30.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/59/EY,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeileistä

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 25 päivänä kesäkuuta 1974 annettua direktiiviä 74/346/ETY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Direktiivi 74/346/ETY on yksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä 74/150/ETY, joka on korvattu maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/37/EY (5), säädettyyn EY-tyyppihyväksyntä-järjestelmään kuuluvista erityisdirektiiveistä, ja siinä vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset taustapeilien osalta. Näiden teknisten vaatimusten tarkoituksena on jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen siten, että direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EY-tyyppihyväksyntä-menettelyä voidaan soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin. Sen vuoksi direktiivin 2003/37/EY maatalous- tai metsätraktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä vaihdettavissa olevia koneita ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin.

(3)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä II olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   ’Traktorilla’ (maatalous- tai metsätraktori) tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia, jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima, ja joka on suunniteltu erityisesti hinaamaan, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään tiettyjä työvälineitä, koneita tai perävaunuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi maataloudessa tai metsänhoidossa. Se voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

2.   Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan 1 kohdassa määriteltyihin traktoreihin, joissa on ilmarenkaat ja jotka on suunniteltu niin, että niiden suurin nopeus on 6–40 km/h.

2 artikla

1.   Jäsenvaltiot eivät saa evätä traktorilta EY-tyyppihyväksyntää tai direktiivin 2003/37/EY 2 artiklan u alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai kansallista tyyppihyväksyntää taustapeileihin liittyvistä syistä, jos taustapeilit täyttävät liitteessä I esitetyt vaatimukset.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää traktorityypille direktiivin 2003/37/EY 2 artiklan u alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, jos kyseinen traktorityyppi ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

Jäsenvaltiot saavat evätä traktorityypiltä kansallisen tyyppihyväksynnän, jos kyseinen traktorityyppi ei ole tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä traktorin rekisteröintiä eikä kieltää sen myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä taustapeileihin liittyvistä syistä, jos taustapeilit täyttävät liitteessä I esitetyt vaatimukset.

4 artikla

Tarvittavat muutokset liitteen I vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 2003/37/EY 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 74/346/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa luetelluilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa mainittuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. ERLANDSSON


(1)  EUVL C 256, 27.10.2007, s. 31.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. syyskuuta 2007 (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 67), ja neuvoston päätös, tehty 22. kesäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 191, 15.7.1974, s. 1.

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.


LIITE I

1.   MÄÄRITELMÄT

1.1

’Taustapeilillä’ tarkoitetaan laitetta, jonka tarkoituksena on varmistaa, jäljempänä 2.5 kohdassa geometrisesti määritellyllä näkyvyysalueella, taaksepäin selvä näkyvyys, jota traktorin erikoisosat tai traktorissa olijat eivät kohtuuttomasti peitä. Peilejä ja lisätaustapeilejä, jotka on suunniteltu työvälineiden valvontaan pellolla työskentelyn aikana, ei ole välttämättä tyyppihyväksyttävä, mutta ne on asennettava 2.3.3–2.3.5 kohdan asennusvaatimusten mukaisesti.

1.2

’Sisäpuolisella taustapeilillä’ tarkoitetaan 1.1 kohdassa määriteltyä laitetta ohjaamon tai traktorin rungon sisään asennettuna.

1.3

’Ulkopuolisella taustapeilillä’ tarkoitetaan 1.1 kohdassa määriteltyä laitetta minne tahansa traktorin ulkopintaan asennettuna.

1.4

’Taustapeililuokalla’ tarkoitetaan kaikkia taustapeilejä, joilla on yksi tai useampia yhteisiä ominaisuuksia tai toimintoja. Sisäpuoliset taustapeilit luokitellaan kuuluviksi luokkaan I ja ulkopuoliset taustapeilit luokkaan II.

2.   ASENNUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

2.1   Yleistä

2.1.1

Traktoreihin voidaan asentaa vain sellaisia luokkiin I ja II kuuluvia taustapeilejä, joissa on epäsuoran näkymän tarjoavien laitteiden ja tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja direktiivin 71/127/ETY kumoamisesta 10 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/97/EY (1) säädetty EY-tyyppihyväksyntämerkki.

2.1.2

Taustapeilit on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät asennossaan tavanomaisissa ajo-olosuhteissa.

2.2   Lukumäärä

Jäsenvaltioissa, joissa on oikeanpuoleinen liikenne, kaikissa traktoreissa on oltava vähintään yksi traktorin vasemmalle puolelle asennettu ulkopuolinen taustapeili ja jäsenvaltioissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne, vähintään yksi traktorin oikealle puolelle asennettu ulkopuolinen taustapeili.

2.3   Sijainti

2.3.1

Ulkopuolinen taustapeili on sijoitettava siten, että kuljettaja ollessaan tavanomaisessa ohjausasennossa istuimellaan näkee selvästi 2.5 kohdassa määritellyn osan tietä.

2.3.2

Ulkopuolisen taustapeilin on oltava nähtävissä tuulilasinpyyhkimien pyyhkimän tuulilasin osan tai sivuikkunoiden läpi, jos traktorissa on sivuikkunat.

2.3.3

Taustapeili ei saa ulottua traktorin tai traktori-perävaunu-yhdistelmän korin ulkomittojen ylitse huomattavasti enemmän kuin on välttämätöntä 2.5 kohdassa säädettyjen näkyvyysalueiden saavuttamiseksi.

2.3.4

Jos ulkopuolisen taustapeilin alareuna on alle 2 metrin korkeudella maasta traktorin ollessa kuormattuna, taustapeili saa ulottua enintään 0,20 metrin etäisyydelle traktorin tai traktori-perävaunu-yhdistelmän ilman taustapeilejä mitatusta suurimmasta leveydestä.

2.3.5

Taustapeilit voivat 2.3.3 ja 2.3.4 kohdan vaatimuksia noudattaen ulottua traktorin suurimman sallitun leveyden ylitse.

2.4   Säätö

2.4.1

Sisäpuolisen taustapeilin on oltava sellainen, että kuljettaja voi säätää sitä ajoasennostaan käsin.

2.4.2

Kuljettajan on pystyttävä säätämään ulkopuolista taustapeiliä ohjauspaikalta poistumatta. Peili on kuitenkin voitava lukita asentoonsa ulkoa käsin.

2.4.3

Edellä olevan 2.4.2 kohdan vaatimukset eivät koske ulkopuolisia taustapeilejä, jotka paikaltaan siirryttyään palautuvat automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa tai voidaan saattaa alkuperäiseen asentoonsa työkaluja käyttämättä.

2.5   Näkyvyysalue

2.5.1   Jäsenvaltiot, joissa on oikeanpuoleinen liikenne

Vasemman ulkopuolisen taustapeilin näkyvyysalueen on oltava sellainen, että kuljettaja näkee takana ainakin horisonttiin ulottuvan sen tasaisen tien osan, joka on kohtisuoran pitkittäisen keskitason suuntaisen tason vasemmalla puolella ja joka kulkee traktorin tai traktori-perävaunu-yhdistelmän suurimman leveyden vasemmanpuoleisimman kohdan kautta.

2.5.2   Jäsenvaltiot, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne

Oikean ulkopuolisen taustapeilin näkyvyysalueen on oltava sellainen, että kuljettaja näkee takana ainakin horisonttiin ulottuvan sen tasaisen osan tietä, joka on kohtisuoran pitkittäisen keskitason suuntaisen tason oikealla puolella ja joka kulkee traktorin tai traktori-perävaunu-yhdistelmän suurimman leveyden oikeanpuoleisimman kohdan kautta.


(1)  EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1.


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(6 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 74/346/ETY

(EYVL L 191, 15.7.1974, s. 1)

 

Neuvoston direktiivi 82/890/ETY

(EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

Ainoastaan 1 artiklan 1 kohdassa direktiiviin 74/346/ETY tehtyjen viittausten osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY

(EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

Ainoastaan 1 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa direktiiviin 74/346/ETY tehtyjen viittausten osalta

Komission direktiivi 98/40/EY

(EYVL L 171, 17.6.1998, s. 28)

 

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(6 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

74/346/ETY

2 päivä tammikuuta 1976

82/890/ETY

22 päivä kesäkuuta 1984

97/54/EY

22 päivä syyskuuta 1998

23 päivä syyskuuta 1998

98/40/EY

30 päivä huhtikuuta 1999 (1)


(1)  Direktiivin 98/40/EY 2 artiklan mukaisesti:

”1.   Alkaen 1 päivästä toukokuuta 1999 jäsenvaltiot eivät saa:

evätä traktorityypiltä EY-tyyppihyväksyntää, direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai kansallista tyyppihyväksyntää eivätkä

kieltää traktoreiden ensimmäistä käyttöönottoa, jos kyseiset traktorit ovat direktiivin 74/346/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset.

2.   Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 jäsenvaltiot:

eivät saa enää myöntää traktorityypille direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 74/346/ETY, sellaisena kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen, ja

saavat evätä traktorityypiltä kansallisen tyyppihyväksynnän, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 74/346/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.”


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 74/346/ETY

Direktiivi 98/40/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

 

1 artikla

 

2 artikla

2 artikla

3 ja 4 artikla

 

3 ja 4 artikla

5 artiklan 1 kohta

 

5 artiklan 2 kohta

 

5 artikla

 

6 artikla

 

7 artikla

6 artikla

 

8 artikla

Liite

 

Liite I

 

Liite II

 

Liite III