19.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/87


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/161/EU,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2009,

kolmannen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ehdottaa direktiivin 98/24/EY mukaisesti eurooppalaisiksi tavoitteiksi yhteisön tasolla määriteltäviä työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja, joilla suojataan työntekijöitä kemiallisilta riskeiltä.

(2)

Komissiota avustaa tässä tehtävässä komission päätöksellä 95/320/EY (2) perustettu kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea.

(3)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot ovat terveysnäkökohtiin perustuvia arvoja, joilla ei ole sitovaa vaikutusta, jotka on saatu tuoreimmista saatavilla olevista tieteellisistä tiedoista ja joissa otetaan huomioon mittaustekniikoiden saatavuus. Niillä asetetaan altistumisen kynnystaso, jonka alittuessa kyseisistä aineista ei yleensä odoteta aiheutuvan haitallisia vaikutuksia lyhytkestoisen tai päivittäisen työuran kestävän altistumisen seurauksena. Viiteraja-arvot ovat eurooppalaiset tavoitteet, jotka auttavat työnantajia määrittelemään ja arvioimaan riskit direktiivin 98/24/EY 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Niiden kemiallisten tekijöiden osalta, joille vahvistetaan yhteisön tasolla työperäisen altistumisen viiteraja-arvo, jäsenvaltioiden edellytetään vahvistavan kansallinen työperäisen altistumisen raja-arvo yhteisön raja-arvo huomioon ottaen, mutta jäsenvaltiot voivat määrittää raja-arvon luonteen kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(5)

Työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja olisi pidettävä tärkeänä osana yleistä toimintaa sen varmistamiseksi, että työntekijöillä on suoja vaarallisten kemikaalien aiheuttamia vaaroja vastaan.

(6)

Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3) puitteissa kehitettyjen riskin arviointiin ja vähentämiseen tähtäävien strategioiden tulokset osoittavat, että on tarpeen vahvistaa muutamien aineiden työperäisen altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistaa niitä.

(7)

Komission direktiivissä 91/322/ETY (4), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/15/EY (5), vahvistetaan työperäisen altistumisen viiteraja-arvot kymmenelle aineelle, ja se pysyy voimassa.

(8)

Ensimmäinen ja toinen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelo vahvistettiin komission direktiiveillä 2000/39/EY (6) ja 2006/15/EY direktiivin 98/24/EY mukaisesti. Tällä direktiivillä vahvistetaan kolmas työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelo direktiivin 98/24/EY nojalla.

(9)

Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on arvioinut direktiivin 98/24/EY 3 artiklan mukaisesti 19 ainetta, jotka on lueteltu tämän direktiivin liitteessä. Yksi kyseisistä aineista, fenoli, sisältyi aikaisemmin direktiivin 2000/39/EY liitteeseen. Kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on tarkastellut kyseisen aineen työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa viimeisimpien tieteellisten tietojen perusteella ja suositellut lyhyen aikavälin raja-arvon asettamista täydentämään jo olemassa olevaa aikapainotettua työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa. Kyseinen nykyisin tämän direktiivin liitteeseen sisältyvä aine olisi siksi poistettava direktiivin 2000/39/EY liitteestä.

(10)

Elohopea on aine, jolla on mahdollisesti vakavia kumulatiivisia terveysvaikutuksia. Sen vuoksi työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa olisi täydennettävä direktiivin 98/24/EY 10 artiklan mukaisesti terveydentilan seurannalla ja biologisella seurannalla.

(11)

Tiettyjen aineiden osalta on tarpeen vahvistaa myös lyhyen aikavälin raja-arvot lyhytaikaisesta altistumisesta aiheutuvien vaikutusten ottamiseksi huomioon.

(12)

Joidenkin aineiden osalta on tarpeen ottaa huomioon ihon kautta imeytymisen mahdollisuus parhaimman mahdollisen suojelutason takaamiseksi.

(13)

Tämän direktiivin olisi oltava käytännön askel kohti sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden lujittamista.

(14)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY (7) 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Vahvistetaan direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön kolmas luettelo työperäistä altistumista koskevista yhteisön viiteraja-arvoista kemiallisille tekijöille, jotka luetellaan liitteessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset työperäisen altistumisen raja-arvot liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille ottaen huomioon yhteisön raja-arvot.

3 artikla

Poistetaan direktiivin 2000/39/EY liitteestä viittaus fenoliin.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2011.

Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2009.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  EYVL L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 177, 5.7.1991, s. 22.

(5)  EUVL L 38, 9.2.2006, s. 36.

(6)  EYVL L 142, 16.6.2000, s. 47.

(7)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.


LIITE

CAS (1)

AINEEN NIMI

RAJA-ARVOT

Merkintä (2)

8 tuntia (3)

Lyhytaikainen (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-Dimetyyliformamidi

15

5

30

10

Iho

75-15-0

Hiilidisulfidi

15

5

Iho

80-05-7

Bisfenoli A (hengitettävä pöly)

10

80-62-6

Metyylimetakrylaatti

50

100

96-33-3

Metyyliakrylaatti

18

5

36

10

108-05-4

Vinyyliasetaatti

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Fenoli

8

2

16

4

Iho

109-86-4

2-Metoksietanoli

1

Iho

110-49-6

2-Metoksietyyliasetaatti

1

Iho

110-80-5

2-Etoksietanoli

8

2

Iho

111-15-9

2-Etoksietyyliasetaatti

11

2

Iho

123-91-1

1,4-Dioksaani

73

20

140-88-5

Etyyliakrylaatti

21

5

42

10

624-83-9

Metyyli-isosyanaatti

0,02

872-50-4

N-Metyyli-2-pyrrolidoni

40

10

80

20

Iho

1634-04-4

Tertiäärinen butyylimetyylieetteri

183,5

50

367

100

 

Elohopea ja kaksiarvoiset epäorgaaniset elohopeayhdisteet, myös elohopeaoksidi ja elohopeakloridi (mitattu elohopeana) (7)

0,02

7664-93-9

Rikkihappo (sumu) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Vetysulfidi

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service rekisterinumero.

(2)  Työperäisen altistumisen raja-arvoon liittyvä merkintä ”iho” tarkoittaa, että ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta.

(3)  Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average).

(4)  Lyhyen aikavälin raja-arvo. Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta.

(5)  mg/m3: milligrammoja kuutiometrissä, kun ilman lämpötila on 20 °C ja paine 101,3 kPa.

(6)  ppm: tilavuuden miljoonasosaa ilmassa (ml/m3).

(7)  Elohopealle ja sen kaksiarvoisille epäorgaanisille yhdisteille altistumisen seurannassa olisi otettava huomioon työperäisen altistumisen viiteraja-arvoa täydentävät asianmukaiset biologisen seurannan menetelmät.

(8)  Asianmukaisen altistumisen seurantamenetelmän valinnassa olisi otettava huomioon mahdolliset rajoitukset ja häiriöt, joita voi aiheutua muiden rikkiyhdisteiden esiintymisestä.

(9)  Sumu määritellään torakaalisena jakeena.