7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 281/2009,

annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

tiettyjen teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2009/2010

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 142 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 142 artiklassa säädetään, että komissio voi keskeyttää tuontitullien kantamisen kokonaan tai osittain tiettyjen sokerimäärien osalta mainitun asetuksen 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittavan saatavuuden varmistamiseksi.

(2)

Jotta varmistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittavat hankinnat maailmanmarkkinahintaa vastaavaan hintaan, yhteisön edun mukaista on keskeyttää kokonaan kyseisten tuotteiden valmistamiseksi tarkoitetun sokerin tuontitullien kantaminen markkinointivuodeksi 2009/2010 määrältä, joka vastaa puolta yhteisön teollisuudelle tarkoitetun sokerin tarpeesta.

(3)

Sen vuoksi olisi vahvistettava teollisuuden tarpeisiin tuotavan sokerin määrät markkinointivuodeksi 2009/2010.

(4)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään CN-koodiin 1701 kuuluvan teollisuudelle tarkoitetun sokerin tuontitullien kantaminen 400 000 tonnin suuruiselta määrältä markkinointivuodeksi 2009/2010.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.