikeketjua koskevat tiedot vähintään 24 tuntia ennen eläinten saapumista teurastamoon lukuun ottamatta kyseisen jakson 7 kohdassa tarkoitettuja tapauksia. Mainitussa 7 kohdassa säädetään, että tiedot voidaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla toimittaa teurastamoon eläimen mukana eikä vähintään 24 tuntia aiemmin, mikäli kyseessä on kyseisessä kohdassa mainittu eläin.

(3)

Koska asetuksella (EY) N:o 853/2004 käyttöön otettu elintarvikeketjua koskevien tietojen toimittaminen on uusi elintarvikealan toimijoita koskeva vaatimus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanoa koskevista siirtymäjärjestelyistä 5 päivänä joulukuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2076/2005 (2) säädetään kyseisen vaatimuksen täysimääräistä toimeenpanoa koskevasta siirtymäkaudesta.

(4)

Sujuvaa tiedonkulkua maatilalta teurastamoon helpotetaan erityisesti asetuksen (EY) N:o 2076/2005 8 artiklan 2 kohdalla, jonka nojalla voidaan poiketa asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan III jakson 2 kohdassa säädetystä vaatimuksesta toimittaa elintarvikeketjua koskevat tiedot 24 tuntia ennen eläimen saapumista teurastamoon, mikäli toimivaltainen viranomainen tämän sallii ja mikäli tämä ei vaaranna kyseisen asetuksen tavoitteita.

(5)

Kokemus on osoittanut, että toimivaltaisten viranomaisten oikeus tapauskohtaisesti lisätä niitä tapauksia, joissa elintarvikeketjua koskevat tiedot voidaan toimittaa teurastamoon kyseisten eläinten mukana eikä 24 tuntia etukäteen, on helpottanut elintarvikeketjua koskevia tietoja koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa. Näin ollen tästä siirtymäjärjestelystä on aiheellista tehdä pysyvä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevan III jakson 7 kohta seuraavasti:

”7

Elintarvikeketjua koskevat tiedot voidaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja edellyttäen, että tämän asetukset tavoitteet eivät vaarannu, toimittaa kaikkien eläinlajien osalta teurastamoon alle 24 tuntia ennen kyseisten eläinten saapumista teurastamoon tai näiden eläinten mukana.

Kaikki elintarvikeketjua koskevat tiedot seikoista, joiden tiedetään voivan aiheuttaa vakavia häiriöitä teurastamon toiminnassa, on kuitenkin saatettava teurastamotoimintaa harjoittavan elintarvikealan toimijan tietoon hyvissä ajoin ennen eläinten saapumista teurastamoon, jotta elintarvikealan toimija pystyy ottamaan tiedot huomioon teurastamon toiminnan suunnittelussa.

Teurastustoimintaa harjoittavan elintarvikealan toimijan on arvioitava asiaankuuluvat tiedot ja toimitettava vastaanottamansa elintarvikeketjua koskevat tiedot virkaeläinlääkärille. Eläimiä ei saa teurastaa tai käsitellä ennen kuin virkaeläinlääkäri antaa siihen luvan.”