18.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 517/2009,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2009,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 43/2009 muuttamisesta ICES-alueella IIIa sekä ICES-alueilla IIa ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä harjoitettavaa tuulenkalan kalastusta koskevien saalisrajoitusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 43/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuulenkalan saalisrajoituksista ICES-alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä sekä ICES-alueilla IIa ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä säädetään väliaikaisesti asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä I A.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä II D olevan 6 kohdan mukaisesti komissio tarkistaa tuulenkalalle vuodelle 2009 vahvistetut suurimmat sallitut saaliit (TAC) ja kiintiöt kyseisillä alueilla kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) antaman lausunnon perusteella.

(3)

ICES-alueiden IIa ja IV TACit vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä II D olevan 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn kaavan mukaan. Kaavan mukaan TACin määrä on 435 000 tonnia.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä II D olevan 7 kohdan mukaan ICES-alueiden IIa ja IV TAC ei voi olla suurempi kuin 400 000 tonnia.

(5)

Tuulenkala on Norjan kanssa jaettu Pohjanmeren kalakanta, mutta sitä ei tällä hetkellä hallinnoida yhdessä Norjan kanssa. Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat niiden Norjan kanssa käytyjen neuvottelujen mukaisia, jotka on järjestetty Euroopan yhteisön ja Norjan välisten kalastusneuvottelujen päätelmiä koskevan 10 päivänä joulukuuta 2008 tehdyn pöytäkirjan määräysten mukaisesti. Sen vuoksi ICES-alueilla IIa ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä kalastettavissa oleva yhteisön osuus kyseisestä TACin osasta olisi vahvistettava 90 prosentiksi 400 000 tonnista.

(6)

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea suosittelee, että TACia olisi korotettava 4,23 prosenttia ICES-alueella IIIa olevien EY:n vesien kattamiseksi.

(7)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitettä I A olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 43/2009 liite I A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 43/2009 liitteessä I A korvataan tuulenkalaa alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä ja alueilla IIa ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Tuulenkala

Ammodytidae

Alue

:

EY:n vedet alueella IIIa; EY:n vedet alueilla IIa ja IV (1)

SAN/2A3A4.

Tanska

327 249 (2)

Analyyttinen TAC.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

501 (3)

Ruotsi

12 017 (4)

Yhdistynyt kuningaskunta

7 153 (5)

EY

346 920 (6)

Norja

27 500 (7)

Färsaaret

2 500

TAC

376 920


(1)  Lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa.

(2)  Josta enintään 311 289 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä oleva määrä voidaan kalastaa ainoastaan alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä (SAN/*03A).

(3)  Josta enintään 476 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä oleva määrä voidaan kalastaa ainoastaan alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä (SAN/*03A).

(4)  Josta enintään 11 431 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä oleva määrä voidaan kalastaa ainoastaan alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä (SAN/*03A).

(5)  Josta enintään 6 804 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä oleva määrä voidaan kalastaa ainoastaan alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä. (SAN/*03A.)

(6)  Josta enintään 330 000 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä oleva määrä voidaan kalastaa ainoastaan alueella IIIa sijaitsevilla EY:n vesillä. (SAN/*03A.)

(7)  Pyydettävä ICES-alueella IV.”