29.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/24


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 545/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Nykyisellä maailmanlaajuisella talous- ja rahoituskriisillä on vakavia vaikutuksia lentoliikenteen harjoittajien toimintaan. Tämä on johtanut lentoliikenteen määrän huomattavaan vähenemiseen talviaikataulukaudella 2008–2009. Talouskriisi vaikuttaa myös kesäaikataulukauteen 2009.

(2)

Jotta kesäaikataulukaudeksi 2009 jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättäminen ei johtaisi siihen, että lentoliikenteen harjoittajat menettävät oikeuden niihin, on tarpeen tehdä yksiselitteisesti selväksi, että talouskriisi vaikuttaa kyseiseen aikataulukauteen.

(3)

Komission olisi tarkasteltava edelleen talouskriisin vaikutuksia ilmailuun. Jos taloudellinen tilanne huononee edelleen ennen talviaikataulukautta 2009–2010, komissio voi ehdottaa tähän asetukseen sisältyvien järjestelyjen uusimista talviaikataulukaudeksi 2010–2011. Ennen ehdotuksen tekemistä olisi tehtävä täydellinen vaikutustenarviointi, jossa tutkitaan ehdotuksen mahdolliset vaikutukset kilpailuun ja kuluttajiin, ja ehdotus olisi tehtävä vain, jos se on osa lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 (3) yleistä tarkistamista ja jos sen tarkoituksena on korjata lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa nykyisin ilmenevät puutteet ja varmistaa niukan kapasiteetin optimaalinen käyttö ruuhkautuneilla lentoasemilla.

(4)

Asetusta (ETY) N:o 95/93 olisi siksi muutettava kiireellisesti. Tämä muutos ei vaikuta millään tavalla komission valtuuksiin perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamisen osalta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 95/93 seuraavasti:

1)

Korvataan 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi koordinaattoreiden on hyväksyttävä se, että lentoliikenteen harjoittajilla on kesäaikataulukaudella 2010 oikeus lähtö- ja saapumisaikojen sarjoihin, jotka niille jaettiin tämän asetuksen mukaisesti kesäaikataulukauden 2009 alussa.”

2)

Poistetaan 10 b artikla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  Lausunto annettu 24. maaliskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 7. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. kesäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1.