11.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/20


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/829/YOS,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2009,

vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(2)

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien ja erityisesti niiden 36 kohdan mukaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi sovellettava ennen oikeudenkäyntiä annettaviin määräyksiin. Valvontatoimien vastavuoroista tunnustamista käsitellään vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanoa rikosasioissa koskevan toimenpideohjelman toimenpiteessä 10.

(3)

Tässä puitepäätöksessä säädetyillä toimenpiteillä olisi pyrittävä lisäämään suuren yleisön suojelua niin, että yhdessä jäsenvaltiossa asuvan mutta rikosoikeudenkäynnin kohteena toisessa valtiossa olevan henkilön asuinpaikkavaltion viranomaiset voivat valvoa kyseistä henkilöä odotettaessa oikeudenkäyntiä. Näin ollen tämän puitepäätöksen tavoitteena on vastaajan liikkeiden seuranta ottaen huomioon ylivoimaisen tärkeä tavoite suojella suurta yleisöä ja riski, joka yleisölle aiheutuu nykyisestä järjestelmästä, joka tarjoaa vain kaksi vaihtoehtoa: tutkintavankeuden tai valvomattoman liikkumisen. Toimenpiteillä vahvistetaan näin ollen lainkuuliaisten kansalaisten oikeutta turvalliseen elämään.

(4)

Tässä puitepäätöksessä edellytetyillä toimenpiteillä olisi myös pyrittävä vahvistamaan oikeutta vapauteen ja syyttömyysolettamaa kaikkialla Euroopan unionissa sekä varmistamaan jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tilanteissa, joissa henkilöön sovelletaan velvoitteita tai valvontatoimia ennen tuomioistuimen päätöstä. Tästä syystä tämän puitepäätöksen tavoitteena on edistää, kun se on tarkoituksenmukaista, ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöä tutkintavankeuden vaihtoehtona, myös tapauksissa, joissa asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ei ole voitu määrätä tutkintavankeutta ensi vaiheessa.

(5)

Rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevien henkilöiden vangitsemiseen liittyy riski siitä, että henkilöitä kohdellaan eri tavoin sen mukaan, asuvatko he oikeudenkäyntivaltiossa vai eivät: epäilty, joka ei asu oikeudenkäyntivaltiossa, saattaa ennen oikeudenkäyntiä joutua tutkintavankeuteen, vaikka vastaavassa tilanteessa kyseisessä valtiossa asuva ei joutuisi. Euroopan yhteisellä oikeusalueella, jossa ei ole sisärajoja, on tarpeen toteuttaa toimia sen varmistamiseksi, että rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevaa henkilöä, joka ei asu oikeudenkäyntivaltiossa, ei kohdella eri tavoin kuin oikeudenkäyntivaltiossa asuvaa rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevaa henkilöä.

(6)

Todistuksessa, joka olisi toimitettava yhdessä valvontatoimia koskevan päätöksen kanssa täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, olisi ilmoitettava osoite, jossa asianomainen henkilö oleskelee täytäntöönpanovaltiossa, sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, jotka voisivat helpottaa valvontatoimien seurantaa täytäntöönpanovaltiossa.

(7)

Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisesta enimmäisajasta, jona valvontatoimia voidaan seurata täytäntöönpanovaltiossa. Jäsenvaltioissa, joissa valvontatoimet on uusittava määräajoin, tämä enimmäisaika tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka jälkeen valvontatoimia ei lain mukaan ole enää mahdollista uusia.

(8)

Valvontatoimien seurannan jatkamisen tarpeellisuuden vahvistamista koskevan täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnön ei tulisi vaikuttaa päätöksen tehneen valtion lainsäädäntöön, jota sovelletaan päätökseen valvontatoimia koskevan päätöksen uusimisesta, tarkistamisesta ja peruuttamisesta. Vahvistamista koskeva pyyntö ei saa velvoittaa päätöksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista tekemään uutta päätöstä valvontatoimien seurannan jatkamisesta.

(9)

Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella tulisi olla toimivalta tehdä kaikki myöhemmät päätökset, jotka liittyvät valvontatoimia koskevaan päätökseen tutkintavankeuden määrääminen mukaan lukien. Tukintavankeus voitaisiin määrätä erityisesti, jos henkilö on rikkonut valvontatoimia tai ei ole noudattanut rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevaa kutsua.

(10)

Jotta vältettäisiin tarpeettomat kustannukset ja hankaluudet, joita rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevan henkilön siirtäminen kuulusteluja tai oikeudenkäyntiä varten saattaa aiheuttaa, jäsenvaltioiden olisi sallittava käyttää puhelin- ja videokokouksia.

(11)

Kun se on tarkoituksenmukaista, voitaisiin käyttää sähköistä seurantaa valvontatoimien seuraamiseksi kansallisen lainsäädännön ja kansallisten menettelyjen mukaisesti.

(12)

Puitepäätöksen olisi mahdollistettava asianomaista henkilöä koskevien valvontatoimien seuraaminen täytäntöönpanovaltiossa. Jos asianomainen henkilö ei palaa päätöksen tehneeseen valtioon vapaaehtoisesti, hänet voidaan luovuttaa päätöksen tehneelle valtiolle eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (2), jäljempänä ’eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehty puitepäätös’, mukaisesti.

(13)

Vaikka tämä puitepäätös kattaa kaikki rikokset eikä rajoitu tiettyihin rikoslajeihin tai tietyn tasoisiin rikoksiin, valvontatoimia olisi yleisesti ottaen sovellettava vähemmän vakavien rikosten ollessa kyseessä. Näin ollen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen kaikkia säännöksiä, 2 artiklan 1 kohtaa lukuun ottamatta, olisi sovellettava tilanteessa, joissa täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä asianomaisen henkilön luovuttamisesta. Tästä johtuen myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 5 artiklan 2 ja 3 kohtaa olisi sovellettava kyseisessä tilanteessa.

(14)

Tämä puitepäätös ei sisällä säännöksiä kuluista, jotka aiheutuvat asianomaisen henkilön matkasta täytäntöönpanovaltion ja päätöksen tehneen valtion välillä valvontatoimien seurantaan liittyen tai tämän matkasta kuultavaksi syntyneisiin kuluihin. Erityisesti päätöksen tehneen valtion mahdollisuudesta kattaa nämä kustannukset kokonaan tai osittain säännellään kansallisessa lainsäädännössä.

(15)

Jäsenvaltiot itse eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän puitepäätöksen tavoitetta, joka on rikosoikeudellisen menettelyn aikana toteutettavien valvontatoimien vastavuoroinen tunnustaminen, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Viimeksi mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(16)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja periaatteita, jotka sisältyvät Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Tätä puitepäätöstä ei olisi miltään osin tulkittava siten, että se estäisi kieltäytymästä valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisesta, jos on objektiivisia viitteitä siitä, että se on annettu henkilön rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa, etnisen alkuperänsä, kansallisuutensa, kielensä, poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolisen suuntautumisensa perusteella tai että jokin näistä syistä voisi vaikuttaa haitallisesti hänen asemaansa.

(17)

Tämä puitepäätös ei saisi estää jäsenvaltiota soveltamasta perustuslaillisia säännöksiään, jotka koskevat oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta, ilmaisunvapautta muissa tiedotusvälineissä ja uskonnonvapautta.

(18)

Tämän puitepäätöksen säännöksiä olisi sovellettava yhdenmukaisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätyn oikeuden kanssa, jonka mukaan unionin kansalaiset voivat liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

(19)

Tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot olisi suojattava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS (3) ja kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimassa, yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä puitepäätöksessä vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltio tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa annetun valvontatoimia koskevan päätöksen tutkintavankeuden vaihtoehtona, seuraa määrättyjä luonnollista henkilöä koskevia valvontatoimia ja luovuttaa kyseisen henkilön päätöksen tehneelle valtiolle, jos toimenpiteitä rikotaan.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Tämän puitepäätöksen tavoitteena on

a)

varmistaa asianmukainen oikeuskäsittely ja erityisesti varmistaa, että asianomainen henkilö on tavoitettavissa vastatakseen oikeudenkäynnissä;

b)

edistää, kun se on tarkoituksenmukaista, rikosoikeudellisten menettelyjen aikana ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöä niiden henkilöiden osalta, jotka eivät asu oikeudenkäyntijäsenvaltiossa;

c)

parantaa uhrien ja suuren yleisön suojelua.

2.   Tämä puitepäätös ei anna henkilölle minkäänlaista oikeutta rikosoikeudellisen menettelyn aikana ilman vapaudenmenetystä toteutettavien toimien käyttöön tutkintavankeuden vaihtoehtona. Tähän asiaan sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä ja menettelyjä, jossa rikosoikeudellinen menettely on käynnissä.

3 artikla

Yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden suojaaminen

Tämä puitepäätös ei vaikuta niiden velvollisuuksien täyttämiseen, joita jäsenvaltioilla on uhrien, suuren yleisön sekä sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

a)

’valvontatoimia koskevalla päätöksellä’ päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana ja jolla luonnolliselle henkilölle määrätään tutkintavankeuden vaihtoehtona yksi tai useampi valvontatoimi;

b)

’valvontatoimilla’ velvoitteita ja käskyjä, joita luonnolliselle henkilölle määrätään päätöksen tehneen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti;

c)

’päätöksen tehneellä’ valtiolla jäsenvaltiota, jossa valvontatoimia koskeva päätös on tehty;

d)

’täytäntöönpanovaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa valvontatoimia seurataan.

5 artikla

Perusoikeudet

Tämä puitepäätös ei aiheuta muutoksia velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa vahvistettuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

6 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mikä oikeusviranomainen on tai mitkä oikeusviranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia toimimaan tämän puitepäätöksen mukaisesti silloin, kun kyseinen jäsenvaltio on päätöksen tehnyt valtio tai täytäntöönpanovaltio.

2.   Poikkeuksena 1 kohtaan ja rajoittamatta 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin oikeusviranomaisia tämän puitepäätöksen mukaisten päätösten tekemiseen toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, että kyseisillä viranomaisilla on kansallisen lain ja kansallisten menettelyjen nojalla toimivalta tehdä vastaavanluonteisia päätöksiä.

3.   Jäljempänä 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen tekee toimivaltainen oikeusviranomainen.

4.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

7 artikla

Keskusviranomaiseen turvautuminen

1.   Kukin jäsenvaltio voi nimetä keskusviranomaisen tai, jos sen oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, useamman kuin yhden keskusviranomaisen avustamaan sen toimivaltaisia viranomaisia.

2.   Jäsenvaltio voi, jos sen sisäisen oikeudellisen järjestelmän rakenne sitä edellyttää, antaa keskusviranomaisensa tai keskusviranomaistensa tehtäväksi valvontatoimenpiteitä koskevien päätösten ja 10 artiklassa tarkoitettujen todistusten sekä kaiken muun niihin liittyvän virallisen kirjeenvaihdon hallinnollisen lähettämisen ja vastaanottamisen. Näin ollen kaikki toimivaltaisten viranomaisten väliset viestit, kuulemiset, tietojenvaihdot, tiedustelut ja ilmoitukset voidaan tapauksen mukaan käsitellä asianomaisen jäsenvaltion keskusviranomaisen tai keskusviranomaisten avustuksella.

3.   Jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää tässä artiklassa tarkoitettua mahdollisuutta, toimittavat nimettyä keskusviranomaista tai nimettyjä keskusviranomaisia koskevat tiedot neuvoston pääsihteeristöön. Nämä tiedot sitovat päätöksen tehneen jäsenvaltion kaikkia viranomaisia.

8 artikla

Valvontatoimet

1.   Tätä puitepäätöstä sovelletaan seuraaviin valvontatoimiin:

a)

henkilön velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan muutokset täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, erityisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevien kutsujen vastaanottamista varten;

b)

velvollisuus olla saapumatta tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille päätöksen tehneessä tai täytäntöönpanovaltiossa;

c)

velvollisuus pysyä tietyssä paikassa, kun asianmukaista tiettyinä aikoina;

d)

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen;

e)

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle;

f)

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin.

2.   Kunkin jäsenvaltion on saattaessaan tämän puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään tai myöhemmässä vaiheessa ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle, mitä valvontatoimia se on valmis seuraamaan 1 kohdassa tarkoitettujen lisäksi. Nämä toimet voivat koskea erityisesti

a)

velvollisuutta pidättyä tietyistä toimista, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin, mihin voi sisältyä määrätyn ammatin harjoittaminen tai määrätyllä alalla toimiminen;

b)

velvollisuutta olla kuljettamatta ajoneuvoa;

c)

velvollisuutta tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan;

d)

velvollisuus osallistua hoitoon tai vieroitukseen;

e)

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin esineisiin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin.

3.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa tämän artiklan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

9 artikla

Siihen jäsenvaltioon liittyvät perusteet, johon valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää

1.   Tapauksissa, joissa henkilö saatuaan tiedon asianomaisista toimenpiteistä suostuu palaamaan jäsenvaltioon, jossa hänen laillinen vakinainen asuinpaikkansa on, valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi henkilön pyynnöstä lähettää valvontatoimia koskevan päätöksen jonkin muun kuin sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa henkilön laillinen vakinainen asuinpaikka on, edellyttäen että viimeksi mainittu viranomainen on antanut lähettämiseen suostumuksensa.

3.   Jäsenvaltioiden on pannessaan tätä puitepäätöstä täytäntöön määritettävä, millä edellytyksillä niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa suostumuksensa valvontatoimia koskevan päätöksen lähettämiseen 2 kohdan mukaisissa tapauksissa.

4.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle 3 kohdan nojalla tehdystä määrityksestä. Jäsenvaltiot voivat muuttaa ilmoitusta milloin tahansa. Neuvoston pääsihteeristö saattaa saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

10 artikla

Valvontatoimia koskevan päätöksen ja todistuksen lähettämismenettely

1.   Kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen 9 artiklan 1 tai 2 kohtaa sovellettaessa lähettää valvontatoimia koskevan päätöksen toiselle jäsenvaltiolle, sen on varmistettava, että sen mukana on todistus, jonka vakiomalli on esitetty liitteessä I.

2.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen lähettää valvontatoimia koskevan päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen sekä todistuksen suoraan täytäntöönpanovaltion viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanovaltio voi todeta niiden aitouden. Valvontatoimia koskevan päätöksen alkuperäiskappale tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja alkuperäinen todistus on lähetettävä täytäntöönpanovaltiolle tämän sitä vaatiessa. Kaikki virallinen yhteydenpito tapahtuu niin ikään suoraan mainittujen toimivaltaisten viranomaisten välillä.

3.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on allekirjoitettava todistus ja vahvistettava sen sisältö oikeaksi.

4.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus saa sisältää, edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien lisäksi, vain sellaisia toimia, jotka täytäntöönpanovaltio on 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut.

5.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava

a)

soveltuvissa tapauksissa valvontatoimia koskevan päätöksen soveltamisaika ja onko kyseisen päätöksen uusiminen mahdollista;

ja

b)

suuntaa-antavasti, kuinka kauan se arvioi valvontatoimien väliaikaista seurantaa todennäköisesti tarvittavan, ottaen huomioon kaikki tapauksen olosuhteet, jotka ovat tiedossa valvontatoimia koskevan päätöksen lähettämisajankohtana.

6.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä valvontatoimia koskeva päätös ja todistus vain yhteen täytäntöönpanovaltioon kerrallaan.

7.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei ole päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen tiedossa, viimeksi mainitun on suoritettava kaikki tarvittavat tiedustelut, myös Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä toiminnalla 98/428/YOS (4) perustetun Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten kautta, saadakseen tiedot täytäntöönpanovaltiolta.

8.   Jos valvontatoimia koskevan päätöksen ja todistuksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion viranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa kyseistä päätöstä, tämän viranomaisen on viran puolesta lähetettävä kyseinen päätös ja todistus toimivaltaiselle viranomaiselle.

11 artikla

Toimivalta seurata valvontatoimia

1.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta seurata valvontatoimia siihen saakka, kunnes täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on tunnustanut sille toimitetun valvontatoimia koskevan päätöksen ja ilmoittanut päätöksen tehneelle valtiolle tunnustamisesta.

2.   Jos valvontatoimien seurantaa koskeva toimivalta on siirretty täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämä toimivalta palautuu takaisin päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle,

a)

kun kyseinen henkilö on muuttanut laillisen vakinaisen asuinpaikkansa muuhun valtioon kuin täytäntöönpanovaltioon;

b)

kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen peruuttamisesta täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;

c)

kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on mukauttanut valvontatoimia ja täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on 18 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti kieltäytynyt seuraamasta näitä mukautettuja valvontatoimia, koska ne eivät ole 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvontatoimia ja/tai asianomaisen täytäntöönpanovaltion 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamia toimia;

d)

kun 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu aika on päättynyt;

e)

jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on päättänyt lopettaa valvontatoimien seuraamisen ja on ilmoittanut asiasta päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle soveltaessaan 23 artiklaa.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on neuvoteltava keskenään valvontatoimien seuraamisen keskeytymisen välttämiseksi mahdollisuuksien mukaan.

12 artikla

Päätös täytäntöönpanovaltiossa

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 20 työpäivän kuluessa valvontatoimia koskevan päätöksen ja todistuksen vastaanottamisesta tunnustettava 9 artiklan mukaisesti ja 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen lähetetty valvontatoimia koskeva päätös ja toteutettava viipymättä kaikki tarvittavat toimenpiteet valvontatoimien seuraamiseksi, ellei se päätä vedota johonkin 15 artiklassa tarkoitetuista perusteista kieltäytyä tunnustamisesta.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino, valvontatoimien tunnustamista koskevan päätöksen määräaikaa jatketaan edelleen 20 työpäivällä.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei pysty poikkeuksellisissa olosuhteissa noudattamaan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä määräaikoja, sen on ilmoitettava siitä välittömästi päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle mitä tahansa valitsemaansa keinoa käyttäen ja esitettävä viivästyksen syyt ja arvionsa lopullisen päätöksen antamiseen tarvittavasta ajasta.

4.   Toimivaltainen viranomainen voi lykätä valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamista koskevan päätöksen tekemistä tilanteessa, jossa 10 artiklassa edellytetty todistus on puutteellinen tai selvästi ei vastaa valvontatoimia koskevaa päätöstä, siihen asti, kun todistuksen täydentämistä tai oikaisemista varten asetettu kohtuullinen määräaika on päättynyt.

13 artikla

Valvontatoimien mukauttaminen

1.   Jos valvontatoimien luonne ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi mukauttaa ne vastaaviin rikoksiin täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla sovellettavia valvontatoimia vastaaviksi. Mukautetun valvontatoimen on mahdollisimman pitkälti vastattava päätöksen tehneessä valtiossa määrättyä valvontatointa.

2.   Mukautettu valvontatoimi ei saa olla ankarampi kuin alun perin määrätty valvontatoimi.

3.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi 20 artiklan 2 kohdan b tai f alakohdassa tarkoitetun tiedon saatuaan päättää peruuttaa todistuksen, jos seuranta ei ole vielä alkanut täytäntöönpanovaltiossa. Tällainen päätös on joka tapauksessa tehtävä ja annettava tiedoksi mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa asiaa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

14 artikla

Kaksoisrangaistavuus

1.   Seuraavat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä ja jos niistä voi päätöksen tehneessä valtiossa seurata vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, edellyttävät valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamista tämän puitepäätöksen mukaisesti ja teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta:

rikollisjärjestöön osallistuminen,

terrorismi,

ihmiskauppa,

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

lahjonta,

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa (5) tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

rahanpesu,

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

tietoverkkorikollisuus,

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

rasismi ja muukalaisviha,

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

petollinen menettely,

ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti niiden väärennöksillä,

maksuvälineväärennykset,

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

varastettujen ajoneuvojen kauppa,

raiskaus,

murhapoltto,

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

tuhotyö.

2.   Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin päättää milloin hyvänsä lisätä muita rikoslajeja 1 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee sille tämän puitepäätöksen 27 artiklan mukaisesti toimitetun kertomuksen perusteella, olisiko luetteloa laajennettava tai muutettava.

3.   Muiden kuin 1 kohdassa mainittujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisen edellytykseksi, että päätös liittyy tekoihin, jotka katsotaan myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti rikoksiksi niiden tunnusmerkistöstä tai kuvauksesta riippumatta.

4.   Jäsenvaltio voi perustuslaillisista syistä ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen hyväksymisen yhteydessä toimitettavalla julistuksella, että se ei sovella 1 kohtaa joihinkin tai kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin. Tällainen julistus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tällaiset julistukset tai niitä koskevat peruutukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Perusteet tunnustamisesta kieltäytymiselle

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tunnustamasta valvontatoimia koskevaa päätöstä, jos

a)

10 artiklassa tarkoitettu todistus on puutteellinen tai se selvästi ei vastaa valvontatoimia koskevaa päätöstä eikä sitä ole täydennetty tai oikaistu täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamassa kohtuullisessa määräajassa;

b)

9 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa tai 10 artiklan 4 kohdassa esitetyt perusteet eivät täyty;

c)

valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustaminen olisi ne bis in idem -periaatteen vastaista;

d)

valvontatoimia koskeva päätös liittyy 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja, jos täytäntöönpanovaltio on antanut 14 artiklan 4 kohdan mukaisen julistuksen, 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tekoon, joka ei olisi rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen tehneen valtion lainsäädäntö;

e)

syyteoikeus on vanhentunut täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan ja liittyy tekoon, joka täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan kuuluu täytäntöönpanovaltion toimivaltaan;

f)

täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan on olemassa koskemattomuus, joka estää valvontatoimien seurannan;

g)

henkilöä ei täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan voida ikänsä puolesta asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen teosta, jonka johdosta valvontatoimia koskeva päätös on annettu;

h)

sen olisi valvontatoimien rikkomisen tapauksessa kieltäydyttävä luovuttamasta asianomaista henkilöä eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (6), jäljempänä ’eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva puitepäätös’, mukaisesti.

2.   Ennen kuin täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa päätöksen olla tunnustamatta valvontatoimia koskevaa päätöstä, sen on neuvoteltava päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa asianmukaisella tavalla ja tarvittaessa pyydettävä sitä toimittamaan viipymättä kaikki tarvittavat lisätiedot.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisesta voitaisiin kieltäytyä 1 kohdan h alakohdan perusteella, mutta on kuitenkin valmis tunnustamaan valvontatoimia koskevan päätöksen ja seuraamaan päätöksen mukaisia valvontatoimia, sen on ilmoitettava asiasta päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle ja esitettävä mahdollisen kieltäytymisen syyt. Tässä tapauksessa päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi päättää peruuttaa todistuksen 13 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen mukaisesti. Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen ei peruuta todistusta, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi tunnustaa valvontatoimia koskevan päätöksen ja seurata päätöksen mukaisia valvontatoimia, mutta samalla on selvää, että asianomaista henkilöä ei ehkä luovuteta eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella.

16 artikla

Valvontaan sovellettava lainsäädäntö

Valvontatoimien seurantaan sovelletaan täytäntöönpanovaltion lainsäädäntöä.

17 artikla

Valvontatoimien seuraamisen jatkaminen

Kun 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu aika on päättymässä ja valvontatoimet ovat edelleen tarpeen, päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen voi pyytää täytäntöönpanovaltion toimivaltaista viranomaista jatkamaan valvontatoimien seuraamista ottaen huomioon kyseessä olevan tapauksen olosuhteet ja ennakoitavissa olevat seuraukset henkilön kannalta, jos sovellettaisiin 11 artiklan 2 kohdan d alakohtaa. Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava, miten kauan seuraamista on todennäköisesti jatkettava.

Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen tekee tätä pyyntöä koskevan päätöksen kansallisen lainsäädännön mukaan ja ilmoittaa tarvittaessa seuraamisen jatkamista koskevan enimmäisajan. Näissä tapauksissa voidaan soveltaa 18 artiklan 3 kohtaa.

18 artikla

Toimivalta kaikkien myöhempien päätösten tekemiseen ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella on toimivalta tehdä kaikki myöhemmät päätökset, jotka liittyvät valvontatoimia koskevaan päätökseen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 3 artiklan soveltamiseen. Tällaisiin myöhempiin päätöksiin kuuluvat erityisesti

a)

valvontatoimia koskevan päätöksen uusiminen, tarkistaminen ja peruuttaminen;

b)

valvontatoimien mukauttaminen;

c)

pidätysmääräyksen tai muun vastaavan täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen antaminen.

2.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla tehtyihin päätöksiin sovelletaan päätöksen tehneen valtion lainsäädäntöä.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää, sen toimivaltainen viranomainen voi päättää käyttää tässä puitepäätöksessä säädettyä tunnustamismenettelyä saattaakseen 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut päätökset voimaan kansallisessa oikeusjärjestelmässään. Tämä tunnustaminen ei johda tunnustamisesta kieltäytymisen perusteiden uuteen tarkasteluun.

4.   Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on mukauttanut valvontatoimia edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi

a)

mukauttaa kyseisiä mukautettuja toimia 13 artiklan mukaisesti siinä tapauksessa, että mukautettujen valvontatoimien luonne ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen;

tai

b)

kieltäytyä seuraamasta mukautettuja valvontatoimia, jos nämä toimet eivät ole 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja valvontatoimia ja/tai jos ne eivät ole asianomaisen täytäntöönpanovaltion 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamia toimia.

5.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella 1 kohdan nojalla oleva toimivalta ei rajoita oikeudenkäyntiä, joka voidaan aloittaa asianomaista henkilöä vastaan täytäntöönpanovaltiossa hänen kyseisessä valtiossa tekemiensä muiden kuin niiden rikosten johdosta, joihin valvontatoimia koskeva päätös perustuu.

19 artikla

Asianomaisten viranomaisten velvollisuudet

1.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa valvontatoimien seurannan aikana pyytää päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselta viranomaiselta tietoja siitä, tarvitaanko valvontatoimien seurantaa edelleen kulloisessakin tilanteessa. Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on vastattava pyyntöön viipymättä ja tarvittaessa tehtävä 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu myöhempi päätös.

2.   Ennen kuin 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen, päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on viran puolesta tai täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä täsmennettävä, kuinka pitkän aikaa määräajan jälkeen se arvioi toimien seurantaa vielä tarvittavan, jos sitä tarvitaan.

3.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle valvontatoimen rikkomisesta ja kaikista muista seikoista, jotka voisivat antaa aihetta 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun myöhemmän päätöksen tekemiseen. Ilmoitus on tehtävä käyttäen liitteessä II esitettyä vakiolomaketta.

4.   Asianomaisen henkilön kuulemiseksi voidaan käyttää kansainvälisen ja Euroopan unionin oikeuden välineiden, jotka mahdollistavat puhelin- ja videokokousten käytön henkilöiden kuulemisessa, mukaista menettelyä ja ehtoja soveltuvin osin erityisesti silloin, kun päätöksen tehneen valtion lainsäädännön mukaan henkilöä on kuultava asian käsittelyn yhteydessä ennen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä.

5.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä ja siitä, että valvontatoimia koskevaa päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino.

6.   Jos valvontatoimia koskevaan päätökseen liittyvä todistus on peruutettu, täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on lopetettava määrätyt toimet heti, kun päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sille asiasta asianmukaisesti.

20 artikla

Täytäntöönpanovaltion toimittamat tiedot

1.   Valvontatoimia koskevan päätöksen todistuksineen vastaanottaneen täytäntöönpanovaltion viranomaisen, jolla ei ole toimivaltaa tunnustaa sitä, on ilmoitettava päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, mille viranomaiselle se on lähettänyt päätöksen ja todistuksen 10 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

2.   Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste,

a)

kaikista asianomaisen henkilön asuinpaikan muutoksista;

b)

enimmäisajasta, jona valvontatoimia voidaan seurata täytäntöönpanovaltiossa, jos täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä on tästä määrätty;

c)

siitä, että valvontatoimien seuranta on käytännössä mahdotonta siksi, että henkilöä ei tavoiteta täytäntöönpanovaltion alueelta sen jälkeen, kun valvontatoimia koskeva päätös ja todistus on toimitettu täytäntöönpanovaltiolle, jolloin täytäntöönpanovaltiolla ei ole velvollisuutta seurata valvontatoimia;

d)

siitä, että valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisesta tehtyä päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino;

e)

lopullisesta päätöksestä tunnustaa valvontatoimia koskeva päätös ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin valvontatoimien seuraamiseksi;

f)

päätöksestä mukauttaa valvontatoimia 13 artiklan mukaisesti;

g)

päätöksestä olla tunnustamatta valvontatoimia koskevaa päätöstä ja ottamatta vastuuta valvontatoimien seurannasta 15 artiklan mukaisesti päätöstä koskevine perusteluineen.

21 artikla

Henkilön luovuttaminen

1.   Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on antanut pidätysmääräyksen tai muun vastaavan täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen, henkilö luovutetaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen mukaisesti.

2.   Tässä yhteydessä täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei saa vedota eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaan henkilön luovuttamisesta kieltäytymiseksi.

3.   Jäsenvaltio voi ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle saattaessaan tämän puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään tai myöhemmin, että se aikoo soveltaa myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaa päättäessään asianomaisen henkilön luovuttamisesta päätöksen tehneeseen valtioon.

4.   Neuvoston pääsihteeristö saattaa 3 kohdan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.

22 artikla

Kuuleminen

1.   Jollei mahdotonta, päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava toisiaan:

a)

valmisteltaessa valvontatoimia koskevaa päätöstä ja 10 artiklassa tarkoitettua todistusta tai ainakin ennen niiden toimittamista;

b)

helpottaakseen valvontatoimien sujuvaa ja tehokasta seurantaa;

c)

jos henkilö on vakavasti rikkonut määrättyjä valvontatoimia.

2.   Päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon kaikki täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen antamat tiedot vaarasta, jonka asianomainen henkilö saattaa aiheuttaa uhreille ja suurelle yleisölle.

3.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi päätöksen tehneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava kaikkia tarpeellisia tietoja, mukaan lukien:

a)

tiedot, joiden avulla asianomaisen henkilön henkilöllisyys ja asuinpaikka voidaan varmentaa;

b)

asiaa koskevat rikosrekisteritiedot sovellettavien säädösten mukaisesti.

23 artikla

Ilmoitukset, joihin ei saada vastausta

1.   Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen on toimittanut samasta henkilöstä useita 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle eikä viimeksi mainittu viranomainen ole tehnyt 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua myöhempää päätöstä, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää päätöksen tehneen valtion toimivaltaista viranomaista tekemään tällaisen päätöksen antaen sille kohtuullisen määräajan päätöksen tekemiseen.

2.   Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen ei toimi täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen esittämässä määräajassa, viimeksi mainittu viranomainen voi lopettaa valvontatoimien seurannan. Tässä tapauksessa se ilmoittaa päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksestään ja toimivalta valvontatoimien seuraamiseen palautuu päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.   Jos täytäntöönpanovaltion lainsäädäntö edellyttää valvontatoimien seuraamisen jatkamistarpeen säännöllistä vahvistamista, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää päätöksen tehneen valtion toimivaltaista viranomaista toimittamaan nämä tiedot antaen sille kohtuullisen määräajan pyyntöön vastaamiseen. Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen ei vastaa kyseisen määräajan kuluessa, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen voi lähettää päätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle uuden pyynnön antaen sille kohtuullisen määräajan pyyntöön vastaamiseen ja ilmoittaa, että se voi päättää lopettaa valvontatoimien seuraamisen, jos vastausta ei toimiteta määräajassa. Jos täytäntöönpanovaltion toimivaltainen viranomainen ei saa asetetussa määräajassa vastausta uudistettuun pyyntöön, se voi toimia 2 kohdan mukaisesti.

24 artikla

Kielet

Todistukset on käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä. Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristöön talletettavassa ilmoituksessa, että se hyväksyy yhdelle tai useammalle muulle Euroopan unionin toimielinten viralliselle kielelle tehdyn käännöksen.

25 artikla

Kulut

Tämän puitepäätöksen soveltamisesta aiheutuvista kuluista vastaa täytäntöönpanovaltio, lukuun ottamatta kuluja, jotka syntyvät pelkästään päätöksen tehneen valtion alueella.

26 artikla

Suhde muihin sopimuksiin ja järjestelyihin

1.   Siltä osin kuin tällaisten sopimusten tai järjestelyjen avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän puitepäätöksen tavoitteita ja siltä osin kuin ne yksinkertaistavat tai helpottavat entisestään valvontatoimia koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista, jäsenvaltiot voivat:

a)

jatkaa tämän puitepäätöksen voimaantuloajankohtana voimassa olevien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista;

b)

tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä tämän puitepäätöksen tultua voimaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja järjestelyt eivät missään tapauksessa saa vaikuttaa suhteisiin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole niiden osapuolia.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja neuvostolle 1 päivään maaliskuuta 2010 mennessä niistä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista voimassa olevista sopimuksista ja järjestelyistä, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa.

4.   Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle ja neuvostolle kaikista 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta.

27 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi 1 päivään joulukuuta 2012 mennessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava samaan päivämäärään mennessä neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla jäsenvaltioiden tästä puitepäätöksestä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

28 artikla

Kertomus

1.   Komissio laatii 1 päivään joulukuuta 2013 mennessä kertomuksen jäsenvaltioilta 27 artiklan 2 kohdan nojalla saamiensa tietojen perusteella.

2.   Kyseisen kertomuksen pohjalta neuvosto arvioi

a)

sitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet; ja

b)

tämän puitepäätöksen soveltamista.

3.   Kertomukseen liitetään tarvittaessa säädösehdotuksia.

29 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. BILLSTRÖM


(1)  Lausuntoa ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

(4)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 4.

(5)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(6)  EYVL L 190, 18.7.2002, s. 1.


LIITE I

TODISTUS

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona 23 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 10 artiklassa tarkoitettu (1)

a)   Päätöksen tehnyt valtio:

Täytäntöönpanovaltio:

b)   Valvontatoimia koskevan päätöksen tehnyt viranomainen

Virallinen nimi:

Ilmoittakaa, onko valvontatoimia koskevasta päätöksestä saatavissa lisätietoja

edellä mainitulta viranomaiselta

keskusviranomaiselta; jos on, ilmoittakaa tämän keskusviranomaisen virallinen nimi:

muulta toimivaltaiselta viranomaiselta; jos on, ilmoittakaa tämän viranomaisen virallinen nimi:

Valvontatoimia koskevan päätöksen tehneen viranomaisen, keskusviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot

Osoite:

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Yhteyshenkilö(t):

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Virkanimike (arvo/asema):

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Sähköpostiosoite (jos käytettävissä):

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

c)   Viranomainen, johon on oltava yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja valvontatoimien valvomiseksi

kohdassa b tarkoitettu viranomainen

muu viranomainen; ilmoittakaa tässä tapauksessa viranomaisen virallinen nimi:

Viranomaisen yhteystiedot, jos niitä ei ole vielä annettu edellä kohdassa b

Osoite:

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Yhteyshenkilö(t):

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Virkanimike (arvo/asema):

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

Sähköpostiosoite (jos käytettävissä):

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

d)   Tiedot luonnollisesta henkilöstä, jota valvontatoimia koskeva päätös koskee

Sukunimi:

Etunimi (-nimet):

Omaa sukua (tarvittaessa):

Mahdolliset peitenimet:

Sukupuoli:

Kansalaisuus:

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus (jos käytettävissä):

Syntymäaika:

Syntymäpaikka:

Osoitteet/asuinpaikat:

päätöksen tehneessä valtiossa:

täytäntöönpanovaltiossa:

muualla:

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet (jos tiedossa):

Ilmoittakaa seuraavat tiedot, jos ne ovat saatavissa:

Henkilön henkilöllisyysasiakirjan (-asiakirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi):

Henkilön täytäntöönpanovaltiossa saaman oleskeluluvan tyyppi ja numero:

e)   Tiedot jäsenvaltiosta, jolle valvontatoimia koskeva päätös sekä todistus toimitetaan

Valvontatoimia koskeva päätös ja todistus toimitetaan kohdassa a mainitulle täytäntöönpanovaltiolle seuraavasta syystä:

asianomaisen henkilön laillinen tai vakinainen asuinpaikka on täytäntöönpanovaltiossa, ja saatuaan tiedon asianomaisista toimenpiteistä hän suostuu palaamaan tähän valtioon

asianomainen henkilö on pyytänyt valvontatoimia koskevan päätöksen toimittamista muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jossa henkilöllä on laillinen tai vakinainen asuinpaikka, seuraavista syistä:

f)   Tiedot valvontatoimia koskevasta päätöksestä

Päätös tehty (päivämäärä: pp/kk/vvvv):

Päätöksestä tullut täytäntöönpanokelpoinen (päivämäärä: pp/kk/vvvv):

Jos tätä todistusta toimitettaessa valvontatoimia koskevaa päätöstä vastaan on pantu vireille oikeussuojakeino, merkitkää rasti tähän ruutuun: … 

Päätöksen viitetiedot (jos käytettävissä):

Asianomainen henkilö oli tutkintavankeudessa seuraavan ajan (tarvittaessa):

1.

Päätös koskee kaikkiaan … väitettyä rikosta.

Yhteenveto tosiseikoista ja kuvaus olosuhteista, joissa rikos tai rikokset tehtiin, myös tekopaikka ja -aika sekä asianomaisen henkilön osallisuus tekoon/tekoihin:

Väitetyn rikoksen tai väitettyjen rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu sekä sovellettavat säännökset, joiden perusteella päätös tehtiin:

2.

Merkitkää rasti asianmukaisiin kohtiin, jos kohdassa 1 tarkoitetuissa väitetyissä rikoksissa on yksi tai useampi seuraavista rikoksista, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä, joista voi päätöksen tehneessä valtiossa enimmillään seurata vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide:

rikollisjärjestöön osallistuminen

terrorismi

ihmiskauppa

lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia

huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa

aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa

lahjonta

petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos

rahanpesu

rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen

tietoverkkorikollisuus

ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa

laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen

ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa

ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen

rasismi ja muukalaisviha

järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö

kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa

petollinen menettely

ryöstön tapainen kiristys ja kiristys

tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen

hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti näillä väärennöksillä

maksuvälineväärennykset

hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa

ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa

varastettujen ajoneuvojen kauppa

raiskaus

murhapoltto

kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat rikokset

ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

tuhotyö

3.

Jos 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi väitetty rikos ei kuulu 2 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin tai jos päätös sekä todistus lähetetään sellaiselle jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut tutkivansa kaksoisrangaistavuuden (puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohta), niistä on annettava täydellinen kuvaus:

g)   Tiedot valvontatoimien luonteesta ja kestosta

1.

Valvontatoimia koskevan päätöksen soveltamisaika ja onko kyseisen päätöksen uusiminen mahdollista (soveltuvissa tapauksissa):

2.

Kuinka kauan valvontatoimien väliaikaista seurantaa arvioidaan todennäköisesti tarvittavan, ottaen huomioon kaikki tapauksen olosuhteet, jotka ovat tiedossa valvontatoimia koskevan päätöksen lähettämisajankohtana (suuntaa-antavaa tietoa)

3.

Valvontatoimien luonne (rasti voidaan merkitä useampaan kohtaan):

henkilön velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan muutokset täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, erityisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevien kutsujen vastaanottamista varten

velvollisuus olla menemättä tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille päätöksen tehneessä tai täytäntöönpanovaltiossa

velvollisuus pysyä tarvittaessa tietyssä paikassa tiettyinä aikoina

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin

muut toimenpiteet, joita täytäntöönpanovaltio on valmis valvomaan puitepäätöksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen mukaisesti.

Jos merkitsitte rastin ruutuun ”muut toimenpiteet”, täsmentäkää kyseessä oleva toimenpide merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun tai asianomaisiin ruutuihin:

velvollisuus pidättyä tietyistä toimista, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin, mihin voi sisältyä määrätyn ammatin harjoittaminen tai määrätyllä alalla toimiminen

velvollisuus olla kuljettamatta ajoneuvoa

velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan

velvollisuus osallistua hoitoon tai vieroitukseen

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin esineisiin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin

muut toimenpiteet (täsmennettävä):

4.

Yksityiskohtainen kuvaus kohdassa 3 mainituista valvontatoimesta tai -toimista:

h)   Muut asian kannalta merkitykselliset seikat, kuten erityiset syyt valvontatoimen tai -toimien määräämiselle (ilmoittaminen vapaaehtoista):

Päätöksen teksti on todistuksen liitteenä.

Todistuksen antaneen viranomaisen ja/tai hänen edustajansa allekirjoitus, jolla vahvistetaan todistuksen sisällön oikeellisuus:

Nimi:

Virkanimike (arvo/asema):

Päivämäärä:

Asiakirjan viitenumero, jos tiedossa:

Virallinen leima (jos on):


(1)  Tämä todistus on kirjoitettava täytäntöönpanovaltion virallisella kielellä tai jollakin niistä taikka jollakin muulla kyseisen valtion hyväksymällä Euroopan unionin toimielinten virallisella kielellä tai käännettävä tällaiselle kielelle.


LIITE II

LOMAKE

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona 23 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/829/YOS 19 artiklassa tarkoitettu

ILMOITUS VALVONTATOIMEN RIKKOMISESTA JA/TAI KAIKISTA MUISTA SEIKOISTA, JOTKA VOISIVAT ANTAA AIHETTA MYÖHEMMÄN PÄÄTÖKSEN TEKEMISEEN

a)   Valvontaan asetettua henkilöä koskevat tiedot

 

Sukunimi:

 

Etunimi (-nimet):

 

Omaa sukua (tarvittaessa):

 

Mahdolliset peitenimet:

 

Sukupuoli:

 

Kansalaisuus:

 

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus (jos käytettävissä):

 

Syntymäaika:

 

Syntymäpaikka:

 

Osoite:

 

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet (jos tiedossa):

b)   Yksityiskohtaiset tiedot valvontatoimea tai -toimia koskevasta päätöksestä

 

Päätös tehty:

 

Asiakirjan viitenumero, jos tiedossa:

 

Päätöksen tehnyt viranomainen

 

Virallinen nimi:

 

Osoite:

 

Todistus annettu:

 

Todistuksen antanut viranomainen:

 

Asiakirjan viitetiedot (jos tiedossa):

c)   Tiedot viranomaisesta, joka vastaa valvontatoimen tai -toimien valvonnasta

 

Viranomaisen virallinen nimi:

 

Yhteyshenkilön nimi:

 

Virkanimike (arvo/asema):

 

Osoite:

 

Puhelinnumero: (maannumero) (suuntanumero)

 

Faksinumero: (maannumero) (suuntanumero)

 

Sähköpostiosoite:

 

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

d)   Valvontatoimen tai -toimien rikkominen ja/tai muut seikat, jotka voisivat antaa aihetta myöhemmän päätöksen tekemiseen

Kohdassa a tarkoitettu henkilö on rikkonut seuraavia valvontatoimia:

henkilön velvollisuus ilmoittaa asuinpaikan muutokset täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, erityisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin saapumista koskevien kutsujen vastaanottamista varten

velvollisuus olla menemättä tietyille paikkakunnille, tiettyihin paikkoihin tai määritellyille alueille päätöksen tehneessä tai täytäntöönpanovaltiossa

velvollisuus pysyä tarvittaessa tietyssä paikassa tiettyinä aikoina

velvollisuus, joka sisältää rajoituksia täytäntöönpanovaltion alueelta poistumiseen

velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle

velvollisuus välttää yhteyksiä tiettyihin henkilöihin, jotka liittyvät väitettyyn rikokseen tai väitettyihin rikoksiin

muut toimenpiteet (täsmennettävä):

Rikkomisten kuvaus (paikka, aika ja erityiset olosuhteet):

Muut seikat, jotka voisivat antaa aihetta myöhemmän päätöksen tekemiseen

Selvitys näistä seikoista:

e)   Yhteyshenkilö, johon voidaan ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi rikkomisesta:

 

Sukunimi:

 

Etunimi (-nimet):

 

Osoite:

 

Puhelinnumero: (maan numero) (suuntanumero)

 

Faksinumero: (maan numero) (suuntanumero)

 

Sähköpostiosoite:

 

Kielet, joilla kyseiseen viranomaiseen voidaan olla yhteydessä:

 

Lomakkeen antaneen viranomaisen ja/tai hänen edustajansa allekirjoitus, jolla vahvistetaan lomakkeen sisällön oikeellisuus:

 

Nimi:

 

Virkanimike (arvo/asema):

 

Päivämäärä:

 

Virallinen leima (jos on):


SAKSAN JULISTUS

Saksan liittotasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei sovella edellä mainitun 14 artiklan 1 kohtaa kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


PUOLAN JULISTUS

Puolan tasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun EU:n neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei sovella edellä mainitun 14 artiklan 1 kohtaa kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


UNKARIN JULISTUS

Unkarin tasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun EU:n neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei sovella edellä mainitun puitepäätöksen 14 artiklan 1 kohtaa kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Unkari viittasi 14 artiklan 4 kohdassa mainittuihin ”perustuslaillisiin syihin” ja antoi seuraavan selityksen:

”Ratifioituaan Lissabonin sopimuksen Unkari muutti perustuslakiaan sopimuksessa mainittujen velvoitteiden noudattamiseksi, mukaan lukien siten, että kaksoisrangaistavuuden ehtoa ei tarvitse soveltaa rikosasioissa. Tämä perustuslain määräys tulee voimaan samanaikaisesti Lissabonin sopimuksen kanssa. Sopimuksen voimaantuloon saakka kaksoisrangaistavuus on kuitenkin tärkeä perustuslaillinen kysymys, jota ei perustuslain 57 artiklaan sisältyvänä voi eikä tule jättää huomiotta. Tästä syystä puitepäätöksen 14 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta mihinkään luettelossa mainittuun rikokseen (tai kyseisen artiklan muotoilun mukaisesti ’ei sovella kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin’).”


LIETTUAN JULISTUS

Liettuan tasavalta ilmoittaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona annetun neuvoston puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että se ei perustuslaillisista syistä sovella 14 artiklan 1 kohtaa mihinkään kyseisessä kohdassa mainittuun rikokseen.

Tämä julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.