23.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 191/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 642/2009,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2005/32/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaa käyttäville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2005/32/EY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat kulutuselektroniikkaa.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan televisioihin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä yhteisöstä ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa, ja sen tulokset on julkistettu komission Europa-verkkosivustolla.

(4)

Televisiot ovat sähkönkulutukseltaan merkittävä kulutuselektroniikan tuoteryhmä ja siten yksi ekologista suunnittelua koskevien toimenpiteiden ensisijaisista kohteista.

(5)

Tämän asetuksen soveltamisen kannalta merkittäväksi televisioiden ympäristönäkökohdaksi on määritelty käytönaikainen sähkönkulutus.

(6)

Televisioihin liittyvän vuotuisen sähkönkulutuksen on arvioitu olleen yhteisössä 60 terawattituntia vuonna 2007, mikä vastaa 24 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos sähkönkulutusta rajoittavia erityistoimenpiteitä ei toteuteta, kulutuksen ennustetaan kasvavan 132 terawattituntiin vuonna 2020. Taustaselvitys osoittaa, että käytönaikaista sähkönkulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

(7)

Muut merkittävät ympäristönäkökohdat liittyvät televisioiden valmistuksessa käytettäviin vaarallisiin aineisiin ja käytöstä poistetuista televisioista syntyvään jätteeseen. Näihin näkökohtiin liittyvien ympäristövaikutusten lieventämistä käsitellään tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/95/EY (2) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/96/EY (3), eikä niitä pitäisi enää käsitellä tässä asetuksessa.

(8)

Taustaselvitys osoittaa, etteivät muita direktiivin 2005/32/EY liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettuja ekologisen suunnittelun parametreja koskevat vaatimukset ole tarpeen.

(9)

Televisioiden sähkönkulutuksen vähentäminen on mahdollista ja toteutettavissa olemassa olevilla kustannustehokkailla avoimilla teknologioilla, joilla saadaan alennettua televisioiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

(10)

Ekosuunnitteluvaatimuksilla olisi yhdenmukaistettava televisioiden sähkönkulutusta koskevat vaatimukset kaikkialla yhteisössä. Näin parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta ja kyseisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa.

(11)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa kielteisesti tuotteen toiminnallisuuteen eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. Erityisesti olisi varmistettava, ettei käytönaikaisen sähkönkulutuksen vähenemisestä saatava hyöty on suurempi kuin tuotantovaiheessa mahdollisesti tapahtuva ympäristövaikutusten lisääntyminen.

(12)

Ekosuunnitteluvaatimusten vaiheittaisen voimaantulon pitäisi antaa valmistajille riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa. Voimaantulo olisi ajoitettava niin, että markkinoilla jo olevien laitteiden toiminnallisuuteen liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannusvaikutukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa.

(13)

Asianomaisia tuoteparametreja koskevat mittaukset olisi tehtävä luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (4) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(14)

Tällä asetuksella on määrä lisätä televisioiden ympäristövaikutuksia vähentävien teknologioiden käyttöä markkinoilla niin, että saavutetaan arviolta 28 terawattitunnin säästö sähkönkulutuksessa vuoteen 2020 mennessä verrattuna siihen, ettei mitään toimenpiteitä toteutettaisi.

(15)

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa olisi täsmennettävä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(16)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien olisi annettava direktiivin 2005/32/EY liitteissä IV ja V tarkoitetuissa teknisissä asiakirjoissa myös tällä asetuksella asetettuihin vaatimuksiin liittyvät tiedot.

(17)

Tällä hetkellä paras saavutettavissa oleva energiatehokkuus päälle kytkettynä -tilassa ja vaarallisiin aineisiin liittyvät lievennetyt ympäristövaikutukset määritellään tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi televisioille 12 päivänä maaliskuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä 2009/300/EY (5). Nämä viitetiedot auttavat varmistamaan, että tiedot ovat erityisesti pk-yritysten ja erittäin pienten yritysten saatavilla helposti ja kattavasti, millä edelleen helpotetaan parhaimpien rakenneratkaisujen käyttöönottoa televisioiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Siksi tässä asetuksessa ei pitäisi määritellä parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevia viitearvoja.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1275/2008 (6) säädettyjä ekosuunnitteluvaatimuksia, joita sovelletaan 7 päivästä tammikuuta 2013, olisi sovellettava televisioihin mainitussa asetuksessa säädettyä ajankohtaa aikaisemmin, koska asetuksen vaatimukset täyttäviä teknologioita voidaan ottaa nopeammin käyttöön televisioissa ja siten saavuttaa suurempia energiansäästöjä. Siksi asetusta (EY) N:o 1275/2008 ei tulisi soveltaa televisioihin ja sitä olisi muutettava vastaavasti.

(19)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset televisioiden markkinoille saattamiselle.

2 artikla

Määritelmät

Direktiivissä 2005/32/EY annettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.

’Televisiolla’ tarkoitetaan televisiovastaanotinta tai televisiomonitoria.

2.

’Televisiovastaanottimella’ tarkoitetaan tuotetta, joka on suunniteltu pääasiallisesti vastaanottamaan ja näyttämään audiovisuaalisia signaaleja ja joka on saatettu markkinoille yhdellä malli- tai järjestelmänimellä ja jossa on seuraavat osat:

a)

näyttö,

b)

yksi tai useampi viritin/vastaanotin sekä mahdolliset lisätoiminnot datan tallentamista ja/tai toistamista varten, kuten DVD-soitin, kiintolevyasema (HDD) tai videonauhuri (VCR), joko yhtenä yksikkönä näytön kanssa tai yhtenä tai useampana erillisenä yksikkönä.

3.

’Televisiomonitorilla’ tarkoitetaan tuotetta, joka on suunniteltu näyttämään integroidulla kuvaruudulla eri lähteistä tulevaa videosignaalia, kuten televisiolähetyssignaaleja, ja joka mahdollisesti ohjaa ja toistaa standardoidulla videosignaaliliitännällä, kuten RCA-liitännällä (komponenttivideo, komposiittivideo), SCART-liitännällä, HDMI-liitännällä ja tulevilla langattomilla standardiliitännöillä (ei kuitenkaan standardoimattomilla videosignaaliliitännöillä kuten DVI- ja SDI-liitännöillä), liitetystä ulkoisesta lähdelaitteesta tulevia audiosignaaleja, mutta ei voi vastaanottaa ja käsitellä lähetyssignaaleja.

4.

’Päälle kytkettynä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa televisio on kytketty verkkovirtalähteeseen ja tuottaa kuvaa ja ääntä.

5.

’Kotitilalla’ tarkoitetaan television asetuksia, joita valmistaja suosittelee tavanomaista kotikäyttöä varten.

6.

’Valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen asianmukaisesti ja tarjoaa määräämättömän ajan ainoastaan seuraavat toiminnot:

uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ja/tai

tieto- tai tilanäyttö.

7.

’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa laite on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa. Siihen sisältyvät myös seuraavat tilat:

a)

tilat, joissa yksinomaan ilmaistaan laitteen olevan pois päältä -tilassa;

b)

tilat, joissa yksinomaan suoritetaan toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY (7) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

8.

’Uudelleenaktivointitoiminnolla’ tarkoitetaan toimintoa, jolla helpotetaan muiden toimintatilojen kuten päälle kytkettynä -tilan aktivointia kaukokytkimellä, kaukosäädin mukaan luettuna, sisäisellä tunnistimella tai ajastimella tilaan, jossa käytettävissä on muita toimintoja, kuten päälle kytkettynä -tilaan.

9.

’Tieto- tai tilanäytöllä’ tarkoitetaan jatkuvaa toimintoa, jolla annetaan tietoja tai ilmoitetaan laitteen toimintatila näytöllä, kellonaikanäytöt mukaan luettuina.

10.

’Pakotetulla valikolla’ tarkoitetaan valmistajan etukäteen määrittelemää joukkoa television asetuksia, joista käyttäjän on valittava tietyt asetukset, kun televisio käynnistetään ensimmäisen kerran.

11.

’Täysteräväpiirrolla’ tarkoitetaan kuvaruudun resoluutiota, jossa fyysinen pikselimäärä on vähintään 1 920 × 1 080 pikseliä.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Televisioiden ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä I.

Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista on mitattava liitteessä II määriteltyjen menetelmien mukaisesti.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2005/32/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointia varten toimitettavat tekniset asiakirjat määritellään tämän asetuksen liitteessä I olevan 5 osan 1 kohdassa.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Valvontatarkastukset tehdään liitteessä III säädetyn tarkastusmenettelyn mukaisesti.

6 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumille.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1275/2008 liitteessä I oleva 3 kohta tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

8 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 osan 1 kohdassa, 3 osassa, 4 osassa ja 5 osan 2 kohdassa asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan 20 päivästä elokuuta 2010.

Tämän asetuksen liitteessä I olevan 1 osan 2 kohdassa asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2012.

Tämän asetuksen liitteessä I olevan 2 osan 1 kohdan a–d alakohdassa asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan 7 päivästä tammikuuta 2010.

Tämän asetuksen liitteessä I olevan 2 osan 2 kohdan a–e alakohdassa asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan 20 päivästä elokuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

(4)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  EUVL L 82, 28.3.2009, s. 3.

(6)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 45.

(7)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24.


LIITE I

EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSET

1.   TEHOKULUTUS PÄÄLLE KYTKETTYNÄ -TILASSA

1)

Elokuun 20 päivästä 2010:

Television, jonka näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala neliödesimetreinä ilmaistuna on A, tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

Täysteräväpiirto

Kaikki muut resoluutiot

Televisiovastaanottimet

20 wattia + A · 1,12 · 4,3224 wattia/dm2

20 wattia + A · 4,3224 wattia/dm2

Televisiomonitorit

15 wattia + A · 1,12 · 4,3224 wattia/dm2

15 wattia + A · 4,3224 wattia/dm2

2)

Huhtikuun 1 päivästä 2012:

Television, jonka näkyvissä oleva kuvaruudun pinta-ala neliödesimetreinä ilmaistuna on A, tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

Kaikki resoluutiot

Televisiovastaanottimet

16 wattia + A · 3,4579 wattia/dm2

Televisiomonitorit

12 wattia + A · 3,4579 wattia/dm2

2.   TEHONKULUTUS VALMIUSTILASSA / POIS PÄÄLTÄ -TILASSA

1)

Tammikuun 7 päivästä 2010:

a)

Tehonkulutus pois päältä -tilassa:

Television tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

b)

Tehonkulutus valmiustilassa:

Television tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

Television tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 2,00 wattia.

c)

Pois päältä -tilan ja/tai valmiustilan saatavuus

Televisiossa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu tila, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia, kun televisio on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

d)

Televisiovastaanottimissa, jotka koostuvat näytöstä ja yhdestä tai useammasta virittimestä/vastaanottimesta sekä yhtenä tai useampana erillisenä yksikkönä mahdollisista lisätoiminnoista datan tallentamista ja/tai toistamista varten, kuten DVD-soittimesta, kiintolevyasemasta (HDD) tai videonauhurista (VCR), a–c alakohtaa sovelletaan erikseen näyttöön ja erilliseen yksikköön (erillisiin yksiköihin).

2)

Elokuun 20 päivästä 2011:

a)

Tehonkulutus pois päältä -tilassa:

Television tehonkulutus missä tahansa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,30 wattia, paitsi jos seuraavassa kappaleessa esitetty ehto täyttyy.

Televisioissa, joissa on helposti nähtävissä oleva virtakytkin, joka pois päältä -asentoon laitettuna saattaa television tilaan, jossa tehonkulutus on enintään 0,01 wattia, television tehonkulutus missä tahansa muussa pois päältä -tilassa ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.

b)

Tehonkulutus valmiustilassa:

Television tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminto tai jossa mahdollistetaan yksinomaan uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ei saa olla suurempi kuin 0,50 wattia.

Television tehonkulutus missä tahansa tilassa, jossa yksinomaan mahdollistetaan tieto- tai tilanäyttö tai jossa yksinomaan mahdollistetaan uudelleenaktivointitoiminnon ja tieto- tai tilanäytön yhdistelmä, ei saa olla suurempi kuin 1,00 wattia.

c)

Pois päältä -tilan ja/tai valmiustilan saatavuus

Televisiossa on oltava pois päältä -tila ja/tai valmiustila sekä/tai muu tila, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia, kun televisio on kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

d)

Automaattinen valmiustilaan siirtyminen

Televisiossa on oltava toiminto, jolla on seuraavat ominaisuudet:

i)

Oltuaan enintään 4 tuntia päälle kytkettynä -tilassa sen jälkeen kun käyttäjä on viimeksi suorittanut toimenpiteen ja/tai kanavanvaihdon televisio siirtyy automaattisesti päälle kytkettynä -tilasta

valmiustilaan tai

pois päältä -tilaan tai

muuhun tilaan, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia.

ii)

Televisioiden on annettava varoitus ennen automaattista siirtymistä päälle kytkettynä -tilasta soveltuvaan tilaan.

Tämän toiminnon on oltava oletusarvoisesti käytössä.

e)

Televisiovastaanottimissa, jotka koostuvat näytöstä ja yhdestä tai useammasta virittimestä/vastaanottimesta sekä erillisenä yksikkönä mahdollisista lisätoiminnoista datan tallentamista ja/tai toistamista varten, kuten DVD-soittimesta, kiintolevyasemasta (HDD) tai videonauhurista (VCR), a–d alakohtaa sovelletaan erikseen näyttöön ja erilliseen yksikköön.

3.   KOTITILA TELEVISIOISSA, JOISSA ON PAKOTETTU VALIKKO

Elokuun 20 päivästä 2010:

Televisioissa, joissa tulee esiin pakotettu valikko television ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä, on tarjottava pakotetussa valikossa kotitilaa, jonka on oltava oletusarvoisesti käytössä, kun televisio käynnistetään ensimmäisen kerran. Jos käyttäjä valitsee television ensimmäisen käynnistämisen yhteydessä jonkin muun tilan kuin kotitilan, tälle valinnalle on pyydettävä vahvistus.

4.   LUMINANSSIN HUIPPUARVON SUHDE

Elokuun 20 päivästä 2010:

Televisiot, joissa ei ole pakotettua valikkoa: valmistajan tehdasasetuksissa olevan television päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvon on oltava vähintään 65 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.

Televisiot, joissa on pakotettu valikko: koti -tilan luminanssin huippuarvon on oltava vähintään 65 prosenttia television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvosta.

5.   TIEDOT, JOTKA VALMISTAJIEN ON TOIMITETTAVA

1)

Teknisten asiakirjojen on 5 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

Mittausten parametriarvot:

mittauslämpötila

testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä

sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö

audio- ja videotestisignaalien tuloliittimet

sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat.

b)

Päälle kytkettynä -tilasta:

tehonkulutus watteina yhden desimaalin tarkkuudella enintään 100 watin tehon mittauksissa ja lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä yli 100 watin tehon mittauksissa

tyypillistä televisiolähetyssisältöä edustavan dynaamisen videosignaalin ominaispiirteet

vaiheet, joiden jälkeen tehonkulutuksessa saavutetaan vakaa tila

lisäksi televisioista, joissa on pakotettu valikko, kotitilan luminanssin huippuarvon suhde television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvoon prosentteina ilmaistuna

lisäksi televisiomonitoreista kuvaus mittauksissa käytetyn virittimen merkityksellisistä ominaispiirteistä.

c)

Kustakin valmiustilasta ja/tai pois päältä -tilasta:

tehonkulutus watteina kahden desimaalin tarkkuudella

käytetty mittausmenetelmä

kuvaus siitä, miten toimintatila valittiin tai ohjelmoitiin

vaiheet, joiden jälkeen televisio on tilassa, jossa se vaihtaa tilaansa automaattisesti.

d)

Automaattisesta valmiustilaan siirtymisestä:

Päälle kytkettynä -tilan kesto ennen kuin televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai pois päältä -tilaan taikka muuhun tilaan, joka ei ylitä pois päältä -tilalle ja/tai valmiustilalle asetettuja sovellettavia tehonkulutusvaatimuksia.

e)

Vaarallisista aineista:

Jos televisio sisältää elohopeaa tai lyijyä: elohopean määrä muodossa X,X mg, ja tieto siitä, että tuote sisältää lyijyä.

2)

Elokuun 20 päivästä 2010:

Seuraavat tiedot on asetettava saataville vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla:

tehonkulutus päälle kytkettynä -tilassa watteina yhden desimaalin tarkkuudella enintään 100 watin tehon mittauksissa ja lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä yli 100 watin tehon mittauksissa,

kustakin valmiustilasta ja/tai pois päältä -tilasta tehonkulutus watteina kahden desimaalin tarkkuudella,

televisioista, joissa ei ole pakotettua valikkoa: valmistajan tehdasasetuksissa olevan television päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvon suhde television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvoon prosentteina ilmaistuna ja lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä,

televisioista, joissa on pakotettu valikko: kotitilan luminanssin huippuarvon suhde television kirkkaimman mahdollisen päälle kytkettynä -tilan luminanssin huippuarvoon prosentteina ilmaistuna ja lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä,

jos televisio sisältää elohopeaa tai lyijyä: elohopean määrä muodossa X,X mg, ja tieto siitä, että tuote sisältää lyijyä.


LIITE II

MITTAUKSET

1.   Tehokulutuksen mittaaminen päälle kytkettynä -tilassa

Liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitetun tehonkulutuksen mittausten on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset.

a)

Mittauksissa on käytettävä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausmenettelyä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

b)

Televisioiden tila mitattaessa päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta

Televisiovastaanottimet, joissa ei ole pakotettua valikkoa: edellä mainitun osan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tehonkulutus on mitattava päälle kytkettynä -tilassa valmistajan tehdasasetuksissa olevasta televisiosta, eli television kirkkaussäätöjen on oltava valmistajan loppukäyttäjää varten säätämissä asennoissa.

Televisiovastaanottimet, joissa on pakotettu valikko: edellä mainitun osan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tehonkulutus on mitattava koti -tilassa.

Televisiomonitorit, joissa ei ole pakotettua valikkoa: televisiomonitori on liitettävä asianmukaiseen virittimeen. Edellä mainitun osan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tehonkulutus on mitattava päälle kytkettynä -tilassa valmistajan tehdasasetuksissa olevasta televisiosta, eli televisiomonitorin kirkkaussäätöjen on oltava valmistajan loppukäyttäjää varten säätämissä asennoissa. Virittimen tehonkulutuksella ei ole merkitystä televisiomonitorin päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta koskevissa mittauksissa.

Televisiomonitorit, joissa on pakotettu valikko: Televisiomonitori on liitettävä asianmukaiseen virittimeen. Edellä mainitun osan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tehonkulutus on määritettävä kotitilassa.

c)

Yleiset vaatimukset

Mittaukset on tehtävä 23 °C +/– 5 °C:n lämpötilassa.

Mittauksissa on käytettävä tyypillistä televisiolähetyssisältöä edustavaa dynaamista videosignaalia. Mitattava arvo on 10 peräkkäisen minuutin aikana kulutettu keskimääräinen teho.

Mittaukset on tehtävä sen jälkeen, kun televisio on ollut pois päältä -tilassa vähintään yhden tunnin ja välittömästi tämän jälkeen vähintään yhden tunnin päälle kytkettynä -tilassa, ja ne on saatettava loppuun ennen kuin televisio on ollut päälle kytkettynä -tilassa enintään kolme tuntia. Asianmukaista videosignaalia on näytettävä koko päälle kytkettynä -tilan keston ajan. Näitä kestoja voidaan lyhentää televisioissa, joiden tiedetään saavuttavan vakaan tilan alle tunnissa, jos tämän seurauksena saatavien mittaustulosten voidaan osoittaa olevan 2 prosentin sisällä tuloksista, jotka muutoin saataisiin käyttämällä tässä kuvattuja kestoja.

Mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.

Jos televisiossa on automaattinen kirkkaudensäätötoiminto, se on kytkettävä pois päältä mittauksia tehtäessä. Jos televisiossa on automaattinen kirkkaudensäätötoiminto eikä sitä voida kytkeä pois päältä, mittaukset on suoritettava siten, että ympäristön valaistusta mittaavaan anturiin tulevan suoran valon voimakkuus on vähintään 300 luksia.

2.   Tehokulutuksen mittaaminen valmiustilassa tai pois päältä -tilassa

Liitteessä I olevassa 2 osassa tarkoitetun tehonkulutuksen mittausten on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset.

a)

Edellä mainitun osan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu tehonkulutus on määritettävä luotettavalla, tarkalla ja toistettavissa olevalla mittausmenettelyllä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

b)

Vähintään 0,50 watin tehon mittaukset on tehtävä enintään 2 prosentin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla. Alle 0,50 watin tehon mittaukset on tehtävä enintään 0,01 watin epävarmuudella 95 prosentin luotettavuustasolla.

3.   Luminanssin huippuarvon mittaaminen

Liitteessä I olevassa 4 osassa tarkoitetun luminanssin huippuarvon mittausten on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset.

a)

Mittauksissa on käytettävä luotettavaa, tarkkaa ja toistettavissa olevaa mittausmenettelyä, jossa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.

b)

Luminanssin huippuarvon mittaukset on tehtävä luminanssimittarilla, joka havainnoi sitä osaa kuvaruudusta, joka näyttää täysin valkoista (100 %) osaa koko ruudun kokoisesta testikuvasta. Testikuvan keskimääräinen kuvasignaalin taso (APL) ei saa ylittää pistettä, jossa luminanssin ohjausjärjestelmä mahdollisesti rajoittaa tehoa.

c)

Luminanssisuhteen mittaus on tehtävä siten, että luminanssimittarin havainnointipistettä näytöllä ei häiritä siirryttäessä liitteessä I olevassa 4 osassa tarkoitettujen toimintatilojen välillä.


LIITE III

TARKASTUSMENETTELY

Toteuttaessaan direktiivin 2005/32/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä I säädettyjen vaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

1.

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi televisio.

2.

Kyseisen mallin on katsottava olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten mukainen, jos:

a)

päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta koskevat tulokset eivät ylitä liitteessä I olevan 1 osan 1 ja 2 kohdassa säädettyä sovellettavaa enimmäisarvoa yli 7 prosentilla; ja

b)

pois päältä -tilan tai valmiustilan tehonkulutusta koskevat tulokset eivät ylitä liitteessä I olevan 2 osan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä sovellettavia enimmäisarvoja yli 0,10 watilla; ja

c)

liitteessä I olevassa 3 kohdassa säädettyä luminanssin huippuarvon suhdetta koskeva tulos ei ole pienempi kuin 60 prosenttia.

3.

Jos 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on testattava vielä kolme samaa mallia olevaa laitetta.

4.

Sen jälkeen, kun vielä kolme samaa mallia olevaa laitetta on testattu, kyseisen mallin on katsottava olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten mukainen, jos:

a)

kolmen jälkimmäisen yksikön päälle kytkettynä -tilan tehonkulutusta koskevien tulosten keskiarvo ei ylitä liitteessä I olevan 1 osan 1 ja 2 kohdassa säädettyä sovellettavaa enimmäisarvoa yli 7 prosentilla; ja

b)

kolmen jälkimmäisen yksikön pois päältä -tilan tai valmiustilan tehonkulutusta koskevien tulosten keskiarvo ei ylitä liitteessä I olevan 2 osan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä sovellettavia enimmäisarvoja yli 0,10 watilla; ja

c)

liitteessä I olevassa 3 kohdassa säädettyä luminanssin huippuarvon suhdetta koskeva kolmen jälkimmäisen yksikön tulosten keskiarvo ei ole pienempi kuin 60 prosenttia.

5.

Jos 4 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli täytä vaatimuksia.

6.

Tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltioiden on sovellettava liitteessä II esitettyä menettelyä sekä luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittausmenettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina sellaisissa asiakirjoissa vahvistetut menetelmät, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


LIITE IV

Luettelo asetuksen (EY) N:o 1275/2008 liitteessä I olevan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvista energiaa käyttävistä tuotteista

 

Radiot

 

Videokamerat

 

Videotallentimet

 

Hifitallentimet

 

Äänenvahvistimet

 

Kotiteatterijärjestelmät

 

Soittimet

Muut laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien äänen ja kuvan jakeluun tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä, lukuun ottamatta kuitenkaan televisioita, siten kuin ne on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 642/2009.