26.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 164/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 552/2009,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2009,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (2) liitteessä I vahvistetaan tiettyihin vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin liittyviä rajoituksia. Direktiivi 76/769/ETY kumotaan ja korvataan asetuksella (EY) N:o 1907/2006 1 päivästä kesäkuuta 2009. Asetuksen liite XVII korvaa direktiivin 76/769/ETY liitteen I.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 67 artiklassa säädetään, että aineiden, seosten tai esineiden valmistus, markkinoille saattaminen tai käyttö ei ole sallittua, elleivät ne ole niille liitteessä XVII mahdollisesti asetettujen rajoitusten edellytysten mukaisia.

(3)

Neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kolmannenkymmenennen kerran 12 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/122/EY (3) (perfluorioktaanisulfonaatit) sekä neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta sen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse arseeniyhdisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista 20 päivänä joulukuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/139/EY (4) annettiin juuri ennen kuin asetus (EY) N:o 1907/2006 annettiin joulukuussa 2006, mutta asianomaisia rajoituksia ei ole vielä sisällytetty asetuksen liitteeseen XVII. Liitettä XVII olisi sen vuoksi muutettava sisällyttämällä siihen direktiivejä 2006/122/EY ja 2006/139/EY vastaavat rajoitukset, sillä muutoin asianomaiset rajoitukset kumottaisiin 1 päivästä kesäkuuta 2009.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 137 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kaikki 1 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen tehtävät muutokset direktiivin 76/769/ETY mukaisiin rajoituksiin sisällytetään asetuksen liitteeseen XVII 1 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/51/EY (5) neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista annettiin 25 päivänä syyskuuta 2007. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1348/2008/EY (6) neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 2-(2-metoksietoksi)etanolin, 2-(2-butoksietoksi)etanolin, metyleenidifenyylidi-isosyanaatin, sykloheksaanin ja ammoniumnitraatin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten osalta tehtiin 16 päivänä joulukuuta 2008. Asianomaisia rajoituksia ei ole vielä sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII. Liitettä XVII olisi muutettava sisällyttämällä siihen direktiivin 2007/51/EY mukaisesti vahvistetut tiettyjä elohopeaa sisältäviä mittalaitteita koskevat rajoitukset sekä päätöksen N:o 1348/2008/EY mukaisesti vahvistetut 2-(2-metoksietoksi)etanolia, 2-(2-butoksietoksi)etanolia, metyleenidifenyylidi-isosyanaattia, sykloheksaania ja ammoniumnitraattia koskevat rajoitukset.

(6)

Lisäksi olisi otettava huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (7) olevat asiaan liittyvät säännökset.

(7)

Koska asetuksen (EY) N:o 1907/2006 VIII osaston säännöksiä ja etenkin liitettä XVII sovelletaan sellaisenaan 1 päivästä kesäkuuta 2009, rajoitukset olisi muotoiltava selvästi, jotta alan toimijat ja valvontaviranomaiset pystyvät soveltamaan niitä oikein. Rajoitusten muotoilua olisi siksi tarkistettava. Eri nimikkeissä käytetty terminologia olisi yhtenäistettävä, ja siitä pitäisi tehdä johdonmukaisempaa suhteessa asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 oleviin määritelmiin.

(8)

Polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/59/EY (8) edellytetään, että PCB:tä ja PCT:tä sisältävät laitteet puhdistetaan tai käsitellään mahdollisimman pian, ja vahvistetaan edellytykset kyseisiä aineita sisältävien laitteitten puhdistamiselle. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa PCT:tä koskevassa nimikkeessä ei siksi tulisi olla PCT:tä sisältäviä laitteita koskevaa säännöstä, koska asia on täysin säännelty direktiivillä 96/59/EY.

(9)

Nykyiset 2-naftyyliamiinia, bentsidiiniä, 4-nitrobifenyyliä ja 4-aminobifenyyliä koskevat rajoitukset eivät ole yksiselitteisiä, sillä niistä ei käy selvästi ilmi, koskeeko kielto pelkästään aineiden toimittamista yleiseen kulutukseen vai myös niiden toimittamista ammattikäyttäjille. Rajoituksia olisi selkeytettävä. Koska työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY (9) kielletään kyseisten aineiden tuotanto, valmistus ja käyttö työssä, olisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevat kyseisiä aineita koskevat rajoitukset saatettava yhdenmukaisiksi suhteessa direktiiviin 98/24/EY.

(10)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2037/2000 (10) asetetaan tiukkoja rajoituksia hiilitetrakloridille ja 1,1,1-trikloorietaanille. Asetuksessa (EY) N:o 2037/2000 asetetaan hiilitetrakloridille kielto, johon liittyy poikkeuksia, ja 1,1,1-trikloorietaanille täyskielto. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVIII olevat hiilitetrakloridia ja 1,1,1-trikloorietaania koskevat rajoitukset ovat näin ollen tarpeettomia, ja ne olisi poistettava.

(11)

Koska paristoissa olevaa elohopeaa säännellään paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/66/EY, (11) nykyisin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevat paristoissa olevaa elohopeaa koskevat säännökset ovat tarpeettomia ja ne olisi poistettava.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 2 artiklan 2 kohdan mukaan jäte ei ole kyseisen asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu aine, seos tai esine. Koska kyseisen asetuksen rajoituksia ei siis sovelleta jätteeseen, liitteessä XVII olevat, jätteitten poislukemista koskevat säännökset ovat tarpeettomia ja ne olisi poistettava.

(13)

Eräitä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevia rajoituksia olisi muutettava niin, että otetaan huomioon kyseisen asetuksen 3 artiklassa vahvistetut ”käytön” ja ”markkinoille saattamisen” määritelmät.

(14)

Direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevassa asbestikuituja koskevassa nimikkeessä oli krysotiilia sisältäviin kalvoihin liittyvä poikkeus. Olisi täsmennettävä, että kyseistä poikkeusta tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun poikkeusta soveltavilta jäsenvaltioilta on saatu niiltä vaaditut raportit. Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 olevan ”markkinoille saattamisen” määritelmän perusteella jäsenvaltioiden pitäisi lisäksi voida sallia eräiden asbestikuituja sisältävien, ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettujen tai käytössä olleiden esineiden saattaminen markkinoille erityisin ehdoin, joilla varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

(15)

Olisi täsmennettävä, että kun on kyse aineista, jotka on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII direktiivin 76/769/ETY mukaisesti vahvistettujen rajoitusten perusteella (nimikkeet 1–58), rajoituksia ei sovelleta vietäväksi tarkoitetun aineen varastointiin, säilytykseen, käsittelyyn, täyttämiseen pakkauksiin tai siirtämiseen pakkauksesta toiseen, ellei aineen valmistusta ole kielletty.

(16)

Toisin kuin direktiivissä 76/769/ETY, asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määritellään termi ”esine”. Jotta säännöksissä katettaisiin samat tuotteet kuin kadmiumia koskevassa alkuperäisessä rajoituksessa, joihinkin säännöksiin olisi lisättävä termi ”seokset”.

(17)

Olisi täsmennettävä, ettei asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII sisällytettyjä, tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevia rajoituksia sovelleta laitteisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä jo silloin, kun rajoitus tuli voimaan.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevissa difenyylieetteriä (pentabromidijohdannaiset) ja difenyylieetteriä (oktabromidijohdannaiset) koskevissa nimikkeissä olisi säädettävä, ettei rajoituksia sovelleta sellaisiin esineisiin, jotka olivat käytössä jo rajoituksen soveltamisen aloituspäivänä, koska kyseiset aineet oli sisällytetty esineisiin, joilla on pitkä käyttöaika ja joita myydään käytettyjen tavaroiden markkinoilla, kuten lentokoneisiin ja ajoneuvoihin. Koska aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa säännellään tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/95/EY, (12) asianomaisia rajoituksia ei pitäisi soveltaa kyseisiin laitteisiin.

(19)

Nonyylifenolia ja nonyylifenolietoksylaattia koskevissa rajoituksissa olisi täsmennettävä, etteivät rajoitukset vaikuta voimassa oleviin kansallisiin hyväksymispäätöksiin, jotka koskevat nonyylifenolietoksylaattia apuaineena sisältäviä torjunta-aineita tai biosidisia tuotteita, kuten tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (nonyylifenoli, nonyylifenolietoksylaatti ja sementti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkuudennen kerran 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/53/EY (13) 1 artiklan 2 kohdassa säädetään.

(20)

Olisi täsmennettävä, ettei asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XVII sisällytettyä, perfluorioktaanisulfonaatteja koskevaa rajoitusta sovelleta tuotteisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä jo silloin, kun rajoitus tuli voimaan.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  EUVL L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  EUVL L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Korvataan taulukko, jossa esitetään aineiden, aineryhmien ja seosten nimitys ja rajoitusehdot, seuraavasti:

”Kun on kyse aineista, jotka on sisällytetty tähän liitteeseen XVII direktiivin 76/769/ETY mukaisesti vahvistettujen rajoitusten perusteella (nimikkeet 1–58), rajoituksia ei sovelleta vietäväksi tarkoitetun aineen varastointiin, säilytykseen, käsittelyyn, täyttämiseen pakkauksiin tai siirtämiseen pakkauksesta toiseen, ellei aineen valmistusta ole kielletty.


Sarake 1

Aineen, aineryhmien tai seoksen nimitys

Sarake 2

Rajoitusehdot

1.

Polyklooratut terfenyylit (PCT:t)

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineina

seoksissa, jäteöljyt mukaan luettuina, eikä laitteissa yli 50 mg/kg:n (0,005 painoprosentin) pitoisuuksina.

2.

Kloorietyleeni (vinyylikloridi)

CAS-nro 75-01-4

EY-nro 200-831-0

Ei saa käyttää aerosolin ponneaineena mihinkään tarkoitukseen.

Aerosoleja, joissa ainetta on ponneaineena, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Nestemäiset aineet tai seokset, joita pidetään vaarallisina neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja direktiivin 1999/45/EY määritelmien mukaisesti

1.

Ei saa käyttää

koriste-esineissä, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai väriefektejä eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa

pilailuvälineissä

yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissä tai missään sellaisiksi tarkoitetuissa esineissä, jotka ovat myös koristeita.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät väriaineita, ellei tätä vaadita verotussyistä, hajusteita tai molempia ja jos

ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaraa ja ovat merkittyjä lausekkeella R65 tai H304

niitä voidaan käyttää polttoaineena koristelampuissa ja

ne on pakattu 15 litran tai sitä pienempiin pakkauksiin.

4.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annettujen muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että 3 kohdassa tarkoitettujen aineiden ja seosten pakkauksiin merkitään helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla seuraava teksti, kun mainitut aineet ja seokset on tarkoitettu käytettäviksi lampuissa:

’Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta. Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn’.

4.

Tris(2,3 dibromipropyyli)fosfaatti

CAS-nro 126-72-7

1.

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihon kanssa.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

5.

Bentseeni

CAS-nro 71-43-2

EY-nro 200-753-7

1.

Ei saa käyttää leluissa tai lelujen osissa, kun vapaana olevan bentseenin määrä ylittää 5 mg/kg (0,0005 %) lelun tai lelun osan painosta.

2.

Leluja ja lelujen osia, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai enemmän.

4.

Edellä oleva 3 kohta ei kuitenkaan koske

a)

direktiivin 98/70/EY soveltamisalaan kuuluvia moottoripolttoaineita;

b)

aineita ja seoksia, joita käytetään teollisissa prosesseissa, joissa bentseeniä ei haihdu nykyisen lainsäädännön mukaisia enimmäispitoisuuksia suurempia määriä.

6.

Asbestikuidut

a)

Krokidoliitti

CAS-nro 12001-28-4

b)

Amosiitti

CAS-nro 12172-73-5

c)

Antofylliitti

CAS-nro 77536-67-5

d)

Aktinoliitti

CAS-nro 77536-66-4

e)

Tremoliitti

CAS-nro 77536-68-6

f)

Krysotiili

CAS-nro 12001-29-5

CAS-nro 132207-32-0

1.

Näiden kuitujen ja esineiden, joihin niitä on tarkoituksella lisätty, valmistaminen, saattaminen markkinoille ja käyttö on kielletty.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia poikkeuksen olemassa olevien elektrolyysilaitteiden krysotiilia sisältävien (f alakohta) kalvojen markkinoille saattamisen ja käytön osalta, kunnes kalvojen käyttöaika umpeutuu tai sopivia asbestittomia vaihtoehtoja tulee saataville, sen mukaan kumpi vaihtoehdoista toteutuu aikaisemmin.

Tätä poikkeusta hyödyntävien jäsenvaltioiden on 1 päivään kesäkuuta 2011 mennessä toimitettava komissiolle raportti elektrolyysilaitteissa käytettävien asbestittomien korvaavien vaihtoehtojen saatavuudesta ja kehittämisestä, asianomaisten työntekijöiden terveyden suojelemisesta, krysotiilin alkuperästä ja määristä, krysotiilia sisältävien kalvojen alkuperästä ja määristä sekä poikkeuksen suunnitellusta päättymispäivästä. Komissio saattaa nämä tiedot julkisesti saataville.

Raportit saatuaan komissio pyytää kemikaalivirastoa laatimaan asiakirja-aineiston 69 artiklan mukaisesti tarkoituksena kieltää krysotiilia sisältävien kalvojen saattaminen markkinoille ja käyttö.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen asbestikuituja sisältävien ja ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettujen ja/tai käytössä olleiden esineiden käyttö on edelleen sallittu, kunnes ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika umpeutuu. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ihmisten terveyden suojeluun liittyvistä syistä rajoittaa tällaisten esineiden käyttöä, kieltää sen tai asettaa sille erityisiä edellytyksiä jo ennen kuin ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika umpeutuu.

Jäsenvaltiot voivat sallia 1 kohdassa tarkoitettujen asbestikuituja sisältävien ja ennen 1 päivää tammikuuta 2005 asennettujen ja/tai käytössä olleiden kokonaisten esineiden saattamisen markkinoille erityisin ehdoin, joilla varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä kansalliset toimenpiteet komissiolle 1 päivään kesäkuuta 2011 mennessä. Komissio saattaa nämä tiedot julkisesti saataville.

3.

Näitä kuituja sisältävien esineiden markkinoille saattaminen ja käyttö edellä mainittujen poikkeusten mukaisesti on sallittua vain, jos toimittajat varmistavat ennen markkinoille saattamista, että esineissä on tämän liitteen lisäyksen 7 määräysten mukainen merkintä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien yhteisön muiden määräysten soveltamista.

7.

Tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi

CAS-nro 545-55-1

EY-nro 208-892-5

1.

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihon kanssa.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

8.

Polybromatut bifenyylit, Polybromatut bifenyylit (PBB)

CAS-nro 59536-65-1

1.

Ei saa käyttää tekstiilituotteissa, kuten vaatteissa, alusvaatteissa ja vuodevaatteissa, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihon kanssa.

2.

Esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

9.

a)

Kvillakuorijauhe

(Quillaja saponaria) ja sen saponiinejä sisältävät johdannaiset

CAS-nro 68990-67-0

EC 273-620-4

b)

Helleborus viridisin ja Helleborus nigerin juurista saatava jauhe

c)

Veratrum albumin ja Veratrum nigrumin juurista saatava jauhe

d)

Bensidiini ja/tai sen johdannaiset

CAS-nro 92-87-5

EY-nro 202-199-1

e)

o-Nitrobentsaldehydi

CAS-nro 552-89-6

EY-nro 209-025-3

f)

Puujauhe

1.

Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai sellaisiksi tarkoitetuissa seoksissa tai esineissä esimerkiksi aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.

2.

Pilailuvälineitä tai sellaisiksi tarkoitettuja seoksia tai esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä sisältäviin hajupommeihin.

10.

a)

Ammoniumsulfidi

CAS-nro 12135-76-1

EY-nro 235-223-4

b)

Ammoniumvetysulfidi

CAS-nro 12124-99-1

EY-nro 235-184-3

c)

Ammoniumpolysulfidi

CAS-nro 9080-17-5

EY-nro 232-989-1

1.

Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai sellaisiksi tarkoitetuissa seoksissa tai esineissä esimerkiksi aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.

2.

Pilailuvälineitä tai sellaisiksi tarkoitettuja seoksia tai esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä sisältäviin hajupommeihin.

11.

Bromietikkahappojen haihtuvat esterit:

a)

Metyylibromiasetaatti

CAS-nro 96-32-2

EY-nro 202-499-2

b)

Etyylibromiasetaatti

CAS-nro 105-36-2

EY-nro 203-290-9

c)

Propyylibromiasetaatti

CAS-nro 35223-80-4

d)

Butyylibromiasetaatti

CAS-nro 18991-98-5

EY-nro 242-729-9

1.

Ei saa käyttää pilailuvälineissä tai sellaisiksi tarkoitetuissa seoksissa tai esineissä esimerkiksi aivastuspulverin ja hajupommien aineosina.

2.

Pilailuvälineitä tai sellaisiksi tarkoitettuja seoksia tai esineitä, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta korkeintaan 1,5 ml nestettä sisältäviin hajupommeihin.

12.

2-Naftyyliamiini

CAS-nro 91-59-8

EY-nro 202-080-4 ja sen suolat

13.

Bentsidiini

CAS-nro 92-87-5

EY-nro 202-199-1 ja sen suolat

14.

4-nitrobifenyyli

CAS-nro 92-93-3

EY-nro 202-204-7

15.

4-Aminobifenyyli, ksenyyliamiini

CAS-nro 92-67-1

EY-nro 202-177-1 ja sen suolat

Nimikkeisiin 12–15 sovelletaan seuraavaa:

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

16.

Lyijykarbonaatit:

a)

neutraali vedetön karbonaatti (PbCO3)

CAS-nro 598-63-0

EY-nro 209-943-4

b)

trilyijy-bis(karbonaatti)-dihydroksidi 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nro 1319-46-6

EY-nro 215-290-6

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi maalina.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksessa nro 13 olevien lyijyvalkoisen ja lyijysulfaattien käyttöä maaleissa koskevien määräysten mukaisesti.

17.

Lyijysulfaatit:

a)

PbSO4

CAS-nro 7446-14-2

EY-nro 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS-nro 15739-80-7

EY-nro 239-831-0

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi maalina.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia aineen tai seoksen käytön alueellaan taideteosten ja historiallisten rakennusten ja niiden sisätilojen entisöinnissä ja kunnossapidossa ILO:n yleissopimuksessa nro 13 olevien lyijyvalkoisen ja lyijysulfaattien käyttöä maaleissa koskevien määräysten mukaisesti.

18.

Elohopeayhdisteet

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi

a)

estämään mikro-organismien, kasvien tai eläinten kasvua

veneiden rungoissa

häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan tai simpukoiden ja osterien viljelyssä

missään kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.

b)

puunsuojaukseen

c)

kovaa kulutusta kestävien teollisuustekstiilien ja niiden valmistukseen tarkoitetun langan kyllästämiseen

d)

teollisuuden vesien käsittelyyn niiden käytöstä riippumatta.

18a.

Elohopea

CAS-nro 7439-97-6

EY-nro 231-106-7

1.

Ei saa saattaa markkinoille

a)

kuumemittareissa

b)

muissa mittalaitteissa, jotka on tarkoitettu myytäväksi yleisölle (esim. painemittarit, ilmanpainemittarit, verenpainemittarit, muut lämpömittarit kuin kuumemittarit).

2.

Edellä olevan 1 kohdan rajoitusta ei sovelleta mittalaitteisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä ennen 3 päivää huhtikuuta 2009. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin rajoittaa tällaisten mittalaitteiden saattamista markkinoille tai kieltää sen.

3.

Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan rajoitusta ei sovelleta

a)

mittalaitteisiin, jotka olivat yli 50 vuotta vanhoja 3 päivänä lokakuuta 2007;

b)

ilmanpainemittareihin (lukuun ottamatta a alakohdassa tarkoitettuja ilmanpainemittareita) ennen 3 päivää lokakuuta 2009.

4.

Komissio tekee 3 päivään lokakuuta 2009 mennessä selvityksen teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisten, luotettavien ja turvallisempien vaihtoehtojen saatavuudesta elohopeaa sisältävien verenpainemittareiden ja muiden terveydenhuollossa ja muussa ammattimaisessa ja teollisessa käytössä olevien mittalaitteiden osalta. Tämän selvityksen pohjalta tai heti, jos komissio saa uutta tietoa verenpainemittareiden ja muiden elohopeaa sisältävien mittalaitteiden luotettavista turvallisemmista vaihtoehdoista, komissio laatii tarvittaessa säädösehdotuksen 1 kohdassa tarkoitettujen rajoitusten ulottamisesta koskemaan verenpainemittareita ja muita terveydenhuollossa ja muussa ammattimaisessa ja teollisessa käytössä käytettäviä mittalaitteita niin, että elohopean käytöstä mittalaitteissa luovutaan vähitellen aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

19.

Arseeniyhdisteet

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi estämään mikro-organismien, kasvien tai eläinten kasvua

veneiden rungoissa

häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan tai simpukoiden ja osterien viljelyssä

missään kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.

2.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää sellaisina aineina eikä seoksina, jotka on tarkoitettu teollisuuden vesien käsittelyyn, käyttötarkoituksesta riippumatta.

3.

Ei saa käyttää puunsuojaukseen. Myös tällä tavalla käsitellyn puun saattaminen markkinoille on kiellettyä.

4.

Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen

a)

Puunsuojauksessa käytettävät aineet ja seokset: Voidaan käyttää vain tyhjiö- ja painekyllästysmenetelmää käyttävissä teollisuuslaitoksissa, jos kyse on epäorgaanisten kupari-kromi-arseeniyhdisteiden (CCA) liuoksesta (tyyppi C) ja jos aineella tai seoksella on direktiivin 98/8/EY 5 artiklan 1 kohdan mukainen hyväksyntä. Näin käsiteltyä puuta ei saa saattaa markkinoille ennen kuin kylläste on täysin kiinnittynyt.

b)

CCA-liuoksella a alakohdan mukaisesti käsitelty puu voidaan saattaa markkinoille ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön seuraavissa rakenteissa, jos puun rakenteen eheys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos yleisön ihokosketus tällaisen puun kanssa on puun käyttöaikana epätodennäköistä:

kantavat puurakenteet julkisissa rakennuksissa ja maatalouteen liittyvissä rakennuksissa, toimistorakennuksissa ja teollisuustiloissa

sillat ja siltarakenteet

makean- tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvat puiset rakenneosat, esim. laiturit ja sillat

meluaidat

lumivyörysuojat

maanteiden suoja-aidat ja -esteet

kuoritut havupuutolpat karja-aitauksissa

maan tukirakenteet

sähkönsiirto- ja televiestintäpylväät

maanalaisten raiteiden ratapölkyt.

c)

Toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että yksittäin markkinoille saatettava käsitelty puu merkitään seuraavasti: ’Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia, Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä annettujen muiden yhteisön säännösten soveltamista. Nippuina markkinoille saatettava puu on merkittävä seuraavasti: ’Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityssuojainta ja silmäsuojusta käytettävä puuta leikattaessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid skärning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä ska behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag’.

d)

Edellä a alakohdassa tarkoitettua käsiteltyä puuta ei saa käyttää

asuinalueilla tai kotitalouksissa käytettävissä rakenteissa käyttötarkoituksesta riippumatta

käyttötarkoituksissa, joissa toistuva ihokosketus on mahdollinen

merivedessä

maatalouskäytössä, lukuun ottamatta edellä b alakohdassa tarkoitettuja kantavia puurakenteita ja karja-aitausten aidantolppia

käyttötarkoituksissa, joissa käsitelty puu voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitetun välituotteen tai valmiin tuotteen kanssa.

5.

Arseeniyhdisteillä käsitelty puu, jota on käytetty yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuuta 2007 tai joka on saatettu markkinoille 4 kohdan mukaisesti, voidaan jättää paikoilleen, ja sen käyttöä voidaan jatkaa käyttöiän loppuun.

6.

C-tyypin CCA-liuoksella käsitellyn puun, jota on käytetty yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuuta 2007 tai joka on saatettu markkinoille 4 artiklan mukaisesti,

käyttö ja uudelleenkäyttö sallitaan, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut käyttöehdot täyttyvät

markkinoille saattaminen sallitaan, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut ehdot täyttyvät.

7.

Jäsenvaltiot voivat sallia yhteisössä jo ennen 30 päivää syyskuuta 2007 käytetyn, muilla CCA-liuostyypeillä käsitellyn puun

käytön ja uudelleenkäytön, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut käyttöehdot täyttyvät

markkinoille saattamisen, kunhan 4 kohdan b, c ja d alakohdassa luetellut ehdot täyttyvät.

20.

Orgaaniset tinayhdisteet

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi biosidina vapaasti liukenevissa maaleissa.

2.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi biosidina estämään mikro-organismien, kasvien tai eläinten kasvua

a)

aluksissa, jotka on tarkoitettu käytettäväksi merellä, rannikko- ja suistoalueilla tai sisävesillä, pituudesta riippumatta;

b)

häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan tai simpukoiden ja osterien viljelyssä;

c)

missään kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.

3.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää sellaisina aineina eikä seoksissa, jotka on tarkoitettu teollisuuden vesien käsittelyyn.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butyylitinahydroksiboraani/dibutyylitinavetyboraatti C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nro 75113-37-0

EY-nro 401-040-5

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai suurempina pitoisuuksina.

Ensimmäinen kohta ei kuitenkaan koske tätä ainetta (DBB) tai sitä sisältäviä seoksia, jos ne on tarkoitus ainoastaan valmistaa esineiksi, joissa tämä aine ei enää esiinny 0,1 prosentin tai sitä suurempana pitoisuutena.

22.

Pentakloorifenoli

CAS-nro 87-86-5

EY-nro 201-778-6 ja sen suolat ja esterit

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai suurempi.

23.

Kadmium

CAS-nro 7440-43-9

EY-nro 231-152-8 ja sen yhdisteet

Tässä nimikkeessä käytettävät, hakasulkeissa esitetyt koodit ja ryhmät vastaavat neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (1) perustetussa yhteisen tullitariffin tariffi- ja tilastonimikkeistössä olevia koodeja ja ryhmiä.

1.

Ei saa käyttää värjäämään esineitä, jotka on valmistettu seuraavista aineista ja seoksista:

a)

polyvinyylikloridi (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyuretaani (PUR) [3909 50]

matalatiheyksinen polyeteeni (LDPE), poikkeuksena matalatiheyksinen polyeteeni, jota käytetään värjätyn väkevöitteen valmistukseen [3901 10]

selluloosa-asetaatti (CA) [3912 11] [3912 12]

selluloosa-asetaattibutyraatti (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoksihartsit [3907 30]

melamiiniformaldehydihartsit (MF) [3909 20]

ureaformaldehydihartsit (UP) [3909 10]

tyydyttämättömät polyesterit (UP) [3907 91]

polyeteenitereftalaatti (PET) [3907 60]

polybuteenitereftalaatti (PBT)

kirkas peruspolystyreeni [3903 11] [3903 19]

akryylinitriilimetyylimetakrylaatti (AMMA)

silloitettu polyeteeni (VPE)

iskunkestävä polystyreeni

polypropeeni (PP) [3902 10]

b)

maalit [3208] [3209].

Jos kuitenkin maalien sinkkipitoisuus on korkea, niiden kadmiumepäpuhtauspitoisuuden on oltava mahdollisimman pieni ja kaikissa tapauksissa alle 0,1 painoprosenttia.

Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille esineitä tai esineiden osia, jotka on valmistettu edellä luetelluista kadmiumilla värjätyistä aineista ja seoksista, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on enemmän kuin 0,01 painoprosenttia muovimateriaalista.

2.

Kuitenkaan 1 kohta ei koske turvallisuussyistä värjättäviä esineitä.

3.

Ei saa käyttää seuraavien vinyylikloridin polymeereistä tai sen sekapolymeereistä valmistettujen seosten tai esineiden stabiloimiseen:

pakkausmateriaalit (kassit, astiat, pullot, kannet) [3923 29 10]

toimisto- tai koulutarvikkeet [3926 10]

huonekalujen, autonkorien ja vastaavien osat [3926 30]

vaatteet ja asusteet (mukaan lukien käsineet) [3926 20]

lattian ja seinän päällysteet [3918 10]

kyllästetyt, pinnoitetut, päällystetyt tai laminoidut tekstiilikuidut [5903 10]

keinonahka [4202]

äänilevyt

letkut ja putket ja niiden osat [3917 23]

heiluriovet

tieliikenteen ajoneuvot (sisäpinnat, ulkopinnat, alusta)

rakennuksissa tai teollisuudessa käytettyjen teräslevyjen pinnoitus

sähköjohtojen eristeet.

Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille edellä mainittuja seoksia, esineitä tai esineiden osia, jotka on valmistettu vinyylikloridien polymeereistä ja sekapolymeereistä sekä stabiloitu kadmiumpitoisilla aineilla, jos niiden kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on enemmän kuin 0,01 painoprosenttia polymeerin massasta.

4.

Kuitenkaan 3 kohta ei koske turvallisuussyistä kadmiumpohjaisilla stabilisaattoreilla käsiteltäviä seoksia ja esineitä.

5.

Tässä nimikkeessä ’kadmioinnilla’ tarkoitetaan kaikkia metallipinnalla olevia metallisia kadmiumkerroksia tai -pinnoitteita.

Ei saa käyttää seuraavilla aloilla tai seuraavissa käyttökohteissa käytettävien metalliesineiden tai esineiden osien kadmiointiin:

a)

laitteet ja koneet, joita käytetään

elintarviketuotannossa [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

maataloudessa [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

jäähdytyksessä ja pakastamisessa [8418]

kirjapainotyössä ja kirjansitomisessa [8440] [8442] [8443]

b)

laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien valmistukseen:

taloustarvikkeet [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

huonekalut [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

saniteettitarvikkeet [7324]

keskuslämmitys- ja ilmastointilaitteet [7322] [8403] [8404] [8415]

Käyttötavasta tai lopullisesta käyttötarkoituksesta riippumatta on kaikissa tapauksissa kiellettyä saattaa markkinoille kadmioituja esineitä tai tällaisten esineiden osia, joita käytetään edellä a ja b alakohdassa luetelluilla aloilla / luetelluissa käyttökohteissa, ja esineitä, jotka valmistetaan b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla.

6.

Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan myös kadmioituihin esineisiin tai tällaisten esineiden osiin, kun niitä käytetään alla a ja b alakohdassa luetelluilla aloilla / luetelluissa käyttökohteissa, ja esineisiin, jotka valmistetaan alla b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla

a)

laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien valmistukseen:

paperi ja pahvi [8419 32] [8439] [8441] tekstiili ja vaatteet [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

laitteet ja koneet, joita käytetään seuraavien valmistukseen:

teolliset käsittelylaitteet ja koneet [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

tieliikenne- ja maatalousajoneuvot [87 ryhmä]

junat [86 ryhmä]

alukset [89 ryhmä]

7.

Kohtien 5 ja 6 rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta

esineisiin ja esineiden osiin, joita käytetään ilmailu-, avaruus-, kaivos-, meri- ja ydinvoima-alalla, joissa sovelluksilta vaaditaan korkeita turvallisuusstandardeja, sekä tieliikenne- ja maatalousajoneuvojen, junien ja alusten turvalaitteissa

sähköisiin kytkentöihin käyttöalasta riippumatta silloin kun se on tarpeen laitteilta vaaditun käyttövarmuuden vuoksi.

24.

Monometyyli-tetraklooridifenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 141

CAS-nro 76253-60-6

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa.

Ainetta sisältäviä esineitä ei saa saattaa markkinoille.

2.

Poikkeuksena on, että 1 kohtaa ei sovelleta

a)

koneisiin ja laitteisiin, jotka olivat jo käytössä 18 päivänä kesäkuuta 1994, siihen asti kun tällaiset koneet ja laitteet hävitetään

b)

jo 18 päivänä kesäkuuta 1994 jäsenvaltiossa käytössä olleiden koneiden ja laitteiden kunnossapitoon.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi kieltää a alakohdassa tarkoitettujen koneiden tai laitteiden käytön alueellaan ennen niiden käytöstä poistamista.

25.

Monometyyli-diklooridifenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 121

Ugilec 21

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa.

Ainetta sisältäviä esineitä ei saa saattaa markkinoille.

26.

Monometyyli-dibromidifenyylimetaani bromibentsyylibromitolueeni, isomeerien seos

Kauppanimi: DBBT

CAS-nro 99688-47-8

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa.

Ainetta sisältäviä esineitä ei saa saattaa markkinoille.

27.

Nikkeli

CAS-nro 7440-02-0

EY-nro 231-111-4 ja sen yhdisteet

1.

Ei saa käyttää

a)

missään ensiasennuskoruissa, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, ellei näistä ensiasennuskoruista vapautuvan nikkelin määrä ole alle 0,2 μg/cm2/viikko (migraatioraja);

b)

ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa esineissä, kuten

korvakoruissa

kaulakoruissa, rannekoruissa ja ketjuissa, nilkkakoruissa ja sormuksissa

rannekellojen kuorissa, kellonranteissa ja soljissa

niittinapeissa, soljissa, niiteissä, vetoketjuissa ja metallisissa merkeissä, kun niitä käytetään vaatteissa,

jos vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on yli 0,5 μg/cm2/viikko;

c)

edellä b alakohdassa luetellun tyyppisissä esineissä, kun niissä on nikkelitön pinnoite, ellei tämä pinnoite ole riittävä varmistamaan, että vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on enintään 0,5 μg/cm2/viikko esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja esineitä ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä kyseisessä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

3.

Euroopan standardointikomitean (CEN) antamia standardeja on käytettävä testausmenettelyinä esineiden 1 ja 2 kohdan vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

28.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A tai 1B (taulukko 3.1) tai ryhmään 1 tai 2 (taulukko 3.2) kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi luokitellut aineet, jotka on sisällytetty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1A (taulukko 3.1) / ryhmään 1 (taulukko 3.2) kuuluva syöpää aiheuttava aine, joka on mainittu lisäyksessä 1.

Ryhmään 1B (taulukko 3.1) / ryhmään 2 (taulukko 3.2) kuuluva syöpää aiheuttava aine, joka on mainittu lisäyksessä 2.

29.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi (taulukko 3.1) tai ryhmään 1 tai 2 (taulukko 3.2) kuuluvaksi perimää vaurioittavaksi aineeksi luokitellut aineet, jotka on sisällytetty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1A (taulukko 3.1) / ryhmään 1 (taulukko 3.2) kuuluva perimää vaurioittava aine, joka on mainittu lisäyksessä 3.

Ryhmään 1B (taulukko 3.1) / ryhmään 2 (taulukko 3.2) kuuluva perimää vaurioittava aine, joka on mainittu lisäyksessä 4.

30.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa ryhmään 1A tai 1B (taulukko 3.1) tai ryhmään 1 tai 2 (taulukko 3.2) kuuluvaksi lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi luokitellut aineet, jotka on sisällytetty luetteloon seuraavasti:

Ryhmään 1A (sukupuolitoiminnoille ja hedelmällisyydelle tai kehitykselle haitalliset vaikutukset) (taulukko 3.1) / ryhmään 1, R60 (saattaa heikentää hedelmällisyyttä) tai R61 (saattaa vaurioittaa sikiötä) (taulukko 3.2) kuuluva lisääntymiselle vaarallinen aine, joka on mainittu lisäyksessä 5.

Ryhmään 1B (sukupuolitoiminnoille ja hedelmällisyydelle tai kehitykselle haitalliset vaikutukset) (taulukko 3.1) / ryhmään 2, R60 (saattaa heikentää hedelmällisyyttä) tai R61 (saattaa vaurioittaa sikiötä) (taulukko 3.2) kuuluva lisääntymiselle vaarallinen aine, joka on mainittu lisäyksessä 6.

Rajoittamatta tämän liitteen muiden osien soveltamista sovelletaan nimikkeisiin 28–30 seuraavaa:

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineina

muiden aineiden aineosina tai

seoksissa,

jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, kun yksittäisen aineen pitoisuus seoksessa on suurempi tai yhtä suuri kuin

joko asiaankuuluva erityinen pitoisuusraja, joka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa, tai

asiaankuuluva pitoisuus, joka on vahvistettu direktiivissä 1999/45/EY.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että tällaisia aineita ja seoksia sisältävissä pakkauksissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

“Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk”.

2.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta

a)

lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin, jotka on määritelty direktiivissä 2001/82/EY ja direktiivissä 2001/83/EY;

b)

direktiivin 76/768/ETY mukaisiin kosmeettisiin valmisteisiin;

c)

seuraaviin polttoaineisiin ja öljytuotteisiin:

direktiivissä 98/70/EY tarkoitettuihin moottoripolttoaineisiin

liikkuvissa tai kiinteissä polttolaitoksissa polttoaineina käytettäväksi tarkoitettuihin mineraaliöljytuotteisiin

suljetuissa järjestelmissä myytäviin polttoaineisiin (esimerkiksi nestekaasupullot)

d)

direktiivissä 1999/45/EY tarkoitettuihin taiteilijaväreihin.

31.

a)

Kreosootti, pesuöljy

CAS-nro 8001-58-9

EY-nro 232-287-5

b)

Kreosoottiöljy, pesuöljy

CAS-nro 61789-28-4

EY-nro 263-047-8

c)

Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt; naftaleeniöljy

CAS-nro 84650-04-4

EY-nro 283-484-8

d)

Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio; pesuöljy

CAS-nro 90640-84-9

EY-nro 292-605-3

e)

Kivihiilitervan ylemmät tisleet; raskas antraseeniöljy

CAS-nro 65996-91-0

EY-nro 266-026-1

f)

Antraseeniöljy

CAS-nro 90640-80-5

EY-nro 292-602-7

g)

Raa’at kivihiilitervahapot; raakafenolit

CAS-nro 65996-85-2

EY-nro 266-019-3

h)

Puukreosootti

CAS-nro 8021-39-4

EY-nro 232-419-1

i)

Alkalinen matalan lämpötilan tervaöljy; uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva, alkalinen

CAS-nro 122384-78-5

EY-nro 310-191-5

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi puun käsittelyssä. Myös tällä tavalla käsitellyn puun saattaminen markkinoille on kiellettyä.

2.

Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen

a)

Näitä aineita tai seoksia saa käyttää puun käsittelyyn teollisuuslaitoksissa tai ammattikäytössä paikalla tehtävään uudelleenkäsittelyyn ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joihin sovelletaan työntekijöiden suojelua koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, ja kun aineet tai seokset sisältävät

i)

vähemmän kuin 50 mg/kg (0,005 painoprosenttia) bentso-a-pyreeniä

ii)

ja vähemmän kuin 3 painoprosenttia veteen uuttuvia fenoleja.

Näitä teollisuuslaitoksissa tai ammattikäytössä puunkäsittelyyn käytettäviä aineita tai seoksia

saa saattaa markkinoille ainoastaan vähintään 20 litran vetoisina pakkauksina

ei saa myydä kuluttajille.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että tällaisia aineita ja seoksia sisältävissä pakkauksissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Endast för industriellt och yrkesmässigt bruk’.

b)

Edellä olevan a alakohdan mukaisesti teollisuus- tai ammattikäytössä käsitellyn, markkinoille ensimmäistä kertaa saatetun tai paikalla uudelleenkäsiteltävän puun käyttö sallitaan vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön, esimerkiksi rautateihin, voima- ja telelinjoihin, aitaamiseen, maatalouteen (esimerkiksi puita tukeviin paaluihin) ja satamiin sekä vesiväyliin.

c)

Edellä olevan 1 kohdan markkinoille saattamista koskevaa kieltoa ei sovelleta ennen 31 päivää joulukuuta 2002 käsiteltyyn puuhun, kun puu saatetaan käytetyn puun markkinoille uudelleen käytettäväksi.

3.

Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettua käsiteltyä puuta ei kuitenkaan saa käyttää

rakennusten sisällä mihinkään tarkoitukseen

leluihin

leikkikentillä

puistoissa, puutarhoissa tai ulkona olevilla virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueilla, joissa on vaara, että puu koskettaa toistuvasti ihoa

puutarhahuonekalujen, kuten piknikpöytien valmistuksessa

seuraavien tavaroiden valmistukseen, käyttöön ja kaikenlaiseen uudelleenkäsittelyyn:

kasvattamiseen tarkoitetut säiliöt

pakkausmateriaalit, jotka voivat joutua kosketuksiin ihmisten ja/tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen raaka-aineiden, puolivalmisteiden tai valmiiden tuotteiden kanssa

muut materiaalit, jotka voivat kontaminoida edellä mainittuja esineitä.

32.

Kloroformi

CAS-nro 67-66-3

EY-nro 200-663-8

34.

1,1,2-Trikloorietaani

CAS-nro 79-00-5

EY-nro 201-166-9

35.

1,1,2,2-Tetrakloorietaani

CAS-nro 79-34-5

EY-nro 201-197-8

36.

1,1,1,2-Tetrakloorietaani

CAS-nro 630-20-6

37.

Pentakloorietaani

CAS-nro 76-01-7

EY-nro 200-925-1

38.

1,1-Dikloorieteeni

CAS-nro 75-35-4

EY-nro 200-864-0

Rajoittamatta tämän liitteen muiden osien soveltamista sovelletaan nimikkeisiin 32–38 seuraavaa:

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineina

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai enemmän,

kun aine tai seos on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen ja/tai käytettäväksi diffuuseissa käyttötarkoituksissa, kuten pintojen tai tekstiilien puhdistuksessa.

2.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että näiden aineiden ja seosten, joissa kyseinen pitoisuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia, pakkauksissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Vain teollisuuskäyttöön. Endast för industriellt bruk’.

Poiketen siitä, mitä edellä määrätään, tätä määräystä ei sovelleta

a)

lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin, jotka on määritelty direktiivissä 2001/82/EY ja direktiivissä 2001/83/EY;

b)

direktiivin 76/768/ETY mukaisiin kosmeettisiin valmisteisiin.

40.

Aineet, jotka ovat syttyvyydeltään direktiivin 67/548/ETY kriteerien mukaisia ja jotka luokitellaan syttyviksi, helposti syttyviksi tai erittäin helposti syttyviksi, riippumatta siitä, esiintyvätkö ne asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa.

1.

Ei saa käyttää aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja koristelutarkoituksiin, kuten

pääasiassa koristeluun tarkoitetut metallivälkkeet

keinolumi ja -huurre

pilailutyynyt

serpentiinipainepullot

keinotekoiset pilailueritteet

puhallettavat pillit ja torvet

koristehiutaleet ja -vaahdot

keinotekoiset hämähäkinseitit

hajupommit

2.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien muiden yhteisön säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että edellä tarkoitetuissa aerosoleissa on seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Vain ammattikäyttöön. Endast för yrkesmässigt bruk’.

3.

Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin aerosoleihin.

4.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä niille esitettyjä vaatimuksia.

41.

Heksakloorietaani

CAS-nro 67-72-1

EY-nro 200-666-4

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena eikä seoksissa, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi muiden metallien kuin rautametallien valmistuksessa tai jalostuksessa.

42.

Alkaanit C10-C13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) (SCCP:t)

EY-nro 287-476-5

CAS-nro 85535-84-8

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina eikä aineosina muissa aineissa tai seoksissa yli 1 painoprosentin pitoisuuksina, jos aine tai seos on tarkoitettu käytettäväksi

metallin työstössä

nahanrasvausseoksissa.

43.

Atsoväriaineet ja atsovärit

1.

Atsovärejä, joista voi yhden tai useamman atsoryhmän pelkistymällä lohjetessa vapautua yhtä tai useampaa lisäyksessä 8 lueteltua aromaattista amiinia havaittavina pitoisuuksina, eli niin että sen pitoisuus esineessä tai sen värjätyissä osissa on yli 30 mg/kg (0,003 painoprosenttia) mitattuna lisäyksessä 10 luetelluilla testausmenetelmillä, ei saa käyttää tekstiili- ja nahkaesineissä, jotka saattavat joutua pitkäaikaiseen ja suoraan kosketukseen ihon tai suuontelon kanssa; tällaisia esineitä ovat muun muassa

vaatteet, vuodevaatteet, pyyhkeet, hiuslisäkkeet, peruukit, hatut, vaipat ja muut hygieniatarvikkeet, makuupussit

jalkineet, käsineet, rannekellojen hihnat, käsilaukut, kukkarot ja lompakot, salkut, tuolien verhoilu, kaulapussit

tekstiili- ja nahkalelut sekä lelut, joissa on tekstiili- ja nahkaosia

lopullisen kuluttajan käyttöön tarkoitetut langat ja kankaat.

2.

Myöskään 1 kohdassa tarkoitettuja tekstiili- ja nahkaesineitä ei saa saattaa markkinoille, elleivät ne täytä kyseisessä kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

3.

Atsovärejä, jotka sisältyvät lisäyksessä 9 olevaan atsovärien luetteloon, ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineina tai seoksina yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina, jos aine tai seos on tarkoitettu tekstiili- ja nahkaesineiden värjäämiseen.

44.

Difenyylieetteri, pentabromijohdannainen

C12H5Br5O

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

2.

Esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos ne tai niiden palonestoainetta sisältävät osat sisältävät tätä ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

3.

Poikkeuksena on, että 2 kohtaa ei sovelleta

esineisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä ennen 15 päivää elokuuta 2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY (3) soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

45.

Difenyylieetteri, oktabromijohdannainen

C12H2Br8O

1.

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää

aineena

muiden aineiden aineosina tai seoksissa, jos pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia.

2.

Esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos ne tai niiden palonestoainetta sisältävät osat sisältävät tätä ainetta yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina.

3.

Poikkeuksena on, että 2 kohtaa ei sovelleta

esineisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä ennen 15 päivää elokuuta 2004

direktiivin 2002/95/EY soveltamisalaan kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.

46.

a)

Nonyylifenoli

C6H4(OH)C9H19

CAS 25154-52-3

EC 246-672-0

b)

Nonyylifenolietoksylaatit

(C2H4O)nC15H24O

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai sen ylittävinä pitoisuuksina seuraaviin tarkoituksiin:

1)

teollisuus- ja laitossiivous, lukuun ottamatta seuraavia:

valvotut ja suljetut kuivapesujärjestelmät, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan

puhdistusjärjestelmät, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan erikoiskäsittelyssä;

2)

kotitalouksien siivous;

3)

tekstiilien ja nahan prosessointi, lukuun ottamatta seuraavia:

prosessointi, jossa ei aiheudu päästöjä jäteveteen

järjestelmät, joissa prosessivesi esikäsitellään erikoiskäsittelyssä orgaanisten jätekomponenttien poistamiseksi kokonaan ennen biologista jäteveden käsittelyä (lampaannahkojen rasvanpoisto);

4)

maataloudessa emulgointiaineena vedinkastoissa;

5)

metallintyöstö, lukuun ottamatta seuraavaa:

käyttö valvotuissa ja suljetuissa järjestelmissä, joissa nestemäinen pesuaine kierrätetään tai poltetaan;

6)

sellun ja paperin valmistus;

7)

kosmeettiset valmisteet;

8)

muut henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet, lukuun ottamatta seuraavaa:

Spermisidit;

9)

kasvinsuojeluaineiden ja biosidien apuaineet. Tämä rajoitus ei kuitenkaan vaikuta ennen 17 päivää heinäkuuta 2003 myönnettyihin kansallisiin hyväksymispäätöksiin, jotka koskevat nonyylifenolietoksylaattia apuaineena sisältäviä kasvinsuojeluaineita tai biosidituotteita, ennen kyseisten päätösten voimassaolon päättymistä.

47.

Kromi(VI)yhdisteet

1.

Sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille, jos ne sisältävät veteen sekoitettuna enemmän kuin 2 mg/kg (0,0002 %) liukoista kromi VI:ta sementin kokonaiskuivapainosta.

2.

Jos käytetään pelkistäviä aineita, rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien yhteisön muiden säännösten soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että sementtiä tai sementtiä sisältäviä seoksia sisältävissä pakkauksissa on selvästi luettavat ja pysyvät merkinnät pakkauspäivämäärästä sekä varastointiolosuhteista ja -ajasta, jotka riittävät ylläpitämään pelkistävän aineen tehon ja pitämään liukoisen kromi VI:n pitoisuuden 1 kohdassa ilmoitetun rajan alapuolella.

3.

Edellä olevasta poiketen 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta markkinoille saattamiseen ja käyttöön valvottuja ja suljettuja ja täysin automatisoituja prosesseja varten, kun niissä käsitellään sementtiä ja sementtiä sisältäviä seoksia ainoastaan koneellisesti ja kun niissä ei ole mahdollisuutta ihokosketukseen.

48.

Tolueeni

CAS-nro 108-88-3

EY-nro 203-625-9

Ei saa saattaa markkinoille eikä käyttää aineena tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai sitä suurempina pitoisuuksina, kun ainetta tai seosta käytetään yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa liimoissa tai spraymaaleissa.

49.

Triklooribentseeni

CAS-nro 120-82-1

EY-nro 204-428-0

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 0,1 painoprosentin tai suurempina pitoisuuksina missään käyttötarkoituksissa lukuun ottamatta

käyttöä välituotteena synteeseissä tai

käyttöä prosessiliuottimena kloorausreaktioissa suljetuissa kemiallisissa sovelluksissa tai

käyttöä 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobentseenin (TATB) valmistuksessa.

50.

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)

a)

Bentso[a]pyreeni (BaP)

CAS-nro 50-32-8

b)

Bentso[e]pyreeni (BeP)

CAS-nro 192-97-2

c)

Bentso[a]antraseeni (BaA)

CAS-nro 56-55-3

d)

Kryseeni (CHR)

CAS-nro 218-01-9

e)

Bentso[b]fluoranteeni (BbFA)

CAS-nro 205-99-2

f)

Bentso[j]fluoranteeni (BjFA)

CAS-nro 205-82-3

g)

Bentso[k]fluoranteeni (BkFA)

CAS-nro 207-08-9

h)

Dibentso[a,h]antraseeni (DBAhA)

CAS-nro 53-70-3

1.

Tammikuun 1 päivästä tammikuuta 2010 markkinoille ei saa saattaa eikä renkaiden tai renkaiden osien valmistuksessa saa käyttää pehmittimiä, jotka sisältävät

bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg (0,0001 painoprosenttia) tai

kaikkia lueteltuja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä yhteensä yli 10 mg/kg (0,001 painoprosenttia).

Raja-arvoja katsotaan noudatettavan, jos PCA-uutetta on vähemmän kuin 3 painoprosenttia Institute of Petroleumin standardilla IP346:1998 mitattuna (polysyklisten aromaattisten aineiden mittaus käyttämättömissä perusvoiteluöljyissä ja asfalteenittomissa raakaöljytisleissä – dimetyylisulfoksidiuutteen valontaitekerroinmenetelmä) edellyttäen, että valmistajat tai maahantuojat valvovat bentso(a)pyreenin ja lueteltujen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen raja-arvojen noudattamista sekä mitattujen arvojen vastaavuussuhdetta PCA-uutteeseen kuuden kuukauden välein tai kunkin suuren toiminnallisen muutoksen jälkeen sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

2.

Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen valmistettuja uusia renkaita ja pinnoitteita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut raja-arvot.

Raja-arvoja katsotaan noudatettavan, jos vulkanoidut kumiseokset eivät ylitä 0,35 Bay proton prosentin rajaa ISO 21461 -standardin mukaan mitattuna ja laskettuna (vulkanoitu kumi – öljyn aromaattisuuden mittaus vulkanoiduissa kumiseoksissa).

3.

Poikkeuksellisesti 2 kohtaa ei sovelleta pinnoitettuihin renkaisiin, jos niiden pinnoite ei sisällä pehmittimiä, jotka ylittävät 1 kohdassa esitetyt rajat.

4.

Tässä nimikkeessä ’renkailla’ tarkoitetaan renkaita, jotka on tarkoitettu seuraavien säädösten kattamiin ajoneuvoihin:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksymiselle (4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä (5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (6).

51.

Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS- ja EY-numerot)

a)

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)

CAS-nro 117-81-7

EY-nro 204-211-0

b)

Dibutyyliftalaatti (DBP)

CAS-nro 84-74-2

EY-nro 201-557-4

c)

Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)

CAS-nro 85-68-7

EY-nro 201-622-7

1.

Ei saa käyttää aineena eikä seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.

2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Komissio arvioi tässä nimikkeessä tarkoitettuja toimenpiteitä 16 päivään tammikuuta 2010 mennessä tällaisia aineita ja niitä korvaavia aineita koskevan uuden tieteellisen tiedon valossa ja muuttaa tarvittaessa näitä toimenpiteitä vastaavasti.

4.

Tässä nimikkeessä tarkoitetaan ’lastenhoitotarvikkeella’ kaikkia sellaisia tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen nukkumista, rentoutumista, hygieniaa ja syöttämistä tai auttaa lasta imemään.

52.

Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS- ja EY-numerot)

a)

Di-isononyyliftalaatti (DINP)

CAS-nro 28553-12-0 ja 68515-48-0

EY-nro 249-079-5 ja 271-090-9

b)

Di-isodekyyliftalaatti (DIDP)

CAS-nro 26761-40-0 ja 68515-49-1

EY-nro 247-977-1 ja 271-091-4

c)

Di-n-oktyyliftalaatti (DNOP)

CAS-nro 117-84-0

EY-nro 204-214-7

1.

Ei saa käyttää aineena eikä seoksissa yli 0,1 painoprosentin pitoisuuksina pehmitetyn materiaalin massasta leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa, jotka lapsi voi laittaa suuhun.

2.

Leluja tai lastenhoitotarvikkeita, joiden ftalaattipitoisuus on korkeampi kuin 0,1 painoprosenttia pehmitetyn materiaalin massasta, ei saa saattaa markkinoille.

3.

Komissio arvioi tässä nimikkeessä tarkoitettuja toimenpiteitä 16 päivään tammikuuta 2010 mennessä tällaisia aineita ja niitä korvaavia aineita koskevan uuden tieteellisen tiedon valossa ja muuttaa tarvittaessa näitä toimenpiteitä vastaavasti.

4.

Tässä nimikkeessä tarkoitetaan ’lastenhoitotarvikkeella’ kaikkia sellaisia tuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa lapsen nukkumista, rentoutumista, hygieniaa ja syöttämistä tai auttaa lasta imemään.

53.

Perfluorioktaanisulfonaatit (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallisuola (O-M+), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

1.

Ei saa saattaa markkinoille tai käyttää aineina tai seoksissa 50 mg/kg (0,005 painoprosentin) tai sen ylittävinä pitoisuuksina.

2.

Ei saa saattaa markkinoille puolivalmisteissa tai esineissä tai niiden osissa, jos perfluorioktaanisulfonaattipitoisuus on 0,1 painoprosenttia tai sitä suurempi perfluorioktaanisulfonaatteja sisältävien rakenteeltaan tai mikrorakenteeltaan erillisten osien painoa kohti laskettuna, tai tekstiilien tai muiden pinnoitettujen materiaalien osalta, jos perfluorioktaanisulfonaattien määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 μg/m2 pinnoitetusta materiaalista.

3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta seuraaviin tuotteisiin eikä niiden tuottamiseen tarvittaviin aineisiin ja seoksiin:

a)

fotoresisteihin tai fotolitografiaprosesseissa käytettäviin heijastuksenestopinnoitteisiin;

b)

filmien, paperien tai painolaattojen valokuvauspinnoitteisiin;

c)

sumunestoaineisiin, joita käytetään kromi-(VI)-kovakromauksessa lukuun ottamatta koristekromausta, ja kostutusaineisiin, joita käytetään valvotuissa sähkökemiallisissa pinnoitusjärjestelmissä, joissa perfluorioktaanisulfonaattien päästömäärät ympäristöön on minimoitu soveltamalla täysimääräisesti parhaita käytettävissä olevia tekniikoita, jotka on kehitetty tähän tarkoitukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/1/EY (7) puitteissa

d)

ilmailun hydraulinesteisiin.

4.

Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen sammutusvaahtoja, jotka on saatettu markkinoille ennen 27 päivää joulukuuta 2006, voidaan käyttää 27 päivään kesäkuuta 2011 saakka.

5.

Edellä olevaa 2 kohtaa ei poikkeuksellisesti sovelleta esineisiin, jotka olivat käytössä yhteisössä jo ennen 27 päivää kesäkuuta 2008.

6.

Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 (8) soveltamiseen.

7.

Heti kun käytettävissä on uutta tietoa käyttötapojen yksityiskohdista ja turvallisemmista vaihtoehtoisista aineista tai tekniikoista, komissio tarkistaa kunkin 3 kohdan a–d alakohdan poikkeuksen niin, että

a)

perfluorioktaanisulfonaattien käytöstä luovutaan asteittain heti, kun turvallisempien vaihtoehtojen käyttö on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista;

b)

poikkeuksen soveltamista voidaan jatkaa ainoastaan sellaisten oleellisten käyttötarkoitusten osalta, joita varten ei ole olemassa turvallisempia vaihtoehtoja, ja kun on selvitetty, mitä on tehty turvallisempien vaihtoehtojen löytämiseksi;

c)

perfluorioktaanisulfonaattipäästöt ympäristöön on saatu mahdollisimman pieniksi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltamalla.

8.

Komissio seuraa perfluorioktaanihapon (PFOA) ja sen kaltaisten aineiden käyttöä koskevia parhaillaan suoritettavia riskinarviointitoimia sekä turvallisempien vaihtoehtoisten aineiden tai tekniikoiden saatavuutta ja ehdottaa todettujen riskien vähentämiseksi kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä, myös markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia, erityisesti silloin, kun käytettävissä on turvallisempia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti mahdollisia.

54.

2-(2-metoksietoksi)etanoli (DEGME)

CAS-nro 111-77-3

EY-nro 203-906-6

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen maalien, maalinpoistoaineiden, puhdistusaineiden, itsestään kiillottavien emulsioiden ja lattian tiivistysaineiden ainesosana pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän.

55.

2-(2-butoksietoksi)etanoli (DEGBE)

CAS-nro 112-34-5

EY-nro 203-961-6

1.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa ensimmäistä kertaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen ruiskumaalien tai aerosolipakkaukseen pakattujen suihkutettavien puhdistusaineiden aineosana, jos sen pitoisuus on 3 painoprosenttia tai enemmän.

2.

DEGBEä sisältäviä ruiskumaaleja ja aerosolipakkaukseen pakattuja suihkutettavia puhdistusaineita, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen.

3.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että maaleissa, jotka ovat muita kuin ruiskumaaleja ja jotka sisältävät DEGBEä pitoisuutena, joka on 3 painoprosenttia tai enemmän ja jotka on saatettu markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 27 päivään joulukuuta 2010 mennessä seuraava maininta näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’Ei saa käyttää ruiskumaalauslaitteissa. Får ej användas i sprutlackeringsutrustning’.

56.

Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti (MDI)

CAS-nro 26447-40-5

EY-nro 247-714-0

1.

Ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen seosten aineosana MDI-pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, jolleivät toimittajat ole ennen markkinoille saattamista varmistaneet, että pakkauksessa

a)

on neuvoston direktiivin 89/686/ETY (9) vaatimukset täyttävät suojakäsineet

b)

rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, on seuraava maininta näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’—

Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille.

Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa.

Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.

Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.

Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).’

2.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta kuumasulaliima-aineisiin.

57.

Sykloheksaani

CAS-nro 110-82-7

EY-nro 203-806-2

1.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen neopreenipohjaisten kontaktiliimojen ainesosana pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, pakkauksissa, jotka painavat enemmän kuin 350 g.

2.

Sykloheksaania sisältäviä neopreenipohjaisia kontaktiliimoja, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen.

3.

Rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että neopreenipohjaisissa kontaktiliimoissa, jotka sisältävät sykloheksaania pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, ja jotka on 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saatettu markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on seuraavat maininnat näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä:

’—

Tuotetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto.

Tuotetta ei saa käyttää kokolattiamaton asennuksessa.

Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden.

Denna produkt får ej användas vid mattläggning’

58.

Ammoniumnitraatti (AN)

CAS-nro 6484-52-2

EY-nro 229-347-8

1.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa ensimmäistä kertaa markkinoille aineena eikä seoksissa, joiden typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna on yli 28 painoprosenttia, käytettäväksi kiinteänä lannoitteena tai yksi- ja moniravinteisina lannoitteina, jollei lannoite täytä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita koskevia teknisiä säännöksiä, jotka on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 (10) liitteessä III.

2.

Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille aineena eikä seoksissa, joiden typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna on 16 painoprosenttia tai enemmän, muiden kuin seuraavien ryhmien saataville:

a)

jatkokäyttäjät ja jakelijat, myös luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat saaneet neuvoston direktiivin 93/15/ETY (11) mukaisen luvan;

b)

viljelijät maataloustoiminnassa, joka on joko koko- tai osa-aikaista eikä välttämättä suhteutettua maa-alan kokoon.

Tässä alakohdassa tarkoitetaan

i)

’viljelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta asemasta kansallisessa lainsäädännössä ja jonka tila sijaitsee yhteisön alueella, siten kuin perustamissopimuksen 299 artiklassa tarkoitetaan, ja joka harjoittaa maataloustoimintaa

ii)

’maataloustoiminnalla’ maataloustuotteiden tuotantoa, kasvatusta tai viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja tuotantoeläinten kasvatusta ja pitoa, tai maan säilyttämistä viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (12) 5 artiklassa säädetyllä tavalla

c)

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka harjoittavat ammatillista toimintaa, kuten puutarhaviljelyä, kasvihuoneviljelyä, puistojen, puutarhojen tai urheilukenttien hoitoa, metsätaloutta tai muuta vastaavaa toimintaa.

3.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 2 kohdassa olevien rajoitusten osalta sosioekonomisista syistä soveltaa niiden alueella markkinoille saatettuihin aineisiin ja seoksiin 1 päivään heinäkuuta 2014 saakka raja-arvoa, joka on enintään 20 painoprosenttia typpeä ammoniumnitraatista laskettuna. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

3)

Korvataan lisäyksissä 1–6 oleva esipuhe seuraavasti:

”ESIPUHE

Palstojen otsikkojen selitykset

Aineen nimi:

Käytetty nimitys vastaa kansainvälistä kemiallista yksilöintiä, jota aineesta käytetään aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa.

Aina kun mahdollista, aineista käytetään niiden IUPAC-nimiä. Aineet, jotka on merkitty Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (Einecs), Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luetteloon (ELINCS) tai niiden aineiden luetteloon, jotka eivät enää täytä polymeerin määritelmää (NLP, No-longer-polymers), määritellään niistä kyseisissä luetteloissa käytetyillä nimillä. Joissakin tapauksissa mainitaan myös muita nimiä, kuten yleisesti käytetty nimi. Aina kun mahdollista, kasvinsuojeluaineista ja biosideistä käytetään niiden ISO-nimiä.

Aineryhmiin viittaavat nimikkeet:

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa on joitakin aineryhmiin viittaavia nimikkeitä. Näissä tapauksissa luokitusvaatimuksia sovelletaan kaikkiin kuvauksen piiriin kuuluviin aineisiin.

Joissakin tapauksissa on voimassa luokitusvaatimuksia tietyille aineille, jotka kuuluvat ryhmänimikkeeseen. Näissä tapauksissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaan 3 osaan on sisällytetty erityinen ainetta koskeva nimike ja ryhmänimikkeeseen liitetään seuraava huomautus: ’paitsi muualla asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI mainitut’.

Joissakin tapauksissa yksittäiset aineet voidaan mainita useammassa kuin yhdessä ryhmänimikkeessä. Tällöin aineen luokitus noudattaa molempien ryhmänimikkeiden luokitusta. Jos sama vaara luokitellaan eri tavoilla, käytetään tiukimpaan luokitukseen johtavaa vaaraluokitusta.

Indeksinumero:

Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi. Aineet on luetteloitu lisäyksessä tämän indeksinumeron mukaan.

EY-numerot:

EY-numero eli Einecs-, ELINCS- tai NLP-numero on aineen virallinen numero Euroopan unionissa. Einecs-numero saadaan Euroopan kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelosta. ELINCS-numero saadaan Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelosta. NLP-numero saadaan No-longer-polymers-aineiden luettelosta. Luettelot julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

EY-numero koostuu seitsemästä numerosta ja on muotoa XXX-XXX-X. Einecs-numerot alkavat numerosta 200-001-8, ELINCS-numerot numerosta 400-010-9 ja NLP-numerot numerosta 500-001-0. Numero esitetään sarakkeessa ’EY-nro’.

CAS-numero:

Aineiden tunnistamisen helpottamiseksi niille on määritelty Chemical Abstracts Service (CAS)-numero.

Huomautukset:

Huomautusten täydellinen teksti on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 1 osassa.

Tässä asetuksessa sovellettavat huomautukset ovat seuraavat:

 

Huomautus A:

Merkinnöissä on ilmoitettava aineen nimi käyttämällä jotakin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa mainittua nimitystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Kyseisessä osassa käytetään aineista joskus yleisnimiä kuten ’… yhdisteet’ tai ’… suolat’. Tällöin toimittajan, joka saattaa tällaisen aineen markkinoille, on ilmoitettava merkinnöissä aineen oikea nimi ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 1.1.1.4 jakson säännökset.

 

Huomautus C:

Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssä isomeerimuodossa tai useiden isomeerien seoksena.

 

Huomautus D:

Itsestään herkästi polymerisoituvia tai hajoavia aineita saatetaan yleensä markkinoille stabiloituina. Ne luetellaan tässä muodossa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa.

Tällaisia aineita saatetaan kuitenkin joskus markkinoille ei-stabiloidussa muodossa. Tällöin aineen markkinoille saattavan toimittajan on mainittava varoitusetiketissä aineen nimi ja sana ’ei-stabiloitu’.

 

Huomautus J:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EY-nro 200-753-7).

 

Huomautus K:

Luokitusta syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EY-nro 203-450-8).

 

Huomautus L:

Luokitusta syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 3 painoprosenttia DMSO-uutetta IP 346:lla mitattuna.

 

Huomautus M:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä (EY-nro 200-028-5).

 

Huomautus N:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos aineen jalostamisen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että aine, josta se on tuotettu, ei ole syöpää aiheuttava.

 

Huomautus P:

Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EY-nro 200-753-7).

 

Huomautus R:

Aineen luokittelua syöpää aiheuttavaksi ei tarvitse soveltaa sellaisiin kuituihin, joiden halkaisijan pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella standardipoikkeamalla on yli 6 μm.”

4)

Poistetaan lisäyksissä 1, 2, 3, 5 ja 6 olevista nimikkeistä sarakkeesta ”Huomautuksia” viittaukset huomautuksiin E, H ja S.

5)

Korvataan lisäyksen 1 otsikko seuraavasti: ”Nimike 28 – Syöpää aiheuttavat aineet, ryhmä 1A (taulukko 3.1) / ryhmä 1 (taulukko 3.2)”.

6)

Muutetaan lisäys 2 seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti: ”Nimike 28 – Syöpää aiheuttavat aineet, ryhmä 1B (taulukko 3.1) / ryhmä 2 (taulukko 3.2)”.

b)

Korvataan niissä nimikkeissä, joiden indeksinumerot ovat 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 ja 650-017-00-8, esiintyvä ilmaisu ”direktiivin 67/548/ETY liitteessä I” ilmaisulla ”asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI”.

c)

Poistetaan nimikkeet, joiden indeksinumerot ovat 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 ja 649-210-00-X.

7)

Korvataan lisäyksen 3 otsikko seuraavasti: ”Nimike 29 – Perimää vaurioittavat aineet, ryhmä 1A (taulukko 3.1) / ryhmä 1 (taulukko 3.2)”.

8)

Korvataan lisäyksen 4 otsikko seuraavasti: ”Nimike 29 – Perimää vaurioittavat aineet, ryhmä 1B (taulukko 3.1) / ryhmä 2 (taulukko 3.2)”.

9)

Korvataan lisäyksen 5 otsikko seuraavasti: ”Nimike 30 – Lisääntymiselle vaaralliset aineet, ryhmä 1A (taulukko 3.1) / ryhmä 1 (taulukko 3.2)”.

10)

Korvataan lisäyksen 6 otsikko seuraavasti: ”Nimike 30 – Lisääntymiselle vaaralliset aineet, ryhmä 1B (taulukko 3.1) / ryhmä 2 (taulukko 3.2)”.

11)

Korvataan lisäyksen 8 otsikko seuraavasti: ”Nimike 43 – Atsoväriaineet – Aromaattisten amiinien luettelo”.

12)

Korvataan lisäyksen 9 otsikko seuraavasti: ”Nimike 43 – Atsoväriaineet – Atsovärien luettelo”.

13)

Muutetaan lisäys 10 seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti: ”Nimike 43 – Atsoväriaineet – Testausmenetelmien luettelo”.

b)

Korvataan alaviitteessä olevat CENin ja Cenelecin osoitteet seuraavasti:

”CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, puh. (32-2) 550 08 11, faksi: (32-2) 550 08 19 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, puh. (32-2) 519 68 71, faksi: (32-2) 519 69 19 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm”


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.”