1.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/18


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/76/EY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasosta

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä maaliskuuta 1977 annettua neuvoston direktiiviä 77/311/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Tämän takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Direktiivi 77/311/ETY on eräs pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, joka on korvattu maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY (5), säädettyyn EY-tyyppi-hyväksyntäjärjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja direktiivissä vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset kuljettajalle kantautuvan äänen tason osalta. Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- tai metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä IV olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tässä direktiivissä ’traktorilla’ (maatalous- ja metsätraktorilla) tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia, jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima, ja joka on suunniteltu erityisesti hinaamaan, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään tiettyjä työvälineitä, koneita tai perävaunuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi maataloudessa tai metsänhoidossa. Se voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan 1 kohdassa määriteltyihin traktoreihin, joissa on ilmarenkaat ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on 6–40 km/h.

2 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa evätä traktorityypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää kuljettajan havaitsemaan äänitasoon liittyvistä syistä, jos tämä taso ei ole seuraavia raja-arvoja korkeampi:

90 dB (A) liitteen I mukaisesti,

tai

86 dB (A) liitteen II mukaisesti.

2.   Sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, ja tämän direktiivin kohteeseen liittyvin perustein:

jäsenvaltiot eivät saa antaa EY-tyyppihyväksyntää,

jäsenvaltiot saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää.

3.   Sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, ja tämän direktiivin kohteeseen liittyvin perustein:

jäsenvaltioiden on katsottava, että direktiivin 2003/37/EY mukaisesti uusien ajoneuvojen mukana seuraavat vaatimustenmukaisuustodistukset eivät ole voimassa mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten,

jäsenvaltiot saavat kieltää uusien ajoneuvojen rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton.

4.   Jäsenvaltiot eivät saa evätä traktorilta rekisteröintiä eivätkä kieltää traktorin myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä kuljettajan havaitsemaan äänitasoon liittyvistä syistä, jos tämä taso ei ole seuraavia raja-arvoja korkeampi:

90 dB (A) liitteen I mukaisesti,

tai

86 dB (A) liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tässä direktiivissä ’ohjaamolla’ tarkoitetaan jäykistä osista rakennettua joko läpinäkyvää tai läpinäkymätöntä rakennelmaa, joka sulkee kuljettajan sisäänsä ja eristää hänet ulkomaailmasta, ja joka voidaan pitää pysyvästi suljettuna käytön aikana.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei myyntiesitteissä eikä mainoksissa ole mitään, mikä viittaisi siihen, että traktoreissa olisi sellaisia kuljettajan havaitsemaan äänitasoon liittyviä ominaisuuksia, mitä niissä ei tosiasiassa ole.

5 artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden I, II ja III säännösten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen hyväksytään direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Kumotaan direktiivi 77/311/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä IV olevassa A osassa mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä IV olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL C 120, 16.5.2008, s. 15.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. helmikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 25. kesäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 105, 28.4.1977, s. 1.

(4)  Katso liitteessä IV oleva A osa.

(5)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.


LIITE I

LAITTEET, OLOSUHTEET JA MITTAUSMENETELMÄ

1.   MITTAYKSIKKÖ JA MITTAUSLAITTEET

1.1   Mittayksikkö

Äänitaso LA mitataan desibeleinä (dB)A-painotuksella ja ilmaistaan dB(A)-arvona.

1.2   Mittauslaitteet

Kuljettajan havaitsema äänitaso mitataan kansainvälisen sähköteknillisen komission julkaisun N:o 179/1965 ensimmäisessä painoksessa esitetyllä äänitasomittarilla.

Jos saadaan vaihtelevia lukemia, on otettava suurimpien arvojen keskiarvo.

2.   MITTAUSOLOSUHTEET

Mittaukset suoritetaan seuraavissa olosuhteissa:

2.1

traktorin on oltava kuormaamaton, eli ilman lisävarusteita, mutta siinä on oltava jäähdytysnestettä, voiteluainetta, täysi tankillinen polttoainetta, työkalut ja kuljettaja. Kuljettajalla ei saa olla yllään epätavallisen paksuja vaatteita, huivia tai hattua. Traktorissa ei saa olla esineitä, jotka todennäköisesti vääristäisivät äänitasoa;

2.2

renkaat on täytettävä traktorin valmistajan suosittelemaan paineeseen saakka, moottorin, vaihteiston ja vetoakseleiden on oltava tavanomaisessa käyntilämpötilassa ja jäähdyttimen kaihtimet, jos asennettu, on pidettävä auki mittausten aikana;

2.3

lisälaite, jonka käyttövoimana toimii moottori tai jolla on oma virranlähde, kuten esimerkiksi tuulilasin pyyhkimet, lämminilmapuhallin tai voimanottolaite, ei saa olla toiminnassa mittauksia suoritettaessa, jos se mahdollisesti vaikuttaa äänitasoon; osien, jotka tavallisesti toimivat samanaikaisesti moottorin kanssa, kuten esimerkiksi moottorin jäähdytystuuletin, on oltava toiminnassa mittauksia suoritettaessa;

2.4

testiradan on sijaittava avoimella ja riittävän hiljaisella paikalla; se voi olla muodoltaan esimerkiksi säteeltään 50 metrin suuruinen avoin rata, jossa on säteeltään 20 metrin suuruinen, käytännöllisesti katsoen tasainen keskiosa, tai tasainen osa, jossa on yhtenäinen rata, jonka pinta on mahdollisimman tasainen ja jossa on mahdollisimman vähän uria. Radan on oltava mahdollisimman puhdas ja kuiva (sillä ei saa olla esim. soraa, lehtiä, lunta jne.). Kaltevat pinnat ja epätasaisuudet hyväksytään vain jos niiden aiheuttamat äänitason vaihtelut ovat mittauslaitteiden mittapoikkeamien rajoissa;

2.5

radan pinnan on oltava sellainen, ettei se aiheuta liiallista renkaista johtuvaa ääntä;

2.6

sään on oltava kaunis, kuiva ja vähätuulinen tai tuuleton.

Kuljettajan havaitseman tuulen tai muiden äänilähteiden aiheuttaman ympäristön äänitason on oltava vähintään 10 dB(A) vähemmän kuin traktorin äänitaso;

2.7

jos mittauksissa käytetään jotakin ajoneuvoa, sitä on hinattava tai ajettava riittävän kaukana traktorista häiriöiden välttämiseksi. Mittausten aikana ei saa olla mittauksia häiritseviä esineitä tai heijastavia pintoja 20 m:n matkalla testiradan kummallakaan puolella eikä alle 20 m:n päässä traktorin etu- tai takaosasta. Tämä edellytys voidaan katsoa täytetyksi, jos näistä aiheutuneet äänitason vaihtelut ovat mittapoikkeamien rajoissa; jos näin ei ole, mittaukset on lopetettava siksi aikaa, kun häiriö kestää;

2.8

kaikki tiettyyn sarjaan kuuluvat mittaukset on suoritettava samalla radalla.

3.   MITTAUSMENETELMÄ

3.1

Mikrofonin on sijaittava 250 mm:n päässä istuimen keskitasosta sillä puolella, jossa havaitaan korkeampi äänitaso.

Mikrofonin äänikalvon on osoitettava eteenpäin ja mikrofonin keskiosan on oltava 790 mm liitteessä III kuvatun istuimen vertailupisteen yläpuolella ja 150 mm siitä eteenpäin. Mikrofonin liiallista tärinää on vältettävä.

3.2

Suurin äänitaso dB(A) määritetään seuraavasti:

3.2.1

kaikkien sellaisissa traktoreissa, joissa on umpinainen sarjavalmisteinen ohjaamon runkorakenne, olevien aukkojen (esim. ovet, ikkunat) on oltava kiinni mittausten alkusarjan aikana;

3.2.1.1

ne on pidettävä auki toisen mittaussarjan aikana, jos ne eivät avoimina vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta laskettavat tai nostettavat tuulilasit on pidettävä suljettuina;

3.2.2

melu on mitattava käyttämällä äänitasomittarin hidasta vastetta kuormituksella, joka vastaa suurinta melua käytettäessä lähinnä 7,5 km/h nopeuden antavaa vaihdetta.

Säätimen säätövivun on oltava täysin auki. Aloitus tapahtuu ilman kuormitusta ja kuormitusta lisätään, kunnes päästään suurimpaan melutasoon. Kunkin kuormituksen lisäyksen jälkeen melutason on annettava vakaantua ennen mittauksen suorittamista;

3.2.3

melu on mitattava käyttämällä äänitasomittarin hidasta vastetta kuormituksella, joka vastaa suurinta melua muuta kuin 3.2.2 kohdassa tarkoitettua vaihdetta käytettäessä, jolloin kirjattu äänitaso on vähintään 1 dB(A) enemmän kuin 3.2.2 kohdassa tarkoitettua vaihdetta käytettäessä.

Säätimen säätövivun on oltava täysin auki. Aloitus tapahtuu ilman kuormitusta ja kuormitusta lisätään, kunnes päästään suurimpaan melutasoon. Kunkin kuormituksen lisäyksen jälkeen melutason on annettava vakaantua ennen mittauksen suorittamista;

3.2.4

melu on mitattava kuormaamattoman traktorin liikkuessa suurimmalla rakenteen mukaisella nopeudella.

3.3

Testausselosteessa on esitettävä seuraavissa olosuhteissa suoritetut äänitason mittaukset:

3.3.1

7,5 km/h nopeuden antavaa vaihdetta käyttämällä;

3.3.2

mitä tahansa vaihdetta käyttämällä, jos 3.2.3 kohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät;

3.3.3

suurimmalla rakenteen mukaisella nopeudella.

4.   ARVIOINTIPERUSTEET

Edellä 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ja 3.2.4 kohdassa esitetyt mittaukset eivät saa ylittää 2 artiklassa vahvistettuja arvoja.


LIITE II

LAITTEET, OLOSUHTEET JA MITTAUSMENETELMÄ

1.   MITTAYKSIKKÖ JA MITTAUSLAITTEET

1.1   Mittayksikkö

Äänitaso LA mitataan desibeleinä (dB)A-painotuksella ja ilmaistaan dB(A)-arvona.

1.2   Mittauslaitteet

Kuljettajan havaitsema äänitaso mitataan kansainvälisen sähköteknillisen komission julkaisun N:o 179/1965 ensimmäisessä painoksessa esitetyllä äänitasomittarilla.

Jos saadaan vaihtelevia lukemia, on otettava suurimpien arvojen keskiarvo.

2.   MITTAUSOLOSUHTEET

Mittaukset suoritetaan seuraavissa olosuhteissa:

2.1

traktorin on oltava kuormaamaton, ilman lisävarusteita, mutta siinä on oltava jäähdytysnestettä, voiteluainetta, täysi tankillinen polttoainetta, työkalut ja kuljettaja. Kuljettajalla ei saa olla yllään epätavallisen paksuja vaatteita, huivia tai hattua. Traktorissa ei saa olla esineitä, jotka todennäköisesti vääristäisivät äänitasoa;

2.2

renkaat on täytettävä traktorin valmistajan suosittelemaan paineeseen saakka, moottorin, vaihteiston ja vetoakseleiden on oltava tavanomaisessa käyntilämpötilassa ja jos moottorissa on tuuletusaukkoja, niiden on oltava täysin auki mittausten aikana;

2.3

lisälaite, jonka käyttövoimana toimii moottori tai jolla on oma virranlähde, kuten esimerkiksi tuulilasin pyyhkimet, lämminilmapuhallin tai voimanottolaite, ei saa olla toiminnassa mittauksia suoritettaessa, jos se mahdollisesti vaikuttaa äänitasoon; osien, jotka tavallisesti toimivat samanaikaisesti moottorin kanssa, kuten esimerkiksi moottorin jäähdytystuuletin, on oltava toiminnassa mittauksia suoritettaessa;

2.4

testiradan on sijaittava avoimella ja riittävän hiljaisella paikalla; se voi olla muodoltaan esimerkiksi säteeltään 50 metrin suuruinen avoin rata, jossa on säteeltään 20 metrin suuruinen, käytännöllisesti katsoen tasainen keskiosa, tai tasainen osa, jossa on yhtenäinen rata, jonka pinta on mahdollisimman tasainen ja jossa on mahdollisimman vähän uria. Radan on oltava mahdollisimman puhdas ja kuiva (sillä ei saa olla esim. soraa, lehtiä, lunta jne.). Kaltevat pinnat ja epätasaisuudet hyväksytään vain jos niiden aiheuttamat äänitason vaihtelut ovat mittauslaitteiden mittapoikkeamien rajoissa;

2.5

radan pinnan on oltava sellainen, ettei se aiheuta liiallista renkaista johtuvaa ääntä;

2.6

sään on oltava kaunis, kuiva ja vähätuulinen tai tuuleton.

Kuljettajan havaitseman tuulen tai muiden äänilähteiden aiheuttaman ympäristön äänitason on oltava vähintään 10 dB(A) vähemmän kuin traktorin äänitaso;

2.7

jos mittauksissa käytetään jotakin ajoneuvoa, sitä on hinattava tai ajettava riittävän kaukana traktorista häiriöiden välttämiseksi. Mittausten aikana ei saa olla mittauksia häiritseviä esineitä tai heijastavia pintoja 20 m:n matkalla testiradan kummallakaan puolella eikä alle 20 m:n päässä traktorin etu- tai takaosasta. Tämä edellytys voidaan katsoa täytetyksi, jos näistä aiheutuneet äänitason vaihtelut ovat mittapoikkeamien rajoissa; jos näin ei ole, mittaukset on lopetettava siksi aikaa, kun häiriö kestää;

2.8

kaikki tiettyyn sarjaan kuuluvat mittaukset on suoritettava samalla radalla.

3.   MITTAUSMENETELMÄ

3.1

Mikrofonin on sijaittava 250 mm:n päässä istuimen keskitasosta sillä puolella, jossa havaitaan korkeampi äänitaso.

Mikrofonin äänikalvon on osoitettava eteenpäin ja mikrofonin keskiosan on oltava 790 mm liitteessä III kuvatun istuimen vertailupisteen yläpuolella ja 150 mm siitä eteenpäin. Mikrofonin liiallista tärinää on vältettävä.

3.2

Äänitaso dB(A) määritetään seuraavasti:

3.2.1

traktorin on kuljettava rataosuutta pitkin samalla testinopeudella vähintään kolme kertaa vähintään 10 sekunnin ajan;

3.2.2

kaikkien sellaisissa traktoreissa, joissa on umpinainen sarjavalmisteinen ohjaamon runkorakenne, olevien aukkojen (esim. ovet, ikkunat) on oltava kiinni mittausten alkusarjan aikana;

3.2.2.1

ne on pidettävä auki toisen mittaussarjan aikana, jos ne eivät avoimina vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta laskettavat tai nostettavat tuulilasit on pidettävä suljettuina;

3.2.3

melu on mitattava suurimmalla rpm-nopeudella käyttämällä äänitasomittarin hidasta vastetta, siis lähinnä 7,5 km/h nopeuden antavaa vaihdetta käyttäen. Traktorin on oltava kuormaamaton mittauksia suoritettaessa.

4.   ARVIOINTIPERUSTEET

Edellä 3.2.2 ja 3.2.3 kohdassa esitetyt mittaukset eivät saa ylittää 2 artiklassa vahvistettuja arvoja.


LIITE III

ISTUIMEN VERTAILUPISTEEN MÄÄRITYS

1.   MÄÄRITELMÄ

1.1

Istuimen vertailupiste S on se istuimen pitkittäisellä keskitasolla sijaitseva piste, jossa alemman selkänojan tangentiaalitaso ja vaakataso leikkaavat toisensa. Tämä vaakataso leikkaa istuinkaukalon levyn alemman pinnan 150 mm vertailupisteen edessä.

2.   ISTUIMEN VERTAILUPISTEEN MÄÄRITYS

2.1

Vertailupiste saadaan käyttämällä tämän liitteen lisäyksen kuvissa 1 ja 2 esitettyä laitetta, jonka avulla on mahdollista jäljitellä istuimella olevan ihmisen aiheuttamaa kuormitusta.

2.2

Istuimen on oltava pystysäätöä varten annetun liikkuma-alan keskipisteessä, kun tämä säätö on vaakatason säädöstä riippumaton. Liitteissä I ja II olevassa 3 jaksossa tarkoitetun mikrofonin sijainnin määrittämiseksi istuimen on oltava vaakatason säätöalueen keskipisteessä tai mahdollisimman lähellä sitä.

3.   LAITTEEN KUVAUS

3.1

Edellä 2.1 kohdassa tarkoitettu laite koostuu istuinkaukalon levystä ja kahdesta selkänojan levystä.

3.2

Alempi selkänojan levy liitetään lonkkien A ja lantion B kohdalta, ja liitoksen B korkeutta voidaan säädellä (ks. kuva 2).

4.   LAITTEEN ASENTAMINEN

Laite asennetaan seuraavasti:

4.1

laite asetetaan istuimelle,

4.2

sitä kuormitetaan sitten 550 N voimalla pisteessä, joka sijaitsee 50 mm liitoksen A edessä, ja kahta selkänojan levyä painetaan kevyesti tangentin suuntaisesti selkänojaa vasten;

4.3

jos ei ole mahdollista määrittää selkänojan alaosan tarkkaa tangenttia, alempaa pystysuorassa olevaa selkänojan levyä painetaan kevyesti selkänojaa vasten;

4.4

kun kyseessä ovat istuimet, joiden jousitus on säädettävissä kuljettajan painon mukaan, jousitus on asetettava siten, että istuin on pisteessä, joka on yhtä kaukana kummastakin ääriasennostaan.

Lisäys

Image

Image


LIITE IV

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen myöhemmistä muutoksista

(7 artiklassa tarkoitettu)

Neuvoston direktiivi 77/311/ETY

(EYVL L 105, 28.4.1977, s. 1)

 

Neuvoston direktiivi 82/890/ETY

(EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

Vain siltä osin kuin on kyse 1 artiklan 1 kohdassa direktiiviin 77/311/ETY tehdyistä viittauksista

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY

(EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

Vain siltä osin kuin on kyse 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa direktiiviin 77/311/ETY tehdyistä viittauksista

Komission päätös 96/627/EY

(EYVL L 282, 1.11.1996, s. 72)

 

Komission päätös 2000/63/EY

(EYVL L 22, 27.1.2000, s. 66)

 

Komission direktiivi 2006/26/EY

(EUVL L 65, 7.3.2006, s. 22)

Vain 2 artikla ja liite II

B   OSA

Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista ja soveltamista koskevat määräajat

(7 artiklassa tarkoitettu)

Säädös

Määräpäivä, joka koskee saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä

Soveltamispäivä

77/311/ETY

1 päivä lokakuuta 1978

82/890/ETY

22 päivä kesäkuuta 1984

97/54/EY

22 päivä syyskuuta 1998

23 päivä syyskuuta 1998

96/627/EY

29 päivä syyskuuta 1999

2000/63/EY

30 päivä syyskuuta 2001

2006/26/EY

31 päivä joulukuuta 2006 (1)


(1)  Direktiivin 2006/26/EY 5 artiklan mukaisesti:

”1.   Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2007 sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka ovat direktiivien 74/151/ETY, 78/933/ETY, 77/311/ETY ja 89/173/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, jäsenvaltiot eivät saa kyseisen direktiivin kohteeseen liittyvin perustein:

a)

kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää;

b)

estää tällaisten ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä tai liikkeelle laskemista.

2.   Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2007, sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole direktiivien 74/151/ETY, 78/933/ETY, 77/311/ETY ja 89/173/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, ja kyseisen direktiivin kohteeseen liittyvin perustein:

a)

jäsenvaltiot eivät enää saa antaa EY-tyyppihyväksyntää;

b)

jäsenvaltiot saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää.

3.   Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2009, sellaisten ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole direktiivien 74/151/ETY, 78/933/ETY, 77/311/ETY ja 89/173/ETY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia, ja kyseisen direktiivin kohteeseen liittyvin perustein:

a)

jäsenvaltioiden on katsottava, että direktiivin 2003/37/EY mukaisesti uusien ajoneuvojen mukana seuraavat vaatimustenmukaisuustodistukset eivät ole enää voimassa 7 artiklan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten;

b)

jäsenvaltiot saavat kieltää uusien ajoneuvojen rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton.”


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 77/311/ETY

Direktiivi 2006/26/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

 

1 artikla

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

2 artiklan 1 ja 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

 

2 artiklan 2 kohta

 

 

5 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

 

5 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

3, 4 ja 5 artikla

 

3, 4 ja 5 artikla

6 artiklan 1 kohta

 

6 artiklan 2 kohta

 

6 artikla

 

7 artikla

 

8 artikla

7 artikla

 

9 artikla

Liite I

 

Liite I

Liite II

 

Liite II

Liite III

 

Liite III

 

Liite IV

 

Liite V