31.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 285/36


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/126/EY,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2009,

bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1600/2002/EY (3) todetaan, että ilman pilaantuminen on vähennettävä sellaiselle tasolle, että sillä on mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

(2)

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyssä Geneven pöytäkirjassa asetetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita, ja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämisestä tehdyssä Göteborgin pöytäkirjassa (4) asetetaan päästörajat neljälle epäpuhtaudelle, jotka ovat rikkidioksidi, typen oksidit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja ammoniakki, ja siinä edellytetään parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttöä päästöjen pitämiseksi alhaisella tasolla.

(3)

Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21 päivänä toukokuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/50/EY (5) säädetään alailmakehän otsonia ja bentseeniä koskevista ilmanlaatutavoitteista, ja tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/81/EY (6) alailmakehän otsonin muodostumista edistävien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kansallisista päästörajoista. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, myös bensiinihöyryn, päästöt yhdessä jäsenvaltiossa voivat osaltaan aiheuttaa ilmanlaatua koskevia ongelmia muissa jäsenvaltioissa.

(4)

Myös otsoni on kasvihuonekaasu ja vaikuttaa osaltaan ilmakehän lämpenemiseen ja ilmastonmuutokseen.

(5)

Bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/63/EY (7) (bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman ensimmäinen vaihe) tavoitteena on ottaa talteen bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvat bensiinihöyrypäästöt.

(6)

Bensiinihöyrypäästöjä syntyy myös huoltoasemilla moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä, ja nämä päästöt olisi otettava talteen direktiiviin 94/63/EY säännösten kanssa yhdenmukaisella tavalla.

(7)

Erilaisia yhteisön välineitä on kehitetty ja pantu täytäntöön haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi. Lisätoimet ovat kuitenkin tarpeen, jotta kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa ja direktiivissä 2001/81/EY asetetut terveyttä ja ympäristöä koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa.

(8)

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY (8) nojalla sallitaan tieliikennepolttoaineista aiheutuvien kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöjen vähentämiseksi 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen sellaisen bensiinin markkinoille saattaminen, jossa on aiempaa suurempi osuus biopolttoaineita. Tämä voi johtaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen lisääntymiseen, koska jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön rajoitettuja poikkeuksia mainitussa direktiivissä säädetyistä höyryn painetta koskevista vaatimuksista.

(9)

Olemassa olevien huoltoasemien voi olla tarpeen mukauttaa nykyistä infrastruktuuriaan, ja on suositeltavaa, että niihin asennetaan bensiinihöyryn talteenottolaitteistot merkittävien tankkausjärjestelmän muutostöiden yhteydessä (huoltoaseman infrastruktuurin ja etenkin tankkien ja putkien merkittävät muutostyöt tai uusiminen), koska tämä pienentää merkittävästi tarvittavien muutosten kustannuksia. Suurempien huoltoasemien mukautumiskyky on kuitenkin parempi, ja niiden olisi asennettava bensiinihöyryn talteenottolaitteistot aikaisemmin ottaen huomioon, että niiden päästöt ovat suuremmat. Uusiin huoltoasemiin voidaan sisällyttää bensiinihöyryn talteenottolaitteisto suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikana, minkä vuoksi niihin voidaan asentaa laitteet välittömästi.

(10)

Uusien moottoriajoneuvojen tankeissa ei ole bensiinihöyryä. Sen vuoksi on tarpeen säätää näiden ajoneuvojen ensimmäistä tankkausta koskevasta poikkeuksesta.

(11)

Vaikka useilla jäsenvaltioilla on kansallisia vaatimuksia, jotka koskevat bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmiä, asiasta ei ole yhteisön lainsäädäntöä. Korkeatasoisten ympäristöhyötyjen saamiseksi ja bensiinihöyryn talteenottolaitteiston kaupan helpottamiseksi olisi sen vuoksi säädettävä bensiinihöyryn talteenoton yhdenmukaisesta vähimmäistasosta.

(12)

Kaikki asennetut bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen laitteistot olisi tarkastettava määräajoin, jotta voidaan varmistaa, että ne todella vähentävät päästöjä. Jäsenvaltiot voivat päättää, että tarkastuksista vastaa ainakin yksi seuraavista: virallinen tarkastuselin, toiminnanharjoittaja itse tai kolmas osapuoli. Virallisissa tarkastuksissa jäsenvaltioiden on otettava huomioon jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2001/331/EY (9).

(13)

Bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen laitteistot olisi tarkastettava säännöllisesti. Euroopan standardointikomiteaa (CEN) olisi rohkaistava kehittämään yhdenmukaistettu testausmenetelmä.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin johdosta annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja varmistettava näiden seuraamusten täytäntöönpano. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, koska säännösten noudattamatta jättämisestä voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

(15)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (10) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(16)

Koska tämä direktiivi on annettu perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla, se ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön tiukempia perustamissopimuksen mukaisia suojatoimenpiteitä. Perustamissopimuksen 176 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

(17)

Tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (11) mukaisesti.

(18)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä yhdenmukaistettuja menetelmiä ja standardeja koskevia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(19)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on ilmakehään joutuvien bensiinihöyrypäästöjen vähentäminen, vaan ne voidaan ilman pilaantumisen rajat ylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden tavoitteena on vähentää moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla ilmakehään joutuvien bensiinihöyrypäästöjen määrää.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)

’bensiinillä’ bensiiniä sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 94/63/EY 2 artiklan a alakohdassa;

2)

’bensiinihöyryllä’ bensiinistä haihtuvia kaasumaisia yhdisteitä;

3)

’huoltoasemalla’ huoltoasemaa sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 94/63/EY 2 artiklan f alakohdassa;

4)

’olemassa olevalla huoltoasemalla’ huoltoasemaa, joka on rakennettu tai jota koskeva rakennuslupa tai käyttölupa on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 2012;

5)

’uudella huoltoasemalla’ huoltoasemaa, joka on rakennettu tai jota koskeva rakennuslupa tai käyttölupa on myönnetty 1 päivänä tammikuuta 2012 tai sen jälkeen;

6)

’bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä’ laitteistoja, joiden tarkoituksena on ottaa talteen huoltoasemalla tapahtuvan polttoaineen lisäämisen yhteydessä moottoriajoneuvon polttoainetankista ilmaan joutuva bensiinihöyry ja siirtää se huoltoasemalla sijaitsevaan varastotankkiin tai takaisin polttoaineen jakelulaitteeseen uudelleen myyntiä varten;

7)

’bensiinihöyryn talteenottotehokkuudella’ bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä talteen otetun bensiinihöyryn prosenttilukuna ilmaistua määrää verrattuna siihen bensiinihöyryn määrään, joka olisi vapautunut ilmakehään, jos tällaista järjestelmää ei olisi ollut käytössä;

8)

’höyry/bensiini-suhteella’ bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän kautta kulkevan bensiinihöyryn normaalissa ilmanpaineessa olevan tilavuuden ja jaellun bensiinin tilavuuden suhdetta;

9)

’jaellun bensiinin määrällä’ siirrettävistä säiliöistä huoltoasemille siirretyn bensiinin vuosittaista kokonaismäärää.

3 artikla

Huoltoasemat

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudet huoltoasemat varustetaan bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä, jos niiden

a)

jaeltavan bensiinin todellinen tai suunniteltu määrä on yli 500 m3 vuodessa; tai

b)

jaeltavan bensiinin todellinen tai suunniteltu määrä on yli 100 m3 vuodessa ja huoltoasema sijaitsee pysyvän asuin- tai työtilan alla.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että olemassa olevat huoltoasemat, joihin tehdään merkittäviä muutostöitä, varustetaan näiden muutostöiden yhteydessä bensiinihöyryn toisen vaiheen talteenottojärjestelmällä, jos niiden

a)

jaeltavan bensiinin todellinen tai suunniteltu määrä on yli 500 m3 vuodessa; tai

b)

jaeltavan bensiinin todellinen tai suunniteltu määrä on yli 100 m3 vuodessa ja huoltoasema sijaitsee pysyvän asuin- tai työtilan alla.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki olemassa olevat huoltoasemat, joilta jaeltavan bensiinin määrä on yli 3 000 m3 vuodessa, varustetaan bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmällä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018.

4.   Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta huoltoasemiin, joita käytetään yksinomaan uusien moottoriajoneuvojen valmistuksen ja toimituksen yhteydessä.

4 artikla

Bensiinihöyryn talteenoton vähimmäistaso

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava siitä päivästä alkaen, jona bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmät tulevat 3 artiklan mukaisesti pakollisiksi, että järjestelmien bensiinihöyryn talteenottotehokkuus on vähintään 85 prosenttia sellaisena kuin valmistaja on sen varmentanut asianomaisten eurooppalaisten teknisten standardien tai 8 artiklassa tarkoitettujen tyyppihyväksyntämenettelyjen mukaisesti tai, jos tällaisia standardeja tai menettelyjä ei ole, asianomaisten kansallisten standardien mukaisesti.

2.   Siitä päivästä alkaen, jona bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmät tulevat 3 artiklan mukaisesti pakollisiksi, höyry/bensiini-suhteen on oltava vähintään 0,95 mutta enintään 1,05, jos talteen otettu bensiinihöyry siirretään huoltoasemalla sijaitsevaan varastotankkiin.

5 artikla

Määräaikaistarkastukset ja kuluttajille tiedottaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmien käytönaikainen bensiinihöyryn talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran vuodessa joko tarkastamalla, että höyry/bensiini-suhde bensiinivirtausta simuloivissa olosuhteissa on 4 artiklan 2 kohdan mukainen, tai muuta asianmukaista menetelmää käyttäen.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että bensiinihöyryn talteenottotehokkuus testataan vähintään kerran kolmessa vuodessa siinä tapauksessa, että on asennettu automaattinen seurantajärjestelmä. Tällaisen automaattisen seurantajärjestelmän on havaittava automaattisesti häiriöt bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmän asianmukaisessa toiminnassa sekä itse automaattisessa seurantajärjestelmässä, ilmoitettava häiriöistä huoltoaseman toiminnanharjoittajalle ja pysäytettävä automaattisesti bensiinin tulon viallisesta bensiinipumpusta, jollei toimintahäiriötä ole korjattu seitsemän päivän kuluessa.

3.   Kun huoltoasemalle on asennettu bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että huoltoaseman toimesta asetetaan jakelulaitteeseen tai sen läheisyyteen kyltti, tarra tai muu ilmoitus, jossa kuluttajille kerrotaan järjestelmän käyttöönotosta.

6 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomuksiin, ja toteutettava seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 ja myöhemmistä niihin vaikuttavista muutoksista viipymättä.

7 artikla

Tarkastelu

Komissio tarkastelee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja erityisesti seuraavia seikkoja:

a)

tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa sekä direktiivin 94/63/EY 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 100 m3:n vuotuinen raja-arvo;

b)

bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmien käytönaikaisten vaatimusten noudattaminen; ja

c)

automaattisten seurantalaitteiden tarve.

Se ilmoittaa tarkastelun tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

8 artikla

Tekniset mukautukset

Edellä olevien 4 ja 5 artiklan soveltamista varten voidaan hyväksyä yhdenmukaistettuja menetelmiä ja standardeja. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Euroopan standardointikomitean (CEN) mahdollisesti laatiman asiaan vaikuttavan standardin kanssa, näitä artikloita, lukuun ottamatta 4 artiklassa määriteltyä bensiinihöyryn talteenottotehokkuutta ja höyry/bensiini-suhdetta sekä 5 artiklassa määriteltyjä aikavälejä, voidaan tarvittaessa mukauttaa tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

9 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

10 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 2012. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä lokakuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  Lausunto annettu 13. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. syyskuuta 2009.

(3)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 179, 17.7.2003, s. 3.

(5)  EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1.

(6)  EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

(7)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24.

(8)  EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58.

(9)  EYVL L 118, 27.4.2001, s. 41.

(10)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(11)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.