6.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 444/2009,

annettu 28 päivänä toukokuuta 2009,

jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto vahvisti Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 pidetyssä kokouksessaan, että Euroopan unioni tarvitsee johdonmukaisen lähestymistavan biometristen tunnisteiden tai biometristen tietojen käyttämiseen kolmansien maiden kansalaisten asiakirjoissa, Euroopan unionin kansalaisten passeissa sekä tietojärjestelmissä (VIS ja SIS II).

(2)

Neuvosto antoi tältä osin 13 päivänä joulukuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 2252/2004 (2) jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista, joka on tärkeä askel kohti sellaisten uusien teknisten osien käyttöön ottamista, jotka parantavat passien ja matkustusasiakirjojen turvallisuutta ja jotka luovat luotettavamman yhteyden passin tai matkustusasiakirjan ja niiden haltijan välille, millä on suuri merkitys varmistettaessa, että passit ja matkustusasiakirjat on suojattu väärinkäyttöä vastaan.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 säädetään yleisestä velvoitteesta antaa sormenjäljet, jotka tallennetaan passiin tai matkustusasiakirjaan kontaktittomalle mikrosirulle. Menettelyä testattaessa saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että poikkeuksia tarvitaan. Joissakin jäsenvaltioissa toteutetuissa kokeiluhankkeissa on käynyt ilmi, että alle kuusivuotiaiden lasten sormenjäljet eivät ilmeisesti ole riittävän laadukkaita henkilöllisyyden varmentamiseksi. Lasten sormenjäljet myös muuttuvat huomattavasti, minkä vuoksi niiden tarkistaminen vaikeutuu passin tai matkustusasiakirjan voimassaoloaikana.

(4)

On erityisen tärkeää yhdenmukaistaa poikkeukset yleisestä velvollisuudesta antaa sormenjäljet, jotta voidaan noudattaa yhteisiä turvallisuusstandardeja ja yksinkertaistaa rajatarkastuksia. Sekä oikeudellisten että turvallisuuteen liittyvien syiden vuoksi ei poikkeuksia velvollisuudesta antaa sormenjälkiä, jotka tallennetaan jäsenvaltioiden myöntämiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin, olisi jätettävä kansallisen lainsäädännön piiriin.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 2252/2004 edellytetään, että biometriset tiedot kerätään ja tallennetaan passien ja matkustusasiakirjojen tallennusvälineeseen tällaisten asiakirjojen myöntämistä varten. Tällä ei rajoiteta näiden tietojen muuta käyttöä tai tallentamista jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Asetus (EY) N:o 2252/2004 ei muodosta oikeusperustaa näiden tietojen tallentamiseen käytettävien tietokantojen perustamiselle tai ylläpitämiselle jäsenvaltioissa, mikä on yksinomaan kansallisen lainsäädännön piiriin kuuluva asia.

(6)

Lisäksi olisi sovellettava täydentävänä turvatoimena periaatetta ”yksi henkilö – yksi passi”, joka tarjoaa lisäsuojaa lapsille. Tätä periaatetta suosittelee myös Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO, ja sillä varmistetaan, että passi ja sen sisältämät biometriset tunnisteet yhdistetään ainoastaan passinhaltijaan. On turvallisempaa, että jokaisella henkilöllä on oma passi.

(7)

Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan alaikäisille henkilökohtaiset passit ja että jäsenvaltioiden lainsäädännössä saattaa ulkorajat ylittävien lapsien osalta olla huomattavia eroja, komission olisi tarkasteltava tarvetta toimenpiteisiin, joilla varmistetaan yhteinen lähestymistapa sääntöihin, jotka koskevat jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien lasten suojelua.

(8)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(9)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä EY:n perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(10)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (3) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei siten osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

(11)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (4) mukaisesti. Irlanti ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(12)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (5) ja jotka kuuluvat tietyistä kyseisen sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (6) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(13)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (7) ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätösten 2008/146/EY (8) ja 2008/149/YOS (9) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen koskevassa pöytäkirjassa ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/261/EY 3 artiklan kanssa (10), tarkoitettuun alaan.

(15)

Asetus (EY) N:o 2252/2004 olisi sen johdosta muutettava tämän mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2252/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen on oltava liitteessä säädettyjen turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaiset.

Ne on myönnettävä henkilökohtaisina asiakirjoina.

Komissio antaa kertomuksen yksin tai saattajan kanssa matkustavia ja jäsenvaltioiden ulkorajat ylittäviä lapsia koskevista vaatimuksista viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2012 ja tekee tarvittaessa aiheellisia aloitteita jäsenvaltioiden ulkorajat ylittävien lasten suojelua koskeviin sääntöihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan varmistamiseksi.

2.   Passeissa ja matkustusasiakirjoissa on oltava erittäin turvallinen tallennusväline, johon on tallennettu kasvokuva. Jäsenvaltioiden on tallennettava niihin myös kaksi sormenjälkeä, jotka otetaan alas painetuista sormista yhteentoimivassa muodossa. Tiedot on suojattava, ja tallennusvälineen on oltava kapasiteetiltaan riittävä ja kyettävä takaamaan tietojen eheys, aitous ja luottamuksellisuus.

2 a.   Seuraaviin henkilöihin ei sovelleta sormenjälkien antamista koskevaa vaatimusta:

a)

alle 12-vuotiaat lapset.

Tämä 12 vuoden ikäraja on väliaikaisesti voimassa oleva. Jäljempänä 5 a artiklassa tarkoitettuun kertomukseen sisällytetään ikärajan uudelleentarkastelu, ja sen yhteydessä annetaan tarvittaessa ehdotus ikärajan muuttamiseksi.

Jäsenvaltiot, jotka ovat kansallisessa lainsäädännössään ennen 26 päivää kesäkuuta 2009 hyväksyneet ikärajan, joka on alle 12 vuotta, voivat soveltaa tuota rajaa siirtymäkauden ajan, jonka pituus on 4 vuotta 26 päivää kesäkuuta 2009, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 a artiklan soveltamisen seurauksia. Siirtymäkauden aikainen ikäraja ei kuitenkaan voi olla alle 6 vuotta;

b)

henkilöt, jotka eivät fyysisten rajoitteiden vuoksi pysty antamaan sormenjälkiä.

2 b.   Jos sormenjälkien otto nimetyistä sormista on tilapäisesti mahdotonta, jäsenvaltioiden on sallittava sormenjälkien otto muista sormista. Jos sormenjälkien otto myös muista sormista on tilapäisesti mahdotonta, jäsenvaltiot voivat myöntää enintään 12 kuukautta voimassa olevan väliaikaisen passin.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 a artikla

1.   Passien ja matkustusasiakirjojen myöntämisestä vastaavien kansallisten viranomaisten pätevä ja asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta ottaa biometriset tunnisteet.

2.   Jäsenvaltioiden on kerättävä hakijalta biometriset tunnisteet siten, että menettelyssä kunnioitetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa olevia suojalausekkeita. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianmukaiset menettelyt asianomaisen henkilön ihmisarvoisen kohtelun turvaamiseksi ovat käytössä siinä tapauksessa, että tietojen ottamisessa on vaikeuksia.”

3)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Passeja ja matkustusasiakirjoja varten on kansainvälisten standardien ja erityisesti Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn suositusten mukaisesti 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti hyväksyttävä teknisiä lisäeritelmiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a)

lisäturvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen ja jäljentämisen estämiseksi;

b)

tekniset eritelmät biometristen tunnisteiden tallennusvälinettä ja sen suojaamista varten, luvattoman pääsyn estäminen mukaan luettuna;

c)

kasvokuvaa ja sormenjälkiä koskevat laatuvaatimukset ja yhteiset tekniset säännöt.”

4)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Biometriset tiedot on kerättävä ja tallennettava passien ja matkustusasiakirjojen tallennusvälineeseen tällaisten asiakirjojen myöntämistä varten. Tämän asetuksen soveltamiseksi passien ja matkustusasiakirjojen sisältämiä biometrisiä tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

a)

passin tai matkustusasiakirjan aitouden toteamiseksi;

b)

haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi vertaamalla biometrisiä tunnisteita suoraan saatavilla oleviin tunnisteisiin tilanteessa, jossa passi tai matkustusasiakirja on lain mukaan esitettävä.

Lisäturvaominaisuuksien tarkistaminen on suoritettava rajoittamatta henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 (11) 7 artiklan 2 kohdan soveltamista. Vastaamattomuus ei sellaisenaan vaikuta passin tai matkustusasiakirjan kelpoisuuteen ulkorajojen ylittämistä varten.

5)

Lisätään artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Komissio antaa viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka perustuu riippumattoman viranomaisen laatimaan ja komission valvomaan laajamittaiseen ja perusteelliseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan muun muassa käytössä olevien järjestelmien tarkkuuden arvioinnin avulla, onko alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiä mahdollista käyttää luotettavalla ja teknisesti toteutettavissa olevalla tavalla henkilöllisyyden toteamis- ja varmentamistarkoituksiin, ja joka käsittää kussakin jäsenvaltiossa esiintyvien virheellisten hylkäysten osuuksien vertailun ja – tämän tutkimuksen tulosten pohjalta – selvityksen vertaamismenettelyä koskevien yhteisten sääntöjen tarpeesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen mukauttamiseksi.”

6)

Korvataan 6 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä asetusta

a)

kasvokuvan osalta: viimeistään 18 kuukauden kuluttua,

b)

sormenjälkien osalta: viimeistään 36 kuukauden kuluttua

siitä, kun 2 artiklassa tarkoitetut tekniset lisäeritelmät on hyväksytty. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo myönnettyjen passien ja matkustusasiakirjojen kelpoisuuteen.

Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta on pantava täytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2012. Tämä ei kuitenkaan vaikuta asiakirjan alkuperäiseen kelpoisuuteen asiakirjan haltijan osalta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. tammikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. huhtikuuta 2009.

(2)  EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1.

(3)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50.

(10)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(11)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.”