1.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 229/29


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 211, 14. elokuuta 2009 )

Sivulla 49, 32 artiklan toisessa kohdassa:

korvataan:

”Sitä sovelletaan 3 päivästä syyskuuta 2009.”

seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 3 päivästä maaliskuuta 2011.”