31.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 217/2009,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2018/93 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (3). Nyt kun mainittuun asetukseen tehdään uusia muutoksia, kyseiset säännökset olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa, joka hyväksyttiin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3179/78 (4) ja jolla perustettiin Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO), määrätään yhteisö toimittamaan NAFOn tieteelliselle neuvostolle kaikki sen pyytämät ja tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemat saatavissa olevat tilastolliset ja tieteelliset tiedot.

(3)

NAFOn tieteellinen neuvosto pitää keskeisenä tehtäviensä hoitamisen kannalta, että sille toimitetaan ajoissa tilastot saaliiden määristä ja kalastustoiminnasta, jotta Luoteis-Atlantin kalakantojen tila voidaan arvioida.

(4)

Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet saada toimittaa tiedot muussa kuin liitteessä V määritetyssä muodossa tai muulla kuin siinä määritellyllä välineellä (vastaa Statlant-kyselylomaketta).

(5)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(6)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa lajien ja tilastollisten kalastusalueiden luetteloja sekä kalastusalueiden kuvauksia samoin kuin säännöksiä, koodeja ja määritelmiä, jotka koskevat kalastustoimintaa, pyydyksiä, alusten kokoa ja kalastusmenetelmiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot niiden Koillis-Atlantin alueella kalastavien alusten saaliista, jotka on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa tai purjehtivat sen lipun alla, noudattaen asianmukaisesti salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annettua neuvoston asetusta (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (6).

Nimellissaaliita koskevissa tiedoissa on oltava kaikki kalastustuotteet, jotka on tuotu maihin tai jälleenlaivattu merellä missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta eriä, jotka on pyynnin jälkeen heitetty takaisin mereen, kulutettu laivassa tai käytetty syöttinä laivalla. Vesiviljelyn tuotanto ei sisälly tietoihin. Tiedot on kirjattava aluksesta puretun tai jälleenlaivatun saaliin elopainona ilmaistuna, lähimpään tonniin pyöristettynä.

2 artikla

1.   Toimitettavat tiedot ovat kahdenlaisia:

a)

liitteessä I lueteltujen lajien vuotuiset nimellissaaliit, aluksesta puretun saaliin elopainona ilmaistuna, niillä Luoteis-Atlantin tilastollisilla kalastusalueilla, jotka luetellaan liitteessä II ja määritellään liitteessä III;

b)

edellä a alakohdassa määritellyt saaliit ja vastaava kalastustoiminta jaoteltuna pyyntiajankohdan (kalenterikuukausi), pyydyksen, aluksen koon ja tärkeimmän pyydettävän lajin mukaan.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava vertailuvuotta seuraavan vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä; tiedot voivat olla alustavia lukuja. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava vertailuvuotta seuraavan vuoden 31 päivään elokuuta mennessä ja niiden on oltava lopullisia lukuja.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on selvästi osoitettava, jos kysymys on alustavista luvuista.

Tietoja ei tarvitse toimittaa niistä laji/kalastusalueyhdistelmistä, joista ei ole ollut saaliita kyseisen vertailukauden aikana.

Jäsenvaltion on ilmoitettava seuraavan vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä komissiolle, jos se ei edellisen kalenterivuoden aikana ole kalastanut Luoteis-Atlantilla.

3.   Kalastustoimintaa, pyydyksiä, kalastusmenetelmiä ja alusten kokoa koskevissa selostuksissa käytettävät määritelmät ja koodit on esitetty liitteessä IV.

4.   Komissio voi muuttaa lajien ja tilastollisten kalastusalueiden luetteloja sekä kalastusalueiden kuvauksia samoin kuin säännöksiä, koodeja ja määritelmiä, jotka koskevat kalastustoimintaa, pyydyksiä, alusten kokoa ja kalastusmenetelmiä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3 artikla

Jollei yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säädöksissä toisin säädetä, jäsenvaltio saa käyttää otantatekniikkaa tietojen keräämiseksi sellaisten kalastuslaivaston osien saaliista, joiden osalta täydellinen tietojen kerääminen aiheuttaisi kohtuuttomia hallinnollisia toimenpiteitä. Jäsenvaltion on esitettävä 7 artiklan 1 kohdan mukaan laaditussa selostuksessa yksityiskohtaisesti otantamenetelmät sekä otantamenetelmällä saatujen tietojen suhteellinen osuus.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on täytettävä 1 ja 2 artiklan mukaiset velvoitteensa komissiota kohtaan toimittamalla tiedot liitteessä V esitetyssä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa tiedot liitteessä VI tarkemmin määritellyssä muodossa.

Jäsenvaltiot voivat, komission annettua siihen ennalta luvan, toimittaa tiedot myös muussa muodossa tai muulla välineellä.

5 artikla

Komissio toimittaa selostuksissa olevat tiedot NAFOn pääsihteerille 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on saanut ne, jos se on mahdollista.

6 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 72/279/ETY (7) perustettu pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 28 päivään heinäkuuta 1994 mennessä komissiolle yksityiskohtainen selostus menetelmistä, joilla tiedot saaliista ja kalastustoiminnasta on saatu ja josta käy ilmi tietojen edustavuus ja luotettavuus. Komissio laatii jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä yhteenvedon selostuksista.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista 1 kohdan nojalla annettuihin tietoihin kolmen kuukauden kuluessa siitä kun muutos toteutettiin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut menetelmäselostukset, tietojen saatavuus ja tietojen luotettavuus ja muut tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät merkitykselliset seikat tutkitaan kerran vuodessa komitean toimivaltaisessa työryhmässä.

8 artikla

1.   Kumotaan asetus (ETY) N:o 2018/93.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VIII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. helmikuuta 2009.

(2)  EYVL L 186, 28.7.1993, s. 1.

(3)  Katso liite VI.

(4)  EYVL L 378, 30.12.1978, s. 1.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.


LIITE I

NIIDEN LAJIEN LUETTELO, JOISTA ON ILMOITETTU LUOTEIS-ATLANTIN KAUPALLISISSA SAALISTILASTOISSA

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tähdellä (*) merkittyjen lajien nimellissaaliit. Muiden lajien nimellissaaliiden ilmoittaminen on vapaaehtoista yksittäisten lajien osalta. Kuitenkin silloin kun yksittäisiä lajeja koskevia tietoja ei ilmoiteta, tietojen on sisällyttävä koottuihin ryhmiin. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa tiedot myös sellaisista lajeista, joita luettelossa ei ole, jos lajit on selvästi yksilöity.

Huom.

:

e.m.l. on lyhenne, joka tarkoittaa ’ei muualla luokiteltu’.

Suomenkielinen nimi

3-kirjaiminen tunnus

Tieteellinen nimi

Englanninkielinen nimi

POHJAKALAT

Turska

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Kolja

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Punasimput e.m.l.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Hopeaturska

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Punaturska

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Seiti

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Punasimppu eli puna-ahven

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Pohjolanpunasimppu

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Liejukampela

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Mustaeväkampela

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Ruostekampela

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Grönlanninpallas eli sinipallas

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Ruijanpallas

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Mustaselkäkampela

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Kesäkampela

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Lehtikampela

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Kampelakalat e.m.l.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikankrotti

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Kurnusimppu

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Jääturska

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Sinimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Kuparihuulikala

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Keila

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Grönlanninturska

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Tylppäpyrstömolva

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

Rasvakala

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Pohjanrumpukala

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Pohjanpallokala

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Kivinilkat e.m.l.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Amerikankivinilkka

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Jäämerenseiti

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Jäälestikala

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Tuulenkalat

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Simput e.m.l.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Amerikanhammasahven

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Isotorpedoahven

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Oliiviturska

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Merikissat e.m.l.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Merikissa

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Täplämerikissa

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Luukalat e.m.l.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGISET KALAT

Silli

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrilli

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Amerikanvoikala

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrillihauki

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Lahtisardelli

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Hevospiikkimakrilli

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Fregattimakrilli

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Kuningasmakrilli

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Pilkkumakrilli

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Purjekala

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Sarda

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Pikkuboniitti

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Boniitti

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tonnikalat e.m.l.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pelagiset kalat e.m.l.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

MUUT KALAT

Harmaasilli

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Piikkimakrillit e.m.l.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikanmeriankerias

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikanankerias

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikansilli

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Hopeakuoreet e.m.l.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Aaltorummuttaja

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlantinnokkakala

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Siimasilli

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Atlantinsilokuore

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Partarummuttaja

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Kalliomeriahven

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Sinisilli

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Villakuore

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Nieriät e.m.l.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Oka-ahven

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Kupusilli

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Murisijat e.m.l.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Hikkorisilli

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Lyhtykala

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Keltit e.m.l.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Voikala

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Porsasmurisija

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Amerikankuore

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Punarummuttaja

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Suomupiikkimakrilli

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Hietameriahven

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Seeprahammasahven

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Puoliraitarummuttaja

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Pikkuveltto

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Veltto

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Juovabassi

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Sammet e.m.l.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Pikkutarponi

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Lohen suvun kalat e.m.l.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Amerikanbassi

PEW

Morone americana

White perch

Limapää

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Piikkihai

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Piikkihait e.m.l.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Sillihai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Piikkihaikalat e.m.l.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Makrillihai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlantinnokkahai

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Tummavalohai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Holkeri

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Jättiläishai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Siloselkärausku

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Rausku

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Täplärausku

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Kynsirausku

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Rausku

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Piikkipyrstörausku

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Jäärausku

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Rauskut e.m.l.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Luukalat e.m.l.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

SELKÄRANGATTOMAT

Pitkäeväkalmari

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Lyhyteväkalmari

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Nuolikalmarit, kalmarit e.m.l.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Huotrasimpukka

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Venussimpukka

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Islanninsimpukka

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Hietasimpukka

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Vinohammassimpukka

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Simpukat e.m.l.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Kampasimpukka

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Kampasimpukka

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Islanninkampasimpukka

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Kampasimpukka

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Kampasimpukat e.m.l.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikanosteri

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Sinisimpukka

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Torvisimpukat e.m.l.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Rantakotilot e.m.l.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Merinilviäiset e.m.l.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Taskurapu

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Sinitaskurapu

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Rantataskurapu

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Taskurapu

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Lumitaskurapu

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Taskurapu

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Piikikäs kivirapu

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Ryömivät ravut e.m.l.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikanhummeri

LBA

Homarus americanus

American lobster

Pohjankatkarapu

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Katkarapu

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Penaeus-suvun katkaravut e.m.l.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Pandalus-suvun katkaravut e.m.l.

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Meriäyriäiset e.m.l.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Pyöreät merisiilit

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Merisukasmadot e.m.l.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Amerikanmolukkirapu

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Vesiselkärangattomat e.m.l.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

MERILEVÄT

Ruskolevät

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Punalevät

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Merilevät e.m.l.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

HYLKEET

Grönlanninhylje

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Kuplahylje

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


LIITE II

LUOTEIS-ATLANTIN TILASTOLLISET KALASTUSALUEET, JOITA KOSKEVAT TIEDOT ON TOIMITETTAVA

Suuralue 0

 

Alue 0 A

 

Alue 0 B

Suuralue 1

 

Alue 1 A

 

Alue 1 B

 

Alue 1 C

 

Alue 1 D

 

Alue 1 E

 

Alue 1 F

 

Alue 1 NK (tuntematon)

Suuralue 2

 

Alue 2 G

 

Alue 2 H

 

Alue 2 J

 

Alue 2 NK (tuntematon)

Suuralue 3

 

Alue 3 K

 

Alue 3 L

 

Alue 3 M

 

Alue 3 N

 

Alue 3 O

 

Alue 3 P

 

Osa-alue 3 P n

 

Osa-alue 3 P s

 

Alue 3 NK (tuntematon)

Suuralue 4

 

Alue 4 R

 

Alue 4 S

 

Alue 4 T

 

Alue 4 V

 

Osa-alue 4 V n

 

Osa-alue 4 V s

 

Alue 4 W

 

Alue 4 X

 

Alue 4 NK (tuntematon)

Suuralue 5

 

Alue 5 Y

 

Alue 5 Z

 

Osa-alue 5 Z e

 

Jakoalue 5 Z c

 

Jakoalue 5 Z u

 

Osa-alue 5 Z w

 

Alue 5 NK (tuntematon)

Suuralue 6

 

Alue 6 A

 

Alue 6 B

 

Alue 6 C

 

Alue 6 D

 

Alue 6 E

 

Alue 6 F

 

Alue 6 G

 

Alue 6 H

 

Alue 6 NK (tuntematon)

Luoteis-Atlantin tilastolliset kalastusalueet

Image


LIITE III

LUOTEIS-ATLANTIN KALASTUSTILASTOISSA JA KALASTUKSEN SÄÄNTELYSSÄ KÄYTETTYJEN NAFO-SUURALUEIDEN JA -ALUEIDEN KUVAUS

NAFOn yleissopimuksen XX artiklassa määrätyt tieteelliset ja tilastolliset suuralueet, alueet ja osa-alueet ovat seuraavat:

Suuralue 0

Se osa NAFOn sopimusaluetta, jota rajoittaa etelässä linja, joka ulottuu suoraan itään pisteestä 61o00′ pohjoista leveyttä ja 65o00′ läntistä pituutta pisteeseen 61o00′ pohjoista leveyttä ja 59o00′ läntistä pituutta, sieltä kaakkoissuunnassa pitkin loksodromia pisteeseen 60o12′ pohjoista leveyttä ja 57o13′ läntistä pituutta; sen jälkeen suuraluetta rajoittaa idässä sarja geodeettisia linjoja, jotka yhtyvät seuraaviin pisteisiin:

Piste nro

Leveysaste

Pituusaste

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′1

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o25′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5

57o45′1

22

65o18′1

57o45′8

23

65o23′3

57o44′9

24

65o34′8

57o42′3

25

65o37′7

57o41′9

26

65o50′9

57o40′7

27

65o51′7

57o40′6

28

65o57′6

57o40′1

29

66o03′5

57o39′6

30

66o12′9

57o38′2

31

66o18′8

57o37′8

32

66o24′6

57o37′8

33

66o30′3

57o38′3

34

66o36′1

57o39′2

35

66o37′9

57o39′6

36

66o41′8

57o40′6

37

66o49′5

57o43′0

38

67o21′6

57o52′7

39

67o27′3

57o54′9

40

67o28′3

57o55′3

41

67o29′1

57o56′1

42

67o30′7

57o57′8

43

67o35′3

58o02′2

44

67o39′7

58o06′2

45

67o44′2

58o09′9

46

67o56′9

58o19′8

47

68o01′8

58o23′3

48

68o04′3

58o25′0

49

68o06′8

58o26′7

50

68o07′5

58o27′2

51

68o16′1

58o34′1

52

68o21′7

58o39′0

53

68o25′3

58o42′4

54

68o32′9

59o01′8

55

68o34′0

59o04′6

56

68o37′9

59o14′3

57

68o38′0

59o14′6

58

68o56′8

60o02′4

59

69o00′8

60o09′0

60

69o06′8

60o18′5

61

69o10′3

60o23′8

62

69o12′8

60o27′5

63

69o29′4

60o51′6

64

69o49′8

60o58′2

65

69o55′3

60o59′6

66

69o55′8

61o00′0

67

70o01′6

61o04′2

68

70o07′5

61o08′1

69

70o08′8

61o08′8

70

70o13′4

61o10′6

71

70o33′1

61o17′4

72

70o35′6

61o20′6

73

70o48′2

61o37′9

74

70o51′8

61o42′7

75

71o12′1

62o09′1

76

71o18′9

62o17′5

77

71o25′9

62o25′5

78

71o29′4

62o29′3

79

71o31′8

62o32′0

80

71o32′9

62o33′5

81

71o44′7

62o49′6

82

71o47′3

62o53′1

83

71o52′9

63o03′9

84

72o01′7

63o21′1

85

72o06′4

63o30′9

86

72o11′0

63o41′0

87

72o24′8

64o13′2

88

72o30′5

64o26′1

89

72o36′3

64o38′8

90

72o43′7

64o54′3

91

72o45′7

64o58′4

92

72o47′7

65o00′9

93

72o50′8

65o07′6

94

73o18′5

66o08′3

95

73o25′9

66o25′3

96

73o31′1

67o15′1

97

73o36′5

68o05′5

98

73o37′9

68o12′3

99

73o41′7

68o29′4

100

73o46′1

68o48′5

101

73o46′7

68o51′1

102

73o52′3

69o11′3

103

73o57′6

69o31′5

104

74o02′2

69o50′3

105

74o02′6

69o52′0

106

74o06′1

70o06′6

107

74o07′5

70o12′5

108

74o10′0

70o23′1

109

74o12′5

70o33′7

110

74o24′0

71o25′7

111

74o28′6

71o45′8

112

74o44′2

72o53′0

113

74o50′6

73o02′8

114

75o00′0

73o16′3

115

75o05′

73o30′

ja sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 78o10′ pohjoista leveyttä; tämä suuralue rajoittuu lännessä linjaan, joka alkaa pisteestä 61o00′ pohjoista leveyttä ja 65o00′ läntistä pituutta ja ulottuu luoteissuunnassa pitkin loksodromia Itä-Bluffiin Baffinsaaren rannikolle (61o55′ pohjoista leveyttä ja 66o20′ läntistä pituutta) ja sieltä pohjoissuunnassa Baffinsaaren, Bylotsaaren, Devonsaaren ja Ellesmeresaaren rannikkoa pitkin ja 80o läntistä pituuspiiriä pitkin näiden saarien välisillä vesialueilla pohjoiseen leveyspiiriin 78o10′ asti; tämä suuralue rajoittuu pohjoisessa leveyspiiriin 78o10′ pohjoista leveyttä.

Suuralue 0 koostuu kahdesta alueesta

Alue 0 A:

Se osa suuralueesta 0, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 66o15′ pohjoista leveyttä.

Alue 0 B:

Se osa suuralueesta 0, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 66o15′ pohjoista leveyttä.

Suuralue 1

Se osa NAFOn sopimusalueesta, joka sijaitsee itään suuralueesta 0 sekä pohjoiseen ja itään loksodromista, joka yhdistää pisteen 60o12′ pohjoista leveyttä ja 57o13′ läntistä pituutta ja pisteen 52o15′ pohjoista leveyttä ja 42o00′ läntistä pituutta.

Suuralue 1 koostuu kuudesta alueesta

Alue 1 A:

Se osa suuralueesta 1, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 68o50′ pohjoista leveyttä (Christianshaab).

Alue 1 B:

Se osa suuralueesta 1, joka sijaitsee leveyspiirin 66o15′ pohjoista leveyttä (viisi merimailia pohjoiseen Umanarsugssuakista) ja leveyspiirin 68o50′ pohjoista leveyttä (Christianshaab) välissä.

Alue 1 C:

Se osa suuralueesta 1, joka sijaitsee leveyspiirin 64o15′ pohjoista leveyttä (neljä merimailia pohjoiseen Godthaabista) ja leveyspiirin 66o15′ pohjoista leveyttä (viisi merimailia pohjoiseen Umanarsugssuakista) välissä.

Alue 1 D:

Se osa suuralueesta 1, joka sijaitsee leveyspiirin 62o30′ pohjoista leveyttä (Frederikshaab Glacier) ja leveyspiirin 64o15′ pohjoista leveyttä (neljä merimailia Godthaabista pohjoiseen) välissä.

Alue 1 E:

Se osa suuralueesta 1, joka sijaitsee leveyspiirin 60o45′ pohjoista leveyttä (Cape Desolation) ja leveyspiirin 62o30′ pohjoista leveyttä (Frederikshaab Glacier) välissä.

Alue 1 F:

Se osa suuralueesta 1, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 60o45′ pohjoista leveyttä (Cape Desolation).

Suuralue 2

Se osa NAFOn sopimusalueesta, joka sijaitsee itään pituuspiiriltä 64o30′ läntistä pituutta Hudson-salmen alueella, etelään suuralueesta 0, etelään ja länteen suuralueesta 1 ja pohjoiseen leveyspiiriltä 52o15′ pohjoista leveyttä.

Suuralue 2 koostuu kolmesta alueesta

Alue 2 G:

Se osa suuralueesta 2, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 57o40′ pohjoista leveyttä (Cape Mugford).

Alue 2 H:

Se osa suuralueesta 2, joka sijaitsee leveyspiirin 55o20′ pohjoista leveyttä (Hopedale) ja leveyspiirin 57o40′ pohjoista leveyttä (Cape Mugford) välissä.

Alue 2 J:

Se osa suuralueesta 2, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 55o20′ pohjoista leveyttä (Hopedale).

Suuralue 3

Se osa NAFOn sopimusalueesta, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 52o15′ pohjoista leveyttä ja itään linjasta, joka ulottuu suoraan pohjoiseen Cape Bauldista Newfoundlandin pohjoisrannikolta leveyspiirille 52o15′ pohjoista leveyttä; tämä suuralue sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 39o00′ pohjoista leveyttä, itään ja pohjoiseen loksodromilta, joka alkaa pisteestä 39o00′ pohjoista leveyttä ja 50o00′ läntistä pituutta ja jatkuu luoteissuunnassa leikaten pisteen 43o30′ pohjoista leveyttä, 55o00′ läntistä pituutta kohti pistettä 47o50′ pohjoista leveyttä, 60o00′ läntistä pituutta, kunnes leikkaa suoran, joka yhdistää Cape Rayn, 47o37,0′ pohjoista leveyttä, 59o18,0’ läntistä pituutta Newfoundlandin rannikolla, Cape Northin, 47o02,0′ pohjoista leveyttä, 60o25,0′ läntistä pituutta Cape Breton -saarella ja sieltä koillissuunnassa kyseistä linjaa pitkin Cape Rayhin, 47o37,0′ pohjoista leveyttä, 59o18,0 läntistä pituutta.

Suuralue 3 koostuu kuudesta alueesta

Alue 3 K:

Se osa suuralueesta 3, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 49o15′ pohjoista leveyttä (Cape Freels, Newfoundland).

Alue 3 L:

Se osa suuralueesta 3, joka sijaitsee Newfoundlandin rannikon, Cape Freelsistä Cape St Maryyn, ja seuraavan linjan välissä: alkaa Cape Freelsistä, sitten suoraan itään pituuspiirille 46o30′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 46o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pituuspiirille 54o30′ läntistä pituutta ja sieltä pitkin loksodromia Cape St Maryyn Newfoundlandissa.

Alue 3 M:

Se osa suuralueesta 3, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 49o15′ pohjoista leveyttä ja itään pituuspiiriltä 46o30′ läntistä pituutta.

Alue 3 N:

Se osa suuralueesta 3, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 46o00′ pohjoista leveyttä ja pituuspiirien 46o30′ ja 51o00′ läntistä pituutta välissä.

Alue 3 O:

Se osa suuralueesta 3, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 46o00′ pohjoista leveyttä ja pituuspiirien 51o00′ ja 54o30′ läntistä pituutta välissä.

Alue 3 P:

Se osa suuralueesta 3, joka sijaitsee etelään Newfoundlandin rannikolta ja länteen linjalta Cape St Mary, Newfoundland, pisteeseen 46o00′ pohjoista leveyttä ja 54o30′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään suuralueen 3 rajalle.

Alue 3 P koostuu kahdesta osa-alueesta:

Osa-alue 3 P n (luoteinen osa-alue): se osa alueesta 3 P, joka sijaitsee luoteeseen linjasta, joka ulottuu pisteestä 47o30,7' pohjoista leveyttä ja 57o43,2' läntistä pituutta suunnilleen lounaaseen pisteeseen 46o50,7′ pohjoista leveyttä ja 58o49,0′ läntistä pituutta.

Osa-alue 3 P s (kaakkoinen osa-alue): se osa alueesta 3 P, joka sijaitsee kaakkoon linjasta, joka on määritelty osa-alueen 3 P n kohdalla.

Suuralue 4

Se osa NAFOn sopimusalueesta, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 39o00′ pohjoista leveyttä, länteen suuralueesta 3 ja itään seuraavasti kuvatusta linjasta:

alkaen Amerikan yhdysvaltojen ja Kanadan välisen kansainvälisen rajan päätepisteestä Grand Manan kanaalissa, joka sijaitsee pisteessä 44o46′35,346″ pohjoista leveyttä ja 66o54′11,253″ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 43o50′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pituuspiirille pisteeseen 67o24′27,24″ läntistä pituutta, sitten geodeettista linjaa pitkin lounaissuunnassa pisteeseen 42o53′14″ pohjoista leveyttä ja 67o44′35″ läntistä pituutta, sitten geodeettista linjaa pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen 42o31′08″ pohjoista leveyttä ja 67o28′05″ läntistä pituutta, sieltä geodeettista linjaa pitkin pisteeseen 42o20′ pohjoista leveyttä ja 67o18′13,15″ läntistä pituutta;

sitten suoraan itään pisteeseen 66o00' läntistä pituutta, sieltä kaakkoissuunnassa loksodromia pitkin pisteeseen 42o00′ pohjoista leveyttä ja 65o40′ läntistä pituutta ja sitten suoraan etelään leveyspiirille 39o00' pohjoista leveyttä.

Suuralue 4 koostuu kuudesta alueesta

Alue 4 R:

Se osa NAFOn sopimusalueesta, joka sijaitsee Newfoundlandin rannikon, Cape Bauldista Cape Rayhin, ja seuraavasti kuvatun linjan välillä: alkaen Cape Bauldista, sieltä suoraan pohjoiseen leveyspiirille 52o15′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen Labradorin rannikolle, sieltä pitkin Labradorin rannikkoa Labradorin ja Quebecin välisen rajan päätepisteeseen, sieltä loksodromia pitkin lounaissuunnassa pisteeseen 49o25′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta, sieltä loksodromia pitkin suoraan etelään pisteeseen 47o50′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta, sieltä loksodromia pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen, jossa suuralueen 3 raja leikkaa suoran linjan, joka yhdistää Cape Northin, Nova Scotiassa, Cape Rayhin, Newfoundlandissa, ja sieltä Cape Rayhin Newfoundlandissa.

Alue 4 S:

Se osa suuralueesta 4, joka sijaitsee Quebecin etelärannikon, Labradorin ja Quebecin välisen rajan päätepisteestä Pte. des Monts'iin, ja seuraavasti kuvatun linjan välissä: alkaen Pte. des Monts'ista, suoraan itään pisteeseen 49o25′ pohjoista leveyttä ja 64o40′ läntistä pituutta, sieltä loksodromia pitkin itä-kaakkoissuunnassa pisteeseen 47o50′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta, sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 49o25′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta ja sitten loksodromia pitkin koillissuunnassa Labradorin ja Quebecin välisen rajan päätepisteeseen.

Alue 4 T:

Se osa suuralueesta 4, joka sijaitsee Nova Scotian, New Brunswickin ja Quebecin rannikkojen, Cape Northista Pte. des Monts'iin, ja seuraavasti kuvatun linjan välissä: alkaen Pte. des Monts'ista, sieltä suoraan itään pisteeseen 49o25′ pohjoista leveyttä ja 64o40′ läntistä pituutta, sieltä loksodromia pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen 47o50′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta ja sitten loksodromia pitkin eteläsuunnassa Cape Northiin, Nova Scotiassa.

Alue 4 V:

Se osa suuralueesta 4, joka sijaitsee Nova Scotian rannikon, Cape Northista Fourchuun, ja seuraavasti kuvatun linjan välillä: alkaen Fourchusta, sieltä loksodromia pitkin itäsuunnassa pisteeseen 45o40′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pitkin pituuspiiriä 60o00′ läntistä pituutta leveyspiirille 44o10′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pituuspiirille 59o00′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään leikkauspisteeseen, jossa suuralueiden 3 ja 4 välinen raja kohtaa pituuspiirin 39o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suuralueiden 3 ja 4 välistä rajaa pitkin luoteissuunnassa pisteeseen 47o50′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta ja sieltä loksodromia pitkin eteläsuunnassa Cape Northiin, Nova Scotiassa.

Alue 4 V koostuu kahdesta osa-alueesta:

Osa-alue 4 V n (pohjoinen osa-alue): se osa alueesta 4 V, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 45o40′ pohjoista leveyttä.

Osa-alue 4 V s (eteläinen osa-alue): se osa alueesta 4 V, joka sijaitsee etelään leveyspiiriltä 45o40′ pohjoista leveyttä.

Alue 4 W:

Se osa suuralueesta 4, joka sijaitsee Nova Scotian rannikon, Halifaxista Fourchuun, ja seuraavasti kuvatun linjan välillä: alkaen Fourchusta, sieltä loksodromia pitkin itäsuunnassa pisteeseen 45o40′ pohjoista leveyttä ja 60o00′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pitkin pituuspiiriä 60o00′ läntistä pituutta leveyspiirille 44o10′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pituuspiirille 59o00′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pituuspiirille 63o20′ läntistä pituutta, sieltä suoraan pohjoiseen tämän pituuspiirin pisteeseen 44o20 pohjoista leveyttä ja sieltä loksodromia pitkin luoteissuunnassa Halifaxiin, Nova Scotiassa.

Alue 4 X:

Se osa suuralueesta 4, joka sijaitsee suuralueen 4 läntisen rajan sekä New Brunswickin ja Nova Scotian rannikon, New Brunswickin ja Mainen välisen rajan päätepisteestä Halifaxiin, ja seuraavasti kuvatun linjan välillä: alkaen Halifaxista, sieltä loksodromia pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen 44o20′ pohjoista leveyttä ja 63o20′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00′ pohjoista leveyttä ja sieltä suoraan länteen pituuspiirille 65o40′ läntistä pituutta.

Suuralue 5

Se osa NAFOn sopimusalueesta, joka sijaitsee länteen suuralueen 4 länsirajasta, pohjoiseen leveyspiiriltä 39o00′ pohjoista leveyttä ja itään pituuspiiriltä 71o40′ läntistä pituutta.

Suuralue 5 koostuu kahdesta alueesta

Alue 5 Y:

Se osa suuralueesta 5, joka sijaitsee Mainen, New Hampshiren ja Massachusettsin rannikoiden, Mainen ja New Brunswickin välisestä rajasta lähtien Cape Codilla sijaitsevaan pisteeseen 70o00′ läntistä pituutta (noin 42o pohjoista leveyttä), ja seuraavasti kuvatun linjan välillä: alkaen Cape Codilla sijaitsevasta pisteestä 70o00′ läntistä pituutta (noin 42o pohjoista leveyttä) ja suoraan pohjoiseen pisteeseen 42o20′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pisteeseen 67o18′13,15″ läntistä pituutta suuralueiden 4 ja 5 rajalle, sieltä kyseistä rajaa pitkin Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen väliselle rajalle.

Alue 5 Z:

Se osa suuralueesta 5, joka sijaitsee etelään ja itään alueesta 5 Y.

Alue 5 Z on jaettu itäiseen ja läntiseen osa-alueeseen, jotka määritellään seuraavasti:

5 Z e – itäinen osa-alue: se osa alueesta 5 Z, joka sijaitsee itään pituuspiiriltä 70o00′ läntistä pituutta;

Osa-alue 5 Z e on jaettu edelleen kahteen jakoalueeseen (1):

5 Z u (Yhdysvaltojen vesialueet) on se osa osa-alueesta 5 Z e, joka sijaitsee länteen geodeettisilta linjoilta, jotka yhdistävät seuraavat pisteet:

Pohjoista leveyttä

Läntistä pituutta

A

44o11′12″

67o16′46″

B

42o53′14″

67o44′35″

C

42o31′08″

67o28′05″

D

40o27′05″

65o41′59″.

5 Z c (Kanadan vesialueet) on se osa osa-alueesta 5 Z e, joka sijaitsee itään edellä mainituilta geodeettisilta linjoilta.

5 Z w – läntinen osa-alue: se osa alueesta 5 Z, joka sijaitsee länteen pituuspiiriltä 70o00′ läntistä pituutta.

Suuralue 6

Se osa NAFOn sopimusalueesta, jota rajoittaa linja, joka alkaa Rhode Islandin rannikolta pisteestä 71o40′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pisteeseen 39o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pisteeseen 42o00′ läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pisteeseen 35o00′ pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen Pohjois-Amerikan rannikolle ja sieltä pohjoiseen Pohjois-Amerikan rannikkoa pitkin pisteeseen 71o40′ läntistä pituutta Rhode Islandilla.

Suuralue 6 koostuu kahdeksasta alueesta

Alue 6 A:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee pohjoiseen leveyspiiriltä 39o00′ pohjoista leveyttä ja länteen suuralueesta 5.

Alue 6 B:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee länteen pituuspiiriltä 70o00′ läntistä pituutta, etelään leveyspiiriltä 39o00′ pohjoista leveyttä sekä pohjoiseen ja länteen linjalta, joka kulkee länteen leveyspiiriä 37o00′ pohjoista leveyttä pituuspiirille 76o00′ läntistä pituutta ja sieltä suoraan etelään Cape Henryyn, Virginiassa.

Alue 6 C:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee länteen pituuspiiriltä 70o00′ läntistä pituutta ja etelään alueesta 6 B.

Alue 6 D:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee itään alueista 6 B ja 6 C ja länteen pituuspiiriltä 65o00′ läntistä pituutta.

Alue 6 E:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee itään alueesta 6 D ja länteen pituuspiiriltä 60o00′ läntistä pituutta.

Alue 6 F:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee itään alueesta 6 E ja länteen pituuspiiriltä 55o00′ läntistä pituutta.

Alue 6 G:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee itään alueesta 6 F ja länteen pituuspiiriltä 50o00′ läntistä pituutta.

Alue 6 H:

Se osa suuralueesta 6, joka sijaitsee itään alueesta 6 G ja länteen pituuspiiriltä 42o00′ läntistä pituutta.


(1)  Näitä kahta jakoaluetta ei ole sisällytetty NAFOn yleissopimuksen kuudenteen julkaisuun (toukokuu 2000). Kuitenkin NAFOn yleinen neuvosto hyväksyi ne NAFOn yleissopimuksen XX artiklan 2 kohdan mukaisesti NAFOn tieteellisen neuvoston ehdotuksesta.


LIITE IV

SAALISTIETOJEN TOIMITTAMISESSA KÄYTETTÄVÄT MÄÄRITELMÄT JA KOODIT

A)   PYYDYSLUETTELO/KALASTUSALUSLUOKAT

(Kalanpyydysten kansainvälisen tilastoluokituksen (ISSCFG) mukaan)

Luokka

Lyhenne

Troolit

 

Pohjatroolit

 

puomitroolit

TBB

troolit (aluksen sivusta tai perästä vedettävät)

OTB

troolit (sivusta vedettävät)

OTB1

troolit (perästä vedettävät)

OTB2

paritroolit (kaksi alusta)

PTB

katkaraputroolit

TBS

meriraputroolit

TBN

pohjatroolit (tarkemmin määrittelemättömät)

TB

Pelagiset troolit

 

troolit (aluksen sivusta tai perästä vedettävät)

OTM

troolit (sivusta vedettävät)

OTM1

troolit (perästä vedettävät)

OTM2

paritroolit (kaksi alusta)

PTM

katkaraputroolit

TMS

pelagiset troolit (tarkemmin määrittelemättömät)

TM

Kaksostroolit (twin trawl)

OTS

Kaksostroolit (otter twin trawls)

OTT

Paritroolit (kaksi alusta) (tarkemmin määrittelemättömät)

PT

Troolit (otter trawls) (tarkemmin määrittelemättömät)

OT

Muut troolit (tarkemmin määrittelemättömät)

TX

Nuotat

 

Rannalta vedettävät nuotat

SB

Aluksella vedettävät nuotat

SV

ankkuroitu kierrenuotta (Danish seine)

SDN

kierrenuotta (Scottish seine)

SSC

troolinuotat (kaksi alusta)

SPR

Nuotat (tarkemmin määrittelemättömät)

SX

Saartopyydykset

 

Kureköydellä (kurenuotta)

PS

yhdellä aluksella koettava

PS1

kahdella aluksella koettava

PS2

Ilman kureköysiä (lamparaverkko)

LA

Verkot ja riimuverkot

 

Ankkuroidut verkot

GNS

Ajoverkot

GND

Pesäverkot

GNC

Kiinteät verkot (vaajoihin kiinnitetyt)

GNF

Riimuverkot

GTR

Yhdistetty verkko-riimuverkko

GTN

Verkot ja riimuverkot (tarkemmin määrittelemättömät)

GEN

Verkot (tarkemmin määrittelemättömät)

GN

Koukut ja siimat

 

Ankkuroidut pitkäsiimat

LLS

Ajosiimat

LLD

Pitkäsiimat (tarkemmin määrittelemättömät)

LL

Käsisiimat ja vapapyydykset (käsikäyttöiset)

LHP

Käsisiimat ja vapapyydykset (koneelliset)

LTM

Vedettävät uistinsiimat

LTL

Koukut ja siimat (tarkemmin määrittelemättömät)

LX

Sulkupyydykset

 

Seisovat paunetit

FPN

Merrat

FPO

Rysät

FYK

Kalapadot, aitaverkot, sälekatiskat (kiinteät pyydykset)

FWR

Lanat

FSN

Ilmasta pyydystävät verkot

FAR

Sulkupyydykset (tarkemmin määrittelemättömät)

FIX

Pudotettavat pyydykset

 

Heittoverkot

FCN

Pudotettavat pyydykset (tarkemmin määrittelemättömät)

FG

Laahusreet ja harat

 

Veneellä vedettävä laahusreki

DRB

Käsin vedettävä hara

DRH

Terällä tai kärjellä varustetut välineet (iskupyydykset)

 

Harppuuna

HAR

Nostoverkot

 

Kannettavat nostoverkot

LNP

Aluksella koettavat nostoverkot

LNB

Rannalta koettavat seisovat verkot

LNS

Nostoverkot (tarkemmin määrittelemättömät)

LN

Koentalaitteet

 

Pumput, imurit

HMP

Koneelliset laahusreet

HMD

Koentalaitteet (tarkemmin määrittelemättömät)

HMX

Sekalaiset pyydykset

MIS

Tuntemattomat pyydykset

NK

B)   PYYNTIPONNISTUKSEN MITTOJEN MÄÄRITELMÄT PYYDYSLUOKAN MUKAAN

Tiedot on annettava seuraavista kolmesta pyyntiponnistustasosta, jos mahdollista.

Luokka A

Pyydys

Pyyntiponnistuksen mitta

Määritelmät

Saartopyydykset (kurenuotat)

Koentakerrat

Pyydyksen koentakerrat riippumatta siitä, saadaanko saalista vai ei. Tämä yksikkö on tarkoituksenmukainen silloin, kun parven koko ja tiheys on suhteessa kalakantaan tai kun koennat tehdään sattumanvaraisesti

Rannalta vedettävät nuotat

Koentakerrat

Pyydyksen koentakerrat riippumatta siitä, saadaanko saalista vai ei

Aluksella vedettävät nuotat

Kalastusaika (tunnit)

Pyydyksen koentakerrat kerrottuna pyynnissäoloajan arvioidulla keskimääräisellä kestolla

Troolit

Kalastusaika (tunnit)

Troolin vetoaika pohjassa (pohjatroolit) tai pinta- tai välivedessä (pelagiset troolit)

Veneellä vedettävät laahusreet

Kalastusaika (tunnit)

Laahusreen pyynnissäoloaika pohjassa

Verkot (ankkuroidut tai ajoverkot)

Pyyntiponnistusyksiköt

Verkon pituus, joka ilmaistaan 100 metrin yksiköinä ja kerrotaan koentakertojen määrällä (= käytetyn verkon tietyltä ajalta kertyvä kokonaispituus (metreinä) jaettuna sadalla)

Kiinteät verkot

Pyyntiponnistusyksiköt

Verkon pituus, joka ilmaistaan 100 metrin yksiköinä ja kerrotaan verkon veteenlaskukerroilla

Sulkupyydykset (seisovat paunetit)

Pyyntiponnistusyksiköt

Kalastuspäivät kerrottuna yksikkömäärällä

Merrat ja rysät

Pyyntiponnistusyksiköt

Nostokertojen määrä kerrottuna yksikkömäärällä (= tiettynä ajanjaksona pyynnissä olleiden yksiköiden kokonaismäärä)

Pitkäsiimat (ankkuroidut tai ajosiimat)

Koukkujen määrä (tuhatta kappaletta)

Tiettynä ajanjaksona pyynnissä olleiden koukkujen lukumäärä jaettuna tuhannella

Käsisiimat (vapapyydykset, uistinsiimat, jigit jne.)

Siimojen määrä päivää kohti

Tiettynä ajanjaksona pyynnissä olleiden siimojen lukumäärä

Harppuunat

 

(Ainoastaan pyyntiponnistustasoja B ja C koskevat tiedot)

Luokka B

Kalastuspäivillä tarkoitetaan sellaisten päivien lukumäärää, jolloin kalastusta on harjoitettu. Jos kalastuksesta huomattava osa on ollut kalojen etsintää, etsintään käytetyt päivät on laskettava kalastuspäiviksi, vaikka kyseisinä päivinä ei olisikaan kalastettu.

Luokka C

Pyyntipaikalla vietettyihin päiviin olisi kalastuspäivien ja etsintäpäivien lisäksi laskettava kaikki muutkin päivät, jolloin alus on ollut pyyntipaikalla.

Arvioitu pyyntiponnistusprosentti (suhteellinen pyyntiponnistus)

Jos vastaavia pyyntiponnistuksen mittayksiköitä ei ole käytettävissä kokonaissaaliin osalta, ilmoitetaan arvioitu pyyntiponnistusprosentti, jonka laskutapa on seuraava:

(((Kokonaissaalis) - (Saalis, jonka osalta pyyntiponnistus on kirjattu)) x 100)/(Kokonaissaalis)

C)   ALUSTEN KOKOLUOKAT

(Kalastusalusten kansainvälisen tilastoluokituksen (ISSCFV) mukaan)

Tonniluokat

Tonniluokka

Koodi

0–49,9

02

50–149,9

03

150–499,9

04

500–999,9

05

1 000—1 999,9

06

2 000—99 999,9

07

Tuntematon

00

D)   TÄRKEIN PYYDETTÄVÄ LAJI

Laji, johon kalastus pääasiallisesti kohdistui. Suurin osa saalista voi kuitenkin olla muuta lajia. Lajit merkitään kolmikirjaimisella aakkosellisella tunnuksella (ks. liite I).


LIITE V

TIETOJEN TOIMITTAMINEN MAGNEETTISILLA TIETOVÄLINEILLÄ

A)   MAGNEETTISET TIETOVÄLINEET

Tietokonenauhat:

yhdeksän uraa, joiden tiheys 1 600 tai 6 250 BPI; ja EBCDIC tai ASCII koodaus, mieluiten nimiöity. Mikäli nimiöity, tulisi myös tiedoston loppumerkistä ilmoittaa.

Levykkeet:

MS-DOS-formatoidut 3,5'' 720 kB tai 1,4 MB levykkeet tai 5,25'' 360 kB tai 1,2 MB levykkeet.

B)   TIETUEEN RAKENNE

Tiedot, jotka toimitetaan 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi:

Tavu nro

Tiedot

Huomautukset

1–4

Maa (ISO 3-kirjainkoodi)

esim. FRA = Ranska

5 ja 6

Vuosi

esim. 90 = 1990

7 ja 8

FAO pääkalastusalue

21 = Luoteis-Atlantti

9–15

Alue

esim. 3 P n = NAFO osa-alue 3 P n

16–18

Laji

3-kirjaintunnus

19–26

Saalis

tonnia

Tiedot, jotka toimitetaan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi:

Tavu nro

Tiedot

Huomautukset

1–4

Maa

ISO 3-kirjainkoodi (esim. FRA = Ranska)

5 ja 6

Vuosi

esim. 94 = 1994

7 ja 8

Kuukausi

esim. 01 = tammikuu

9 ja 10

FAO pääkalastusalue

21 = Luoteis-Atlantin kalastusalue

11–18

Alue

esim. 3 P n = NAFO osa-alue 3 P n: numerokoodi

19–21

Tärkein pyydettävä laji

3-kirjaintunnus

22–26

Pyydyksen luokka

ISSCFG-koodi (esim. OTB2 = pohjatrooli, aakkosnumeerinen): aakkosnumeerinen

27 ja 28

Aluksen kokoluokka

ISSCFV-koodi (esim. 04 = 150–499,9 GT): aakkosnumeerinen

29–34

Keskimääräinen tonnisto

Tonneja: numeerinen

35–43

Moottorin keskimääräinen teho

Kilowatteja: numeerinen

44 ja 45

Arvioitu pyyntiponnistusprosentti

Numeerinen

46–48

Yksikkö

Lajin tai pyyntiponnistuksen 3-kirjaintunnus (esim. COD = turska, A = pyyntiponnistus A)

49–56

Tiedot

Saalis (tonnia) tai pyyntiponnistusyksikkö

Huomautukset:

a)

Kaikki numerokentät olisi tasattava oikealle ja aloitettava tyhjämerkillä. Kaikki aakkosnumeeriset kentät olisi tasattava vasemmalle ja päätettävä tyhjämerkillä.

b)

Saalis on ilmoitettava maihin tuotuna elopainona, joka on pyöristetty lähimpään tonniin.

c)

Määrät (tavut 49–56), jotka ovat pienempiä kuin puoli yksikköä, on merkittävä seuraavasti: ”–1”.

d)

Tuntemattomat määrät (tavut 49–56) on merkittävä seuraavasti: ”–2”.

e)

Maakoodit (ISO-koodit):

Itävalta

AUT

Belgia

BEL

Bulgaria

BGR

Kypros

CYP

Tšekki

CZE

Saksa

DEU

Tanska

DNK

Espanja

ESP

Viro

EST

Suomi

FIN

Ranska

FRA

Yhdistynyt kuningaskunta

GBR

Englanti ja Wales

GBRA

Skotlanti

GBRB

Pohjois-Irlanti

GBRC

Kreikka

GRC

Unkari

HUN

Irlanti

IRL

Islanti

ISL

Italia

ITA

Liettua

LTU

Luxemburg

LUX

Latvia

LVA

Malta

MLT

Alankomaat

NLD

Norja

NOR

Puola

POL

Portugali

PRT

Romania

ROU

Slovakia

SVK

Slovenia

SVN

Ruotsi

SWE

Turkki

TUR


LIITE VI

TIETOJEN TOIMITTAMINEN MAGNEETTISILLA TIETOVÄLINEILLÄ

A.   KOODAUSMUOTO

Tietojen toimittamiseksi 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

Tiedot olisi toimitettava vaihtelevan pituisina tietueina siten, että tietueen kenttien välissä on kaksoispiste (:). Jokaiseen tietueeseen olisi sisällytettävä seuraavat kentät:

Kenttä

Huomautukset

Maa

ISO 3 -kirjainkoodi (esim. FRA = Ranska)

Vuosi

esim. 2001 tai 01

FAO pääkalastusalue

21 = Luoteis-Atlantti

Alue

esim. 3 P n = NAFOn osa-alue 3 P n

Laji

3-kirjaiminen tunnus

Saalis

tonnia

Tietojen toimittamiseksi 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti

Tiedot olisi toimitettava vaihtelevan pituisina tietueina siten, että tietueen kenttien välissä on kaksoispiste (:). Jokaiseen tietueeseen olisi sisällytettävä seuraavat kentät:

Kenttä

Huomautukset

Maa

ISO 3 -kirjainkoodi (esim. FRA = Ranska)

Vuosi

esim. 0001 tai 2001 = vuosi 2001

Kuukausi

esim. 01 = tammikuu

FAO pääkalastusalue

21 = Luoteis-Atlantti

Alue

esim. 3 P n = NAFOn osa-alue 3 P n

Tärkein pyydettävä laji

3-kirjaiminen tunnus

Alus-/pyydysluokka

ISSCFG-koodi (esim. OTB2 = Troolit (perästä vedettävät))

Aluksen kokoluokka

ISSCFV-koodi (esim. 04 = 150–499,9 GT):

Keskimääräinen tonnisto

Tonneja

Moottorin keskimääräinen teho

Kilowatteja

Arvioitu pyyntiponnistusprosentti

Numeerinen

Tietojen tyyppi

Lajin tai pyyntiponnistuksen 3-kirjaiminen tunnus (esim. COD = turska, A = pyyntiponnistus A)

Tiedot

Saalis (tonnia) tai pyyntiponnistusyksikkö

a)

Saalis on ilmoitettava maihin tuotuna elopainona, joka on pyöristetty lähimpään tonniin.

b)

Maakoodit:

Itävalta

AUT

Belgia

BEL

Bulgaria

BGR

Kypros

CYP

Tšekki

CZE

Saksa

DEU

Tanska

DNK

Espanja

ESP

Viro

EST

Suomi

FIN

Ranska

FRA

Yhdistynyt kuningaskunta

GBR

Englanti ja Wales

GBRA

Skotlanti

GBRB

Pohjois-Irlanti

GBRC

Kreikka

GRC

Unkari

HUN

Irlanti

IRL

Islanti

ISL

Italia

ITA

Liettua

LTU

Luxemburg

LUX

Latvia

LVA

Malta

MLT

Alankomaat

NLD

Norja

NOR

Puola

POL

Portugali

PRT

Romania

ROU

Slovakia

SVK

Slovenia

SVN

Ruotsi

SWE

Turkki

TUR

B.   TAPA, JOLLA TIEDOT TOIMITETAAN EUROOPAN KOMISSIOLLE

Tiedot olisi toimitettava sähköisessä muodossa (esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona), mikäli mahdollista.

Jos tämä ei ole mahdollista, hyväksytään tietojen toimittaminen 3,5" HD -levykkeellä.


LIITE VII

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2018/93

(EYVL L 186, 28.7.1993, s. 1)

 

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I olevan X kohdan 6 alakohta

(EYVL C 241, 29.8.1994, s. 189)

 

Komission asetus (EY) N:o 1636/2001

(EYVL L 222, 17.8.2001, s. 1)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

ainoastaan 3 artikla ja liitteessä III oleva 44 kohta

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä II olevan 10 kohdan 9 alakohta

(EUVL L 236, 23.9.2003, s. 571)

 


LIITE VIII

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2018/93

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

7 artiklan 3 kohta

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV

Liite IV

Liite V

Liite V

Liite VI

Liite VII

Liite VIII