31.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/36


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1007/2009,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

hyljetuotteiden kaupasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Hylkeet ovat tuntevia olentoja, jotka voivat kokea kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä. Euroopan parlamentti kehotti hyljetuotteiden kieltämisestä Euroopan unionissa antamassaan kannanotossa (3) komissiota laatimaan viipymättä asetuksen, jolla kielletään grönlanninhylkeistä ja kuplahylkeistä peräisin olevien tuotteiden tuonti, vienti ja myynti. Euroopan parlamentti kehotti eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta yhteisön toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2006–2010 12 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa (4) komissiota ehdottamaan hylkeistä valmistettujen tuotteiden tuonnin täydellistä kieltämistä. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous suositteli hylkeenpyynnistä 17 päivänä marraskuuta 2006 antamassaan suosituksessa 1776 (2006), että hylkeenpyyntiä harjoittavia Euroopan neuvoston jäsenvaltioita kehotetaan kieltämään kaikki julmat pyyntitavat, joilla ei taata, että eläin kuolee välittömästi ilman kärsimystä, ja eläinten tainnuttamisen erilaisilla välineillä, kuten hakapikeillä, nuijilla tai tuliaseilla, sekä edistämään aloitteita, joilla pyritään hyljetuotteiden kaupan kieltämiseen.

(2)

Grönlanninhylkeiden kuuttien ja kuplahylkeiden kuuttien nahkojen ja niistä valmistettujen tuotteiden tuominen jäsenvaltioihin kaupallisia tarkoituksia varten on kielletty eräiden hylkeiden kuuttien nahkojen ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonnista jäsenvaltioihin 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla neuvoston direktiivillä 83/129/ETY (5).

(3)

Hylkeitä pyydetään yhteisössä ja sen ulkopuolella, koska niistä saadaan tuotteita ja tavaroita kuten lihaa, öljyä, hylkeenrasvaa, elimiä, turkisnahkoja ja niistä valmistettuja tavaroita, joihin kuuluvat niinkin erilaiset tuotteet kuin omega-3-kapselit ja käsiteltyä hylkeennahkaa ja -turkista sisältävät vaatteet. Kyseisiä tuotteita myydään monilla markkinoilla, myös yhteisön markkinoilla. Kyseisten tuotteiden luonteen vuoksi kuluttajien on vaikeaa tai jopa mahdotonta erottaa ne samankaltaisista tuotteista, joita ei ole valmistettu hylkeistä.

(4)

Hylkeenpyynti on johtanut siihen, että eläinten hyvinvointikysymyksiin herkkätunteisesti suhtautuvat kansalaiset ja hallitukset ovat ilmaisseet vakavan huolestuneisuutensa sen kivun, tuskan, pelon ja muun kärsimyksen vuoksi, jota hylkeiden tappaminen ja nylkeminen, siten kuin ne useimmiten suoritetaan, eläimille aiheuttavat.

(5)

Vastatakseen siihen huoleen, jota kansalaiset ja kuluttajat tuntevat hylkeiden tappamiseen ja nylkemiseen liittyvistä, eläinten hyvinvointia koskevista näkökohdista sekä kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä aiheuttavalla tavalla tapetuista ja nyljetyistä eläimistä saatujen tuotteiden mahdollisesta esiintymisestä markkinoilla, useat jäsenvaltiot ovat antaneet tai aikovat antaa lainsäädäntöä, jolla säännellään hyljetuotteiden kauppaa kieltämällä niiden tuonti ja valmistus, kun taas muissa jäsenvaltioissa kyseisten tuotteiden kauppaa ei ole rajoitettu.

(6)

Kansalliset säännökset, joilla säädellään hyljetuotteiden kauppaa, tuontia, valmistusta ja kaupan pitämistä, eroavat siis toisistaan. Tällaiset erot vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka sisältävät tai saattavat sisältää hyljetuotteita, ja muodostavat esteitä kyseisten tuotteiden kaupalle.

(7)

Tällaisten erilaisten säännösten olemassaolo voi edelleen saada kuluttajat olemaan ostamatta tuotteita, joita ei ole valmistettu hylkeistä mutta joita ei välttämättä pysty helposti erottamaan hylkeistä valmistetuista samankaltaisista tavaroista, tai tuotteita, jotka saattavat sisältää hylkeistä saatuja osia tai ainesosia ilman, että tämän voisi selvästi havaita, kuten turkiksia, omega-3-kapseleita, öljyjä ja nahkatuotteita.

(8)

Tässä asetuksessa säädettävillä toimenpiteillä olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava yhteisön alueella noudatetut säännöt, jotka koskevat hyljetuotteisiin liittyvää kaupallista toimintaa, ja estettävä siten sisämarkkinoiden häiriöt kyseisten tuotteiden osalta, mukaan lukien hyljetuotteita vastaavat tai niille vaihtoehtoiset tuotteet.

(9)

Perustamissopimukseen liitetyn eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan pöytäkirjan mukaisesti yhteisön on aiheellista ottaa eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön muun muassa sisämarkkinapolitiikkaansa. Tässä asetuksessa säädetyissä yhdenmukaistetuissa säännöissä olisi vastaavasti otettava eläinten hyvinvointia koskevat näkökohdat täysimääräisesti huomioon.

(10)

Sisämarkkinoiden nykyisen pirstaloituneisuuden poistamiseksi on tarpeen säätää yhdenmukaistetuista säännöistä ja ottaa samalla huomioon eläinten hyvinvointia koskevat näkökohdat. Kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden esteiden torjumiseksi tehokkaalla ja oikeasuhtaisella tavalla hyljetuotteiden saattamista markkinoille ei pääsääntöisesti pitäisi sallia, jotta kuluttajien luottamus voidaan palauttaa, ja samanaikaisesti pitäisi varmistaa, että eläinten hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet otetaan täysimääräisesti huomioon. Koska kansalaisten ja kuluttajien huoli ulottuu itse hylkeiden tappamiseen ja nylkemiseen, myös hyljetuotteiden kaupan pitämiseen johtavan kysynnän ja siten kaupallista hylkeenpyyntiä aiheuttavan taloudellisen kysynnän vähentämiseksi tarvitaan toimia. Tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi yhdenmukaistetut säännöt olisi tuontituotteiden osalta pantava täytäntöön maahantuontihetkellä tai -paikassa.

(11)

Vaikka hylkeitä saattaa olla mahdollista tappaa ja nylkeä siten, että vältetään tuottamasta tarpeetonta kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä, sen kattavaa tarkistamista ja valvontaa, noudattavatko hylkeenpyytäjät eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia, ei hylkeenpyynnin olosuhteet huomioon ottaen ole mahdollista toteuttaa käytännössä tai niiden tehokas toteuttaminen on ainakin erittäin vaikeaa, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 6 päivänä joulukuuta 2007.

(12)

On niin ikään selvää, ettei muuntapaisilla yhdenmukaistetuilla säännöillä, kuten merkintävaatimuksilla, saavutettaisi samaa tulosta. Lisäksi jos valmistajilta, jakelijoilta tai jälleenmyyjiltä edellytettäisiin kokonaan tai osittain hylkeistä peräisin olevien tuotteiden merkitsemistä, se aiheuttaisi huomattavan rasitteen kyseisille talouden toimijoille sekä suhteettoman suuria kustannuksia silloin, kun hyljetuotteet muodostavat vain vähäisen osan kyseessä olevasta tuotteesta. Tähän asetukseen sisältyvät toimenpiteet ovat päinvastoin helpommin noudatettavia, ja samalla otetaan huomioon myös kuluttajien huolenaiheet.

(13)

Sen varmistamiseksi, että tähän asetukseen sisältyvät yhdenmukaistetut säännöt ovat kaikilta osin tehokkaita, kyseisiä sääntöjä pitäisi soveltaa yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden lisäksi myös yhteisöön kolmansista maista tuotaviin tuotteisiin.

(14)

Hylkeitä toimeentulonsa varmistamiseksi metsästävien inuiittiyhteisöjen taloudellisille ja sosiaalisille perusoikeuksille ei saisi aiheutua haitallisia vaikutuksia. Hylkeenpyynti on erottamaton osa inuiittiyhteiskunnan jäsenten kulttuuria ja identiteettiä ja on sellaisena tunnustettu alkuperäiskansojen oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksessa. Sen vuoksi inuiittiyhteisöjen ja muiden alkuperäisyhteisöjen toimeentulonsa edistämiseksi harjoittamasta perinteisestä hylkeenpyynnistä peräisin olevien hyljetuotteiden saattaminen markkinoille olisi sallittava.

(15)

Tässä asetuksessa vahvistetaan hyljetuotteiden markkinoille saattamista koskevat yhdenmukaistetut säännöt. Se ei näin ollen vaikuta muihin hylkeenpyyntiä koskeviin yhteisön sääntöihin tai kansallisiin sääntöihin.

(16)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(17)

Komissiolle olisi erityisesti annettava toimivalta määritellä edellytykset inuiittiyhteisöjen ja muiden alkuperäisyhteisöjen toimeentulonsa edistämiseksi harjoittamasta perinteisestä hylkeenpyynnistä peräisin olevien hyljetuotteiden markkinoille saattamista varten, määritellä edellytykset sellaista hyljetuotteiden maahantuontia varten, joka on luonteeltaan satunnaista ja jossa on kyse ainoastaan matkailijoiden tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tavaroista, sekä määritellä edellytykset kansallisessa lainsäädännössä säännellystä hylkeenpyynnistä, jonka ainoana tarkoituksena on merellisten luonnonvarojen kestävä hallinnointi, peräisin olevien hyljetuotteiden markkinoille saattamista varten. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(18)

Kyseessä olevien kansallisten viranomaisten toteuttamien täytäntöönpanotoimien helpottamiseksi komission olisi laadittava teknisiä ohjeita, joissa annetaan ei-sitovia tietoja yhdistetyn nimikkeistön koodeista, jotka voivat kattaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat hyljetuotteet.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamisjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja varmistettava seuraamusten täytäntöönpano. Kyseisten seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(20)

Jäsenvaltioiden olisi annettava säännöllisesti kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimista. Komission olisi annettava näiden kertomusten perusteella kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

(21)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien esteiden poistaminen yhdenmukaistamalla yhteisön tasolla hyljetuotteiden kauppaa koskevat kansalliset kiellot, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt hyljetuotteiden saattamisesta markkinoille.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’hylkeellä’ kaikkia eväjalkaisiin kuuluvien lajien yksilöitä (Phociadae, Otariidae ja Odobenidae);

2)

’hyljetuotteilla’ kaikkia joko käsiteltyjä tai käsittelemättömiä tuotteita, jotka ovat peräisin tai jotka on saatu hylkeistä, myös lihaa, öljyä, hylkeenrasvaa, elimiä, raakoja turkisnahkoja ja parkittuja tai muokattuja turkisnahkoja, mukaan lukien levyjen ja ristien muotoon ja muihin samankaltaisiin muotoihin kootut turkisnahat, ja turkisnahoista tehtyjä tavaroita;

3)

’markkinoille saattamisella’ tuomista yhteisön markkinoille ja siten asettamista kolmansien saataville maksua vastaan;

4)

’inuiitilla’ inuiittien asuinalueilla eli arktisilla ja subarktisilla alueilla, joilla inuiiteilla on tai on perinteisesti ollut alkuperäiskansan oikeudet ja edut, eläviä alkuperäiskansan jäseniä, jotka inuiitit tunnustavat kansaansa kuuluviksi ja joihin luetaan seuraavat ryhmät: Alaskan inuiitit (Iñupiat) ja jupikit, Kanadan inuiitit (Inuvialuit), Grönlannin inuiitit (Kalaallit) ja Venäjän jupikit;

5)

’tuonnilla’ tavaroiden saapumista yhteisön tullialueelle.

3 artikla

Markkinoille saattamista koskevat edellytykset

1.   Hyljetuotteiden saattaminen markkinoille on sallittua ainoastaan silloin, kun hyljetuotteet ovat peräisin inuiittiyhteisöjen ja muiden alkuperäisyhteisöjen toimeentulonsa edistämiseksi harjoittamasta perinteisestä hylkeenpyynnistä. Näitä edellytyksiä sovelletaan tuontituotteiden osalta maahantuontihetkellä tai -paikassa.

2.   Poiketen 1 kohdasta:

a)

hyljetuotteiden tuonti on sallittua myös silloin, kun se on luonteeltaan satunnaista ja kun siinä on kyse ainoastaan matkailijoiden tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tavaroista. Tavaroiden luonteen ja määrän on oltava sellainen, ettei tavaroita voida katsoa tuotavan kaupallisiin tarkoituksiin;

b)

myös sellaisten hyljetuotteiden markkinoille saattaminen on sallittua, jotka on saatu sellaisen pyynnin sivutuotteena, jota säännellään kansallisessa lainsäädännössä ja joka suoritetaan ainoastaan merellisten luonnonvarojen kestävän hallinnoinnin vuoksi. Tällainen markkinoille saattaminen on sallittua ainoastaan, jos se on voittoa tavoittelematonta. Hyljetuotteiden luonteen ja määrän on oltava sellainen, ettei tuotteita voida katsoa saatettavan markkinoille kaupallisiin tarkoituksiin.

Tämän kohdan soveltaminen ei saa vaarantaa tämän asetuksen tavoitteen saavuttamista.

3.   Komissio laatii 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hallintomenettelyn mukaisesti tekniset ohjeet, joihin sisältyy suuntaa-antava luettelo yhdistetyn nimikkeistön koodeista, jotka voivat kattaa tämän artiklan mukaiset hyljetuotteet.

4.   Tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi toteutettavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan soveltamista.

4 artikla

Vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltiot eivät saa estää tämän asetuksen mukaisten hyljetuotteiden markkinoille saattamista.

5 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (7) 18 artiklan 1 kohdalla perustettu komitea. Kyseinen komitea voi tarvittaessa pyytää apua muilta sääntelykomiteoilta, kuten elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (8) 58 artiklan 1 kohdalla perustetulta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevältä pysyvältä komitealta.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6 artikla

Seuraamukset ja täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viimeistään 20 päivänä elokuuta 2010 ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

7 artikla

Kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 20 päivänä marraskuuta 2011 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista.

2.   Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kahdentoista kuukauden kuluessa kunkin kyseessä olevan kertomuskauden lopusta.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 3 artiklaa sovelletaan 20 päivästä elokuuta 2010 lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  Lausunto annettu 26. helmikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. heinäkuuta 2009.

(3)  EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 194.

(4)  EUVL C 308 E, 16.12.2006, s. 170.

(5)  EYVL L 91, 9.4.1983, s. 30.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.