1.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 359/2009,

tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009,

tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan,

on kuullut tieteellistä tarkasteluryhmää,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio voi asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan 6 kohdan nojalla rajoittaa tiettyjen lajien tuontia yhteisöön kyseisen kohdan a–d alakohdassa säädetyin edellytyksin. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 (2) säädetään kyseisten rajoitusten täytäntöönpanotoimenpiteistä.

(2)

Luettelo lajeista, joiden tuonti yhteisöön on kielletty toistaiseksi, on viimeksi vahvistettu tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi 13 päivänä elokuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 811/2008 (3).

(3)

Viimeaikaisten tietojen perusteella tieteellinen tarkasteluryhmä on todennut, että tiettyjen neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A ja B lueteltujen lajien suojelun taso on vakavasti uhattuna, mikäli niiden tuontia tietyistä maista yhteisöön ei kielletä toistaiseksi. Tämän vuoksi olisi kiellettävä toistaiseksi seuraavien lajien tuonti yhteisöön:

Psittacus erithacus Päiväntasaajan Guineasta,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi ja Furcifer nicosiai Madagaskarista,

Chamaeleo camerunensis Kamerunista,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo ja Phelsuma masohoala Madagaskarista.

(4)

Tieteellinen tarkasteluryhmä on myös päätellyt, että tuoreimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole enää tarpeen kieltää seuraavien lajien tuontia yhteisöön:

Lynx lynx Moldovan tasavallasta ja Ukrainasta,

Lama guanicoe (tunnetaan nykyisin nimellä Lama glama guanicoe) Argentiinasta,

Hippopotamus amphibius Ruandasta,

Aratinga erythrogenys Perusta,

Dendrobates auratus ja Dendrobates pumilio Nicaraguasta,

Dendrobates tinctorius Surinamista,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida ja Blastomussa wellsi Fidžiltä,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (lukuun ottamatta Acanthastrea hemprichii) ja Cynarina lacrymalis Tongalta.

(5)

Kaikkien niiden lajien alkuperämaita, joita tässä asetuksessa säädettävät uudet yhteisöön tuontia koskevat rajoitukset koskevat, on kuultu asiasta.

(6)

On syytä korjata joitakin ristiriitaisuuksia luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) liitteiden ja kyseisen yleissopimuksen neljännessätoista osapuolikonferenssissa hyväksytyissä eläimiä koskevissa nimistöviitteissä käytettyjen tieteellisten nimien välillä.

(7)

Edellä mainitun vuoksi olisi muutettava luetteloa lajeista, joiden tuonti yhteisöön on kielletty toistaiseksi, ja selkeyden vuoksi olisi korvattava asetus (EY) N:o 811/2008.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jollei asetuksen (EY) N:o 865/2006 71 artiklan säännöksistä muuta johdu, kielletään toistaiseksi tämän asetuksen liitteessä lueteltujen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden tuonti yhteisöön.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 811/2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 17.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi

Laji

Alkuperä(t)

Yksilö(t)

Alkuperämaat

Oikeusperustana oleva 4 artiklan 6 kohdan alakohta

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Uzbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Kazakstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Valko-Venäjä, Kirgisia, Turkki

a

Felidae

Lynx lynx

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Azerbaidžan

a

Ursidae

Ursus arctos

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Kanada (Brittiläinen Kolumbia)

a

Ursus thibetanus

Luonnonvarainen

Metsästysmuistot

Venäjä

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

Luonnonvarainen

Kaikki

Armenia, Bahrain, Irak, Mauritania, Tadžikistan

a


Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B mainitut lajit, joiden yksilöiden tuonti yhteisöön kielletään toistaiseksi

Laji

Alkuperä(t)

Yksilö(t)

Alkuperämaat

Oikeusperustana oleva 4 artiklan 6 kohdan alakohta

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Uzbekistan

b

Saiga borealis

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

b

Saiga tatarica

Luonnonvarainen

Kaikki

Kazakstan, Venäjä

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Uzbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonyymi Choeropsis liberiensis)

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus berezovskii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus chrysogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus fuscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Moschus moschiferus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Venäjä

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Fossa fossana

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile

b

Leopardus pajeros

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile

b

Leptailurus serval

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria

b

Panthera leo

Luonnonvarainen

Kaikki

Etiopia

b

Prionailurus bengalensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina (Macao)

b

Profelis aurata

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Luonnonvarainen

Kaikki

Grönlanti

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Luonnonvarainen

Kaikki

Brunei, Kiina, Indonesia, Malesia, Thaimaa

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Papua-Uusi-Guinea

b

Zaglossus bruijni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Luonnonvarainen

Kaikki

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Luonnonvarainen

Kaikki

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Alouatta macconnelli

Luonnonvarainen

Kaikki

Trinidad ja Tobago

b

Ateles belzebuth

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles fusciceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles hybridus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Ateles paniscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Lagothrix cana

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lagothrix lagotricha

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lagothrix lugens

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lagothrix poeppigii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (synonyymi C. jacchus geoffroyi)

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Cebus capucinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Luonnonvarainen

Kaikki

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Luonnonvarainen

Kaikki

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Luonnonvarainen

Kaikki

Keski-Afrikan tasavalta

b

Cercopithecus dryas (mukaan luettuna C. salongo)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

b

Cercopithecus erythrogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cercopithecus erythrotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cercopithecus hamlyni

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cercopithecus mona

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Päiväntasaajan Guinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonyymi C. lhoesti preussi)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Päiväntasaajan Guinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko

b

Colobus vellerosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonyymi Cercocebus albigena)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

b

Macaca arctoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia, Malesia, Thaimaa

b

Macaca assamensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Nepal

b

Macaca cyclopis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Macaca fascicularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Intia

b

Macaca leonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Macaca maura

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca nigrescens

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca ochreata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca pagensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Macaca sylvanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria, Marokko

b

Papio anubis

Luonnonvarainen

Kaikki

Libya

b

Papio papio

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea-Bissau

b

Piliocolobus badius (synonyymi Colobus badius)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Procolobus verus (synonyymi Colobus verus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Norsunluurannikko, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonyymi Presbytis phayrei)

Luonnonvarainen

Kaikki

Kambodža, Kiina, Intia

b

Trachypithecus vetulus (synonyymi Presbytis senex)

Luonnonvarainen

Kaikki

Sri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (synonyymi Galago elegantulus pallidus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

b

Galago demidoff (synonyymi Galago demidovii)

Luonnonvarainen

Kaikki

Burkina Faso, Keski-Afrikan tasavalta

b

Galago granti

Luonnonvarainen

Kaikki

Malawi

b

Galago matschiei (synonyymi G. inustus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Ruanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Luonnonvarainen

Kaikki

Keski-Afrikan tasavalta, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia, Guyana

b

Chiropotes israelita

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Chiropotes satanas

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Chiropotes utahickae

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pithecia pithecia

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Luonnonvarainen

Kaikki

Singapore

b

Ratufa bicolor

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania, Sambia

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Goura scheepmakeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Goura victoria

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Luonnonvarainen

Kaikki

Thaimaa

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Tauraco fischeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Tauraco macrorhynchus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

Luonnonvarainen

Kaikki

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Accipiter erythropus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Accipiter gundlachi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kuuba

b

Accipiter imitator

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret

b

Accipiter melanoleucus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Aquila rapax

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Buteo albonotatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Buteo galapagoensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Buteo platypterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Buteo ridgwayi

Luonnonvarainen

Kaikki

Dominikaaninen tasavalta, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Gyps africanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Gyps bengalensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gyps coprotheres

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik, Namibia, Swazimaa

b

Gyps indicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gyps rueppellii

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Gyps tenuirostris

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Harpyopsis novaeguineae

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Papua-Uusi-Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Lophaetus occipitalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Lophoictinia isura

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Macheiramphus alcinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Stephanoaetus coronatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Torgos tracheliotus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Sudan

b

Trigonoceps occipitalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

Luonnonvarainen

Kaikki

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Luonnonvarainen

Kaikki

Botswana, Etiopia, Kenia, Malawi, Mosambik, Etelä-Afrikka, Sudan, Tansania, Sambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia, Papua-Uusi-Guinea

b

Micrastur plumbeus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Malesia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Luonnonvarainen

Kaikki

Sudan

b

Balearica pavonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Luonnonvarainen

Kaikki

Angola, Botswana, Burundi, Kongon demokraattinen tasavalta, Kenia, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Ruanda, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Uganda, Sambia, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Etelä-Afrikka, Tansania

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki, Vietnamia lukuun ottamatta

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Malesia

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Charmosyna diadema

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Lorius domicella

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Trichoglossus johnstoniae

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

 

Tarhattu

Kaikki

Mosambik

b

Agapornis lilianae

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Agapornis nigrigenis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Agapornis pullarius

Luonnonvarainen

Kaikki

Angola, Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Guinea, Kenia, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Amazona agilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Jamaika

b

Amazona autumnalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Amazona collaria

Luonnonvarainen

Kaikki

Jamaika

b

Amazona mercenaria

Luonnonvarainen

Kaikki

Venezuela

b

Amazona xanthops

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloropterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina, Panama

b

Ara severus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Luonnonvarainen

Kaikki

Uruguay

b

Aratinga aurea

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina

b

Aratinga auricapillus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Aratinga euops

Luonnonvarainen

Kaikki

Kuuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Coracopsis vasa

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

Luonnonvarainen

Kaikki

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Forpus xanthops

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Hapalopsittaca fuertesi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Leptosittaca branickii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Nannopsittaca panychlora

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pionus chalcopterus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Poicephalus gulielmi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Norsunluurannikko, Kongo, Guinea

b

Poicephalus meyeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Poicephalus robustus

Luonnonvarainen

Kaikki

Botswana, Kongon demokraattinen tasavalta, Norsunluurannikko, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Polytelis alexandrae

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Prioniturus luconensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Psittacula alexandri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Psittacula finschii

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Kambodža

b

Psittacula roseata

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Psittacus erithacus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Burundi, Päiväntasaajan Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Pyrrhura albipectus

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Pyrrhura calliptera

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Pyrrhura leucotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pyrrhura orcesi

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Pyrrhura pfrimeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Pyrrhura subandina

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Pyrrhura viridicata

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia

b

Tanygnathus gramineus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Touit melanonotus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Touit surdus

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Triclaria malachitacea

Luonnonvarainen

Kaikki

Argentiina, Brasilia

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Bubo blakistoni

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Japani, Venäjä

b

Bubo lacteus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Bubo philippensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Bubo poensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Bubo vosseleri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Glaucidium capense

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun, Guinea

b

Ketupa ketupu

Luonnonvarainen

Kaikki

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret

b

Ninox affinis

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia

b

Ninox rudolfi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Otus angelinae

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Otus capnodes

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Otus fuliginosus

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus insularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Seychellit

b

Otus longicornis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus mindorensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus mirus

Luonnonvarainen

Kaikki

Filippiinit

b

Otus pauliani

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Otus roboratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Pseudoscops clamator

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Ptilopsis leucotis

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Pulsatrix melanota

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Scotopelia bouvieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Scotopelia peli

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Norsunluurannikko, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Strix woodfordii

Luonnonvarainen

Kaikki

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta

b

Tyto aurantia

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Tyto inexspectata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Tyto manusi

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Tyto sororcula

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador, Guatemala, Meksiko

b

Palaeosuchus trigonatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Alkuperä ”F” (1)

Kaikki

Egypti

b

Uromastyx dispar

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Luonnonvarainen

Kaikki

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma andringitraensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma fallax

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma gallus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma glawi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma globifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma guibei

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma guillaumeti

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma linota

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma malthe

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma marojezensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma vatosoa

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Calumma vencesi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Chamaeleo camerunensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo deremensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Chamaeleo eisentrauti

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Luonnonvarainen

Kaikki

Burundi

b

Chamaeleo feae

Luonnonvarainen

Kaikki

Päiväntasaajan Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Chamaeleo gracilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin

b

 

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

 

Tarhattu

Pituus kuonosta peräaukkoon yli 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo pfefferi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Chamaeleo senegalensis

Tarhattu

Pituus kuonosta peräaukkoon yli 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Furcifer angeli

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer campani

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer minor

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer nicosiai

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Cordylus tropidosternum

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Cordylus vittifer

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma berghofi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Phelsuma dubia

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma hielscheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Phelsuma malamakibo

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma masohoala

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Komorit

b

Uroplatus ebenaui

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus malama

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Luonnonvarainen

Kaikki

Guatemala, Meksiko

b

Heloderma suspectum

Luonnonvarainen

Kaikki

Meksiko, Yhdysvallat

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Ecuador

b

Iguana iguana

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

Varanidae

Varanus bogerti

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Varanus dumerilii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus exanthematicus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Togo

b

 

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

 

Tarhattu

Pituus yli 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (synonyymi V. karlschmidti)

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus keithhornei

Luonnonvarainen

Kaikki

Australia

b

Varanus niloticus

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Burundi, Mosambik, Togo

b

 

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

 

Tarhattu

Kaikki

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus salvadorii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Varanus salvator

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Intia, Singapore

b

Varanus telenesetes

Luonnonvarainen

Kaikki

Papua-Uusi-Guinea

b

Varanus yemenensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Luonnonvarainen

Kaikki

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Luonnonvarainen

Kaikki

Togo

b

 

Tarhattu

Kaikki

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Luonnonvarainen

Kaikki

Brasilia

b

Eunectes murinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Luonnonvarainen

Kaikki

Tansania

b

Elapidae

Naja atra

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

b

Naja kaouthia

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

b

Naja siamensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Morelia boeleni

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Python molurus

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Python regius

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Intia, Malesia (manner), Singapore

b

Python sebae

Luonnonvarainen

Kaikki

Mauritania, Mosambik

b

 

Tarhattu

Kaikki

Mosambik

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

Trachemys scripta elegans

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Cuora amboinensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Malesia

b

Cuora galbinifrons

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Heosemys spinosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Leucocephalon yuwonoi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Malayemys subtrijuga

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Notochelys platynota

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Siebenrockiella crassicollis

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Luonnonvarainen

Kaikki

Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad ja Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Podocnemis sextuberculata

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Podocnemis unifilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Surinam

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Luonnonvarainen

Kaikki

Seychellit

b

Chelonoidis denticulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Luonnonvarainen

Kaikki

Pakistan

b

Geochelone platynota

Luonnonvarainen

Kaikki

Myanmar

b

Geochelone sulcata

Tarhattu

Kaikki

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gopherus berlandieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Gopherus polyphemus

Luonnonvarainen

Kaikki

Yhdysvallat

b

Indotestudo elongata

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Kiina, Intia

b

Indotestudo forstenii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Indotestudo travancorica

Luonnonvarainen

Kaikki

Kaikki

b

Kinixys belliana

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

 

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

Kinixys homeana

Luonnonvarainen

Kaikki

Benin, Togo

b

 

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

Kinixys spekii

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Manouria emys

Luonnonvarainen

Kaikki

Bangladesh, Intia, Indonesia, Myanmar, Thaimaa

b

Manouria impressa

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Kongon demokraattinen tasavalta, Mosambik, Uganda, Tansania

b

 

Tarhattu

Kaikki

Mosambik, Sambia

b

 

Alkuperä ”F” (1)

Kaikki

Sambia

b

Testudo horsfieldii

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Kazakstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Chitra chitra

Luonnonvarainen

Kaikki

Malesia

b

Pelochelys cantorii

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Dendrobates variabilis

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella cowanii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella crocea

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella expectata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella manery

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans)

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Mantella viridis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Luonnonvarainen

Kaikki

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Kaikki

Elävät

Kaikki

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus comes

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus histrix

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus kelloggi

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Hippocampus kuda

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Luonnonvarainen

Kaikki

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Tarhattu

Kaikki

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Ornithoptera tithonus

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Ornithoptera urvillianus

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

 

Tarhattu

Kaikki

Salomonsaaret

b

Ornithoptera victoriae

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

 

Tarhattu

Kaikki

Salomonsaaret

b

Troides andromache

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

 

Tarhattu

Kaikki

Indonesia

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Luonnonvarainen

Kaikki

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Luonnonvarainen

Kaikki

Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Uusi-Kaledonia, Filippiinit, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Indonesia, Marshallinsaaret, Mikronesia, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Luonnonvarainen

Kaikki

Mikronesia, Fidži, Marshallinsaaret, Mosambik, Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Luonnonvarainen

Kaikki

Mosambik

b

Tridacna squamosa

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži, Mosambik, Uusi-Kaledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Luonnonvarainen

Kaikki

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Catalaphyllia jardinei

Luonnonvarainen

Kaikki

Salomonsaaret

b

Euphyllia cristata

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Euphyllia divisa

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Euphyllia fimbriata

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Plerogyra spp.

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Faviidae

Favites halicora

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Platygyra sinensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Blastomussa spp.

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Cynarina lacrymalis

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Scolymia vitiensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Luonnonvarainen

Kaikki

Indonesia

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki

Fidži

b

Trachyphyllia geoffroyi

Luonnonvarainen

Kaikki yksilöt lukuun ottamatta keinotekoisiin kasvatusalustoihin kiinnittyneitä meressä kasvatettuja yksilöitä

Indonesia

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Bosnia ja Hertsegovina, Sveitsi, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia banae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

b

Barlia robertiana

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cephalanthera rubra

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Cypripedium japonicum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina, Pohjois-Korea, Japani, Etelä-Korea

b

Cypripedium macranthos

Luonnonvarainen

Kaikki

Etelä-Korea, Venäjä

b

Cypripedium margaritaceum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Cypripedium micranthum

Luonnonvarainen

Kaikki

Kiina

b

Dactylorhiza latifolia

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Dactylorhiza romana

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Dactylorhiza russowii

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Dactylorhiza traunsteineri

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Nigritella nigra

Luonnonvarainen

Kaikki

Norja

b

Ophrys holoserica

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Ophrys insectifera

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein, Norja

b

Ophrys pallida

Luonnonvarainen

Kaikki

Algeria

b

Ophrys sphegodes

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Ophrys tenthredinifera

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Ophrys umbilicata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis coriophora

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä, Sveitsi

b

Orchis italica

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis laxiflora

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Orchis mascula

Luonnonvarainen/ Tarhattu

Kaikki

Albania

b

Orchis morio

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis pallens

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

b

Orchis provincialis

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi

b

Orchis punctulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis purpurea

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

b

Orchis simia

Luonnonvarainen

Kaikki

Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Sveitsi, Turkki

b

Orchis tridentata

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Orchis ustulata

Luonnonvarainen

Kaikki

Venäjä

b

Phalaenopsis parishii

Luonnonvarainen

Kaikki

Vietnam

b

Serapias cordigera

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Serapias parviflora

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Serapias vomeracea

Luonnonvarainen

Kaikki

Sveitsi, Turkki

b

Spiranthes spiralis

Luonnonvarainen

Kaikki

Liechtenstein, Sveitsi

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cyclamen mirabile

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cyclamen pseudibericum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Cyclamen trochopteranthum

Luonnonvarainen

Kaikki

Turkki

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Luonnonvarainen

Kaikki

Madagaskar, Mosambik, Vietnam

b


(1)  Vankeudessa syntyneet eläimet, joiden osalta asetuksen (EY) N:o 865/2006 XIII luvun säännösten edellytykset eivät kuitenkaan täyty, ja niiden osat ja niistä peräisin olevat osat ja johdannaiset.