3.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 231/8


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/78/EY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,

kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen seisontatuesta 14 päivänä kesäkuuta 1993 annettua neuvoston direktiiviä 93/31/ETY (3) on muutettu huomattavilta osin (4). Mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Direktiivi 93/31/ETY on yksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/61/ETY, joka on korvattu kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/24/EY (5), säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä ja siinä vahvistetaan kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset niiden seisontatuen osalta. Nämä tekniset vaatimukset koskevat jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä, jotta direktiivissä 2002/24/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voitaisiin soveltaa kaikkiin ajoneuvotyyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2002/24/EY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on osan EY-tyyppihyväksynnän antaminen kaksipyöräisen moottoriajoneuvotyypin seisontatuelle, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten johdosta saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(4)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä II olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkien direktiivin 2002/24/EY 1 artiklassa tarkoitettujen kaksipyöräisten moottoriajoneuvotyyppien seisontatukeen.

2 artikla

Kaksipyöräisen moottoriajoneuvotyypin seisontatuen osalta osan EY-tyyppihyväksynnän antamismenettely ja näiden ajoneuvojen vapaan liikkumisen edellytykset vahvistetaan direktiivin 2002/24/EY II ja III luvussa.

3 artikla

Tarvittavat muutokset liitteen I vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen hyväksytään direktiivin 2002/24/EY 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa seisontatukeen liittyvistä syistä

evätä kaksipyöräiseltä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää, eivätkä

kieltää kaksipyöräisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos näiden ajoneuvojen seisontatuki on tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

2.   Jäsenvaltioiden on evättävä EY-tyyppihyväksyntä uusilta kaksipyöräisiltä ajoneuvotyypeiltä seisontatukeen liittyvistä syistä, jos tämän direktiivin vaatimukset eivät täyty.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista keskeisistä kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Kumotaan direktiivi 93/31/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainitulla direktiivillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa mainittuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL C 234, 30.9.2003, s. 20.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. syyskuuta 2007 (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 66), ja neuvoston päätös, tehty 7. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 188, 29.7.1993, s. 19.

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  EUVL L 124, 9.5.2002, s. 1.


LIITE I

1.   MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.1

’seisontatuella’ ajoneuvoon tukevasti kiinnitettyä laitetta, jonka avulla ajoneuvo voidaan pitää pystysuorassa (tai lähes pystysuorassa) pysäköintiasennossa kuljettajan jätettyä sen paikalleen;

1.2

’sivuseisontatuella’ seisontatukea, joka auki vedettynä tai käännettynä tukee ajoneuvoa ainoastaan yhdeltä puolelta jättäen molemmat pyörät kosketuksiin alustan kanssa;

1.3

’keskiseisontatuella’ seisontatukea, joka auki vedettynä tukee ajoneuvoa antaen yhden tai useamman kosketusalueen ajoneuvon ja alustan välille jommallakummalla puolella ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa;

1.4

’poikittaiskallistuksella (pok)’ prosentteina ilmaistua todellisen alustan kaltevuutta ajoneuvon pituussuuntaisen keskiviivan ja alustan leikkauspisteen ollessa kohtisuorassa suurimman kaltevuuden linjaan (kuva 1);

1.5

’pitkittäiskallistuksella (pik)’ prosentteina ilmaistua todellisen alustan kaltevuutta, ajoneuvon pituussuuntaisen keskiviivan ollessa yhdensuuntainen suurimman kaltevuuden kanssa (kuva 2);

1.6

’ajoneuvon pituussuuntaisella keskiviivalla’ ajoneuvon takapyörän pitkittäistä symmetriatason viivaa.

2.   YLEISET VAATIMUKSET

2.1

Kaikki kaksipyöräiset ajoneuvot on varustettava vähintään yhdellä seisontatuella sen pysähdyksen (esimerkiksi pysäköinnin) aikaisen vakauden varmistamiseksi ilman, että henkilö tai ulkoiset välineet pitävät ajoneuvoa liikkumattomana. Paripyörällisiä ajoneuvoja ei saa varustaa seisontatuella, vaan niiden on pysäköintiasennossa ollessaan vastattava 6.2.2 kohdan vaatimuksia (seisontajarru kytkettynä).

2.2

Seisontatukena on oltava joko sivu- tai keskiseisontatuki tai molemmat.

2.3

Jos seisontatuki on nivelöity ajoneuvon alaosaan tai sen alle, seisontatuen ulokkeen tai ulokkeiden on käännyttävä ajoneuvon takaosaan päin, kun tuki asetetaan suljettuun asentoon tai toiminta-asentoon.

3.   ERITYISET VAATIMUKSET

3.1   Sivuseisontatuki

3.1.1   Sivuseisontatuen on

3.1.1.1

pystyttävä tukemaan ajoneuvoa siten, että se varmistaa ajoneuvon sivuittaisen vakauden sekä vaakasuoralla alustalla että mäessä siten, että se ei kallistu liian helposti eteenpäin (ja siten keiku sivuseisontatuen muodostaman tukipisteen varassa) tai liiku liian helposti pystyasentoon ja sen yli (ja siten keiku sivuseisontatuen vastakkaisella puolella);

3.1.1.2

pystyttävä tukemaan ajoneuvoa niin, että se voidaan asettaa vakaasti 6.2.2 kohdan mukaiseen mäkeen;

3.1.1.3

pystyttävä kääntymään itsetoimivasti taaksepäin suljettuun asentoon tai toiminta-asentoon

3.1.1.3.1

ajoneuvon palatessa tavanomaiseen (pystysuoraan) ajoasentoon

tai

3.1.1.3.2

ajoneuvon liikkuessa eteenpäin kuljettajan tarkoituksellisen toiminnan vuoksi;

3.1.1.4

sen estämättä, mitä 3.1.1.3 kohdassa määrätään, oltava siten suunniteltu ja rakennettu, että se ei sulkeudu itsetoimivasti kallistuskulman muuttuessa odottamattomasti (esimerkiksi sivullisen työntäessä kevyesti ajoneuvoa tai ohikulkevan ajoneuvon synnyttämän ilmavirran vuoksi);

3.1.1.4.1

tuen ollessa aukivedetyssä asennossa tai pysäköintiasennossa;

3.1.1.4.2

kallistettaessa ajoneuvoa seisontatuen uloimmaisen osan tuomiseksi kosketuksiin maan kanssa

ja

3.1.1.4.3

ajoneuvon ollessa jätettynä pysäköintiasentoon ilman valvontaa.

3.1.2   Edellä 3.1.1.3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta, jos ajoneuvo on suunniteltu siten, että moottori ei voi saada sitä liikkeelle sivuseisontatuen ollessa aukivedetyssä asennossa.

3.2   Keskiseisontatuki

3.2.1   Keskiseisontatuen on:

3.2.1.1

pystyttävä tukemaan ajoneuvoa joko yhden tai molempien pyörien ollessa kosketuksissa alustaan siten, että ajoneuvon vakaus varmistetaan:

3.2.1.1.1

vaakasuoralla alustalla;

3.2.1.1.2

kallistetussa asennossa;

3.2.1.1.3

jäljempänä 6.2.2 kohdan mukaisessa mäessä;

3.2.1.2

pystyttävä kääntymään itsetoimivasti taaksepäin suljettuun asentoon tai toiminta-asentoon

3.2.1.2.1

ajoneuvon liikkuessa eteenpäin siten, että seisontatuki irtoaa alustasta.

3.2.2   Edellä 3.2.1.2 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta, jos ajoneuvo on suunniteltu siten, että moottori ei voi saada sitä liikkeelle keskiseisontatuen ollessa aukivedetyssä asennossa.

4.   MUUT VAATIMUKSET

4.1

Ajoneuvot voidaan myös varustaa valoilmaisimella, jonka ajoasennossa istuva kuljettaja selvästi havaitsee ja joka syttyy silloin, kun sytytysvirta kytketään, ja pysyy valaistuna siihen saakka, kunnes seisontatuki on suljetussa asennossa tai toiminta-asennossa.

4.2

Kaikissa seisontatuissa on oltava pidättävä järjestelmä, joka pitää tuen suljetussa asennossa tai toiminta-asennossa. Tämä järjestelmä voi koostua joko:

kahdesta erillisestä laitteesta, kuten kahdesta erillisestä jousesta tai yhdestä jousesta ja yhdestä pidättävästä laitteesta kuten jousipidikkeestä

tai

yhdestä laitteesta, jonka on voitava toimia menemättä epäkuntoon ainakin:

10 000 tavanomaista käyttöjaksoa, jos ajoneuvo on varustettu kahdella seisontatuella

tai

15 000 tavanomaista käyttöjaksoa, jos ajoneuvo on varustettu yhdellä seisontatuella.

5.   VAKAUSTESTIT

5.1   Jotta voitaisiin määritellä kyky ajoneuvon pitämiseksi 3 ja 4 kohdassa määritellyssä vakaassa tilassa, on suoritettava seuraavat testit.

5.2   Ajoneuvon kunto

5.2.1

Ajoneuvo on jätettävä testeihin ajokuntoisessa massassaan.

5.2.2

Renkaiden on oltava puhallettuna valmistajan tähän kuntoon suosittelemaan paineeseen.

5.2.3

Vaihteen on oltava vapaalla tai automaattivaihteiston osalta pysäköintiasennossa, silloin kun sellainen on.

5.2.4

Jos ajoneuvo on varustettu seisontajarrulla, on sen oltava kytkettynä.

5.2.5

Ohjauksen on oltava lukitusasennossa. Jos ohjaus voidaan lukita kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle, testit on suoritettava molemmissa asennoissa.

5.3   Testauspaikka

5.3.1

Jäljempänä 6.1 kohdassa tarkoitetuissa testeissä voidaan käyttää tasaista, vaakasuoraa alustaa, jonka pinta on kova, kuiva ja puhdas.

5.4   Testauslaitteet

5.4.1

Jäljempänä 6.2 kohdassa tarkoitetuissa testeissä on käytettävä pysäköintilavaa.

5.4.2

Pysäköintilavassa on oltava jäykkä, tasainen ja suorakulmion muotoinen pinta, joka pystyy kannattamaan ajoneuvoa ilman havaittavaa taipumista.

5.4.3

Pysäköintilavan pinnan on oltava tarpeeksi liukumista estävä ajoneuvon liukumisen estämiseksi alustalla kallistus- tai mäkitesteissä.

5.4.4

Pysäköintilavan on oltava rakennettu siten, että sillä voidaan tehdä ainakin 6.2.2 kohdassa tarkoitettu poikittaiskallistus (pok) ja pitkittäiskallistus (pik).

6.   TESTAUSMENETTELYT

6.1   Vakaus vaakasuoralla alustalla (3.1.1.4 kohtaa koskeva testi)

6.1.1

Ajoneuvon ollessa testauspaikalla sivuseisontatuki asetetaan aukivedettyyn asentoon tai pysäköintiasentoon ja ajoneuvo lasketaan sivuseisontatuen varaan.

6.1.2

Ajoneuvoa siirretään siten, että ajoneuvon pituussuuntaisen keskiviivan ja alustan välistä kulmaa lisätään kolmella asteella (siirtämällä ajoneuvoa kohti pystyasentoa).

6.1.3

Sivuseisontatuki ei saa liikkeen johdosta palata itsetoimivasti suljettuun asentoon tai toiminta-asentoon.

6.2   Vakaus kallistetulla pinnalla (3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 ja 3.2.1.1.3 kohtaa koskevat testit)

6.2.1

Ajoneuvo asetetaan pysäköintilavalle siten, että sivuseisontatuki ja erikseen keskiseisontatuki on aukivedetyssä asennossa tai pysäköintiasennossa ja ajoneuvo lasketaan seisontatuen varaan.

6.2.2

Pysäköintilava siirretään asentoon, jossa sen poikittaiskallistus (pok) on pienin, ja sen jälkeen erillisessä testissä asentoon, jossa sen pitkittäiskallistus (pik) on pienin, alla olevan taulukon mukaisesti:

Kallistus

Sivuseisontatuki

Keskiseisontatuki

Mopo

Moottoripyörä

Mopo

Moottoripyörä

Pok (vasemmalle ja oikealle)

5 %

6 %

6 %

8 %

Pik alamäessä

5 %

6 %

6 %

8 %

Pik ylämäessä

6 %

8 %

12 %

14 %

Ks. kuvat 1a, 1b ja 2.

6.2.3

Jos ajoneuvo, joka on asetettu kallistetulle pysäköintilavalle, on keskiseisontatuen ja ainoastaan yhden pyörän varassa ja se voidaan pitää tässä asennossa keskiseisontatuella ja joko etu- tai takapyörän koskettaessa alustaa, edellä esitetyt testit on suoritettava ainoastaan silloin, jos ajoneuvo on keskiseisontatuen ja takapyörän varassa, jos muut tässä kohdassa määrätyt vaatimukset täyttyvät.

6.2.4

Ajoneuvon on pysyttävä vakaana pysäköintilavaa kallistettaessa jokaisen määrätyn kaltevuuden mukaisesti ja edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttyessä asianmukaisesti.

6.2.5

Tämän menettelyn sijasta pysäköintilava voidaan asettaa määrättyihin kaltevuuksiin ennen ajoneuvon sijoittamista paikoilleen.

Kuva 1a

Poikittaiskallistus

Image

Kuva 1b

Poikittaiskallistus

Image

Kuva 2

Pitkittäiskallistus ylämäessä

Image

Pitkittäiskallistus alamäessä

Image

Lisäys 1

Ilmoituslomake kaksipyöräisen moottoriajoneuvotyypin seisontatuesta

(Liitetään osan EY-tyyppihyväksyntähakemukseen, jos se esitetään erillään ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntähakemuksesta.)

Järjestysnumero (hakijan antama): …

Kaksipyöräisen moottoriajoneuvotyypin seisontatukea koskevassa osan EY-tyyppihyväksyntähakemuksessa on eriteltävä tiedot, jotka esitetään direktiivin 2002/24/EY liitteen II seuraavissa kohdissa:

1 osan A jakso, seuraavat kohdat:

0.1

0.2

0.4–0.6

2.1

2.1.1

1 osan B jakso, seuraava kohta:

1.3.1

Lisäys 2

Image


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutos

(5 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 93/31/ETY

(EYVL L 188, 29.7.1993, s. 19).

Komission direktiivi 2000/72/EY

(EYVL L 300, 29.11.2000, s. 18).

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(5 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

93/31/ETY

14 päivä joulukuuta 1994

14 päivä kesäkuuta 1995 (1)

2000/72/EY

31 päivä joulukuuta 2001

1 päivä tammikuuta 2002 (2)


(1)  Direktiivin 93/31/ETY 4 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti:

”Jäsenvaltiot eivät ensimmäisessä alakohdassa mainitusta päivämäärästä alkaen saa kieltää seisontatukiin liittyvistä syistä tämän direktiivin mukaisten ajoneuvojen ensimmäistä kertaa liikkeelle laskemista.”

Mainittu päivämäärä on 14 päivä joulukuuta 1994; katso direktiivin 93/31/ETY 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta.

(2)  Direktiivin 2000/72/EY 2 artiklan mukaisesti:

”1.   Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2002 seisontatukeen liittyvistä syistä

evätä kaksipyöräiseltä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää, eivätkä

kieltää kaksipyöräisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos seisontatuki on direktiivin 93/31/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

2.   Jäsenvaltioiden on 1 päivästä heinäkuuta 2002 evättävä EY-tyyppihyväksyntä uusilta kaksipyöräisiltä ajoneuvotyypeiltä seisontatukeen liittyvistä syistä, jos direktiivin 93/31/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.”


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 93/31/ETY

Direktiivi 2000/72/EY

Tämä direktiivi

1, 2 ja 3 artikla

 

1, 2 ja 3 artikla

4 artiklan 1 kohta

 

 

2 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

 

2 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

 

4 artiklan 3 kohta

 

5 artikla

 

6 artikla

5 artikla

 

7 artikla

Liite

 

Liite I

Lisäys 1

 

Lisäys 1

Lisäys 2

 

Lisäys 2

 

Liite II

 

Liite III