12.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 8/19


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa

( Euroopan unionin virallinen lehti L 7, 10. tammikuuta 2009 )

Sivulla 21, 75 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa:

korvataan:

”2.   IV luvun 2 ja 3 jaksoa sovelletaan:

a)

jäsenvaltioissa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tehtyihin päätöksiin, joiden tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista haetaan mainitusta päivästä alkaen;

b)

tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen mutta ennen tätä päivää vireille pantujen menettelyjen johdosta tehtyihin päätöksiin, siltä osin kuin nämä päätökset kuuluvat tunnustamisen ja täytäntöönpanon osalta asetuksen (EY) N:o 44/2001 soveltamisalaan.”

seuraavasti:

”2.   IV luvun 2 ja 3 jaksoa sovelletaan:

a)

jäsenvaltioissa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää tehtyihin päätöksiin, joiden tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista haetaan mainitusta päivästä alkaen;

b)

tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen mutta ennen tuota päivää vireille pantujen menettelyjen johdosta tehtyihin päätöksiin,

siltä osin kuin nämä päätökset kuuluvat tunnustamisen ja täytäntöönpanon osalta asetuksen (EY) N:o 44/2001 soveltamisalaan.”