5.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/52


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/68/EY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä toukokuuta 1979 annettua neuvoston direktiiviä 79/532/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Tämän takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Direktiivi 79/532/ETY on eräs pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa neuvoston d, joka on korvattu maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY (5), säädettyyn EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmään kuuluva erityisdirektiivi, ja siinä vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset valaisimien ja merkkivalolaitteiden osalta. Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntämenettelyä voidaan soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- tai metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/61/EY (6) annettiin yhteiset vaatimukset pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta. Näiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden ominaisuudet ovat samat kuin moottoriajoneuvoihin asennettujen. Tämän vuoksi laitteita, jotka ovat saaneet osan EY-tyyppihyväksyntämerkin moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen EY-tyyppihyväksynnästä annettujen asiaa koskevien direktiivien mukaisesti, voidaan käyttää myös traktoreissa.

(4)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tässä direktiivissä ’maatalous- ja metsätraktorilla’ tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia, jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima, ja joka on suunniteltu erityisesti hinaamaan, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään tiettyjä työvälineitä, koneita tai perävaunuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi maataloudessa tai metsänhoidossa. Se voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan 1 kohdassa määriteltyihin traktoreihin, joissa on ilmarenkaat ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on 6–40 km/h.

2 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä traktorilta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää seuraaviin lamppuihin, valaisimiin tai heijastimiin liittyvistä syistä, jos niissä on liitteessä I tarkoitettu osan EY-tyyppihyväksyntämerkki ja jos ne on asennettu direktiivissä 2009/61/EY säädettyjä vaatimuksia noudattaen:

a)

kauko- tai lähivalaisimina toimivat ajovalaisimet tai näiden valaisimien hehkulamput;

b)

äärivalaisimet;

c)

etuvalaisimet;

d)

takavalaisimet;

e)

jarruvalaisimet;

f)

suuntavalaisimet;

g)

heijastimet;

h)

takarekisterikilven valaisimet;

i)

etusumuvalaisimet ja näiden valaisimien hehkulamput;

j)

takasumuvalaisimet;

k)

peruutusvalaisimet;

l)

pysäköintivalaisimet.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä traktorin rekisteröintiä tai kieltää sen myyntiä, laskemista liikkeelle tai käyttöä seuraaviin lamppuihin, valaisimiin tai heijastimiin liittyvistä syistä, jos niissä on liitteessä I tarkoitettu osan EY-tyyppihyväksyntämerkki ja jos ne on asennettu direktiivissä 2009/61/EY säädettyjä vaatimuksia noudattaen:

a)

kauko- tai lähivalaisimina toimivat ajovalaisimet tai näiden valaisimien hehkulamput;

b)

äärivalaisimet;

c)

etuvalaisimet;

d)

takavalaisimet;

e)

jarruvalaisimet;

f)

suuntavalaisimet;

g)

heijastimet;

h)

takarekisterikilven valaisimet;

i)

etusumuvalaisimet ja näiden valaisimien hehkulamput;

j)

takasumuvalaisimet;

k)

peruutusvalaisimet;

l)

pysäköintivalaisimet.

4 artikla

Tarvittavat muutokset liitteen I säännösten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen hyväksytään direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 79/532/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL C 162, 25.6.2008, s. 40.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. kesäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 145, 13.6.1979, s. 16.

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 19.


LIITE I

1.

Kauko- tai lähivalaisimina toimivat ajovalaisimet ja niiden hehkulamput:

 

Moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/761/ETY (1) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

 

Direktiivin 76/761/ETY säännökset koskevat myös maatalous- ja metsätraktoreiden sekä kauko- että lähivalaisimiksi tarkoitettujen erikoisajovalaisinten, joiden halkaisija D on alle 160 mm, osan tyyppihyväksyntää seuraavin muutoksin:

a)

direktiivin 76/761/ETY liitteessä II–VI, VIII ja IX kussakin olevassa 2.1 kohdassa vahvistettuja vähimmäisvalaistusarvoja alennetaan suhteessa

((D – 45)/(160 – 45))2

edellyttäen, ettei seuraavia ehdottomia alarajoja aliteta:

3 luksia joko kohdassa 75 R tai kohdassa 75 L,

5 luksia joko kohdassa 50 R tai kohdassa 50 L,

1,5 luksia alueella IV.

Huomautus: Jos heijastimen näkyvä pinta ei ole pyöreä, halkaisija on sen ympyrän, jonka pinta-ala on sama kuin heijastimen näkyvä hyötypinta-ala, halkaisija.

b)

valaisimeen on direktiivin 76/761/ETY liitteessä I olevassa 5.2.3.5 kohdassa vahvistetun tunnuksen CR sijasta kiinnitetty käännetyn kolmion sisäpuolella oleva tunnus M.

2.

Äärivalaisimet, etu- ja takavalaisimet sekä jarruvalaisimet:

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/758/ETY (2) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

3.

Suuntavalaisimet:

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/759/ETY (3) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

4.

Heijastimet:

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/757/ETY (4) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

5.

Takarekisterikilven valaisimet:

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/760/ETY (5) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

6.

Etusumuvalaisimet:

Moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/762/ETY (6) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

7.

Takasumuvalaisimet:

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/538/ETY (7) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

8.

Peruutusvalaisimet:

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/539/ETY (8) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

9.

Pysäköintivalaisimet:

Moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/540/ETY (9) säädetään osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54.

(3)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71.

(4)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32.

(5)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85.

(6)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122.

(7)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60.

(8)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72.

(9)  EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83.


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(6 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 79/532/ETY

(EYVL L 145, 13.6.1979, s. 16)

 

Neuvoston direktiivi 82/890/ETY

(EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

Ainostaan 1 artiklan 1 kohdassa direktiiviin 79/532/ETY tehdyn viittauksen osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY

(EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

Ainoastaan 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa direktiiviin 79/532/ETY tehdyn viittauksen osalta

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

79/532/ETY

21 päivä marraskuuta 1980

82/890/ETY

21 päivä kesäkuuta 1984

97/54/EY

22 päivä syyskuuta 1998

23 päivä syyskuuta 1998


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 79/532/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artiklan johdantokappale ja loppukappale

2 artiklan johdantokappale

2 artiklan luetelmakohdat

2 artiklan a–l alakohta

3 artiklan johdantokappale ja loppukappale

3 artiklan johdantokappale

3 artiklan luetelmakohdat

3 artiklan a–l alakohta

4 artikla

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artikla

6 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III