14.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 9/52


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskevat yhteiset suuntaviivat

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8625)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, sloveenin- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2009/23/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen metallirahoja saatuaan Euroopan keskuspankin hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle.

(2)

Perustamissopimuksen 106 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen mukaisesti neuvosto on toteuttanut tällä alalla yhdenmukaistamistoimia antamalla liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä 3 päivänä toukokuuta 1998 neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/98 (1).

(3)

Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98 (2) 11 artiklan mukaan kyseisten yksikköarvojen ja teknisten eritelmien mukaisilla euro- ja senttiyksikön määräisillä metallirahoilla olisi oltava laillisen maksuvälineen asema kaikissa kyseisessä asetuksessa määritellyissä ”osallistuvissa jäsenvaltioissa”.

(4)

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot, myös liikkeeseen tarkoitetut erikoisrahat, olisi osallistuvien jäsenvaltioiden yleisen käytännön mukaisesti laskettava liikkeeseen nimellisarvoisina. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että pieni osa liikkeeseen laskettujen kolikoiden kokonaisarvosta voidaan myydä korkeampaan hintaan, jos rahat on tuotettu erityislaatuisina tai tarjotaan erityisessä pakkauksessa.

(5)

Eurokolikot eivät ole liikkeessä ainoastaan liikkeeseen laskevassa jäsenvaltiossa vaan koko euroalueella ja jopa sen ulkopuolella. Tämän vuoksi eurokolikoiden kansalliselle puolelle olisi merkittävä selvästi liikkeeseenlaskeva jäsenvaltio, jotta kolikon käyttäjät voivat helposti tunnistaa liikkeeseenlaskevan jäsenvaltion.

(6)

Eurokolikoilla on yhteinen puoli ja oma kansallinen puoli. Eurokolikoiden yhteisellä puolella on sekä yhteisen rahan nimi että kolikon yksikköarvo. Kansallisella puolella ei tulisi toistaa yhteisen rahan nimeä eikä kolikon yksikköarvoa.

(7)

Kukin osallistuva jäsenvaltio päättää eurokolikoiden kansallisen puolen kuva-aiheista, mutta kuva-aiheen olisi oltava Euroopan unionin 12 tähden kokonaan ympäröimä.

(8)

Osallistuvien jäsenvaltioiden olisi noudatettava yhteisiä sääntöjä, kun eurokolikoiden kansallisiin puoliin tehdään muutoksia. Liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten eurokolikoiden kansallisten puolten kuva-aiheita ei periaatteessa pitäisi muuttaa, jollei kolikossa tarkoitettu valtionpäämies vaihdu.

(9)

Erikoisrahat ovat erityisiä liikkeeseen tarkoitettuja kolikoita, joissa tavallinen kansallinen kuva-aihe on korvattu erilaisella kansallisella kuva-aiheella erityisen aiheen juhlistamiseksi. Kaksi euroa on sopivin yksikköarvo pääasiassa sen vuoksi, että kyseisen kolikon läpimitta on suuri ja sen tekniset ominaisuudet tarjoavat riittävän suojan väärennöksiä vastaan.

(10)

Liikkeeseen tarkoitettuja erikoisrahoja tulisi laskea liikkeeseen juhlistamaan ainoastaan sellaisia aiheita, joilla on suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys, koska tällaiset kolikot on tarkoitettu liikkeeseen koko euroalueella. Vähemmän merkityksellisiä aiheita on parempi juhlistaa eurokolikoiden keräilykappaleilla, joita ei ole tarkoitettu liikkeeseen ja jotka on voitava helposti erottaa liikkeeseen tarkoitetuista kolikoista. Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden yhdessä liikkeeseen laskemat erikoisrahat olisi varattava sellaisia aiheita varten, joilla on erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys.

(11)

Kukin liikkeeseen laskeva jäsenvaltio on saanut laskea vuosittain liikkeeseen yhden liikkeeseen tarkoitetun euromääräisen erikoisrahan. Tämä liikkeeseenlaskuraja on toiminut hyvin, ja se olisi säilytettävä yhdistettynä mahdollisuuteen, että kaikki osallistuvat jäsenvaltiot yhdessä laskevat liikkeeseen euromääräisen, liikkeeseen tarkoitetun erikoisrahan. Jäsenvaltiot voivat lisäksi laskea liikkeeseen euromääräisen, liikkeeseen tarkoitetun erikoisrahan, jos valtionpäämies väliaikaisesti puuttuu tai on nimitetty tilapäisesti.

(12)

Liikkeeseen tarkoitettujen erikoisrahojen määrää on rajoitettava, jotta näiden erikoisrahojen osuus kaikista liikkeessä olevista kahden euron kolikoista pysyy riittävän pienenä. Erikoisrahoja olisi kuitenkin voitava laskea liikkeeseen tarvittava määrä, jotta niitä on riittävä määrä saatavilla.

(13)

Koska eurokolikot liikkuvat koko euroalueella, niiden kansalliset erityispiirteet ovat yhteistä etua koskeva asia. Liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden olisi tiedotettava toisilleen uusista kansallisista puolista hyvissä ajoin ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää. Liikkeeseen laskevan jäsenvaltion olisi tätä varten toimitettava luonnos eurokolikoiden kuva-aiheista komissiolle, joka tarkastaa, onko tätä suositusta noudatettu.

(14)

Jäsenvaltioita on kuultu tässä suosituksessa esitetyistä suuntaviivoista, jotta niiden erilaiset kansalliset käytännöt ja mieltymykset voidaan ottaa huomioon.

(15)

Yhteisö on tehnyt Monacon ruhtinaskunnan, San Marinon tasavallan ja Vatikaanivaltion kanssa valuuttasuhteista sopimuksen, jonka mukaan ne voivat laskea liikkeeseen tietyn määrän eurokolikoita. Yleisiä suuntaviivoja on sovellettava myös kyseisten valtioiden liikkeeseen laskemiin, liikkeeseen tarkoitettuihin kolikoihin.

(16)

Tätä suositusta olisi tarkasteltava uudelleen ennen vuoden 2015 loppua sen määrittämiseksi, olisiko suuntaviivoja muutettava.

(17)

Tällä suosituksella olisi korvattava yhteisestä käytännöstä liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden kansallisten puolien muuttamisessa 29 päivänä syyskuuta 2003 annettu komission suositus (3) ja eurokolikoiden kansallisia puolia koskevista yleisistä suuntaviivoista 3 päivänä kesäkuuta 2005 annettu komission suositus (4),

SUOSITTELEE:

1.   Eurokolikoiden liikkeesenlasku

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot olisi laskettava liikkeeseen nimellisarvoisina. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että pieni osa liikkeeseen lasketuista eurokolikoista voidaan myydä korkeampaan hintaan, jos se on perusteltua esimerkiksi erityisen laadun tai pakkauksen vuoksi.

2.   Liikkeeseen laskevan jäsenvaltion tunnistetiedot

Kaiken arvoisten liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisella puolella olisi oltava kolikon liikkeeseenlaskeneen jäsenvaltion nimi tai nimilyhenne.

3.   Ei valuutan nimeä eikä yksikköarvoa

1.

Liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisella puolella ei tulisi toistaa tietoja kolikon yksikköarvosta tai viittausta siihen eikä yhteisen rahan nimeä tai osaa siitä, paitsi jos tiedot esitetään erilaisilla aakkosilla.

2.

Kahden euron kolikon tekstireunuksessa voidaan ilmaista kolikon yksikköarvo sillä edellytyksellä, että käytetään vain numeroa ”2” tai sanaa ”euro” taikka molempia.

4.   Kansallisen puolen kuva-aihe

Liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisella puolella olisi oltava Euroopan unionin 12 tähteä, joiden olisi kokonaan ympäröitävä kansallista kuva-aihetta, mukaan lukien lyöntivuosi ja liikkeeseenlaskeneen jäsenvaltion nimi. Euroopan unionin tähdet on kuvattava samalla lailla kuin Euroopan unionin lipussa.

5.   Liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten eurokolikoiden kansallisiin puoliin tehtävät muutokset

Liikkeeseen tarkoitettujen euro- tai senttimääräisten eurokolikoiden kansallisten puolten kuva-aiheita ei pitäisi muuttaa, jollei kolikossa tarkoitettu valtionpäämies vaihdu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista. Liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava saattaa ajan tasalle valtionpäämiestä esittävät kuva-aiheet joka viidestoista vuosi, jotta huomioon voidaan ottaa valtionpäämiehen ulkonäön muuttuminen. Liikkeeseen laskevien jäsenvaltioiden olisi voitava saattaa eurokolikoiden kansalliset puolet ajan tasalle, jotta ne olisivat kokonaisuudessaan tämän suosituksen mukaisia.

Valtionpäämiehen väliaikaisen puuttumisen tai tilapäisen nimittämisen ei tulisi antaa oikeutta muuttaa liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten eurokolikoiden kansallisia puolia.

6.   Liikkeeseen tarkoitettujen euromääräisten erikoisrahojen liikkeeseenlasku

1.

Liikkeeseen tarkoitettuja euromääräisiä erikoisrahoja, joiden kuva-aihe eroaa liikkeeseen tarkoitetuista tavallisista eurokolikoista, olisi laskettava liikkeeseen juhlistamaan ainoastaan sellaisia aiheita, joilla on suuri kansallinen tai Euroopan laajuinen merkitys. Liikkeeseen tarkoitetuilla euromääräisillä erikoisrahoilla, jotka asetuksen (EY) N:o 974/98 1 artiklassa määritellyt kaikki osallistuvat jäsenvaltiot, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, laskevat yhdessä liikkeeseen, olisi juhlistettava ainoastaan sellaisia aiheita, joilla on erittäin suuri Euroopan laajuinen merkitys, ja neuvoston olisi hyväksyttävä tämä liikkeeseenlasku.

2.

Liikkeeseen tarkoitettujen euromääräisten erikoisrahojen liikkeeseenlaskussa olisi noudatettava seuraavia sääntöjä:

a)

kukin liikkeeseen laskeva jäsenvaltio saa toteuttaa vuodessa yhden liikkeeseenlaskun, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

i)

kaikki osallistuvat jäsenvaltiot laskevat liikkeeseen euromääräisen, liikkeeseen tarkoitetun erikoisrahan;

ii)

euromääräinen, liikkeeseen tarkoitettu erikoisraha lasketaan mahdollisesti liikkeeseen, jos valtionpäämies väliaikaisesti puuttuu tai on nimitetty tilapäisesti;

b)

kyseisissä liikkeeseenlaskuissa saa laskea liikkeeseen ainoastaan yksikköarvoltaan kahden euron kolikoita;

c)

yksittäisen liikkeeseenlaskun aikana liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä ei saa ylittää korkeampaa seuraavista kahdesta enimmäismäärästä:

i)

0,1 prosenttia kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden erikoisrahan liikkeeseenlaskuvuotta edeltävän vuoden alkuun mennessä liikkeeseen laskemien kahden euron kolikoiden kokonaismäärästä; enimmäismäärää voidaan korottaa 2,0 prosenttiin kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemista kaikista kahden euron kolikoista, jos juhlistetaan maailmanlaajuista ja erittäin symbolista tapahtumaa; tässä tapauksessa liikkeeseen laskeva jäsenvaltio ei saa laskea liikkeeseen toista erikoisrahaa neljän seuraavan vuoden aikana ja sen on lisäksi perusteltava korkeamman enimmäismäärän soveltaminen toimittaessaan 7 kohdassa säädetyt tiedot;

ii)

5,0 prosenttia kyseisen liikkeeseen laskevan jäsenvaltion erikoisrahan liikkeeseenlaskuvuotta edeltävän vuoden alkuun mennessä liikkeeseen laskemien kahden euron kolikoiden kokonaismäärästä;

d)

liikkeeseen tarkoitettujen euromääräisten erikoisrahojen tekstireunuksen olisi oltava sama kuin liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten eurokolikoiden.

7.   Tiedotusmenettely ja tulevien muutosten julkistaminen

Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava toisilleen eurokolikoiden uusien kansallisten puolten kuva-aiheista, myös tekstireunuksista, ja liikkeeseen laskettavista määristä ennen kuva-aiheiden virallista hyväksymistä. Liikkeeseen laskevan jäsenvaltion olisi tätä varten toimitettava komissiolle luonnokset eurokolikoiden uusista kuva-aiheista yleensä kuusi kuukautta ennen suunniteltua liikkeeseenlaskupäivää. Komission olisi tarkastettava, onko tätä suositusta noudatettu, ja tiedotettava asiasta muille jäsenvaltioille viipymättä talous- ja rahoituskomitean asiaa käsittelevän alakomitean välityksellä. Jos ja kun komissio katsoo, ettei tässä suosituksessa esitettyjä suuntaviivoja ole noudatettu, talous- ja rahoituskomitean asiaa käsittelevän alakomitean olisi päätettävä, hyväksytäänkö kuva-aihe.

Talous- ja rahoituskomitean asiaa käsittelevän alakomitean olisi hyväksyttävä kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden yhdessä liikkeeseen laskemien, liikkeeseen tarkoitettujen erikoisrahojen kuva-aiheet.

Kaikki merkitykselliset tiedot eurokolikoiden uusista kansallisista kuva-aiheista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.   Suositeltujen käytäntöjen soveltamisala

Tätä suositusta olisi sovellettava sekä liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten eurokolikoiden että erikoisrahojen kansallisiin puoliin ja tekstireunuksiin. Sitä ei tulisi soveltaa niiden liikkeeseen tarkoitettujen tavallisten eurokolikoiden ja erikoisrahojen kansallisiin puoliin ja tekstireunuksiin, jotka on laskettu liikkeeseen tai hyväksytty vahvistettua tiedotusmenettelyä noudattaen ensimmäisen kerran ennen tämän suosituksen voimaantuloa.

9.   Edellisten suositusten kumoaminen

Kumotaan suositukset 2003/734/EY ja 2005/491/EY.

10.   Osoitus

Tämä suositus on osoitettu kaikille osallistuville jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  EUVL L 264, 15.10.2003, s. 38.

(4)  EUVL L 186, 18.7.2005, s. 1.