28.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 196/14


KOMISSION DIREKTIIVI 2009/83/EY,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskienhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (1) ja erityisesti sen 150 artiklan 1 kohdan l alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2006/48/EY yhdenmukaisen täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamiseksi koko Euroopan unionin alueella komissio ja Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea perustivat vuonna 2006 työryhmän (vakavaraisuusdirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä käsittelevä ryhmä), jolle annettiin tehtäväksi keskustella mainitun direktiivin täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä etsiä niihin ratkaisuja. Työryhmän mukaan direktiivin 2006/48/EY liitteissä V, VI, VII, VIII, IX, X ja XII olevia tiettyjä säännöksiä on tarkennettava niiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Lisäksi tietyt säännökset eivät ole yhdenmukaisia luottolaitosten järkevien riskienhallintakäytäntöjen kanssa. Tämän vuoksi aiheellista tarkistaa näitä säännöksiä.

(2)

Sisämarkkinoiden toteutumiseksi olisi selvennettävä tavat, joilla luottolaitos voi osoittaa, että sen taseesta on siirretty merkittävä riski. On myös aiheellista korottaa sellaisten likviditeettisopimusten luottovasta-arvokerrointa, joita luottolaitokset myöntävät taseen ulkopuolisille yksiköille.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2006/48/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan pankkikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2006/48/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä V oleva 8 kohta seuraavasti:

”8.

Riskejä, jotka aiheutuvat arvopaperistamistransaktioista, joissa luottolaitokset ovat sijoittajia, alullepanijoita tai järjestäjiä, on arvioitava ja hallittava asianmukaisia menettelytapoja ja menettelyjä noudattaen. Näillä menettelytavoilla ja menettelyillä on erityisesti varmistettava se, että transaktion taloudellinen sisältö otetaan täysimääräisesti huomioon riskin arvioinnissa ja liikkeenjohdollisissa päätöksissä.”

2)

Muutetaan liitteessä VI oleva 1 osa seuraavasti:

a)

korvataan 29 kohdassa johdantokappale seuraavasti:

”29.

Jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 4 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.”;

b)

korvataan 31 kohdassa johdantokappale seuraavasti:

”31.

Jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään kolmen kuukauden saamisiin laitoksilta, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, on sovellettava taulukon 5 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.”;

c)

korvataan 14 otsikkokohta seuraavasti:

d)

korvataan 73 kohdassa johdantokappale seuraavasti:

”73.

Saamisiin laitoksilta, joihin sovelletaan 29–32 kohtaa, ja saamisiin yrityksiltä, joista on käytettävissä valitun luottoluokituslaitoksen antama lyhyen aikavälin luottoluokitus, on sovellettava taulukon 7 mukaista riskipainoa sen mukaan kuin toimivaltaiset viranomaiset ovat jakaneet hyväksyttyjen luokituslaitosten luottoluokitukset kuuteen luottoluokkaan luoton laadun arviointiasteikolla.”;

e)

lisätään 90 kohta seuraavasti:

”90.

Leasing-sopimusten vastuuarvon on muodostuttava diskontatuista leasing-maksujen vähimmäismääristä. Leasing-maksujen vähimmäismäärillä tarkoitetaan leasing-kaudella maksettuja maksuja, jotka vuokraajaa vaaditaan tai voidaan vaatia maksamaan, mukaan lukien mahdollinen edullinen osto-optio (eli optio, jonka käyttäminen on kohtuullisen varmaa). Leasing-maksujen vähimmäismäärään on sisällytettävä myös vakuudellinen jäännösarvo, joka täyttää liitteessä VIII olevan 1 osan 26, 27 ja 28 kohdan ehdot, jotka koskevat luottosuojan tarjoajien hyväksyttävyyttä, sekä liitteessä VIII olevan 2 osan 14–19 kohdan mukaiset muiden vakuustyyppien tunnistamisen vähimmäisvaatimukset. Nämä saamiset on luokiteltava asianmukaiseen vastuuryhmään 79 artiklan mukaisesti. Kun saaminen on leasing-omaisuuden jäännösarvo, riskipainotettujen saamisten yhteismäärä on laskettava seuraavasti: 1/t × 100 % × vastuuarvo, missä t on suurempi kuin 1 ja jäljellä olevan leasing-sopimuksen kauden kokonaisten vuosien määrää kuvaava lähin luku.”

3)

Muutetaan liitteessä VII oleva 1 osa seuraavasti:

a)

korvataan 25 kohta seuraavasti:

”25.

Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä on luottolaitoksen tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista aiheutuva potentiaalinen tappio, joka on määritetty käyttäen markkinariskin sisäisiä malleja sekä laskemalla pitkän aikavälin aineistosta neljännesvuosittaisten tuottojen ja soveltuvan riskittömän tuoton erotuksen 99 prosentin yksisuuntainen luottamusväli kerrottuna 12,5:llä. Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei saa osakesalkun tasolla olla pienempi kuin riskipainotettujen saamisten vähimmäismäärien yhteismäärän, joka vaaditaan PD/LGD-lähestymistavan mukaisesti, ja vastaavan odotettujen tappioiden yhteismäärän kokonaissumma kerrottuna 12,5:llä ja laskettuna 2 osan 24 kohdassa mainittujen PD-arvojen ja vastaavien 2 osan 25 ja 26 kohdassa mainittujen LGD-arvojen pohjalta.”;

b)

korvataan 27 kohta seuraavasti:

”27.

Riskipainotettujen saamisten yhteismäärät lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

 

Riskipainotettujen saamisten yhteismäärä = 100 % × vastuuarvo,

 

paitsi jos saaminen on leasing-omaisuuden jäännösarvo, jolloin se lasketaan seuraavasti:

 

1/t × 100 % × vastuuarvo,

 

missä t on suurempi kuin 1 ja jäljellä olevan leasing-sopimuksen kauden kokonaisten vuosien määrää kuvaava lähin luku.”

4)

Muutetaan liitteessä VII oleva 2 osa seuraavasti:

a)

korvataan 13 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Liitteessä IV luetelluista kokonaan tai lähes kokonaan vakuudellisista johdannaissopimuksista ja kokonaan tai lähes kokonaan vakuudelliseen limiittiluotonantoon (margin lending) liittyvistä transaktioista, jotka kuuluvat päänettoutussopimuksen soveltamisalaan, aiheutuviin vastuisiin sovellettava juoksuaika on sellaisten transaktioiden jäljellä olevien juoksuaikojen painotettu keskiarvo, joissa juoksuaika on vähintään 10 päivää. Päänettoutussopimuksen soveltamisalaan kuuluvien takaisinostosopimusten tai arvopapereiden taikka hyödykkeiden lainaksiantamisen tai -ottamisen juoksuaika on sellaisten transaktioiden jäljellä olevien juoksuaikojen painotettu keskiarvo, joissa juoksuaika on vähintään 5 päivää. Juoksuaikaa painotettaessa on käytettävä kunkin transaktion nimellisarvoa;”;

b)

korvataan 14 kohdassa johdantokappale seuraavasti:

”14.

Rajoittamatta 13 kohdan a–e alakohdan soveltamista, juoksuaika on vähintään yksi päivä seuraavissa tapauksissa:”.

5)

Korvataan liitteessä VII olevan 4 osan 96 kohta seuraavasti:

”96.

Tämän osan 97–104 kohdan mukaisia vaatimuksia ei sovelleta vakuuksiin, joiden myöntäjinä ovat laitokset, valtiot tai keskuspankit taikka yritykset, jotka täyttävät liitteessä VIII olevan 1 osan 26 kohdan g alakohdassa säädetyt vaatimukset, jos luottolaitos on saanut luvan soveltaa 78–83 artiklan sääntöjä kyseisiltä yhteisöiltä oleviin vastuisiin. Tässä tapauksessa sovelletaan 90–93 artiklan mukaisia vaatimuksia.”

6)

Muutetaan liitteessä VIII oleva 1 osa seuraavasti:

a)

Lisätään 9 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos yhteissijoitusyrityksen sijoitustoimintaa ei ole rajattu yksinomaan rahoitusvälineisiin, jotka voidaan hyväksyä 7 ja 8 kohdan mukaisesti, osuudet voidaan hyväksyä hyväksyttyjen omaisuuserien arvoisina vakuudeksi sillä edellytyksellä, että yhteissijoitusyritys on sijoittanut valtuuksiensa mukaisen enimmäismäärän omaisuuseriin, joita ei voida hyväksyä. Tapauksissa, joissa tällaisten hyväksymättömien omaisuuserien arvo voi olla negatiivinen omistuksesta johtuvien velkojen tai ehdollisten velkojen vuoksi, luottolaitoksen on määritettävä hyväksymättömien omaisuuserien yhteenlaskettu arvo ja, mikäli tämä arvo on negatiivinen, vähennettävä se hyväksyttyjen omaisuuserien arvosta.”

b)

Lisätään 11 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos yhteissijoitusyrityksen sijoitustoimintaa ei ole rajattu yksinomaan rahoitusvälineisiin, jotka voidaan hyväksyä 7 ja 8 kohdan mukaisesti, ja tämän kohdan a alakohdassa mainittuihin omaisuuseriin, osuudet voidaan hyväksyä hyväksyttyjen omaisuuserien arvoisina vakuudeksi sillä edellytyksellä, että yhteissijoitusyritys on sijoittanut valtuuksiensa mukaisen enimmäismäärän omaisuuseriin, joita ei voida hyväksyä. Tapauksissa, joissa tällaisten hyväksymättömien omaisuuserien arvo voi olla negatiivinen omistuksesta johtuvien velkojen tai ehdollisten velkojen vuoksi, luottolaitoksen on määritettävä hyväksymättömien omaisuuserien yhteenlaskettu arvo ja, mikäli tämä arvo on negatiivinen, vähennettävä se hyväksyttyjen omaisuuserien arvosta.”

7)

Muutetaan liitteessä VIII oleva 2 osa seuraavasti:

a)

korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13.

Jotta luoton myöntäneelle luottolaitokselle pantatut henkivakuutukset voidaan hyväksyä vakuudeksi, kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

henkivakuutus on virallisesti pantattu tai siirretty luoton myöntäneelle luottolaitokselle;

b)

henkivakuutuksen myöntäneelle yhtiölle on ilmoitettu panttauksesta tai luovutuksesta, eikä se voi suorittaa sopimuksen mukaisia maksuja ilman luoton myöntäneen luottolaitoksen suostumusta;

c)

luoton myöntäneellä luottolaitoksella on oikeus irtisanoa vakuutus ja saada itselleen takaisinostoarvo velallisen laiminlyödessä maksunsa;

d)

luoton myöntäneelle luottolaitokselle ilmoitetaan, mikäli vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutusmaksunsa;

e)

luottosuoja kattaa koko luoton takaisinmaksuajan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, koska vakuutussuhde päättyy jo ennen luottosuhteen loppumista, luottolaitoksen on varmistettava, että vakuutussopimuksesta peräisin oleva rahamäärä toimii vakuutena luottolaitokselle luottosopimuksen päättymiseen asti;

f)

pantti tai luovutus on oikeudellisesti pätevä ja lain mukaan täytäntöönpanokelpoinen kaikilla luottosopimuksen tekohetkellä asian kannalta merkityksellisillä lainkäyttöalueilla;

g)

henkivakuutuksen myöntänyt yhtiö ilmoittaa takaisinostoarvon, jota ei voida vähentää;

h)

takaisinostoarvo maksetaan kohtuullisessa ajassa pyydettäessä;

i)

takaisinostoarvon maksamista ei voida pyytää ilman luottolaitoksen suostumusta;

j)

henkivakuutuksen myöntäneeseen yhtiöön sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2002/83/EY ja 2001/17/EY (2) tai sitä valvoo kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, joka soveltaa valvonta- ja sääntelyjärjestelyjä, jotka vähintään vastaavat yhteisössä sovellettavia järjestelyjä.

b)

korvataan 16 kohdassa johdantokappale seuraavasti:

”16.

Kun vastuu on suojattu takauksella, jolle on otettu vastatakaus valtiolta, keskuspankilta tai alue- tai paikallishallinnon viranomaiselta taikka julkisyhteisöltä tai julkisoikeudelliselta laitokselta, jolta olevia saamisia käsitellään 78–83 artiklan mukaisesti kuten saamisia valtiolta, jonka lainkäyttöalueelle ne ovat sijoittautuneet, tai kansainväliseltä kehityspankilta tai kansainväliseltä järjestöltä, johon sovelletaan 78–83 artiklan mukaisesti tai sen nojalla 0 prosentin riskipainoa, tai julkisyhteisöltä ja julkisoikeudelliselta laitokselta, jolta olevia saamisia käsitellään 78–83 artiklan mukaisesti kuten saamisia luottolaitoksilta, vastuuta voidaan pitää kyseisen yhteisön myöntämällä takauksella suojattuna vastuuna, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:”.

8)

Muutetaan liitteessä VIII oleva 3 osa seuraavasti:

a)

korvataan 24 kohta seuraavasti:

”24.

Rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun riskipainotettujen saamisten yhteismäärä lasketaan 78–83 artiklan mukaisesti. Luottolaitos ei saa soveltaa sekä rahoitusvakuuksia koskevaa yksinkertaista menetelmää että rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää, lukuun ottamatta 85 artiklan 1 kohdan ja 89 artiklan 1 kohdan tarkoituksia. Luottolaitosten on osoitettava toimivaltaisille viranomaisille, ettei tämä molempien menetelmien poikkeuksellinen soveltaminen tapahdu valikoivasti alhaisempien vähimmäispääomavaatimusten aikaansaamiseksi eikä johda sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön.”;

b)

korvataan 26 kohta seuraavasti:

”26.

Riskipainoa, jota sovellettaisiin 78–83 artiklan mukaisesti, jos luotonantajalla olisi vakuusinstrumenttiin kohdistuva välitön vastuu, on sovellettava vastuuarvojen niihin osiin, joilla on hyväksytty markkina-arvoon arvostettu vakuus. Tässä tarkoituksessa liitteessä II luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta. Vakuudellisen osan riskipainon on oltava vähintään 20 prosenttia lukuun ottamatta 27, 28 ja 29 kohdassa mainittuja tapauksia. Vastuuarvon muulle osalle on annettava riskipaino, jota sovellettaisiin 78–83 artiklan mukaisesti vastapuolelta olevaan vakuudettomaan vastuuseen.”;

c)

korvataan 33 kohdassa oleva muuttujan E määritelmä seuraavasti:

”E on 78–83 artiklan tai 84–89 artiklan mukaisesti määritetty vastuuarvo tilanteessa, jossa vastuu olisi vakuudeton. Luottolaitosten laskiessa tässä tarkoituksessa riskipainotettuja vastuumääriä 78–83 artiklan mukaisesti, liitteessä II luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta; lisäksi luottolaitosten laskiessa riskipainotettuja vastuumääriä 84–89 artiklan mukaisesti, liitteessä VII olevan 3 osan 9–11 kohdassa lueteltujen erien vastuuarvo on laskettava käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa kyseisissä kohdissa määriteltyjen luottovasta-arvokerrointen tai prosenttimäärien sijasta.”;

d)

lisätään 69 kohtaan virke seuraavasti:

”Tässä tarkoituksessa liitteessä VIII olevan 3 osan 9, 10 ja 11 kohdassa lueteltujen erien vastuuarvo on laskettava käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa ja prosenttimäärää kyseisissä kohdissa mainittujen luottovasta-arvokertoimien tai prosenttimäärien sijasta.”;

e)

korvataan 75 kohta seuraavasti:

”75.

Kun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 73 kohdassa säädettyä harkintavaltaansa, toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luottolaitoksillensa mahdollisuuden soveltaa 73 kohdassa säädetyn käsittelyn mukaisia riskipainoja vastuisiin, joiden vakuutena on asuin- tai liikekiinteistöjä, jotka sijaitsevat ensiksi mainitun jäsenvaltion alueella ja samoin ehdoin, joita sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa.”;

f)

korvataan 80 kohta seuraavasti:

”80.

Kun 2 osan 13 kohdan ehdot täyttyvät, vastuun osan, jonka vakuutena on 1 osan 24 kohdan soveltamisalaan kuuluvan luottosuojan nykyhetken takaisinostoarvo, on oltava jompikumpi seuraavista:

a)

kuuluu 80 a kohdassa säädettyjen riskipainojen soveltamisalaan, kun vastuuseen sovelletaan 78–83 artiklaa;

b)

sovelletaan 40 prosentin LGD-arvoa, kun vastuu kuuluu 84–89 artiklan soveltamisalaan mutta siihen ei sovelleta luottolaitoksen omia LGD-estimaatteja.

Valuuttaeron tapauksessa nykyhetken takaisinostoarvoa on alennettava 84 kohdan mukaisesti, jolloin luottosuojan arvo on henkivakuutuksen nykyhetken takaisinostoarvo.”;

g)

lisätään 80 kohdan jälkeen 80 a kohta seuraavasti:

”80 a.

Edellä 80 kohdan a alakohtaa sovellettaessa on sovellettava seuraavia riskipainoja henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovellettavan riskipainon perusteella:

a)

20 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 20 prosentin riskipainoa;

b)

35 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 50 prosentin riskipainoa;

c)

70 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 100 prosentin riskipainoa;

d)

150 prosentin riskipaino, kun henkivakuutuksen myöntäneeltä yhtiöltä olevaan etuoikeusasemaltaan parhaassa asemassa olevaan vakuudettomaan vastuuseen sovelletaan 150 prosentin riskipainoa.”;

h)

korvataan 87 kohta seuraavasti:

”87.

Sovellettaessa 80 artiklaa g on vastuulle, jonka vastuuarvo (E) on täysin suojattu takauksen luonteisella suojalla (GA), annettu riskipaino, jolloin:

 

E on 78 artiklan mukainen vastuuarvo; tässä tapauksessa liitteessä II luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta;

 

g on suojan tarjoajaan kohdistuvien vastuiden riskipaino, kuten 78–83 artiklassa määritetään; ja

 

GA on 84 kohdan mukaisesti laskettu G*:n arvo, jota on mukautettu 4 osassa tarkoitetulla tavalla maturiteettierojen varalta.”;

i)

korvataan 88 kohdassa oleva muuttujan E määritelmä seuraavasti:

”E on 78 artiklan mukainen vastuuarvo. Tässä tapauksessa liitteessä II luetellun taseen ulkopuolisen erän vastuuarvon on oltava 100 prosenttia sen arvosta 78 artiklan 1 kohdassa mainitun vastuuarvon sijasta;”;

j)

korvataan 90, 91 ja 92 kohta seuraavasti:

”90.

Vastuuarvon (E) suojatun osan (joka perustuu luottosuojan (GA) korjattuun arvoon) PD-luku voi liitteessä VII olevaa 2 osaa sovellettaessa olla suojan tarjoajan PD tai velallisen ja suojan tarjoajan PD-lukujen välissä oleva luku, jos täydelle korvattavuudelle ei katsota olevan perusteita. Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien vastuiden ja paremmassa etuoikeusasemassa olevan takauksen luonteisen luottosuojan osalta liitteessä VII olevaa 2 osaa sovellettaessa LGD-lukuna voidaan pitää ylimmän etuoikeusluokan saamisten LGD-lukua.

91.

Vastuuarvon (E) suojaamattoman osan PD on velallisen PD ja LGD on suojattavan vastuun LGD.

92.

GA on 84 kohdan mukaisesti laskettu G*:n arvo, jota on mukautettu 4 osassa tarkoitetulla tavalla maturiteettierojen varalta. E on liitteessä VII olevan 3 osan mukainen vastuuarvo. Tässä tarkoituksessa liitteessä VIII olevan 3 osan 9, 10 ja 11 kohdassa lueteltujen erien vastuuarvo on laskettava käyttäen 100 prosentin luottovasta-arvokerrointa tai prosenttimäärää kyseisissä kohdissa mainittujen luottovasta-arvokertoimien tai prosenttimäärien sijasta.”

9)

Muutetaan liitteessä IX oleva 2 osa seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”1.

Perinteisen arvopaperistamisen alulle paneva luottolaitos voi jättää arvopaperistetut vastuut huomiotta laskettaessa riskipainotettujen saamisten ja odotettujen tappioiden yhteismäärää, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

a)

arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvä merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi kolmansille osapuolille;

b)

alullepaneva luottolaitos soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa kaikkiin kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämiin arvopaperistettuihin omaisuuseriin tai vähentää nämä arvopaperistetut omaisuuserät omista varoista 57 artiklan r alakohdan mukaisesti.”;

ii)

lisätään johdantokappaleen jälkeen 1 a–1 d kohta seuraavasti:

”1 a.

Jollei toimivaltainen viranomainen päätä yksittäisessä tapauksessa, että riskipainotettujen saamisten yhteismäärän mahdollista vähentämistä, jonka alullepaneva luottolaitos saavuttaisi tällä arvopaperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille, merkittävä luottoriski on katsottava siirretyksi seuraavissa tapauksissa:

a)

alullepanevan luottolaitoksen kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämien välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei ole suurempi kuin 50 prosenttia kyseisen arvopaperistamisen kaikista välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä;

b)

jos kyseiseen arvopaperistamiseen ei liity välivaiheen arvopaperistettuja omaisuuseriä ja alullepanija voi osoittaa, että sellaisten arvopaperistettujen omaisuuserien vastuuarvo, jotka vähennetään omista varoista tai joihin sovelletaan 1 250 prosentin riskipainoa, ylittää arvopaperistetuista vastuista aiheutuvien odotettujen tappioiden perustellun arvion selvästi, alullepaneva luottolaitos pitää hallussaan enintään 20 prosenttia sellaisten arvopaperistettujen omaisuuserien vastuuarvosta, jotka vähennetään omista varoista tai joihin sovelletaan 1 250 prosentin riskipainoa.

1 b.

Sovellettaessa 1 a kohtaa välivaiheen arvopaperistetuilla omaisuuserillä tarkoitetaan arvopaperistettuja omaisuuseriä, joihin sovelletaan alle 1 250 prosentin riskipainoa ja jotka ovat kyseisessä arvopaperistamisessa etuoikeusasemaltaan huonompia kuin ylimmässä etuoikeusluokassa oleva omaisuuserä ja etuoikeusasemaltaan huonompia kuin mikä tahansa muu arvopaperistettu omaisuuserä kyseisessä arvopaperistamisessa, jolle

a)

4 osan 6–36 kohdan soveltamisalaan kuuluvan arvopaperistetun omaisuuserän tapauksessa annetaan luottoluokaksi 1, tai

b)

4 osan 37–76 kohdan soveltamisalaan kuuluvan arvopaperistetun omaisuuserän tapauksessa annetaan 3 osan mukaisesti luottoluokaksi 1 tai 2.

1 c.

Vaihtoehtona 1 a ja 1 b kohdassa esitetyille tapauksille merkittävä luottoriski voidaan katsoa siirretyksi, jos toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että luottolaitoksella on käytettävissä menettelytapoja ja menetelmiä, joilla varmistetaan, että pääomavaatimusten mahdollinen aleneminen, jonka alullepanija saavuttaa arvopaperistamisella, voidaan perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla vakuuttuneita asiasta ainoastaan, jos alullepaneva luottolaitos voi osoittaa, että kyseinen luottoriskin siirto kolmansille osapuolille hyväksytään myös osana luottolaitoksen sisäistä riskienhallintaa ja pääoman sisäistä kohdentamista.

1 d.

Edellä olevien 1–1 c kohdan lisäksi kaikkien seuraavien ehtojen on täytyttävä:”;

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”2.

Synteettisen arvopaperistamisen alulle paneva luottolaitos voi laskea riskipainotettujen saamisten yhteismäärän ja tarpeen mukaan odotettujen tappioiden yhteismäärän arvopaperistetuille vastuille 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

a)

merkittävä luottoriski katsotaan siirretyksi kolmansille osapuolille joko vastikkeellisen luottosuojan tai takauksen luonteisen luottosuojan muodossa;

b)

alullepaneva luottolaitos soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa kaikkiin kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämiin arvopaperistettuihin omaisuuseriin tai vähentää nämä arvopaperistetut omaisuuserät omista varoista 57 artiklan r alakohdan mukaisesti.”;

ii)

lisätään johdantokappaleen jälkeen 2 a–2 d kohta seuraavasti:

”2 a.

Jollei toimivaltainen viranomainen päätä tapauskohtaisesti, että riskipainotettujen saamisten yhteismäärän mahdollista vähentämistä, jonka luottolaitos saavuttaisi tällä arvopaperistamisella, ei voida perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille, merkittävä luottoriski on katsottava siirretyksi, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

a)

alullepanevan luottolaitoksen kyseisessä arvopaperistamisessa hallussaan pitämien välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärä ei ole suurempi kuin 50 prosenttia kyseisen arvopaperistamisen kaikista välivaiheen arvopaperistettujen omaisuuserien riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä;

b)

jos kyseiseen arvopaperistamiseen ei liity välivaiheen arvopaperistettuja omaisuuseriä ja alullepanija voi osoittaa, että arvopaperistettujen omaisuuserien vastuuarvo, jotka vähennetään omista varoista tai joihin sovelletaan 1 250 prosentin riskipainoa, ylittää arvopaperistetuista vastuista aiheutuvien odotettujen tappioiden perustellun arvion selvästi, alullepaneva luottolaitos pitää hallussaan enintään 20 prosenttia sellaisten arvopaperistettujen omaisuuserien vastuuarvosta, jotka vähennetään omista varoista tai joihin sovelletaan 1 250 prosentin riskipainoa.

2 b.

Sovellettaessa 2 a kohtaa välivaiheen arvopaperistetuilla omaisuuserillä tarkoitetaan arvopaperistettuja omaisuuseriä, joihin sovelletaan alle 1 250 prosentin riskipainoa ja jotka ovat kyseisessä arvopaperistamisessa etuoikeusasemaltaan huonompia kuin ylimmässä etuoikeusluokassa oleva omaisuuserä ja etuoikeusasemaltaan huonompia kuin mitkä tahansa muut arvopaperistetut omaisuuserät kyseisessä arvopaperistamisessa, jolle

a)

4 osan 6–36 kohdan soveltamisalaan kuuluvan arvopaperistetun omaisuuserän tapauksessa annetaan luottoluokaksi 1, tai

b)

4 osan 37–76 kohdan soveltamisalaan kuuluvan arvopaperistetun omaisuuserän tapauksessa annetaan 3 osan mukaisesti luottoluokaksi 1 tai 2.

2 c.

Vaihtoehtona 2 a ja 2 b kohdassa esitetyille tapauksille merkittävä luottoriski voidaan katsoa siirretyksi, jos toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että luottolaitoksella on käytettävissä menettelytapoja ja menetelmiä, joilla varmistetaan, että pääomavaatimusten mahdollinen aleneminen, jonka alullepanija saavuttaa arvopaperistamisella, voidaan perustella luottoriskin yhdenmukaisella siirrolla kolmansille osapuolille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla vakuuttuneita asiasta ainoastaan, jos alullepaneva luottolaitos voi osoittaa, että kyseinen luottoriskin siirto kolmansille osapuolille hyväksytään myös osana luottolaitoksen sisäistä riskienhallintaa ja pääoman sisäistä kohdentamista.

2 d.

Siirron lisäksi täytettävä seuraavat ehdot:”.

10)

Muutetaan liitteessä IX oleva 4 osa seuraavasti:

a)

korvataan 13 kohdassa johdantokappale seuraavasti:

”Kun seuraavat ehdot täyttyvät, vastuuarvoa määritettäessä voidaan soveltaa 50 prosentin luottovasta-arvokerrointa likviditeettisopimuksen nimellismäärään.”;

b)

poistetaan 2.4.2 otsikkokohta ja 14 kohta;

c)

poistetaan 48 kohta;

d)

poistetaan 3.5.1 otsikkokohta ja 56 kohta.

11)

Korvataan liitteessä X olevan 2 osan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Operatiivisten riskien pääomavaatimus on laskettava taulukossa 2 tarkoitettujen liiketoiminta-alueiden vuotuisten yhteismäärien kolmen vuoden keskiarvona. Tiettynä vuonna minkä tahansa liiketoiminta-alueen negatiivisilla pääomavaatimuksilla (jotka johtuvat negatiivisesta bruttotulosta) voidaan kuitata rajoituksetta toisten liiketoiminta-alueiden positiivisia pääomavaatimuksia. Jos taas koostetut pääomavaatimukset ovat tiettynä vuonna negatiiviset kaikilla liiketoiminta-alueilla, kyseisen vuoden osoittajana käytetään nollaa.”

12)

Muutetaan liitteessä X oleva 3 osa seuraavasti:

a)

korvataan 14 kohta seuraavasti:

”14.

Luottolaitosten on pystyttävä kohdistamaan aiempia ajanjaksoja koskevat sisäiset tappiotietonsa 2 osassa määritettyihin liiketoiminta-alueisiin ja 5 osassa määritettyihin tappiotyyppeihin; niiden on annettava pyynnöstä kyseiset tiedot toimivaltaisille viranomaisille. Tappiot, jotka vaikuttavat koko laitoksen toimintaan voidaan kohdentaa ylimääräisiin liiketoiminta-alueen ’yhtiöeriin’ poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Tappiot on kohdistettava liiketoiminta-alueisiin ja tappiotyyppeihin objektiivisin perustein ja tästä on laadittava asiakirjat. Operatiivisten riskien aiheuttamat tappiot, jotka liittyvät luottoriskeihin ja jotka on aiemmin sisällytetty sisäisiin luottoriskin tietokantoihin, on kirjattava operatiivisen riskin tietokantoihin ja nimettävä erikseen. Näihin tappioihin ei saa soveltaa operatiivisen riskin mukaista pääomavaatimusta, jos niitä käsitellään luottoriskeinä laskettaessa vähimmäispääomavaatimuksia. Operatiivisten riskien aiheuttamat tappiot, jotka liittyvät markkinariskeihin, on sisällytettävä operatiivisen riskin pääomavaatimuksiin.”;

b)

korvataan 29 kohta seuraavasti:

”29.

Vakuutuksiin ja muihin riskinsiirtomekanismeihin perustuva pääomavaatimusten lieventäminen ei saa ylittää 20:tä prosenttia operatiivisten riskien pääomavaatimuksesta ennen riskien vähentämismenetelmien huomioon ottamista.”

13)

Lisätään liitteessä XII olevan 2 osan 10 kohtaan d ja e alakohta seuraavasti:

”d)

raportointikaudelta päivittäisten todennäköisten tappiolukujen korkein ja alhaisin arvo sekä keskiarvo sekä todennäköinen tappioluku raportointikauden päättyessä;

e)

vertailu, jossa verrataan päivittäisten todennäköisten tappiolukujen päivän loppuarvoja kaupankäyntisalkun arvossa seuraavan kaupankäyntipäivän loppuun mennessä tapahtuneisiin yhden päivän muutoksiin sekä raportointikauden aikana tapahtuneita mahdollisia merkittämiä poikkeamia koskeva analyysi.”

14)

Korvataan liitteessä XII olevan 3 osan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Luottolaitosten, jotka soveltavat 105 artiklan mukaista menetelmää laskettaessa operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimusta, on annettava tiedot vakuutusten ja muiden riskinsiirtomekanismien käytöstä riskien vähentämiseksi.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2010. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 31 päivästä joulukuuta 2010.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 28.”;