10.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 146/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/43/EY,

annettu 6 päivänä toukokuuta 2009,

yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksessa määrätään, että on toteutettava sisämarkkinat, joille on ominaista, että tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet poistetaan jäsenvaltioiden väliltä, ja perustettava sellainen järjestelmä, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy.

(2)

Sisämarkkinoiden toteuttamista koskevia perustamissopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikkiin vastiketta vastaan toimitettaviin tavaroihin ja palveluihin, mukaan lukien puolustukseen liittyvät tuotteet, mutta ne eivät estä jäsenvaltioita toteuttamasta tietyissä olosuhteissa ja yksittäisissä tapauksissa muita toimenpiteitä, joiden ne katsovat olevan tarpeen keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi.

(3)

Jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä, jotka koskevat puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoa yhteisön sisällä, on eroja, jotka saattavat estää tällaisten tuotteiden liikkuvuuden ja vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, haitaten siten innovointia, teollista yhteistyötä ja puolustusteollisuuden kilpailukykyä Euroopan unionissa.

(4)

Jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yleisiin tavoitteisiin kuuluu ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden ja vakauden turvaaminen valvomalla tiukasti ja rajoittamalla puolustukseen liittyvien tuotteiden vientiä ja leviämistä kolmansiin maihin ja muihin jäsenvaltioihin.

(5)

Tällaisia rajoituksia, jotka koskevat puolustukseen liittyvien tuotteiden liikkuvuutta yhteisön sisällä, ei voida poistaa yleisesti soveltamalla suoraan perustamissopimuksessa vahvistettuja tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia periaatteita, koska nämä rajoitukset voivat olla tapauskohtaisesti perusteltuja perustamissopimuksen 30 tai 296 artiklan nojalla, joita jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa, jos niitä koskevat ehdot täyttyvät.

(6)

Jäsenvaltioiden asiaa koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä on sen vuoksi yhdenmukaistettava siten, että puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja yhteisön sisällä yksinkertaistetaan sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan puolustukseen liittyviä tuotteita koskeviin sääntöihin ja menettelyihin eikä se näin ollen vaikuta jäsenvaltioiden kokonaisharkintaan, joka koskee puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoa.

(7)

Jäsenvaltioiden asiaa koskevien lakien ja määräysten yhdenmukaistamisen ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden kansainvälisiin velvoitteisiin ja sitoumuksiin eikä jäsenvaltioiden puolustukseen liittyvien tuotteiden vientipolitiikkaa koskevaan harkintavaltaan.

(8)

Jäsenvaltioilla olisi edelleen oltava oikeus jatkaa ja kehittää hallitustenvälistä yhteistyötä, kuitenkin siten, että ne noudattavat tämän direktiivin säännöksiä.

(9)

Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa sellaisiin puolustukseen liittyviin tuotteisiin, jotka ainoastaan kulkevat yhteisön alueen kautta, eli tuotteisiin, joille ei ole osoitettu muuta tulliselvitysmuotoa kuin ulkoinen passitusmenettely tai jotka ainoastaan sijoitetaan vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siten, ettei niistä tarvitse tehdä merkintää hyväksyttyyn varastokirjanpitoon.

(10)

Tämän direktiivin soveltamisalaan olisi kuuluttava kaikki yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (3) lueteltuja tuotteita vastaavat puolustukseen liittyvät tuotteet, mukaan lukien niiden komponentit ja teknologia.

(11)

Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella jalkaväkimiinoista 28 päivänä marraskuuta 1997 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan (97/817/YUTP) (4) soveltamista eikä Oslossa 3 päivänä joulukuuta 2008 allekirjoitetun rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointia ja täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

(12)

Jäsenvaltioiden lakeihin ja määräyksiin, joilla rajoitetaan puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja, sisältyvät ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden ja vakauden turvaamisen tavoitteet edellyttävät, että näiden tuotteiden yhteisön sisällä tapahtuviin siirtoihin vaaditaan edelleen alkuperäjäsenvaltion myöntämä siirtolupa ja määränpäänä olevan jäsenvaltion antamat takeet.

(13)

Kun otetaan huomioon tässä direktiivissä säädetyt kyseisten tavoitteitten turvaamista koskevat suojalausekkeet, jäsenvaltioilla ei enää olisi tarvetta ottaa käyttöön tai säilyttää muita rajoituksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jollei perustamissopimuksen 30 ja 296 artiklasta muuta johdu.

(14)

Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa sellaisten säännösten soveltamista, joita tarvitaan yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. Puolustukseen liittyvien tuotteiden luonteen ja ominaisuuksien valossa yleiseen järjestykseen, muun muassa kuljetusten turvallisuuteen, varastoinnin turvallisuuteen, väärinkäytösten riskiin ja rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvät syyt ovat erittäin tärkeitä tämän direktiivin tavoitteiden kannalta.

(15)

Tämä direktiivi ei rajoita aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (5) ja erityisesti yhteisössä tapahtuvia aseiden siirtoja koskevien muodollisuuksien soveltamista. Tämä direktiivi ei myöskään rajoita siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/15/EY (6) ja erityisesti ampumatarvikkeiden siirtoa koskevien säännösten soveltamista.

(16)

Kaikkiin yhteisön sisällä tapahtuviin puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoihin olisi vaadittava ennakkolupana sen jäsenvaltion, jonka alueelta toimittaja haluaa siirtää puolustukseen liittyviä tuotteita, myöntämä tai julkaisema yleinen, koonti- tai yksittäinen siirtolupa. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapauttaa ennakkolupavelvoitteesta puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot tässä direktiivissä luetelluissa erityistapauksissa.

(17)

Jäsenvaltioiden olisi voitava evätä tai myöntää ennakkolupa. Sisämarkkinaperiaatteiden mukaisesti siirtoluvan olisi oltava pätevä koko yhteisön alueella, eikä kuljetukseen muiden jäsenvaltioiden kautta tai saapumiseen muiden jäsenvaltioiden alueelle pitäisi vaatia muita lupia.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä puolustukseen liittyvien tuotteiden tai puolustukseen liittyvien tuotteiden luokkien kunkin tyyppiselle siirrolle soveltuva lupatyyppi sekä ehdot, jotka kuhunkin siirtolupaan olisi liitettävä, ottaen huomioon siirron arkaluonteisuuden.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pitkälle pidättäydyttävä asettamasta vientirajoituksia komponenteille ja hyväksyttävä vastaanottajilta käyttöä koskeva ilmoitus ottaen huomioon, missä määrin komponentit liitetään vastaanottajan omiin tuotteisiin.

(20)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä siirtolupien vastaanottajat syrjimättömällä tavalla, ellei niiden keskeisten turvallisuusetujen turvaaminen muuta edellytä.

(21)

Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtojen helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi julkaistava yleiset siirtoluvat, joilla myönnetään lupa, kaikille yrityksille, jotka täyttävät kussakin yleisessä siirtoluvassa määritellyt ehdot.

(22)

Puolustusvoimille toimitettavien puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja varten olisi julkaistava yleinen siirtolupa, jotta lisättäisiin selvästi kaikkien sellaisten jäsenvaltioiden huoltovarmuutta, jotka hankkivat tällaiset tuotteet yhteisön alueelta.

(23)

Luotettavuustodistuksen saaneille eurooppalaisille puolustusalan yrityksille toimitettavien komponenttien siirtoja varten olisi julkaistava yleinen siirtolupa, jotta näiden yritysten yhteistyötä ja yhdentymistä tuettaisiin erityisesti edistämällä toimitusketjujen parasta mahdollista käyttöä ja mittakaavaetuja.

(24)

Hallitustenväliseen yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden olisi voitava julkaista yleisen siirtoluvan muissa osallistujajäsenvaltioissa sijaitseville vastaanottajille suuntautuviin puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoihin, joita yhteistyöohjelman toteuttaminen edellyttää. Tämä parantaisi hallitustenväliseen yhteistyöohjelmaan osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yritysten mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan.

(25)

Jäsenvaltioiden tulisi voida myöntää yleisiä siirtolupia myös tapauksissa, joissa asianomaisten tuotteiden ja vastaanottajien luonne on sellainen, että ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden ja vakauden turvaamiseen kohdistuva riski on hyvin vähäinen.

(26)

Silloin kun yleistä siirtolupaa ei voida julkaista, jäsenvaltioiden olisi pyynnöstä myönnettävä koontisiirtolupia yksittäisille yrityksille, paitsi tässä direktiivissä säädetyissä tapauksissa. Jäsenvaltiot voivat myöntää uusittavia koontisiirtolupia.

(27)

Yritysten olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille yleisten siirtolupien käytöstä, jotta voidaan turvata ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden ja vakauden turvaamisen tavoitteet ja jotta puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja voidaan valvoa demokraattisesti avoimen raportoinnin ansiosta.

(28)

Jäsenvaltioille olisi jätettävä mahdollisuus määrittää yleisten, koonti- ja yksittäisten siirtolupien ehdot riittävän joustavasti, jotta ne voivat jatkaa yhteistyötä olemassa olevissa vientilupiin sovellettavissa kansainvälisissä järjestelyissä. Koska päätös viennin sallimisesta kuuluu nyt ja sen pitäisi jatkossakin kuulua kunkin jäsenvaltion harkintavaltaan, tällaisen yhteistyön pitäisi aina perustua vientipolitiikan vapaaehtoiseen koordinoimiseen.

(29)

Sen vastapainoksi, että puolustukseen liittyvien tuotteiden alkuperäjäsenvaltiossa tehtävästä etukäteisvalvonnasta siirrytään asteittain yleiseen jälkikäteisvalvontaan, olisi luotava edellytykset keskinäiselle luottamukselle ottamalla käyttöön takeet siitä, ettei puolustukseen liittyviä tuotteita viedä vientirajoitusten vastaisesti kolmansiin maihin. Tätä periaatetta olisi noudatettava myös tapauksissa, joissa puolustukseen liittyviä tuotteita siirretään useaan otteeseen jäsenvaltioiden välillä ennen niiden vientiä kolmanteen maahan.

(30)

Lähentääkseen puolustukseen liittyvien tuotteiden vientiä kolmansiin maihin koskevan politiikkansa soveltamista jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8 päivänä joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP (7) puitteissa soveltamalla yhteisiä perusteita sekä epäämisilmoitus- ja neuvonpitojärjestelmää. Tämän direktiivin ei tulisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta määrittää puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtolupien ehdot, mahdolliset vientirajoitukset mukaan lukien, erityisesti jos se on tarpeen mainitun yhteisen kannan puitteissa tehtävän yhteistyön kannalta.

(31)

Tuotteiden toimittajien olisi ilmoitettava vastaanottajille mahdollisista siirtolupiin liittyvistä rajoituksista, jotta saadaan aikaan keskinäistä luottamusta vastaanottajan kykyyn noudattaa kyseisiä rajoituksia siirron jälkeen, etenkin kun kyse on kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä koskevasta pyynnöstä.

(32)

Yritysten pitäisi voida päättää, riittävätkö ne edut, joita mahdollisuudesta vastaanottaa puolustukseen liittyviä tuotteita yleisen siirtoluvan perusteella koituu, luotettavuuden arviointia koskevan pyynnön perustaksi. Yritysryhmän sisäisiin siirtoihin pitäisi voida käyttää yleistä siirtolupaa, kun ryhmän jäsenille on annettu luotettavuustodistus sijoittautumisjäsenvaltioissaan.

(33)

Luotettavuustodistuksen antamisessa on tarpeen käyttää yhteisiä myöntämisperusteita, jotta voidaan luoda keskinäistä luottamusta etenkin vastaanottajien kykyyn noudattaa vientirajoituksia, jotka koskevat toisessa jäsenvaltiossa myönnetyllä siirtoluvalla vastaanotettuja puolustukseen liittyviä tuotteita.

(34)

Siirrettyjen puolustukseen liittyvien tuotteiden vastaanottajien olisi keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi pidättäydyttävä kyseisten tuotteiden viennistä sikäli kuin siirtoluvassa on vientirajoituksia.

(35)

Hakiessaan vientilupaa kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä varten yritysten olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, ovatko ne noudattaneet niitä vientirajoituksia, jotka siirtoluvan myöntänyt jäsenvaltio on mahdollisesti liittänyt kyseisen puolustukseen liittyvän tuotteen siirtoon. Tässä yhteydessä palautetaan mieliin, että yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP tarkoitettu jäsenvaltioiden välinen neuvottelumekanismi on edelleenkin hyvin tärkeä.

(36)

Yritysten olisi esitettävä yhteisön ulkorajalla toimivaltaiselle tulliviranomaiselle näyttö vientiluvasta silloin, kun siirtoluvan perusteella saatu puolustukseen liittyvä tuote viedään kolmanteen maahan.

(37)

Liitteessä oleva puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelo olisi saatettava ajan tasalle Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon mukaisesti.

(38)

Keskinäisen luottamuksen vaiheittaiseksi rakentamiseksi jäsenvaltioiden on tarpeen määrittää tehokkaita toimenpiteitä, joilla pystytään varmistamaan tämän direktiivin säännösten täytäntöönpano, mukaan lukien seuraamukset, ja erityisesti säännöksiä, joiden mukaisesti yritysten on noudatettava yhteisiä luotettavuustodistuksen antamista koskevia myöntämisperusteita sekä rajoituksia, jotka koskevat siirrettyjen puolustukseen liittyvien tuotteiden jatkokäyttöä siirron jälkeen.

(39)

Niissä tapauksissa, joissa alkuperäjäsenvaltiolla on perusteltu syy epäillä, noudattaisiko luotettavuustodistuksen saanut vastaanottaja sen myöntämään yleiseen siirtolupaan liitettyjä ehtoja, tai jos luvan myöntänyt jäsenvaltio katsoo, että sen yleinen järjestys, yleinen turvallisuus tai keskeiset turvallisuusedut voivat olla uhattuna, sen olisi ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja sen olisi myös voitava väliaikaisesti peruuttaa siirtoluvat kyseisen yrityksen osalta, ottaen huomioon vastuunsa ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden ja vakauden turvaamisesta.

(40)

Keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen lakien, asetusten ja määräysten soveltamista olisi lykättävä. Tällä tavoin voitaisiin ennen kyseisten säädösten ja määräysten soveltamista arvioida saavutettua edistymistä komission laatiman, jäsenvaltioiden toteuttamistaan toimenpiteistä toimittamiin tietoihin perustuvan raportin perusteella.

(41)

Komission olisi säännöllisesti julkaistava tämän direktiivin täytäntöönpanosta raportti, johon voidaan tarvittaessa liittää säädösehdotuksia.

(42)

Perustamissopimuksen 306 artiklan mukaisesti tämä direktiivi ei vaikuta Belgian ja Luxemburgin eikä Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden välisen alueellisen liiton olemassaoloon ja toteuttamiseen.

(43)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli yhteisön sisällä tapahtuviin puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoihin sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamista sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan takaamiseksi, ottaen huomioon nykyisten lupamenettelyjen eroavaisuuksien ja siirtojen rajat ylittävän luonteen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen nojalla toimenpiteitä. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(44)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä sovellettavasta menettelystä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti.

(45)

Komissiolle olisi siirrettävä erityisesti toimivalta muuttaa liitettä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

(46)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (9) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

1.   Tämän direktiivin tavoitteena on yksinkertaistaa yhteisön sisällä tapahtuviin puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoihin sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

2.   Tämä direktiivi ei vaikuta puolustukseen liittyvien tuotteiden vientipolitiikkaa koskevaan jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

3.   Tätä direktiiviä sovellettaessa otetaan huomioon perustamissopimuksen 30 ja 296 artikla.

4.   Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen jatkaa ja kehittää edelleen hallitustenvälistä yhteistyötä, kuitenkin siten, että ne noudattavat tämän direktiivin säännöksiä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä säädettyihin puolustukseen liittyviin tuotteisiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

”puolustukseen liittyvällä tuotteella” tarkoitetaan tuotetta, joka on lueteltu liitteessä

2)

”siirrolla” tarkoitetaan puolustukseen liittyvän tuotteen toimittamista tai siirtämistä toimittajalta vastaanottajalle toiseen jäsenvaltioon

3)

”toimittajalla” tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta oikeus- tai luonnollista henkilöä, joka oikeudellisesti vastaa siirrosta

4)

”vastaanottajalla” tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta oikeus- tai luonnollista henkilöä, joka oikeudellisesti vastaa siirron vastaanottamisesta

5)

”siirtoluvalla” tarkoitetaan jäsenvaltion kansallisen viranomaisen myöntämää lupaa, jonka nojalla toimittajat saavat siirtää puolustukseen liittyviä tuotteita vastaanottajalle toisessa jäsenvaltiossa

6)

”vientiluvalla” tarkoitetaan lupaa toimittaa puolustukseen liittyviä tuotteita oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle missä tahansa kolmannessa maassa

7)

”kauttakuljetuksella” tarkoitetaan puolustukseen liittyvien tuotteiden kuljetusta yhden tai useamman muun kuin alkuperäjäsenvaltion ja määräjäsenvaltion olevan jäsenvaltion kautta.

II LUKU

SIIRTOLUVAT

4 artikla

Yleiset säännökset

1.   Jäsenvaltioiden väliseen puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoon on saatava ennakkolupa. Puolustukseen liittyvien tuotteiden kuljetukseen jäsenvaltioiden kautta tai niiden saapumiseen sen jäsenvaltion alueelle, johon vastaanottaja on sijoittautunut, ei vaadita muiden jäsenvaltioiden myöntämää siirtolupaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisten säännösten soveltamista, joita tarvitaan yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä, kuten kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vapauttaa puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot kyseisessä kohdassa säädetystä ennakkolupaa koskevasta velvoitteesta, jos:

a)

toimittaja tai vastaanottaja on valtion viranomainen tai osa puolustusvoimia,

b)

kyseessä on Euroopan unionin, Naton, IAEAn tai muun hallitustenvälisen järjestön tehtäviensä suorittamista varten tekemä hankinta,

c)

siirto on tarpeen jäsenvaltioiden yhteisen puolustusmateriaalihankkeen täytäntöönpanoa varten,

d)

siirto liittyy katastrofitilanteessa annettavaan humanitaariseen apuun tai lahjoitukseen hätätilanteessa, tai

e)

siirto on tarpeen korjausta, huoltoa, näyttelyä tai esittelyä varten tai sen jälkeen.

3.   Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa 2 kohtaa siten, että se kattaa tapaukset, joissa:

a)

siirto tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät vaikuta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen,

b)

ennakkolupaa koskeva velvoite ei ole enää jäsenvaltioiden kansainvälisten sitoumusten mukainen tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen, tai

c)

siirto on tarpeen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallitustenvälistä yhteistyötä varten.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, on hyväksyttävä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat, jotka haluavat siirtää puolustukseen liittyviä tuotteita niiden alueilta, voivat käyttää yleisiä siirtolupia tai hakea koontisiirtolupia tai yksittäisiä siirtolupia 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

5.   Jäsenvaltioiden on määritettävä kyseessä oleviin puolustukseen liittyviin tuotteisiin tai tuoteluokkiin sovellettava lupatyyppi tämän artiklan ja 5, 6 ja 7 artiklan säännösten mukaisesti.

6.   Jäsenvaltioiden on määritettävä kaikki siirtolupien ehdot, mukaan lukien mahdolliset rajoitukset, jotka koskevat puolustukseen liittyvien tuotteiden vientiä oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille kolmansissa maissa, ottaen huomioon siirrosta aiheutuvat riskit, jotka liittyvät muun muassa ihmisoikeuksien, rauhan, turvallisuuden ja vakauden turvaamiseen. Jäsenvaltiot voivat hyödyntää mahdollisuutta pyytää loppukäytön vakuuksia, loppukäyttäjätodistukset mukaan lukien, kuitenkin niin että ne noudattavat yhteisön lainsäädäntöä.

7.   Jäsenvaltioiden on määritettävä komponenttien siirtolupien ehdot käyttäen perustana siirron arkaluonteisuudesta muun muassa seuraavien kriteerien mukaisesti tehtyä arviota:

a)

komponenttien luonne suhteessa niihin tuotteisiin, joihin ne on tarkoitus sisällyttää, sekä suhteessa mihin tahansa sellaiseen lopullisen tuotteen käyttötarkoitukseen, joka voi aiheuttaa huolta

b)

komponenttien merkitys suhteessa niihin tuotteisiin, joihin ne on tarkoitus sisällyttää.

8.   Jollei jäsenvaltio pidä komponenttien siirtoa arkaluonteisena, sen on pidättäydyttävä asettamasta kyseessä olevien komponenttien viennille rajoituksia, jos vastaanottaja esittää käyttöä koskevan ilmoituksen, jossa hän vakuuttaa, että siirtoluvan kohteena olevat komponentit liitetään tai on tarkoitus liittää vastaanottajan omiin tuotteisiin eikä niitä voida siirtää eteenpäin tai viedä sellaisenaan muutoin kuin huollettavaksi tai korjattavaksi.

9.   Jäsenvaltio voi milloin tahansa peruuttaa tai keskeyttää myöntämänsä siirtoluvan tai rajoittaa sen käyttöä keskeisiin turvallisuusetuihinsa tai yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä tai siirtolupaan liittyvien ehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi.

5 artikla

Yleiset siirtoluvat

1.   Jäsenvaltioiden on julkaistava yleisiä siirtolupia, joilla niiden alueelle sijoittautuneille ja siirtolupaan liittyvät ehdot täyttäville toimittajille myönnetään suoraan lupa toteuttaa luvassa määritettyjen puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja yhdelle tai useammalle toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle vastaanottajalle tai vastaanottajaryhmälle.

2.   Rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan soveltamista, yleiset siirtoluvat julkaistaan ainakin silloin, kun:

a)

vastaanottaja on osa jäsenvaltion puolustusvoimia tai puolustusalan hankintaviranomainen, joka tekee hankintoja ainoastaan jäsenvaltion puolustusvoimien käyttöä varten,

b)

vastaanottaja on 9 artiklan mukaisesti luotettavuustodistuksen saanut yritys,

c)

siirto tehdään esittely-, arviointi- ja näyttelytarkoitusta varten,

d)

siirto tehdään huoltoa ja korjausta varten, jos vastaanottaja on puolustukseen liittyvien tuotteiden alkuperäinen toimittaja.

3.   Jos jäsenvaltio osallistuu hallitustenvälistä yhteistyötä koskevaan ohjelmaan, joka koskee yhden tai useamman puolustukseen liittyvän tuotteen kehittämistä, tuotantoa ja käyttöä, sen on julkaistava yleisiä siirtolupia muissa osallistujajäsenvaltioissa sijaitseville vastaanottajille suuntautuviin siirtoihin, joita yhteistyöohjelman toteuttaminen edellyttää.

4.   Jäsenvaltiot voivat määrittää rekisteröinnin ehdot ennen yleisen siirtoluvan ensimmäistä käyttöä tämän vaikuttamatta direktiivin muiden säännösten soveltamiseen.

6 artikla

Koontisiirtoluvat

1.   Jäsenvaltioiden on päätettävä puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoihin vastaanottajille yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa oikeuttavien koontisiirtolupien myöntämisestä yksittäisille toimittajille näiden hakemuksesta.

2.   Jäsenvaltioiden on määritettävä kunkin koontisiirtoluvan osalta koontisiirtoluvan kattamat puolustukseen liittyvät tuotteet tai -tuoteluokat ja hyväksytyt vastaanottajat tai vastaanottajaluokat.

Koontisiirtolupa myönnetään kolmen vuoden ajanjaksolle, ja jäsenvaltiot voivat uusia luvan.

7 artikla

Yksittäiset siirtoluvat

Jäsenvaltioiden on hakemuksesta päätettävä yksittäisten siirtolupien myöntämisestä yksittäiselle toimittajalle, yhden tietyn suuruisen tiettyjen puolustukseen liittyvien tuotteiden siirron toteuttamiseksi yhdessä tai useammassa erässä yhdelle vastaanottajalle yhdessä tai useammassa seuraavista tapauksista:

a)

siirtolupahakemus koskee vain yhtä siirtoa;

b)

se on tarpeen jäsenvaltion keskeisten turvallisuusetujen suojelemiseksi tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä;

c)

se on tarpeen jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten noudattamiseksi; tai

d)

jäsenvaltiolla on painavia syitä uskoa, että toimittaja ei pysty täyttämään kaikkia koontisiirtoluvan myöntämiseen vaadittavia ehtoja.

III LUKU

TIEDOTTAMINEN, LUOTETTAVUUSTODISTUKSEN ANTAMINEN JA VIENTI SIIRRON JÄLKEEN

8 artikla

Toimittajilta edellytettävät tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että puolustukseen liittyvien tuotteiden toimittajat ilmoittavat vastaanottajille siirtolupaan liittyvistä puolustukseen liittyvien tuotteiden loppukäyttöä tai vientiä koskevista ehdoista, rajoitukset mukaan lukien.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat ilmoittavat kohtuullisen ajan kuluessa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, josta ne haluavat siirtää puolustukseen liittyviä tuotteita, aikeestaan käyttää yleistä siirtolupaa ensimmäisen kerran. Jäsenvaltiot voivat määrittää lisätiedot, joita voidaan vaatia tällaisen luvan nojalla siirrettävistä puolustukseen liittyvistä tuotteista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava ja tarkastettava säännöllisesti, että toimittajat pitävät toteuttamistaan siirroista yksityiskohtaista ja täydellistä kirjanpitoa asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, ja niiden on määritettävä yleisten, koonti- tai yksittäisten siirtolupien käyttöön liittyvät raportointivaatimukset. Kirjanpitoon on sisällytettävä kaupalliset asiakirjat, joissa on seuraavat tiedot:

a)

puolustukseen liittyvän tuotteen kuvaus ja viite liitteen mukaisesti,

b)

puolustukseen liittyvän tuotteen määrä ja arvo,

c)

siirtopäivät,

d)

toimittajan ja vastaanottajan nimi ja osoite,

e)

puolustukseen liittyvien tuotteiden loppukäyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa, sekä

f)

näyttö siitä, että tiedot siirtolupaan liittyvästä vientirajoituksesta on toimitettu kyseisten puolustukseen liittyvien tuotteiden vastaanottajalle.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat säilyttävät 3 kohdassa tarkoitetun kirjanpidon vähintään yhtä pitkän ajan kuin mitä kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevassa taloudellisten toimijoiden kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä säädetään ja joka tapauksessa vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona siirto tapahtui. Se on pyynnöstä esitettävä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueelta toimittaja siirsi puolustukseen liittyvät tuotteet.

9 artikla

Luotettavuustodistusten antaminen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset huolehtimaan luotettavuustodistusten antamisesta alueelleen sijoittautuneille, muiden jäsenvaltioiden 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti julkaisemien siirtolupien kattamille puolustukseen liittyvien tuotteiden vastaanottajille.

2.   Luotettavuustodistuksella on vahvistettava vastaanottavan yrityksen luotettavuus, erityisesti mitä tulee sen kykyyn noudattaa niitä vientirajoituksia, jotka liittyvät toisen jäsenvaltion myöntämän siirtoluvan perusteella vastaanotettuihin puolustukseen liittyviin tuotteisiin. Luotettavuuden arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

a)

todennettu kokemus puolustukseen liittyvässä toiminnassa ottaen erityisesti huomioon sen, noudattaako yritys vientirajoituksia, asiaa koskevat oikeuden päätökset, luvan harjoittaa puolustukseen liittyvien tuotteiden tuotantoa tai kaupallistaa näitä tuotteita sekä sen, käyttääkö yritys kokenutta johtohenkilöstöä;

b)

merkityksellisen puolustukseen liittyviä tuotteita koskevan teollisen toiminnan harjoittaminen yhteisössä, ja erityisesti kyky järjestelmien/alajärjestelmien liittämiseen;

c)

ylempää johtajistoa edustavan henkilön nimittäminen vastaamaan henkilökohtaisesti siirroista ja viennistä;

d)

yritys on antanut c alakohdassa tarkoitetun ylemmän johtajan allekirjoittaman kirjallisen sitoumuksen siitä, että se toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen siitä, että kaikkia tietyn vastaanotetun komponentin tai tuotteen loppukäyttöä ja vientiä koskevia erityisiä ehtoja noudatetaan;

e)

yritys on antanut c alakohdassa tarkoitetun ylemmän johtajan allekirjoittaman kirjallisen sitoumuksen siitä, että se asianmukaisesti toimittaa toimivaltaisille viranomaisille yksilöidyt tiedot vastauksena tiedusteluihin, jotka koskevat kaikkien sellaisten tuotteiden loppukäyttäjiä tai loppukäyttöä, jotka yritys on vienyt, siirtänyt tai vastaanottanut toisen jäsenvaltion myöntämän luvan perusteella; ja

f)

yritys on antanut edellä c alakohdassa tarkoitetun ylemmän johtajan allekirjoituksella varustetun kuvauksen yrityksessä toteutettavasta sisäisestä vaatimustenmukaisuusohjelmasta tai siirron- ja vienninhallintajärjestelmästä. Tässä kuvauksessa on annettava tiedot siirtojen ja viennin hallinnointiin osoitetuista organisatorisista, henkilöstö- ja teknisistä voimavaroista, yrityksen rakenteellisesta vastuuketjusta, sisäisen tarkastuksen menettelyistä, tiedotuksesta ja henkilöstön koulutuksesta, fyysisistä ja teknisistä turvajärjestelyistä sekä siirtojen ja vientitapahtumien kirjaamisesta ja jäljitettävyydestä.

3.   Luotettavuustodistusten on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

luotettavuustodistuksen antava toimivaltainen viranomainen,

b)

vastaanottajan nimi ja osoite,

c)

lausuma siitä, että vastaanottaja täyttää 2 kohdassa tarkoitetut kriteerit, ja

d)

luotettavuustodistuksen antamispäivä ja voimassaoloaika.

Edellä d alakohdassa tarkoitettu luotettavuustodistuksen voimassaoloaika ei missään tapauksessa saa ylittää viittä vuotta.

4.   Luotettavuustodistuksessa voidaan asettaa lisäehtoja, jotka koskevat:

a)

edellä 2 kohdassa tarkoitettujen kriteerien täyttymisen todentamista varten tarvittavien tietojen toimittamista,

b)

luotettavuustodistuksen väliaikaista tai lopullista peruuttamista.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on vähintään joka kolmas vuosi tarkastettava, että vastaanottaja täyttää 2 kohdassa tarkoitetut kriteerit sekä mahdolliset 4 kohdassa tarkoitetut luotettavuustodistuksiin liitetyt ehdot.

6.   Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa tämän direktiivin mukaisesti annetut luotettavuustodistukset.

7.   Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee, ettei kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut luotettavuustodistuksen haltija enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja kriteereitä tai mahdollisia 4 kohdassa tarkoitettuja ehtoja, sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. Tällaisiin toimenpiteisiin voi kuulua luotettavuustodistuksen peruuttaminen. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava päätöksestään komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

8.   Jäsenvaltioiden on julkaistava ja pidettävä säännöllisesti ajan tasalla luetteloa luotettavuustodistuksen saaneista vastaanottajista ja ilmoitettava siitä komissiolle, Euroopan parlamentille ja muille jäsenvaltioille.

Komissio saattaa jäsenvaltioiden luotettavuustodistuksen saaneiden vastaanottajien keskusrekisterin julkisesti saataville verkkosivustollaan.

10 artikla

Vientirajoitukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos vientilupaa hakeva vastaanottaja on vastaanottanut puolustukseen liittyviä tuotteita vientirajoituksia sisältävän siirtoluvan perusteella, se ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille noudattaneensa kyseiseen siirtolupaan liittyvien rajoitusten ehtoja ja myös sen, onko se saanut vaaditun alkuperäjäsenvaltion suostumuksen.

IV LUKU

TULLIMENETTELYT JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

11 artikla

Tullimenettelyt

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suorittaessaan puolustukseen liittyvien tuotteiden vientimuodollisuuksia vienti-ilmoituksen käsittelevässä tullitoimipaikassa viejä osoittaa, että vientiin on saatu tarvittava lupa.

2.   Rajoittamatta yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2913/92 (10) soveltamista on jäsenvaltiolla lisäksi oikeus keskeyttää enintään 30 arkipäiväksi sellaisten puolustukseen liittyvien tuotteiden, jotka on vastaanotettu siirtoluvalla toisesta jäsenvaltiosta ja sisällytetty toiseen puolustukseen liittyvään tuotteeseen, vienti alueeltaan tai tarvittaessa muilla keinoilla estää tällaisten tuotteiden vienti yhteisöstä alueeltaan, jos se katsoo, että

a)

vientilupaa myönnettäessä ei ole otettu huomioon asian kannalta merkityksellisiä tietoja; tai

b)

olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet vientiluvan myöntämisen jälkeen.

3.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että puolustukseen liittyvien tuotteiden vientiä varten tarvittavat tullimuodollisuudet voidaan suorittaa vain tietyissä tullitoimipaikoissa.

4.   Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 3 kohdan mukaista mahdollisuutta, on ilmoitettava komissiolle tarkoitukseen määrätyt tullitoimipaikat. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

12 artikla

Tiedonvaihto

Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet suoran yhteistyön ja tiedonvaihdon järjestämiseksi kansallisten toimivaltaisten viranomaistensa kesken.

V LUKU

PUOLUSTUKSEEN LIITTYVIEN TUOTTEIDEN LUETTELON SAATTAMINEN AJAN TASALLE

13 artikla

Liitteen mukauttaminen

1.   Komissio saattaa liitteessä olevan puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelon ajan tasalle siten, että se vastaa tarkasti Euroopan unionin yhteistä puolustustarvikeluetteloa.

2.   Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

14 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Jos luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo, että olemassa on vakava vaara tai että 9 artiklan mukaisesti luotettavuustodistuksen saanut vastaanottaja toisessa jäsenvaltiossa ei noudata yleiseen siirtolupaan liitettyä ehtoa, tai jos luvan myöntävä jäsenvaltio katsoo, että yleiseen järjestykseen, yleiseen turvallisuuteen tai sen keskeisiin turvallisuusetuihin vaikutettaisiin, sen on ilmoitettava asiasta kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle ja pyydettävä sitä tarkistamaan tilanne.

2.   Jos luvan myöntävällä jäsenvaltiolla on edelleen syytä 1 kohdassa tarkoitettuun epäilyyn, se voi väliaikaisesti peruuttaa kyseessä olevan vastaanottajan yleisen siirtoluvan. Jäsenvaltion on ilmoitettava tämän suojatoimenpiteen perusteluista muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Suojatoimenpiteen toteuttanut jäsenvaltio voi päättää lopettaa suojatoimenpiteen soveltamisen, jos se ei pidä sitä enää perusteltuna.

16 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi hyväksyttyjen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista erityisesti tapauksissa, joissa siirtolupaan liittyvien vientirajoitusten noudattamista koskevat tiedot, joita edellytetään 8 artiklan 1 kohdan tai 10 artiklan nojalla, ovat epätäydellisiä tai vääriä. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällaiset säännökset pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

17 artikla

Uudelleentarkastelu ja raportointi

1.   Komissio laatii 30 päivään kesäkuuta 2012 mennessä raportin toimenpiteistä, jotka jäsenvaltiot ovat toteuttaneet saattaakseen tämän direktiivin ja erityisesti sen 9–12 ja 15 artiklan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.   Komissio tarkastelee 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja raportoi siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio arvioi erityisesti sitä, missä määrin tämän direktiivin tavoitteet on saavutettu, ottaen huomioon muun muassa sisämarkkinoiden toiminnan. Kertomuksessaan komissio arvioi tämän direktiivin 9–12 ja 15 artiklan soveltamista, ja se arvioi direktiivin vaikutusta Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden ja Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan kehitykseen ja ottaa huomioon muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten tilanteen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotus.

18 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säädökset.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 30 päivästä kesäkuuta 2012 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

20 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KOHOUT


(1)  Lausunto annettu 23. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 23. huhtikuuta 2009.

(3)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 58.

(4)  EYVL L 338, 9.12.1997, s. 1.

(5)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(6)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.

(7)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99.

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.


LIITE

PUOLUSTUKSEEN LIITTYVIEN TUOTTEIDEN LUETTELO

ML1
Seuraavat rihlattomat aseet, joiden kaliiperi on alle 20 mm, muut aseet ja automaattiaseet, joiden kaliiperi on 12,7 mm(0,50 tuumaa) tai vähemmän ja niihin liittyvät lisävarusteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Kiväärit, karbiinit, revolverit, pistoolit, konepistoolit ja konekiväärit:

Huomautus ML1.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi seuraavia tuotteita:

1.

Musketit, kiväärit ja karbiinit, jotka on valmistettu ennen vuotta 1938,

2.

Sellaisten muskettien, kiväärien ja karbiinien jäljennökset, joiden alkuperäiskappaleet on valmistettu ennen vuotta 1890,

3.

Revolverit, pistoolit ja konekiväärit, jotka on valmistettu ennen vuotta 1890, sekä niiden jäljennökset,

b.

Seuraavat rihlattomat aseet:

1.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut rihlattomat aseet,

2.

Seuraavat muut rihlattomat aseet:

a.

Täysautomaattiset,

b.

Puoliautomaattiset tai pumpputoimiset,

c.

Aseet, joissa käytetään hylsyttömiä ampumatarvikkeita,

d.

Äänenvaimentimet, erityiset asejalustat, lippaat, aseiden tähtäimet ja suuliekinsammuttimet ML1.a, ML1.b ja ML1.c kohdassa tarkoitettuihin aseisiin.

Huomautus 1 ML1 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi metsästys- ja urheilutarkoituksiin käytettäviä rihlattomia aseita. Kyseiset aseet eivät saa olla erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja eivätkä täysautomaattisia.

Huomautus 2 ML1 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ampuma-aseita, jotka on suunniteltu erityisesti harjoitusampumatarvikkeita varten ja joilla ei voida ampua valvottuja ampumatarvikkeita.

Huomautus 3 ML1 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi aseita, joissa käytetään reunasytytteisiä hylsyllisiä ampumatarvikkeita ja jotka eivät ole täysautomaattisia.

Huomautus 4 ML1.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi aseiden tähtäimiä, joissa ei ole elektronista kuvankäsittelyä ja joissa on enintään nelinkertainen suurennuskyky, edellyttäen että niitä ei ole erityisesti suunniteltu eikä muunnettu sotilaskäyttöön.

ML2
Seuraavat rihlattomat aseet, joiden kaliiperi on 20 mm tai enemmän, muut aseet tai aseistus, joiden kaliiperi on enemmän kuin 12,7 mm (0,50 tuumaa), heittimet ja lisälaitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Tykit, haupitsit, kanuunat, kranaatinheittimet, panssarintorjunta-aseet, heittimet, sotilasliekinheittimet, kiväärit, singot, rihlattomat aseet ja niihin tarkoitetut häivetekniikkalaitteet,

Huomautus 1 ML2.a kohtaan sisältyvät injektorit, mittalaitteet, varastosäiliöt ja muut komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi ML2.a kohdassa tarkoitettujen tarvikkeiden nestemäisten ajopanosten kanssa.

Huomautus 2 ML2.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaisiksi seuraavia aseita:

1.

Ennen vuotta 1938 valmistetut musketit, kiväärit ja karbiinit

2.

Ennen vuotta 1890 valmistettujen muskettien, kiväärien ja karbiinien jäljennökset

b.

Sotilaalliset savu-, kaasu- ja pyrotekniset heittimet sekä savun ja kaasun muodostajat.

Huomautus ML2.b kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi valopistooleja.

c.

Aseiden tähtäimet.

ML3
Seuraavat ampumatarvikkeet ja sytyttimen asetuslaitteet sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

a.

Ampumatarvikkeet ML1, ML2 ja ML12 kohdassa tarkoitettuja aseita varten.

b.

ML3.a kohdassa tarkoitettuja ampumatarvikkeita varten erityisesti suunnitellut sytytinlaitteet.

Huomautus 1 Erityisesti suunniteltuihin komponentteihin sisältyvät:

a.

Metalliset tai muoviset komponentit kuten esimerkiksi nallin alasimet, hylsykupit, vyönivelet, johtorenkaat ja ampumatarvikkeiden metalliosat;

b.

Varmistus ja viritinlaitteet, sytyttimet, sensorit ja laukaisulaitteet;

c.

Virtalähteet, jotka aiheuttavat voimakkaan kertatoimintotehon;

d.

Räjähteiden palavat hylsyt;

e.

Tytärammukset, mukaan lukien pienoispommit, pienoisammukset ja maaliin hakeutuvat ammukset.

Huomautus 2 ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei’itetty panoskammio.

Huomautus 3 ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi patruunoita, jotka on erityisesti suunniteltu johonkin seuraavista tarkoituksista:

a.

merkinantoon;

b.

lintujen pelotteluun; tai

c.

kaasuliekkien sytyttämiseen öljylähteillä.

ML4
Seuraavat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, raketit, ohjukset, muut räjähteet ja panokset ja niihin liittyvät varusteet ja lisälaitteet sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

Huom. Ohjaus- ja navigointivarustuksen osalta katso ML11, huomautus 7.

a.

Pommit, torpedot, kranaatit, savuammukset, raketit, miinat, ohjukset, syvyyspommit, raivauspanokset, -laitteet ja -pakkaukset, ”pyrotekniset” laitteet, patruunat ja harjoitustarvikkeet (eli laitteet, joilla simuloidaan näiden tuotteiden ominaisuuksia),

Huomautus ML4.a kohtaan sisältyvät:

1.

Savukäsikranaatit, palopommit ja räjähteet,

2.

Ohjusten rakettien suuttimet ja ilmakehään palaamaan tarkoitettujen alusten kärkikartiot.

b.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu ML4.a kohdassa tarkoitettujen tuotteiden käsittelyä, valvontaa, virittämistä, aikautusta, laukaisua, asettamista, raivausta, purkamista, harhautusta, häirintää, räjäyttämistä tai havaitsemista varten.

Huomautus ML4.b kohtaan sisältyvät:

1.

Siirrettävät kaasun nesteytyslaitteet, joilla voidaan tuottaa päivässä 1 000 kiloa tai enemmän nestemäisessä muodossa olevaa kaasua,

2.

Kelluva sähköä johtava kaapeli, jota voidaan käyttää magneettimiinojen etsintään.

Tekninen huomautus

Kädessä pidettävien laitteiden, jotka on suunniteltu vain metalliesineiden havaitsemiseen ja joilla ei voi erottaa toisistaan miinoja ja muita metalliesineitä, ei katsota olevan erityisesti suunniteltuja havaitsemaan ML4.a kohdassa tarkoitettuja tuotteita.

ML5
Seuraavat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tulenjohto-, sekä niihin liittyvät hälytys- ja varoituslaitteet sekä niihin liittyvät järjestelmät, testaus-, suuntaus- ja vastatoimintavarusteet, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisälaitteet:

a.

Aseiden tähtäimet, pommituslaskimet, aseiden suuntausvarusteet ja aseiden hallintajärjestelmät,

b.

Maalinmääritys-, osoitus-, etäisyydenmittaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmät; havaitsemis-, tiedonkoostamis-, tunnistamis- ja identifiointilaitteet; ja sensoritiedon käsittelyjärjestelmät,

c.

Vastatoimintavarusteet ML5.a ja ML5.b kohdassa tarkoitettuja tuotteita varten,

d.

Kenttätestaus- tai suuntauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ML5.a tai ML5.b kohdassa tarkoitettuja tuotteita varten.

ML6
Seuraavat maakulkuneuvot ja komponentit:

Huom. Ohjaus- ja navigointivarustuksen osalta katso ML11, huomautus 7.

a.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tai muunnetut maakulkuneuvot ja niiden komponentit.

Tekninen huomautus

ML6.a kohdassa termi ”maakulkuneuvot” sisältää perävaunut.

b.

Kaikki pyöräajoneuvot, joita voidaan käyttää maastossa ja jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan tasoa III (NIJ-standardi 0108.01, syyskuu 1985, tai vertailukelpoinen kansallinen standardi) vastaava tai parempi ballistinen suojaus.

Huom. Katso myös ML13.a.

Huomautus 1 ML6.a kohtaan sisältyvät:

a.

Panssarivaunut ja muut aseistetut sotilasajoneuvot sekä sotilasajoneuvot, jotka on varustettu asealustoilla tai miinoituslaitteistoilla tai ML4 kohdassa tarkoitettujen puolustusvälineiden laukaisuun tarkoitetuilla laitteistoilla;

b.

Panssaroidut ajoneuvot;

c.

Amfibioajoneuvot ja syvän kahlauskyvyn omaavat ajoneuvot;

d.

Korjaamoajoneuvot ja ajoneuvot ampumatarvikkeiden tai asejärjestelmien hinaamiseksi tai kuljettamiseksi ja niihin liittyvä kuormankäsittelyvälineistö.

Huomautus 2 ML6.a kohdassa tarkoitetun ajoneuvon muuntaminen sotilaskäyttöön edellyttää rakenteellista, sähköistä tai mekaanista muutosta, jossa käytetään yhtä tai useampaa erityisesti suunniteltua sotilaallista komponenttia. Kyseisiin komponentteihin sisältyvät:

a.

Ilmaulkorenkaat, jotka on erityisesti suunniteltu luodinkestäviksi tai toimimaan ilmattomina;

b.

Renkaan täyttöpaineen säätöjärjestelmät, joita käytetään liikkuvan ajoneuvon sisältä;

c.

Tärkeiden osien (esimerkiksi polttoainesäiliöiden ja ajoneuvon ohjaamojen) panssarisuojaus;

d.

Aseiden erityisvahvistukset tai -alustat;

e.

Varavalaistus.

Huomautus 3 ML6 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi panssaroituja tai ballistisesti suojattuja siviili-ajoneuvoja tai kuorma-autoja, jotka on suunniteltu tai muunnettu rahan tai arvoesineiden kuljetukseen.

ML7
Seuraavat myrkylliset kemialliset tai biologiset aineet, ”mellakantorjunta-aineet”, radioaktiiviset aineet, niihin liittyvät varusteet, komponentit ja materiaalit:

a.

Biologiset ja radioaktiiviset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”, tuottamaan ihmis- ja eläin-tappioita, vahingoittamaan varustusta, satoa tai ympäristöä;

b.

Seuraavat kemiallisen sodankäynnin (CW) taisteluaineet:

1.

Kemiallisen sodankäynnin hermomyrkyt:

a.

O-alkyyli (C10 tai vähemmän sisältäen sykloalkyylin)alkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonofluoridaatit, kuten:

sariini (GB):O-isopropyylimetyylifosfonofluoridaatti (CAS 107-44-8),

sekä somaani (GD):O-pinakolyylimetyylifosfonofluoridaatti (CAS 96-64-0),

b.

O-alkyyli (C10 tai vähemmän sisältäen sykloalkyylin)(N,N)-dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosforoamidosyanidaatit, kuten:

tabuuni (GA):O-etyyli(N,N)-dimetyyli-fosforoamidosyanidaatti (CAS 77-81-6),

c.

O-alkyyli (H tai C10 tai vähemmän, sisältäen sykloalkyylin) S-2-(N,N)-dialkyyli-(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)-aminoetyylialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonotiolaatit tai vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat, kuten:

VX: O-etyyli-S-2-(N,N) -diisopropyyliaminoetyylimetyylifosfonotiolaatti (CAS 50782-69-9);

2.

Kemiallisen sodankäynnin syövyttävät aineet:

a.

Rikkisinappikaasut, kuten:

1.

2-kloorietyylikloorimetyylisulfidi (CAS 2625-76-5),

2.

bis(2-kloorietyyli)sulfidi (CAS 505-60-2),

3.

bis(2-kloorietyylitio)metaani (CAS 63869-13-6),

4.

1,2-bis(2-kloorietyylitio)etaani (CAS 3563-36-8),

5.

1,3-bis(2-kloorietyylitio)-n-propaani (CAS 63905-10-2),

6.

1,4-bis(2-kloorietyylitio)-n-butaani (CAS 142868-93-7),

7.

1,5-bis(2-kloorietyylitio)-n-pentaani (CAS 142868-94-8),

8.

bis(2-kloorietyylitiometyyli)eetteri (CAS 63918-90-1),

9.

bis(2-kloorietyylitioetyyli)eetteri (CAS 63918-89-8),

b.

Levisiitit, kuten:

1.

2-kloorivinyylidiklooriarsiini (CAS 541-25-3),

2.

tris(2-kloorivinyyli)arsiini (CAS 40334-70-1),

3.

bis(2-kloorivinyyli)klooriarsiini (CAS 40334-69-8),

c.

Typpisinappikaasut, kuten:

1.

HN1: bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini (CAS 538-07-8),

2.

HN2: bis(2-kloorietyyli)metyyliamiini (CAS 51-75-2),

3.

HN3: tris(2-kloorietyyli)amiini (CAS 555-77-1);

3.

Kemiallisen sodankäynnin lamauttavat aineet, kuten:

a.

3-kinuklidinyylibentsilaatti (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

Kemiallisen sodankäynnin kasvintuhoaineet, kuten:

a.

Butyyli-2-kloori-4-fluorifenoksiasetaatti (LNF),

b.

2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo sekoitettuna 2,4-dikloorifenoksietikkahappoon (Agent Orange).

c.

Seuraavat kemiallisten taisteluaineiden binäärilähtöaineet ja avainlähtöaineet:

1.

Alkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonyylidifluoridit, esimerkiksi:

DF: metyylifosfonyylidifluoridi (CAS 676-99-3),

2.

O-alkyyli(H tai C10 tai vähemmän, sisältäen sykloalkyylin)-O-2-(N,N)-dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)-aminoetyylialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfoniitit tai vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat, kuten:

QL: O-etyyli-O-2-(N,N)di-isopropyyliaminoetyylimetyylifosfoniitti (CAS 57856-11-8),

3.

Kloorisariini: O-isopropyylimetyylifosfonokloridaatti (CAS 1445-76-7),

4.

Kloorisomaani: O-pinakolyylimetyylifosfonokloridaatti (CAS 7040-57-5),

d.

Seuraavat ”mellakantorjunta-aineet” ja niiden aktiiviset ainesosat ja yhdistelmät:

1.

α-Bromibentseeniasetonitriili (bromibentsyylisyanidi) (CA) (CAS 5798-79-8),

2.

[(2-kloorifenyyli)metyleeni)] propaanidinitriili, o-klooribentsaalimalononitriili (CS) (CAS 2698-41-1),

3.

2-kloori-1-fenyylietanoni, fenasyylikloridi (ω-klooriasetofenoni) (CN) (CAS 532-27-4),

4.

Dibentso(b,f)-1,4-oksatsepiini (CR) (CAS 257-07-8),

5.

10-kloori-5,10-dihydrofenarsatsiini (fenarsatsiinikloridi) (adamsiitti) (DM) (CAS 578-94-9)

6.

N-nonanoyylimorfoliini (MPA) (CAS 5299-64-9)

Huomautus 1 ML7.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi henkilökohtaiseen itsepuolustukseen tarkoitettuja yksittäispakattuja ”mellakantorjunta-aineita”.

Huomautus 2 ML7.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi aktiivisia kemiallisia ainesosia ja niiden yhdistelmiä, jotka on eritelty ja pakattu elintarvikkeiden tuotantoa tai lääkinnällisiä tarkoituksia varten.

e.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön levittämään jotakin seuraavista aineista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Aineet, jotka on määritelty ML7.a, ML7.b tai ML7.d kohdassa, tai

2.

Kemialliset taisteluaineet, jotka koostuvat ML7.c kohdassa tarkoitetuista lähtöaineista.

f.

Seuraavat suoja- ja puhdistamisvarusteet, niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit sekä erityisesti suunnitellut kemialliset seokset:

1.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ML7.a, ML7.b tai ML7.d kohdassa tarkoitettuja aineita vastaan ja sitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

2.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ML7.a tai ML7.b kohdassa tarkoitetuilla aineilla saastuneiden esineiden puhdistamiseen, ja sitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

3.

Kemialliset seokset, jotka on erityisesti kehitetty/suunniteltu ML7.a tai ML7.b kohdassa tarkoitetuilla aineilla saastuneiden esineiden puhdistamiseen,

Huomautus ML7.f.1 kohtaan sisältyvät:

a.

ydinsäteily-, biologista tai kemiallista suodatusta varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ilmastointiyksiköt,

b.

suoja-asut.

Huom. Siviilikäyttöön tarkoitettujen kaasunaamareiden sekä suoja- ja puhdistamisvarusteiden osalta katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1A004.

g.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ML7.a, ML7.b tai ML7.d kohdassa tarkoitettujen aineiden havaitsemiseen tai tunnistamiseen, ja sitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

Huomautus ML7.g kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi henkilökohtaisia säteilyannosmittareita.

Huom. Katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1A004.

h.

”Biopolymeerit”, jotka on erityisesti suunniteltu tai tuotettu havaitsemaan ja tunnistamaan ML7.b kohdassa tarkoitettuja kemiallisia taisteluaineita, ja erityissoluviljelmät, joita käytetään niiden tuottamiseen,

i.

Seuraavat ”biokatalyytit” kemiallisten taisteluaineiden puhdistamiseen ja hajottamiseen ja siihen tarkoitukseen soveltuvat biologiset järjestelmät:

1.

”Biokatalyytit”, jotka on erityisesti suunniteltu puhdistamaan ja hajottamaan ML7.b kohdassa tarkoitettuja kemiallisia taisteluaineita ja jotka on tuotettu laboratorio-olosuhteissa tai biologisten järjestelmien geenimanipuloinnilla, sekä

2.

Seuraavat biologiset järjestelmät: ”ekspressiovektorit”, virukset ja soluviljelmät, jotka sisältävät geneettistä informaatiota erityisesti ML7.i.1 kohdassa tarkoitettujen ”biokatalyyttien” tuotantoon,

Huomautus 1 ML7.b ja ML7.d kohdassa ei saateta valvonnan alaiseksi seuraavia:

a.

Kloorisyanidi (CAS 506-77-4). Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C450.a.5,

b.

Syaanivetyhappo (CAS 74-90-8),

c.

Kloori (CAS 7782-50-5),

d.

Karbonyylikloridi (fosgeeni) (CAS 75-44-5). Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C450.a.4,

e.

Difosgeeni (trikloorimetyyli-kloroformaatti) (CAS 503-38-8),

f.

Poistettu,

g.

Ksylyylibromidi, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4),

h.

Bentsyylibromidi (CAS 100-39-0),

i.

Bentsyylijodidi (CAS 620-05-3),

j.

Bromiasetoni (CAS 598-31-2),

k.

Syaanibromidi (CAS 506-68-3),

l.

Bromimetyylietyyliketoni (CAS 816-40-0),

m.

Klooriasetoni (CAS 78-95-5),

n.

Etyylijodiasetaatti (CAS 623-48-3),

o.

Jodiasetoni (CAS 3019-04-3),

p.

Klooripikriini (CAS 76-06-2). Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C450.a.7.

Huomautus 2 ML7.h ja ML7.i.2 kohdassa luetellut soluviljelmät ja biologiset järjestelmät ovat yksinomaisia eikä kyseisissä kohdissa aseteta valvonnan alaiseksi soluja tai biologisia järjestelmiä, jotka on tarkoitettu siviilikäyttöön esimerkiksi maataloudessa, lääketeollisuudessa, lääketieteessä, eläinlääketieteessä, ympäristöalalla, jätehuollossa tai elintarviketeollisuudessa.

ML8
Seuraavat ”energeettiset aineet” sekä niihin liittyvät aineet:

Huom. Katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C011.

Tekniset huomautukset

1.

Tässä kohdassa seoksella tarkoitetaan kahden tai useamman aineen koostumusta, jossa on vähintään yhtä ML8 kohdan alakohdissa luetteloitua ainetta.

2.

Kaikki ML8 kohdan alakohdissa luetteloidut aineet on asetettu valvonnan alaiseksi tällä luettelolla, vaikka niitä käytettäisiin muuhun kuin luettelossa mainittuun tarkoitukseen. (esim. TAGN:ää käytetään pääasiassa räjähteenä, mutta sitä voidaan käyttää myös joko polttoaineena tai hapettajana.)

a.

Seuraavat ”räjähteet” ja niiden seokset:

1.

ADNBF (aminodinitrobentsofuroksaani tai 7-amino-4,6-dinitrobentsofuratsaani-1-oksidi) (CAS 97096-78-1),

2.

BNCP (cis-bis(5-nitrotetratsolaatto)tetra-amiinikobaltti(III)perkloraatti) (CAS 117412-28-9),

3.

CL-14 (diaminodinitrobentsofuroksaani tai 5,7-diamino-4,6-dinitrobentsofuratsaani-1-oksidi) (CAS 117907-74-1),

4.

CL-20 (HNIW tai heksanitroheksa-atsaisowurzitaani) (CAS 135285-90-4); CL-20:n klatraatit (katso myös ML8.g.3 ja g.4 kohta sen ”lähtöaineiden” osalta),

5.

CP (2–(5-syanotetratsolaatto)penta-amiinikobaltti(III)perkloraatti) (CAS 70247-32-4),

6.

DADE (l,l-diamino-2,2-dinitroetyleeni, FOX7),

7.

DATB (diaminotrinitrobentseeni) (CAS 1630-08-6),

8.

DDFP (1,4-dinitrodifuratsanopiperatsiini),

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyratsiini-l-oksidi, PZO) (CAS 194486-77-6),

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenyyli tai dipikramidi) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU tai dinitroglykoluriili) (CAS 55510-04-8),

12.

Seuraavat furatsaanit:

a.

DAAOF (diaminoatsoksifuratsaani),

b.

DAAzF (diaminoatsofuratsaani) (CAS 78644-90-3),

13.

HMX ja sen johdannaiset (katso myös ML8.g.5 sen ”lähtöaineiden” osalta), seuraavasti:

a.

HMX (syklotetrametyleenitetranitramiini; oktahydro-l,3,5,7-tetranitro-l,3,5,7-tetratsiini; l,3,5,7-tetranitro-l,3,5,7-tetra-atsa-syklo-oktaani; oktogeeni) (CAS 2691-41-0),

b.

HMX:n difluoroaminoidut analogit,

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetra-atsabisyklo[3,3,0]-oktanoni-3, tetranitrosemiglykouriili tai ketobisyklinen HMX) (CAS 130256-72-3),

14.

HNAD (heksanitroadamantaani) (CAS 143850-71-9),

15.

HNS (heksanitrostilbeeni) (CAS 20062-22-0),

16.

Seuraavat imidatsolit:

a.

BNNII (oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidatso [4,5-d]imidatsoli),

b.

DNI (2,4-dinitroimidatsoli) (CAS 5213-49-0),

c.

FDIA (l-fluoro-2,4-dinitroimidatsoli),

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriatsolo)-2,4-dinitroimidatsoli),

e.

PTIA (l-pikryyli-2,4,5-trinitroimidatsoli),

17.

NTNMH (l-(2-nitrotriatsolo)-2-dinitrometyleenihydratsiini);

18.

ΝΤΟ (ONTA tai 3-nitro-l,2,4-triatsoli-5-oni) (CAS 932-64-9),

19.

Polynitrokubaanit, joissa on enemmän kuin neljä nitroryhmää,

20.

PYX (2,6-bis(pikryyliamino)-3,5-dinitropyridiini) (CAS 38082-89-2),

21.

RDX ja sen johdannaiset seuraavasti:

a.

RDX (syklotrimetyleenitrinitramiini; sykloniitti; T4; heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triat-siini; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triatsa-sykloheksaani, heksogeeni) (CAS 121-82-4),

b.

Keto-RDX (K-6 tai 2,4,6-trinitro-2,4,6-triatsasykloheksanoni) (CAS 115029-35-1),

22.

TAGN (triaminoguanidiinitraatti) (CAS 4000-16-2),

23.

TATB (triaminotrinitrobentseeni) (CAS 3058-38-6), (katso myös ML8.g.7 kohta sen ”lähtöaineiden” osalta),

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoriamiini) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diatsosiini),

25.

Seuraavat tetratsolit:

a.

NTAT (nitrotriatsoliaminotetratsoli);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriatsolo)-4-nitrotetratsoli),

26.

Tetryyli (trinitrofenyylimetyylinitramiini) (CAS 479-45-8),

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetra-atsadekaliini) (CAS 135877-16-6) (katso myös ML8.g.6 sen ”lähtöaineiden” osalta),

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroasetidiini) (CAS 97645-24-4) (katso myös ML8.g.2 sen ”lähtöaineiden” osalta),

29.

TNGU (SORGUYL tai tetranitroglykoluriili) (CAS 55510-03-7),

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridatsino[4,5-d]pyridatsiini) (CAS 229176-04-9),

31.

Seuraavat triatsiinit:

a.

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triatsiini) (CAS 19899-80-0),

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahydro-1,3,5-triatsiini) (CAS 130400-13-4),

32.

Seuraavat triatsolit:

a.

5-atsido-2-nitrotriatsoli,

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydratsino-1,2,4-triatsolidinitramidi) (CAS 1614-08-0),

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triatsoli),

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriatsoli]amiini),

e.

DBT (3,3-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triatsoli) (CAS 30003-46-4),

f.

DNBT (dinitrobistriatsoli) (CAS 70890-46-9),

g.

NTDNA (2-nitrotriatsoli-5-dinitramidi) (CAS 75393-84-9),

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriatsolo)-3,5-dinitrotriatsoli),

i.

PDNT (1-pikryyli-3,5-dinitrotriatsoli),

j.

TACOT (tetranitrobentsotriatsolobentsotriatsoli) (CAS 25243-36-1),

33.

Räjähde, jota ei ole mainittu muualla ML8.a kohdassa ja jonka räjähdysnopeus suurimmalla tiheydellä on yli 8 700 m/s tai jonka räjähdyspaine on yli 34 GPa (340 kbar),

34.

Muut orgaaniset räjähteet, joita ei ole mainittu muualla ML8.a kohdassa ja jotka voivat tuottaa vähintään 25 GPa:n (250 kbar) räjähdyspaineen, joka pysyy stabiilina 523 K (250 °C) asteen tai sitä korkeammassa lämpötilassa vähintään viiden minuutin ajan.

b.

Seuraavat ”ajoaineet”:

1.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) luokkaan 1.1 kuuluva, kiinteä ”ajoaine”, jonka teoreettinen ominaisimpulssi (standardiolosuhteissa) on yli 250 sekuntia, kun kyseessä ovat metalloimattomat koostumukset, tai yli 270 sekuntia, kun kyseessä ovat aluminoidut koostumukset,

2.

YK:n luokkaan 1.3 kuuluva kiinteä ”ajoaine”, jonka teoreettinen ominaisimpulssi (standardi-olosuhteissa) on yli 230 sekuntia, kun kyseessä ovat halogenoimattomat koostumukset, yli 250 sekuntia, kun kyseessä ovat metalloimattomat koostumukset, ja yli 266 sekuntia, kun kyseessä ovat metalloidut koostumukset,

3.

”Ajoaineet”, joiden voimavakio on yli 1 200 kJ/kg,

4.

”Ajoaineet”, jotka voivat pitää yllä jatkuvaa yli 38 mm/s:n lineaarista palamistasoa 6,89 MPa:n (68,9 bar) paineen ja 294 K:n (21 °C) lämpötilan standardiolosuhteissa (mitattuna inhiboidusta yksittäissäikeestä),

5.

Valetut kaksiperustaiset elastomeeri (EMCDB) -”ajoaineet”, joiden laajentuma maksimipaineessa on yli 5 % 233 K:n (–40 °C) lämpötilassa,

6.

ML8.a kohdassa luetteloituja aineita sisältävä ”ajoaine”.

c.

Seuraavat ”pyrotekniset aineet”, polttoaineet ja niihin liittyvät aineet sekä niiden seokset:

1.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut lentopolttoaineet,

2.

Alaani (alumiinihydridi) (CAS 7784-21-6),

3.

Karboraanit; dekarboraani (CAS 17702-41-9); pentaboraanit (CAS 19624-22-7 ja 18433-84-6) ja niiden johdannaiset,

4.

Hydratsiini ja sen johdannaiset seuraavasti (katso myös ML8.d.8 ja d.9 kohta hapettavien hydratsiinijohdannaisten osalta):

a.

Hydratsiini (CAS 302-01-2) 70 prosentin tai sitä korkeampina pitoisuuksina,

b.

Monometyylihydratsiini (CAS 60-34-4),

c.

Symmetrinen dimetyylihydratsiini (CAS 540-73-8),

d.

Epäsymmetrinen dimetyylihydratsiini (CAS 57-14-7),

5.

Metalliset ajoaineet, jotka ovat pallomaisten, hivennettyjen, sferoidisten, hiutaloitujen tai jauhettujen hiukkasten muodossa ja joka on valmistettu materiaalista, jonka pitoisuus on 99 prosenttia tai enemmän jotakin seuraavista,

a.

Seuraavat metallit ja niiden seokset:

1.

Beryllium (CAS 7440-41-7), jonka hiukkaset ovat kooltaan alle 60 μm,

2.

Rautajauhe (CAS 7439-89-6), jonka hiukkaset ovat kooltaan 3 μm tai vähemmän ja joka on valmistettu rautaoksidista vetypelkistyksellä,

b.

Seokset, jotka sisältävät jotakin seuraavista:

1.

Zirkonium (CAS 7440-67-7), magnesium (CAS 7439-95-4) ja näiden seokset, joiden hiukkaset ovat kooltaan alle 60 μm,

2.

Boori- (CAS 7440-42-8) tai boorikarbidi-polttoaineet (CAS 12069-32-8), joiden puhtaus on 85 prosenttia tai enemmän ja hiukkaskoko alle 60 μm,

6.

Sotatarvikkeet, jotka sisältävät sakeuttamisaineita hiilivetypolttoaineita varten, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi liekinheittimissä tai sytytystarvikkeissa, kuten metallistearaatit tai -palmitaatit (esim. oktaali (CAS 637-12-7)) ja M1-, M2- ja M3-sakeuttamisaineet,

7.

Perkloraatit, kloraatit ja kromaatit, jotka on yhdistetty metallijauheesta koostuviin tai muihin suurenergisiin polttoaineen osiin,

8.

Alumiinipallojauhe (CAS 7429-90-5), jonka hiukkaset ovat kooltaan 60 μm tai vähemmän ja joka on valmistettu materiaalista, jonka alumiinipitoisuus on 99 prosenttia tai enemmän,

9.

Titaanin alahydridi (TiHn), jonka stoikiometria vastaa arvoa n = 0,65–1,68.

Huomautus 1 ML8.c.1 kohdassa valvonnan alaiseksi asetetut lentopolttoaineet ovat lopputuotteita eivätkä lopputuotteiden ainesosia.

Huomautus 2 ML8.c.4.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi hydratsiiniseoksia, jotka on erityisesti suunniteltu korroosionestoon.

Huomautus 3 ML8.c.5 kohtaan kuuluvia metalleja tai seoksia sisältävät räjähteet ja polttoaineet ovat valvonnan alaisia riippumatta siitä, onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

Huomautus 4 ML8.c.5.b.2 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi booria ja boori-10:llä rikastettua boorikarbidia (vähintään 20 prosenttinen boori-10-pitoisuus).

d.

Seuraavat hapettajat ja niiden seokset:

1.

ADN (ammoniumdinitramidi tai SR 12) (CAS 140456-78-6),

2.

AP (ammoniumperkloraatti) (CAS 7790-98-9),

3.

Yhdisteet, jotka muodostuvat fluorista ja jostakin seuraavista:

a.

muut halogeenit,

b.

happi, tai

c.

typpi,

Huomautus 1 ML8.d.3 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi klooritrifluoridia. Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C238.

Huomautus 2 ML8.d.3 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi kaasumaisessa muodossa olevaa typpitrifluoridia.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diatsetidiini) (CAS 78246-06-7),

5.

HAN (hydroksyyliammoniumnitraatti) (CAS 13465-08-2),

6.

HAP (hydroksyyliammoniumperkloraatti) (CAS 15588-62-2),

7.

HNF (hydratsiininitroformiaatti) (CAS 20773-28-8),

8.

Hydratsiininitraatti (CAS 37836-27-4),

9.

Hydratsiiniperkloraatti (CAS 27978-54-7),

10.

Nestemäiset hapettimet, jotka koostuvat inhiboidusta punaisesta savuavasta typpihaposta (IRFNA) (CAS 8007-58-7) tai jotka sisältävät sitä,

Huomautus ML8.d.10 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi inhiboimatonta savuavaa typpihappoa.

e.

Seuraavat sidonta-aineet, plastisoimisaineet, monomeerit ja polymeerit:

1.

AMMO (atsidometyylimetyylioksetaani ja sen polymeerit) (CAS 90683-29-7) (katso myös ML8.g.1 sen ”lähtöaineiden” osalta),

2.

BAMO (bisatsidometyylioksetaani ja sen polymeerit) (CAS 17607-20-4) (katso myös ML8.g.1 sen ”lähtöaineiden” osalta),

3.

BDNPA (bis(2,2-dinitropropyyli)asetaali) (CAS 5108-69-0),

4.

BDNPF (bis(2,2-dinitropropyyli) formaali) (CAS 5917-61-3),

5.

BTTN (butaanitriolitrinitraatti) (CAS 6659-60-5) (katso myös ML8.g.8 sen ”lähtöaineiden” osalta),

6.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut energeettiset monomeerit, plastisoimisaineet ja polymeerit, jotka sisältävät nitro-, atsido-, nitraatti-, nitratsa- tai difluoriamiiniryhmiä,

7.

FAMAO (3-difluoriaminometyyli-3-atsidometyylioksetaani) ja sen polymeerit,

8.

FEFO (bis-(2-fluori-2,2-dinitroetyyli)formaali) (CAS 17003-79-1),

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentaani-1,5-dioli-formaali) (CAS 376-90-9),

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometyyli-3-oksaheptaani-1,7-dioli-formaali),

11.

GAP (glysidyyliatsidipolymeeri) (CAS 143178-24-9) ja sen johdannaiset,

12.

HTPB (hydroksyylipäätteinen polybutadieeni), jonka hydroksyylifunktionaalisuus on vähintään 2,2 ja korkeintaan 2,4, hydroksyyliluku on alle 0,77 meq/g ja viskositeetti 30 °C asteessa alle 47 poisia (CAS 69102-90-5),

13.

Pienimolekyylipainoinen (alle 10 000) hydroksyloitu poly(epikloorihydriini), poly(epikloori-hydriinidioli) ja trioli,

14.

NENA:t (nitraattietyylinitramiiniyhdisteet) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 ja 85954-06-9),

15.

PGN (poly-GLYN, polyglysidyylinitraatti tai poly(nitraattimetyylioksiraani)) (CAS 27814-48-8),

16.

Poly-NIMMO (polynitraattimetyylimetyylioksetaani) tai poly-NMMO (poly[3-nitraattimetyyli-3-metyylioksetaani]) (CAS 84051-81-0),

17.

Polynitro-ortokarbonaatit,

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoriamiini)etoksi]propaani tai trisvinoksipropaaniadukti) (CAS 53159-39-0).

f.

Seuraavat lisäaineet:

1.

Emäksinen kuparisalisylaatti (CAS 62320-94-9),

2.

BHEGA (bis-(2-hydroksietyyli)glykoliamidi) (CAS 17409-41-5),

3.

BNO (butadieenitriiliksidi) (CAS 9003-18-3),

4.

Seuraavat ferroseenijohdannaiset:

a.

Butaseeni (CAS 125856-62-4),

b.

Katoseeni (2,2-bis-etyyliferrosenyylipropaani) (CAS 37206-42-1),

c.

Ferroseenikarboksyylihapot,

d.

n-butyyli-ferroseeni (CAS 31904-29-7),

e.

Muut yhdistetyt polymeeriset ferroseenijohdannaiset,

5.

Lyijybeeta-resorsinolaatti (CAS 20936-32-7),

6.

Lyijysitraatti (CAS 14450-60-3),

7.

Beeta-resorsinolaattien tai salisylaattien lyijy-kupari-kelaatit (CAS 68411-07-4),

8.

Lyijymaleaatti (CAS 19136-34-6),

9.

Lyijysalisylaatti (CAS 15748-73-9),

10.

Lyijystannaatti (CAS 12036-31-6),

11.

MAPO (tris-1–(2-metyyli)atsiridinyylifosfiinioksidi) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metyyliat-siridinyyli) 2–(2-hydroksipropanoksi) propyyliamiinifosfiinioksidi); ja muut MAPO-johdannaiset,

12.

Metyyli BAPO (bis(2-metyyliatsiridinyyli) metyyliaminofosfiinioksidi) (CAS 85068-72-0),

13.

N-metyyli-p-nitroaniliini (CAS 100-15-2),

14.

3-nitratsa-1,5-pentaani-di-isosyanaatti (CAS 7406-61-9),

15.

3-nitratsa-1,5-pentaani-di-isosyanaatti,

a.

neopentyyli[diallyyli]oksi, tri[dioktyyli]fosfaattotitanaatti (CAS 103850-22-2); toiselta nimitykseltään titaani IV, 2,2[bis 2-propenolaatto-metyyli, butanolaatto, tris(dioktyyli)fosfaatto] (CAS 110438-25-0); tai LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titaani IV, [(2-propenolaatto-1)metyyli, n-propanolaattometyyli]butanolaatto-1, tris[dioktyyli]pyrofosfaatti; tai KR3538;

c.

titaani IV, [(2-propenolaatto-1)metyyli, n-propanolaattometyyli]butanolaatto-1, tris(dioktyyli)fosfaatti,

16.

Polysyanodifluoriamiinietyleenioksidi,

17.

Polyfunktionaaliset atsiridiiniamidit isoftaali-, trimesiini (BITA tai butyleeni-imiinitrimesa-miidi), isosyanuuri- tai trimetyyliadipiinihapon kantarakenteiden kanssa sekä 2-metyyli- tai 2-etyyli-substituentit liitettynä atsiridiinirenkaaseen,

18.

Propyleeni-imiini (2-metyyliatsiridiini) (CAS 75-55-8),

19.

Erittäin hieno rautaoksidi (Fe2O3), jonka ominaispinta-ala on yli 250 m2/g ja keskimääräinen hiukkaskoko korkeintaan 3,0 nm,

20.

TEPAN (tetraetyleenipenta-amiiniakryylinitriili) (CAS 68412-45-3); syanoetyloidut polyamiinit ja niiden suolat,

21.

TEPANOL (tetraetyleenipenta-amiiniakryylinitriiliglysidoli) (CAS 68412-46-4); glysidolilla hapetetut syanoetyloidut polyamiinit ja niiden suolat,

22.

TPB (trifenyylivismutti) (CAS 603-33-8),

g.

Seuraavat ”lähtöaineet”:

Huom. ML8.g kohdassa tarkoitetaan kyseisistä aineista valmistettuja valvonnan alaisia ”energeettisiä aineita”.

1.

BCMO (biskloorimetyylioksetaani) (CAS 142173-26-0) (katso myös ML8.e.1 ja e.2 kohta),

2.

Dinitroatsetidiini-t-butyyli-suola, (CAS 125735-38-8) (katso myös ML8.a.28 kohta);

3.

HBIW (heksabentsyyliheksa-atsaisowurzitaani) (CAS 124782-15-6), (katso myös ML8.a.4 kohta),

4.

TAIW (tetra-asetyylidibentsyyliheksa-atsaisowurzitaani) (katso myös ML8.a.4 kohta),

5.

TAT (1,3,5,7 tetra-asetyyli-1,3,5,7,-tetra-atsasyklo-oktaani) (CAS 41378-98-7) (katso myös ML8.a.13 kohta),

6.

1,4,5,8-tetra-atsadekaliini (CAS 5409-42-7) (katso myös ML8.a.27 kohta),

7.

1,3,5-triklooribentseeni (CAS 108-70-3), (katso myös ML8.a.23 kohta),

8.

1,2,4-trihydroksibutaani (1,2,4-butaanitrioli) (CAS 3068-00-6) (katso myös ML8.a.5 kohta),

Huomautus 5 Panosten ja laitteiden osalta katso ML4.

Huomautus 6 ML8 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi seuraavia aineita, jos niihin ei ole yhdistetty tai sekoitettu ML8.a kohdassa mainittuja ”energeettisiä aineita” tai ML8.a kohdassa mainittuja metallijauheita:

a.

Ammoniumpikraatti;

b.

Mustaruuti;

c.

Heksanitrodifenyyliamiini;

d.

Difluoriamiini;

e.

Nitrotärkkelys;

f.

Kaliumnitraatti;

g.

Tetranitronaftaleeni;

h.

Trinitroanisoli;

i.

Trinitronaftaleeni;

j.

Trinitroksyleeni;

k.

N-pyrrolidoni; 1-metyyli-2-pyrrolidoni;

l.

Dioktyylimaleaatti;

m.

Etyyliheksyyliakrylaatti;

n.

Trietyylialumiini (TEA), trimetyylialumiini (TMA) ja muut sytytysmetallialkyylit sekä litiumin, natriumin, magnesiumin, sinkin ja boorin aryylit;

o.

Nitroselluloosa;

p.

Nitroglyseriini (tai glyserolitrinitraatti, trinitroglyseriini) (NG);

q.

2,4,6-trinitrotolueeni (TNT);

r.

Etyleenidiamiinidinitraatti (EDDN);

s.

Pentaerytritolitetranitraatti (PETN);

t.

Lyijyatsidi, normaali ja emäksinen lyijystyfnaatti sekä atsideja tai atsidiyhdisteitä sisältävät ensiöräjähteet tai sytytysainekoostumukset;

u.

Trietyleeniglysolidinitraatti (TEGDN);

v.

2,4,6-trinitroresorsinooli (styfniinihappo);

w.

Dietyylidifenyyliurea; dimetyylidifenyyliurea, metyylietyylidifenyyliurea [sentraliitit];

x.

N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen difenyyliurea);

y.

Metyyli-N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen metyylidifenyyliurea);

z.

Etyyli-N,N-difenyyliurea (epäsymmetrinen metyylidifenyyliurea);

aa.

2-nitrodifenyyliamiini (2-NDPA);

bb.

4-nitrodifenyyliamiini (4-NDPA);

cc.

2-2-dinitropropanoli;

dd.

Nitroguanidiini (katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C011.d).

ML9
Seuraavat sota-alukset ja laivaston erikoislaitteet ja -varusteet sekä niiden komponentit, jotka on suunniteltu erityisesti sotilaskäyttöön:

Huom. Ohjaus- ja navigointivarustuksen osalta katso ML11, huomautus 7.

a.

Taistelualukset sekä erityisesti hyökkäys- tai puolustustoimintaan suunnitellut tai muunnetut (pinta- ja vedenalaiset) alukset riippumatta siitä, onko ne muunnettu muuhun kuin sotilaskäyttöön, huolimatta alusten nykyisestä kunnosta tai toimintavalmiudesta ja siitä, sisältävätkö ne asejärjestelmiä tai panssarointia, sekä sellaisten alusten rungot ja niiden osat,

b.

Seuraavat moottorit ja käyttövoimayksiköt:

1.

Dieselmoottorit, jotka on erityisesti suunniteltu sukellusveneisiin ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

niiden ulostuloteho on vähintään 1,12 MW (1 500 hv) tai enemmän; ja

b.

niiden akselinpyörimisnopeus on vähintään 700 kierrosta minuutissa,

2.

Sähkömoottorit, jotka on erityisesti suunniteltu sukellusveneisiin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a.

niiden ulostuloteho on enemmän kuin 0,75 MW (1 000 hv);

b.

niissä on nopea kierrossuunnan vaihto;

c.

ne ovat nestejäähdytteisiä; ja

d.

ne ovat täysin koteloidut,

3.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut ei-magneettiset dieselmoottorit, joiden ulostuloteho on 37,3 kW (50 hv) tai enemmän ja joissa ei-magneettinen runko-osuus ylittää 75 prosenttia kokonaismassasta,

4.

Ilmasta riippumattomat käyttövoimayksiköt, jotka on suunniteltu erityisesti sukellusveneisiin,

Tekninen huomautus

”Ilmasta riippumaton käyttövoimayksikkö” mahdollistaa sukelluksissa olevan sukellusveneen käyttövoima-järjestelmän toiminnan ilman ilmakehän happea pidempään kuin akut. Tämä ei koske ydinkäyttöisiä sukellusveneitä.

c.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut vedenalaiset havaintojärjestelmät ja niiden valvontalaitteet,

d.

Sukellusvene- ja torpedoverkot,

e.

Ei käytössä,

f.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut aluksen rungon läpiviennit ja liittimet, joilla mahdollistetaan vuorovaikutus aluksen ulkopuolisen laitteiston kanssa,

Huomautus ML9.f kohtaan sisältyvät sekä sellaiset yksijohtimiset, monijohtimiset, koaksiaaliset tai aaltoputkityyppiset alusten liittimet että sellaiset alusten rungon läpiviennit, jotka säilyvät ulkopuolisia vuotoja läpäisemättöminä ja säilyttävät vaaditut ominaisuudet yli 100 metrin syvyydessä; sekä kuituoptiset liittimet ja optiset aluksen rungon läpiviennit, jotka on erityisesti suunniteltu ”laser”-sädekäyttöiseen voimansiirtoon syvyydestä riippumatta. ML9.f kohtaan eivät sisälly propulsio- ja peräsinakselien runkoläpiviennit,

g.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut hiljaiset laakerit (kaasu- tai magneettiset ripustuslaakerit), joihin on liitetty aktiiviset herätteiden tai tärinän vaimennuksen säädöt, ja kyseisiä laakereita sisältävä varustus.

ML10
Seuraavat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tai muunnetut ”ilma-alukset”, ”ilmaa keveämmät ilma-alukset”, miehittämättömät ilma-alukset, lentokonemoottorit sekä ”ilma-alusten” varustus, lisävarusteet ja komponentit:

Huom. Ohjaus- ja navigointivarustuksen osalta katso ML11, huomautus 7.

a.

Taistelu-”ilma-alukset” ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit,

b.

Muut ”ilma-alukset” ja ”ilmaa keveämmät ilma-alukset”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön, mukaan lukien sotilastiedustelu, rynnäkkö, sotilaskoulutus, sotilasjoukkojen tai sotatarvikkeiden kuljetus- ja maahanlaskutoiminta, logistiikkatukijärjestelmät ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

c.

Seuraavat miehittämättömät ilma-alukset ja niiden lisävarusteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät mukaan lukien kauko-ohjatut ilma-alusjärjestelmät, automaattiset ohjelmoitavat ilma-alusjärjestelmät ja ”ilmaa keveämmät ilma-alukset”,

2.

niiden laukaisulaitteet ja maajärjestelmät,

3.

niihin liittyvät johtamis- ja valvontajärjestelmät,

d.

Lentokonemoottorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

e.

Lentokonevarustus, mukaan lukien ilmatankkausjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu ML10.a tai ML10.b kohdassa tarkoitettujen ”ilma-alusten” käyttöön tai ML10.d kohdassa tarkoitettujen lentokonemoottoreiden yhteydessä käytettäväksi ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit,

f.

Painetankkausjärjestelmät ja -varustus sekä varustus, joka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan operaatiot ahtaissa tiloissa, ja maajärjestelmät, jotka on kehitetty erityisesti kohdissa ML10.a tai ML10.b tarkoitettuihin ”ilma-aluksiin” tai kohdassa ML10.d tarkoitettuihin lentokonemoottoreihin,

g.

Sotilaslentokypärät ja suojanaamarit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, painehengitysjärjestelmät ja osittaiset painepuvut ”ilma-alus”-käyttöön, g-painepuvut, nestemäiset happijärjestelmät ”ilma-aluksissa” tai ohjuksissa sekä katapultit ja heittoistuinjärjestelmät ”ilma-aluksen” henkilöstölle hätäpoistumista varten,

h.

Seuraavat laskuvarjot ja niihin liittyvä varustus taisteluhenkilöstölle ja kuorman pudottamiseen, jarruvarjot ”ilma-aluksille” ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Laskuvarjot

a.

sissien tarkkuuspudotuksiin;

b.

laskuvarjojoukkojen pudotuksiin,

2.

Kuormalaskuvarjot,

3.

Laskuvarjoliitimet, laahusvarjot, vakautusvarjot pudotettavien esineiden (esim. palautuskapselit, heittoistuimet, pommit) vakauden ja lentoasennon hallitsemista varten,

4.

Heittoistuinjärjestelmissä käytettävät jarruvarjot pelastusvarjojen laukaisu- ja avautumisjärjestyksen säätelyyn,

5.

Palautusvarjot ohjattaville ohjuksille, tiedustelulennokeille ja avaruusaluksille,

6.

Lähestymisvarjot ja laskeutumista hidastavat varjot,

7.

Muut sotilaalliset laskuvarjot,

8.

Erityisesti suurten korkeuksien laskuvarjohyppääjiä varten suunniteltu varustus (esim. puvut, hengitysjärjestelmät ja navigointilaitteet),

i.

Automaattiset ohjausjärjestelmät laskuvarjokuormille; varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön varmistamaan varjon aukeaminen halutulla korkeudella, mukaan lukien happivarustus.

Huomautus 1 ML10.b kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi sellaisia erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja ”ilma-aluksia” tai näiden ”ilma-alusten” variantteja:

a.

joita ei ole sovitettu sotilaskäyttöön eikä varustettu erityisesti sotilaskäyttöön suunnitelluilla tai muunnetuilla laitteilla tai lisävarusteilla; ja

b.

jotka Wassenaarin järjestelyn osallistujavaltion siviili-ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet siviilikäyttöön.

Huomautus 2 ML10.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi:

a.

erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tai muunnettuja lentokonemoottoreita, jotka Wassenaarin järjestelyn osallistujavaltion siviili-ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet käytettäväksi ”siviili-ilma-aluksissa”, sekä niihin erityisesti suunniteltuja komponentteja;

b.

mäntämoottoreita tai niihin erityisesti suunniteltuja komponentteja, lukuun ottamatta miehittämättömiä ilma-aluksia varten erityisesti suunniteltuja mäntämoottoreita.

Huomautus 3 ML10.b ja ML10.d kohdan mukainen sellaisten komponenttien tai lisälaitteiden valvonta, jotka on erityisesti suunniteltu muuhun kuin sotilaskäyttöön tarkoitettuja mutta sotilaskäyttöön muunnettuja ”ilma-aluksia” tai lentokonemoottoreita varten, koskee vain niitä sotilaallisia komponentteja ja laitteita, joita tarvitaan sotilaskäyttöön muuntamiseksi.

ML11
Seuraava elektroninen varustus, jota ei ole asetettu valvonnan alaiseksi muualla eu:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, ja siihen erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltu elektroninen varustus;

Huomautus ML11 kohtaan sisältyvät:

1.

Elektroninen vastatoimi- ja elektroninen vasta-vastatoimivälineistö (eli välineistö, joka on suunniteltu tuottamaan ylimääräisiä tai harhaanjohtavia signaaleja kaikuluotain- tai radiovastaanottimiin tai jotka muuten estävät vastapuolen elektronisten laitteiden vastaanoton ja toiminnan tai niiden tehokkuuden vastapuolen vastatoimivälineistö mukaan lukien), häirintä- ja vastahäirintävälineistö mukaan lukien;

2.

Hyppivät taajuusputket;

3.

Elektroniset järjestelmät tai välineistö, jotka on tarkoitettu joko sotilaallisen tiedustelun tai turvallisuuden tarpeita palvelevan elektromagneettisen spektrin valvontaan ja tarkkailuun tai vastatoimeksi sellaiselle valvonnalle tai tarkkailulle;

4.

Vedenalaiset vastatoimivälineet, joihin kuuluvat akustiset ja magneettiset häirintävälineet ja harhamaalit sekä laitteet, jotka on suunniteltu tuottamaan ylimääräisiä tai harhaanjohtavia signaaleja kaikuluotainvastaanottimiin;

5.

Tietojenkäsittelyn turvavälineet, tietoturvalaitteet sekä lähetyksen ja viestitysyhteyksien turvavarustus, jotka on varustettu salausmenetelmällä;

6.

Tunnistus, tunnistuksen varmennus ja käyttöavainvälineistö sekä salausavainten hallinta-, valmistus- ja jakeluvälineistö;

7.

Ohjaus- ja navigointivarustus,

8.

Digitaaliset troposfäärisirontaradiolaitteistot,

9.

Erityisesti signaalitiedusteluun suunnitellut digitaaliset demodulaattorit.

b.

Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) häirintälaitteet.

ML12
Seuraavat suurnopeuksiseen liike-energiaan perustuvat asejärjestelmät ja näihin liittyvät varusteet sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Liike-energiaan perustuvat asejärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu maalin tuhoamiseen tai sen toiminnan keskeyttämiseen,

b.

Erityisesti suunnitellut testi- ja arviointilaitteistot ja testimallit, mukaan lukien vianmääritykseen tarvittava instrumentointilaitteisto sekä maalit kineettisen energian ammusten ja järjestelmien toimintakokeisiin.

Huom. Alikaliiperiammuksia käyttävien tai pelkästään kemiallista työntövoimaa käyttävien asejärjestelmien ja niiden ampumatarvikkeiden osalta katso kohdat ML1–ML4.

Huomautus 1 ML12 kohtaan sisältyvät seuraavat tuotteet, jos ne on erityisesti suunniteltu liike-energiaan perustuvia asejärjestelmiä varten:

a.

Ajopanosjärjestelmät, joilla pystytään kiihdyttämään yli 0,1 gramman massoja yli 1,6 km/s:n nopeuksiin kerta- tai sarjatuliammunnalla;

b.

Päävoimalähteeseen, sähkömagneettiseen panssarointiin, energian varastointiin, lämmöntuoton hallintaan, säätelyyn, kytkentään tai polttoaineenkäsittelyyn tarkoitetut laitteet; ja teholähteen, aseen ja muiden tornin sähkökäyttöjen väliset sähköliitynnät;

c.

Maalinmäärittely-, maalinseuranta-, tulenjohto- tai vahingonarviointijärjestelmät;

d.

Ammusten maalinetsintä- ja ohjausjärjestelmät tai suuntaa kääntävän työntövoiman (sivusuuntaiskiihdytys) järjestelmät.

Huomautus 2 ML12 kohta asettaa valvonnan alaiseksi asejärjestelmät, jotka käyttävät jotain seuraavista työntövoimamenetelmistä:

a.

sähkömagneettinen;

b.

sähköterminen;

c.

plasma;

d.

kevyt kaasu; tai

e.

kemiallinen (jos käytetään yhdessä jonkin edellä mainitun kanssa).

ML13
Seuraava panssarointi- tai suojavarustus sekä suojarakenteet ja -komponentit:

a.

Panssarilevyt, jotka:

1.

on valmistettu täyttämään sotilasstandardi tai -laatuvaatimus, tai

2.

soveltuvat sotilaskäyttöön,

b.

Metalli- tai ei-metallimateriaaleista kokoonpannut rakenteet tai yhdistelmät, jotka on erityisesti suunniteltu antamaan ballistista suojaa sotilasjärjestelmille, ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit,

c.

Sotilasstandardien tai -laatuvaatimusten tai vastaavien kansallisten standardien mukaan valmistetut kypärät ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit, kuten kypärän kuoret, vuoraukset ja pehmusteet,

d.

Vartalosuojat ja suojavaatteet, jotka on valmistettu sotilasstandardien tai -laatuvaatimusten tai vastaavien mukaisesti, sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit.

Huomautus 1 ML13.b kohta sisältää materiaalit, jotka on erityisesti suunniteltu räjähtävän reaktiivipanssarin muodostamiseen tai sotilaallisten suojavarustusten rakentamiseen.

Huomautus 2 ML13.c kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi tavanomaisia teräskypäriä, joita ei ole varustettu minkäänlaisella lisälaitteella tai joita ei ole muunnettu tai suunniteltu siten, että ne voidaan sellaisella varustaa.

Huomautus 3 ML13.c tai d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi vartalosuojia eikä suojautumistaan varten.

Huomautus 4 Pomminraivaushenkilöstöä varten suunnitelluista kypäristä ML13. kohdassa valvonnan alaiseksi asetetaan ainoastaan sotilaskäyttöön suunnitellut kypärät.

Huom. 1: Katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1A005.

Huom. 2: Vartalosuojien valmistukseen käytetyt kuitu tai säiemateriaalit sekä kypärät, ks. EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C010.

ML14
Erikoisvarustus sotilaskoulutukseen tai sotilaallisten tilanteiden simulointiharjoituksiin, simulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu ML1 tai ML2 kohdassa tarkoitettujen ampuma-aseiden tai aseiden harjoituskäyttöä varten, ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit ja lisävarusteet:

Tekninen huomautus

Termillä ”erikoisvarustus sotilaskoulutukseen” tarkoitetaan sotilaallisia hyökkäysharjoituslaitteita, harjoituslaitteita operatiivisiin lentoharjoituksiin, tutkamaalisimulaattoreita, tutkamaaligeneraattoreita, ampumataidon (erityisesti tykistön) harjoituslaitteita, sukellusveneiden vastaisen sodankäynnin simulaattoreita, lentosimulaattoreita (mukaan lukien ihmiselle soveltuvaksi luokitellut sentrifugit lentäjien ja astronauttien koulutukseen), tutkaharjoituslaitteita, mittarilentosimulaattoreita, suunnistusharjoituslaitteita, ohjusten harjoituslaukaisulaitteita, maali-laitteistoja, miehittämättömiä ”ilma-aluksia”, aseistussimulaattoreita, miehittämättömiä harjoitus-”ilma-aluksia”, liikkuvia koulutusyksikköjä sekä koulutusvarustusta maaoperaatioita varten.

Huomautus 1 ML14 kohtaan sisältyvät simulaattoreiden kuvanmuodostusjärjestelmät ja vuorovaikutteisen ympäristön tuottamisjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön.

Huomautus 2 ML14 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi varustusta, joka on erityisesti suunniteltu metsästys- tai urheiluaseiden harjoituskäyttöä varten.

ML15
Seuraava erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltu kuvausja sen vastatoimivarustus ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit ja lisävarusteet:

a.

Nauhoitus ja kuvankäsittelyvarustus,

b.

Kamerat, valokuvausvarustus ja filmin kehityslaitteet,

c.

Kuvanvahvistinlaitteet,

d.

Infrapuna- tai lämpökuvausvarustus,

e.

Kuvaavat tutkalaitteet,

f.

Vastatoimi- tai suojautumisvarustus kohdissa ML15.a–ML15.e tarkoitetuille laitteille.

Huomautus ML15.f kohtaan sisältyy varustus, joka on suunniteltu sotilaallisten kuvausjärjestelmien toiminnan tai tehokkuuden haittaamiseen tai tällaisten haittavaikutusten minimoimiseen.

Huomautus 1 Termillä ”erityisesti suunnitellut komponentit” tarkoitetaan seuraavia, kun ne on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön:

a.

Infrapunakuvauksen konvertteriputket;

b.

Kuvanvahvistinputket (muut kuin ensimmäisen sukupolven putket);

c.

Mikrokanavalevyt;

d.

Heikon valotason televisiokameraputket;

e.

Ilmaisinrakenteet (mukaan lukien elektroniset kytkentä- tai lukemajärjestelmät);

f.

Pyrosähköiset televisiokameraputket;

g.

Kuvausjärjestelmien jäähdytysjärjestelmät;

h.

Fotokromaattiset tai sähköoptiset, sähköisesti laukaistavat sulkimet, joiden suljinnopeus on alle 100 μs, paitsi sulkimet, jotka ovat suurinopeuksisen kameran olennaisena osana;

i.

Kuituoptiset kuvainvertterit;

j.

Yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit.

Huomautus 2 ML15 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ”ensimmäisen sukupolven kuvanvahvistinputkia” tai laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu sisältämään ”ensimmäisen sukupolven kuvanvahvistinputkia”.

Huom. ”Ensimmäisen sukupolven kuvanvahvistinputkia” sisältävien aseiden tähtäimien osalta katso kohta ML1, ML2 ja ML5.a.

Huom. Katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohdat 6A002.a.2 ja 6A002.b.

ML16
Taotut, valetut ja muut puolivalmiit tuotteet, jotka voidaan identifioida valmiista vientivalvotusta tuotteesta rakenteen, muodon tai toiminnan mukaan ja jotka on erityisesti suunniteltu kohdissa ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 TAI ML19 tarkoitettuihin tuotteisiin.

ML17
Seuraavat eri laitteet, materiaalit ja tiedostot ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Seuraavat itsenäiset sukelluslaitteet ja vedenalaiset uivat laitteet:

1.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut (eli erityisesti ei-magneettiseksi suunnitellut) suljetun tai puolisuljetun kierron (rebreathing-) omaavat laitteet,

2.

Erityisesti suunnitellut komponentit käytettäväksi avoimen kierron omaavien laitteiden muuntamiseen sotilastarkoitukseen,

3.

Välineet, jotka on yksinomaan suunniteltu sotilaskäyttöön itsenäisesti sukeltavissa ja vedenalaisissa uivissa laitteissa,

b.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltu rakentamisvarustus,

c.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut sovitteet, pinnoitteet ja käsittelyt signaalien häivyttämiseksi,

d.

Pioneerivarustus, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi taistelualueella,

e.

”Robotit”, niiden valvontajärjestelmät ja ”robottien””päätelaitteet”, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön,

2.

järjestelmän hydrauliputket on suojattu ballististen sirpaleiden aiheuttamalta ulkoiselta puhkeamiselta (esimerkiksi itsetiivistyvät putket) ja suunniteltu käyttämään hydraulinestettä, jonka leimahduspiste on korkeampi kuin 839 K (566 °C), tai

3.

erityisesti suunniteltu tai luokiteltu toimimaan elektromagneettisen pulssin vaikutuksen alaisena,

f.

Teknillisiä lukuarvoja sisältävät tiedostot, jotka on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön varustuksissa, jotka on määritelty EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa,

g.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut ydinenergiaa tai työntövoimaa tuottavat laitteet, mukaan lukien ”ydinreaktorit” ja niiden erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tai muunnetut komponentit,

h.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut laitteet ja materiaalit, jotka on päällystetty tai käsitelty signaalien häivyttämiseksi, lukuun ottamatta niitä, jotka on määritelty muualla EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa,

i.

Simulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu sotilaallisiin ”ydinreaktoreihin”,

j.

Liikkuvat korjauspajajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilasvarustuksen huoltoon,

k.

Kenttägeneraattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön,

l.

Kontit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön,

m.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut lautat, lukuun ottamatta niitä, jotka on määritelty muualla EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, sillat ja ponttonit,

n.

Testimallit, jotka on erityisesti suunniteltu ML4, ML6, ML9 tai ML10 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden ”kehittämiseen”;

o.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltu lasersuojavarustus (esim. silmä- ja sensorisuojaus).

Tekniset huomautukset

1.

ML17 kohdassa termillä ”teknillisiä lukuarvoja sisältävä tiedosto” tarkoitetaan sotilaallisluonteisten teknisten tietojen kokoelmaa, jonka käyttäminen voi parantaa sotilaallisten laitteiden tai järjestelmien suorituskykyä.

2.

ML17 kohdassa termillä ”muunnettu” tarkoitetaan rakenteellista, sähköistä, mekaanista tai muunlaista muutosta, jolla ei-sotilaalliselle tuotteelle annetaan sotilaallisia ominaisuuksia, jotka vastaavat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellun tuotteen ominaisuuksia.

ML18
Seuraavat eu:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaiseksi asetettujen tuotteiden tuottamisessa käytettävät laitteet:

a.

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa määriteltyjen tuotteiden tuottamista varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut tuotantolaitteet ja siihen erityisesti suunnitellut komponentit,

b.

Erityisesti suunnitellut olosuhdetestauslaitteistot ja niitä varten erityisesti suunniteltu varustus EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa määriteltyjen tuotteiden varmentamista, laadunvarmistusta tai testausta varten.

Tekninen huomautus

ML18 kohdassa ”tuotantoon” sisältyy suunnittelu, tarkastelu, valmistus, testaus ja tarkastus.

Huomautus ML18.a ja ML18.b kohtaan sisältyy seuraava varustus:

a.

Jatkuvatoimiset nitraajat;

b.

Keskipakoistestauslaite tai -varustus, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

käyttövoimana on moottori tai moottorit, joiden kokonaisnimellisteho ylittää 298 kW (400 hv),

2.

pystyy kuljettamaan vähintään 113 kg:n hyötykuorman, tai

3.

pystyy kohdistamaan 8 g:n tai suuremman keskipakoisvoiman vähintään 91 kg:n hyötykuormaan;

c.

Kuivatuspuristimet;

d.

Ruuvisuulakepuristimet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilasräjähteiden puristamiseen;

e.

Leikkurit puristettujen ajoaineiden työstämiseen;

f.

Puhdistusrummut, joiden läpimitta on 1,85 m tai enemmän ja joiden tuotekapasiteetti on yli 227 kg;

g.

Kiinteiden ajoaineiden jatkuvatoimiset sekoittajat;

h.

Neste-energiamyllyt sotilasräjähteiden ainesosien jauhamiseen tai hienontamiseen;

i.

Laitteisto ML8.c.8 kohdassa luetteloidun metallijauheen pallomaisuuden ja yhtenäisen partikkelikoon aikaansaamiseksi;

j.

Konvektiovirtamuuntajat ML8.c.3 kohdassa luetteloitujen aineiden muuntamiseen.

ML19
Seuraavat suunnatun energian asejärjestelmät ja niihin liittyvät laitteet tai vastatoimintalaitteet sekä testimallit ja niihin erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

”Laser”-järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu maalin tuhoamiseen tai sen toiminnan keskeyttämiseen,

b.

Hiukkassuihkujärjestelmät, jotka kykenevät maalin tuhoamiseen tai sen toiminnan keskeyttämiseen,

c.

Korkeatehoiset radiotaajuusjärjestelmät, jotka kykenevät maalin tuhoamiseen tai sen toiminnan keskeyttämiseen,

d.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu havaitsemaan tai tunnistamaan sellaiset järjestelmät tai puolustukseen sellaisia järjestelmiä vastaan, joita tarkoitetaan kohdissa ML19.a–ML19.c,

e.

Fysikaaliset testimallit järjestelmistä, varustuksista ja komponenteista, joita tarkoitetaan tässä kohdassa.

f.

Jatkuvan aallon tai pulssi-”laser”-järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu aiheuttamaan ilman näkemistä parantavaa varustusta olevan näön eli paljaan silmän tai näköä korjaavin laittein varustetun silmän pysyvä sokeutuminen.

Huomautus 1 ML19 kohdassa määriteltyihin suunnatun energian asejärjestelmiin kuuluvat järjestelmät, joiden suorituskyky perustuu seuraavien tekniikoiden hallittuun käyttöön:

a.

”Laserit”, joiden jatkuvan aallon tai pulssiteho riittää aiheuttamaan samanlaista tuhoa kuin tavanomaiset ammukset;

b.

Hiukkaskiihdyttimet, jotka tuottavat tuhovoimaisen, varatun tai varauksettoman hiukkassuihkun;

c.

Korkean pulssitehon tai korkean keskimääräisen tehon radiotaajuussädelähettimet, joiden tuottamat kentät ovat riittävän voimakkaita saattamaan kaukana olevan maalin elektroniset piirit toimintakyvyttömiksi.

Huomautus 2 ML19 kohtaan kuuluvat seuraavat laitteet ja järjestelmät silloin, kun ne on erityisesti suunniteltu suunnatun energian asejärjestelmiä varten:

a.

Päätehonlähde-, energian varastointi-, kytkin-, tehonsäätö- tai polttoaineen käsittelylaitteet;

b.

Maalinosoitus- ja seurantajärjestelmät;

c.

Järjestelmät, joilla kyetään arvioimaan maalille aiheutettua vahinkoa, sen tuhoutumista tai toiminnan keskeytymistä;

d.

Säteen käsittely-, levittämis- tai suuntauslaitteet;

e.

Säteen nopean kääntämisen mahdollistavat laitteet nopeisiin monimaalioperaatioihin;

f.

Adaptiivinen optiikka ja vaihetahdistimet;

g.

Negatiivisten vetyionisuihkujen virtainjektorit;

h.

”Avaruuskelpoiset” kiihdyttimien komponentit;

i.

Negatiivisen ionisuihkun ohjauslaitteet;

j.

Laitteet suurenergisen ionisuihkun hallitsemiseksi ja suuntaamiseksi;

k.

”Avaruuskelpoiset” kalvot negatiivisten vetyisotooppisuihkujen neutralisoimiseksi.

ML20
Seuraavat kryogeeniset ja ”suprajohtavat” laitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisävarusteet:

a.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai sovitettu asennettaviksi ajoneuvoon maalla, merellä, ilmassa tai avaruudessa käytettäviä sotilassovelluksia varten, ja jotka voivat toimia liikkeessä ja tuottaa tai pitää yllä alle 103 K:n (– 170 °C:n) lämpötiloja.

Huomautus ML20.a kohtaan sisältyvät liikkuvat järjestelmät, joihin sisältyy tai joissa käytetään lisävarusteita tai komponentteja, jotka on valmistettu epämetallisista tai muista kuin sähköisistä johtavista materiaaleista, kuten esimerkiksi muoveista tai epoksilla kyllästetyistä materiaaleista.

b.

”Suprajohtavat” sähkölaitteet (pyörivät sähkökoneet ja muuntajat), jotka on erityisesti suunniteltu tai sovitettu asennettaviksi ajoneuvoon maalla, merellä, ilmassa tai avaruudessa käytettäviä sotilassovelluksia varten ja jotka voivat toimia liikkeessä.

Huomautus ML20.b kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi tasavirtaisia hybridejä homopolaarigeneraattoreita, jotka on varustettu yksinapaisilla normaaleilla metalliankkureilla, jotka pyörivät suprajohtavien käämien tuottamassa magneettikentässä edellyttäen, että kyseiset käämit ovat generaattorin ainoa suprajohtava komponentti.

ML21
Seuraavat ”ohjelmistot”:

a.

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tarkoitettujen tarvikkeiden tai materiaalien ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten,

b.

Seuraavat erityiset ”ohjelmistot”:

1.

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu:

a.

sotilasasejärjestelmien mallintamiseen, simulointiin tai arviointiin;

b.

sellaisten ”ohjelmistojen””kehittämiseen”, seurantaan, ylläpitoon tai päivitykseen, jotka ovat osana sotilasasejärjestelmissä;

c.

sotilasoperaatioskenaarioiden mallintamiseen tai simulointeihin;

d.

johtamis-, viesti-, valvonta- ja tiedustelusovelluksiin (C3I) tai johtamis-, viesti-, valvonta-, tietokone- ja tiedustelusovelluksiin (C4I),

2.

”Ohjelmistot”, joilla määritellään tavanomaisten aseiden, ydinaseiden tai kemiallisessa tai biologisessa sodankäynnissä käytettävien aseiden vaikutuksia.

3.

”Ohjelmistot”, joita ei ole asetettu valvonnan alaisiksi ML21.a, b.1 tai b.2 kohdassa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu mahdollistamaan se, että varusteilla, joita ei ole asetettu valvonnan alaisiksi EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa, voidaan suorittaa EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaiseksi asetetun varusteen sotilaalliset tehtävät.

ML22
Seuraava ”teknologia”:

a.

Muu kuin ML22.b kohdassa tarkoitettu ”teknologia”, jota ”tarvitaan” EU:n yhteisessä puolustus-tarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettujen tuotteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”.

b.

Seuraava ”teknologia”:

1.

”Teknologia”, jota ”tarvitaan” EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettujen tuotteiden täydellisten tuotantolaitosten suunnittelua, komponenteista kokoamista, käyttöä, kunnossapitoa ja korjausta varten, vaikka tällaisten tuotantolaitosten komponentit eivät itse ole valvonnan alaisia;

2.

”Teknologia” pienaseiden ”kehittämistä” ja ”tuotantoa” varten, vaikka sitä käytetään antiikkipienaseiden jäljennösten tuottamiseen;

3.

”Teknologia”, jota ”tarvitaan” ML7.a–ML7.g kohdassa valvonnan alaisiksi asetettujen toksikologisten aineiden, niihin liittyvien varusteiden ja komponenttien ”kehittämistä”, ”tuotantoa” ja ”käyttöä” varten,

4.

”Teknologia”, jota ”tarvitaan” ML7.h kohdassa valvonnan alaisiksi asetettujen ”biopolymeerien” ja erikoissoluviljelmien ”kehittämistä”, ”tuotantoa” ja ”käyttöä” varten;

5.

”Teknologia”, jota ”tarvitaan” yksinomaisesti ML7.i.1 kohdassa valvonnan alaisiksi asetettujen ”biokatalyyttien” liittämiseksi sotilaalliseen kantaja-aineeseen tai sotilasmateriaaliin.

Huomautus 1 EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa valvonnan alaisiksi asetettujen tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” ja ”käyttöä” varten ”tarvittava””teknologia” on valvonnan alaista, vaikka sitä sovellettaisiin valvonnan piiriin kuulumattomiin tuotteisiin.

Huomautus 2 ML22 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi seuraavaa ”teknologiaa”:

a.

Vähimmäisteknologiaa niiden tuotteiden asentamiseksi, käyttämiseksi, huoltamiseksi (tarkastukset) ja korjaamiseksi, joita ei valvota tai joiden vienti on sallittu;

b.

”Julkista” teknologiaa, ”tieteellistä perustutkimusta” tai patenttihakemusten osalta vaadittavia vähimmäistietoja.

c.

Siviilikuljetusvälineissä jatkuvan työntövoiman tuottamiseen liittyvän magneettisen induktion ”teknologiaa”.