7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/23


NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖS 2009/315/YOS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ja Belgian kuningaskunnan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen tarjota Euroopan kansalaisille korkeatasoisen suojan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä tavoite edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat rikosrekisteritietoja.

(2)

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 toimenpideohjelman rikosoikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi (2). Tällä puitepäätöksellä edistetään toimenpideohjelman toimenpiteessä 3, jossa kehotetaan vahvistamaan Schengenin elimiä varten laaditun kaltainen, kaikille unionin virallisille kielille käännetty vakiolomake rikosrekisteritietojen pyytämistä varten, esitetyn tavoitteen saavuttamista.

(3)

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan ensimmäisen arvioinnin loppuraportissa (3) jäsenvaltioita kehotettiin yksinkertaistamaan menettelyjä asiakirjojen siirtämiseksi valtioiden välillä käyttäen tarvittaessa vakiolomakkeita keskinäisen oikeusavun helpottamiseksi.

(4)

Eurooppa-neuvosto antoi maaliskuun 25 ja 26 päivänä 2004 terrorismin torjuntaa koskevan julkilausuman, jossa tuomioita koskevan tietojenvaihdon parantamista pidetään ensisijaisen tärkeänä, ja toisti tämän 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 hyväksymässään Haagin ohjelmassa (4), jossa kehotetaan lisäämään tuomioita ja oikeudenmenetyksiä koskevien kansallisten rekisteritietojen vaihtoa. Nämä tavoitteet mainitaan Haagin ohjelman toteuttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka neuvosto ja komissio yhdessä hyväksyivät 2 ja 3 päivänä kesäkuuta 2005.

(5)

Jotta voitaisiin parantaa rikosrekisteritietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, suhtaudutaan myönteisesti kehitettyihin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tämän tavoitteen saavuttaminen, mukaan lukien kansallisten rikosrekisterien välistä yhteyttä koskeva hanke. Näistä toimista saadut kokemukset ovat kannustaneet jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan edelleen ja osoittaneet, että on tärkeää edelleen tehostaa jäsenvaltioiden välistä tuomioita koskevaa keskinäistä tietojenvaihtoa.

(6)

Tällä puitepäätöksellä vastataan neuvoston 14 päivänä huhtikuuta 2005 ilmaisemiin toiveisiin, jotka olivat jatkoa valkoiselle kirjalle tuomioita koskevasta tietojenvaihdosta ja tuomioiden vaikutuksesta Euroopan unionin alueella ja sitä seuranneelle yleiselle keskustelulle. Puitepäätöksellä pyritään pääasiassa parantamaan niiden tietojen vaihtoa, jotka koskevat Euroopan unionin kansalaisille annettuja tuomioita ja mahdollisia rikostuomioista johtuvia, tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin merkittyjä kieltoja.

(7)

Se, että tällä puitepäätöksellä perustettuja menettelyjä sovelletaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä koskevien rikosrekisteritietojen luovuttamiseen, ei saisi tulevaisuudessa estää tällaisten menettelyjen soveltamisalan mahdollista laajentamista oikeushenkilöitä koskevien tietojen vaihtoon.

(8)

Toisissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevista tiedoista määrätään tällä hetkellä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 ja 22 artiklassa. Nämä määräykset eivät ole kuitenkaan riittäviä täyttämään oikeudellisen yhteistyön nykyisiä vaatimuksia Euroopan unionin kaltaisella alueella.

(9)

Tällä puitepäätöksellä korvattaisiin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 22 artiklan määräykset jäsenvaltioiden välisissä suhteissa. Sen lisäksi, että puitepäätökseen sisällytetään ja siinä määritellään tarkemmin tuomiojäsenvaltion velvollisuudet toimittaa annettuja tuomioita koskevat tiedot siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on, siinä asetetaan myös kansalaisuusjäsenvaltiolle velvollisuus säilyttää näin toimitetut tiedot, jotta se pystyy vastaamaan täysin muiden jäsenvaltioiden sille esittämiin tietopyyntöihin.

(10)

Tämä puitepäätös ei saisi vaikuttaa oikeusviranomaisten mahdollisuuteen pyytää ja toimittaa rikosrekisteritietoja suoraan keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan sekä 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 hyväksytyllä neuvoston säädöksellä tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti (5).

(11)

Tuomioita koskevan tiedonkulun parantamisesta ei ole paljon hyötyä, jos jäsenvaltiot eivät kykene ottamaan toimitettuja tietoja huomioon. Neuvosto teki 24 päivänä heinäkuuta 2008 puitepäätöksen 2008/675/YOS tuomioiden huomioon ottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa uudessa rikosasiain käsittelyssä (6).

(12)

Belgian kuningaskunnan aloitteen tärkein tavoite saavutetaan tällä puitepäätöksellä, koska jokaisen jäsenvaltion keskusviranomaisen tulisi pyytää kaikki henkilön kansalaisuusjäsenvaltion rikosrekisteriin merkityt tiedot ja sisällyttää ne rikosrekisteriotteeseensa vastatessaan asianomaisen henkilön pyyntöön. Tieto tuomiosta sekä mahdollisesta siitä johtuvasta rikosrekisteriin merkitystä kiellosta on edellytyksenä niiden panemiseksi täytäntöön sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa henkilö aikoo harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa. Tässä puitepäätöksessä vahvistetun menettelyn tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei voisi enää, kun kyseisen henkilön rikosrekisteriin tuomiojäsenvaltiossa sisältyy tällainen tuomio ja siitä johtuva rikosrekisteriin merkitty ammattikielto, pitää salassa tätä tuomiota tai ammattikieltoa harjoittaakseen lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

(13)

Tämän puitepäätöksen säännöksissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat niiden henkilötietojen suojaamista, jotka toimitetaan jäsenvaltioiden välillä sen täytäntöönpanon seurauksena. Poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamista koskevia olemassa olevia yleisiä sääntöjä täydennetään tässä puitepäätöksessä vahvistetuilla säännöillä. Lisäksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta sovelletaan tämän puitepäätöksen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin. Tähän puitepäätökseen sisällytetään myös rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 21 päivänä marraskuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/876/YOS (7) säännökset, joissa rajoitetaan pyydettyjen tietojen käyttömahdollisuuksia tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa. Tässä puitepäätöksessä on niiden lisäksi erityissäännöt, joita sovelletaan, kun kansalaisuusjäsenvaltio lähettää edelleen tuomioita koskevia tietoja, jotka tuomiojäsenvaltio on sille toimittanut.

(14)

Tällä puitepäätöksellä ei muuteta keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevasta eurooppalaisesta yleissopimuksesta johtuvia velvollisuuksia tai käytäntöjä suhteessa kolmansiin valtioihin siltä osin kuin tätä sopimusta edelleen sovelletaan.

(15)

Rikosrekisteristä ja tuomittujen sopeuttamisesta annetun Euroopan neuvoston suosituksen nro R (84) 10 mukaan rikosrekisterien perustamisen keskeisenä tavoitteena on antaa rikosoikeusjärjestelmästä vastaaville viranomaisille tietoja oikeusmenettelyn kohteena olevan henkilön taustasta otettavaksi huomioon häntä koskevaa päätöstä tehtäessä. Koska rikosrekisterin kaikki muu käyttö, joka saattaisi heikentää tuomitun mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan, on rajoitettava mahdollisimman vähään, tämän puitepäätöksen nojalla toimitettujen tietojen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin rikosasian käsittelyyn voidaan rajoittaa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion kansallisten säännösten mukaisesti.

(16)

Tämän puitepäätöksen tietojen toimittamista kansalaisuusjäsenvaltiolle niiden säilyttämistä tai edelleen lähettämistä varten koskevien määräysten tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä. Tämä puitepäätös ei velvoiteta tuomiojäsenvaltioita muuttamaan sisäistä rikosrekisterijärjestelmäänsä kansallisiin tarkoituksiin tapahtuvan tietojen käytön osalta.

(17)

Tuomioita koskevan tiedonkulun parantamisesta ei ole paljon hyötyä, jos tiedot eivät ole vastaanottavan jäsenvaltion ymmärrettävissä. Keskinäistä ymmärtämistä voidaan lisätä luomalla eurooppalainen vakiomuoto, jonka ansiosta tietoja voidaan vaihtaa sähköisesti yhtenäistä esitystapaa noudattaen ja koneellisesti käännettävässä muodossa. Tuomiojäsenvaltion lähettämät tuomioita koskevat tiedot on toimitettava kyseisen valtion virallisella kielellä tai jollain sen virallisista kielistä. Neuvoston olisi toteutettava toimenpiteitä tällä puitepäätöksellä käyttöön otetun tietojenvaihtojärjestelmän luomiseksi.

(18)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustetut periaatteet sellaisina kuin ne ilmenevät Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(19)

Tässä puitepäätöksessä noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettua toissijaisuusperiaatetta, sillä tuomioita koskevien tietojen toimittamisjärjestelyjä jäsenvaltioiden välillä ei voida riittävästi parantaa jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin, vaan tämä edellyttää yhteistoimintaa Euroopan unionin tasolla. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tällä puitepäätöksellä on tarkoitus

a)

määrittää, miten jäsenvaltio, jossa annetaan tuomio toisen jäsenvaltion kansalaiselle, jäljempänä ’tuomiojäsenvaltio’, toimittaa tästä tiedon sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen tuomittu henkilö on, jäljempänä ’kansalaisuusjäsenvaltio’;

b)

määrittää kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet säilyttää tiedot sekä täsmentää, miten sen on vastattava rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin;

c)

luoda kehys, jonka avulla voidaan perustaa ja kehittää atk-pohjainen järjestelmä tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten jäsenvaltioiden välillä tämän puitepäätöksen ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun myöhemmän päätöksen nojalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan

a)

’tuomiolla’ rikostuomioistuimen lainvoimaista päätöstä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta, siltä osin kuin nämä päätökset merkitään tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin;

b)

’rikosasian käsittelyllä’ esitutkintaa, varsinaista oikeudenkäyntiä ja tuomion täytäntöönpanoa;

c)

’rikosrekisterillä’ kansallista rekisteriä tai kansallisia rekistereitä, joihin kirjataan tiedot tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Keskusviranomainen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen tämän puitepäätöksen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin nimetä yhden tai useamman keskusviranomaisen tietojen toimittamista varten 4 artiklan mukaisesti sekä 6 artiklassa tarkoitettuihin pyyntöihin vastaamiseksi 7 artiklan mukaisesti.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti nimetty yksi tai useampi keskusviranomainen neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle. Neuvoston pääsihteeristö ilmoittaa nämä tiedot jäsenvaltioille ja Eurojustille.

4 artikla

Tuomiojäsenvaltion velvollisuudet

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkiin sen alueella annettuihin tuomioihin liitetään, kun tiedot viedään sen rikosrekisteriin, tiedot tuomitun kansalaisuudesta tai kansalaisuuksista, jos kyseessä on jonkin toisen jäsenvaltion kansalainen.

2.   Keskusviranomaisen on ilmoitettava mahdollisimman pian muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille sen alueella näiden jäsenvaltioiden kansalaisille annetuista tuomioista sellaisina kuin ne on kirjattu rikosrekisteriin.

Jos on tiedossa, että tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalainen, asiaankuuluvat tiedot on toimitettava kullekin näistä jäsenvaltioista, myös silloin, kun tuomittu on sen jäsenvaltion kansalainen, jonka alueella hänet on tuomittu.

3.   Tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on välittömästi toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tiedot tuomiojäsenvaltion rikosrekisteritietojen myöhemmistä muutoksista tai poistoista.

4.   Jäsenvaltion, joka on toimittanut tietoja 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tämän pyynnöstä yksittäisissä tapauksissa jäljennökset kyseessä olevista tuomioista ja niitä seuranneista toimenpiteistä sekä kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta kansalaisuusjäsenvaltio voi harkita, edellyttävätkö ne kansallisia toimenpiteitä.

5 artikla

Kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet

1.   Kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki sille 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla toimitetut tiedot 11 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen toimittamista varten.

2.   Jos 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja muutetaan tai poistetaan, vastaava muutos tai poisto on tehtävä myös kansalaisuusjäsenvaltiossa niihin tietoihin, joita säilytetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen lähettämistä varten.

3.   Edelleen lähettämistä varten 7 artiklan mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltio saa käyttää ainoastaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti päivitettyjä tietoja.

6 artikla

Pyyntö saada tuomioita koskevia tietoja

1.   Kun jäsenvaltion rikosrekisterissä olevia tietoja pyydetään henkilöön kohdistuvaa rikosasian käsittelyä varten tai mitä tahansa muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen jäsenvaltion keskusviranomainen voi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön.

2.   Kun henkilö pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään, sen jäsenvaltion keskusviranomainen, jossa pyyntö esitetään, voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön, jos kyseinen henkilö on tai on ollut pyynnön esittäneen tai pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion asukas tai kansalainen.

3.   Kun henkilö 11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluttua umpeen pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa pyyntö on esitetty, on esitettävä pyyntö kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tiedon saamiseksi rikosrekisteristä, jotta sellainen tieto voidaan lisätä kyseiselle henkilölle toimitettavaan rikosrekisteriotteeseen.

4.   Jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kaikki rikosrekisteristä saatavia tietoja koskevat pyyntönsä käyttäen liitteenä olevaa lomaketta.

7 artikla

Vastaaminen tuomioita koskevaan tietopyyntöön

1.   Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot:

a)

kansalaisuusjäsenvaltiossa annetut ja rikosrekisteriin kirjatut kansalliset tuomiot;

b)

muissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka sille on toimitettu 4 artiklan mukaisesti 27 päivän huhtikuuta 2012 jälkeen, sellaisina kuin ne on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti;

c)

muissa jäsenvaltioissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä;

d)

kolmansissa maissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot myöhemmin.

2.   Kun kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukaisesti rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen keskusviranomaisen on vastattava siihen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta ja sellaisten kolmansien maiden antamien tuomioiden osalta, joista sille on myöhemmin toimitettu tiedot ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

Toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta, jotka on toimitettu kansalaisuusjäsenvaltiolle, kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot, jotka on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sekä tiedot, jotka on toimitettu kyseiselle keskusviranomaiselle 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin.

Toimittaessaan tietoja 4 artiklan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen voi ilmoittaa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle, että ensin mainitussa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka on toimitettu viimeksi mainitulle keskusviranomaiselle, saadaan toimittaa edelleen ainoastaan rikosasiain käsittelyä varten. Tässä tapauksessa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on ilmoitettava tällaisten tuomioiden osalta pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, mikä jäsenvaltio on toimittanut kyseiset tiedot, jotta pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi esittää pyynnön suoraan tuomiojäsenvaltiolle tuomioita koskevien tietojen saamiseksi.

3.   Kun kolmas maa pyytää kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta rikosrekisteritietoja, kansalaisuusjäsenvaltio voi vastata pyyntöön toisen jäsenvaltion toimittamien tuomioiden osalta vain niiden rajojen puitteissa, joita sovelletaan tietojen toimittamiseen muille jäsenvaltioille 1 ja 2 kohdan säännösten mukaisesti.

4.   Kun rikosrekisteritietoja pyydetään 6 artiklan mukaisesti muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava rikosrekisterissään olevat pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita ja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille annettuja tuomioita koskevat tiedot siinä laajuudessa kuin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklassa määrätään.

5.   Vastaus on laadittava liitteenä olevalle lomakkeelle, johon on liitettävä luettelo tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin.

8 artikla

Määräajat vastauksen antamiselle

1.   Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle liitteessä olevalla lomakkeella vastaus 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön välittömästi ja joka tapauksessa kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu, kansallisen lainsäädäntönsä, kansallisten sääntöjensä tai kansallisen käytäntönsä mukaisin edellytyksin.

Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja pyynnössä tarkoitetun henkilön tunnistamiseksi, sen on välittömästi kuultava pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota antaakseen vastauksen kymmenen työpäivän kuluessa päivästä, jona se vastaanotti lisätiedot.

2.   Vastaus 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön on toimitettava 20 työpäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu.

9 artikla

Edellytykset henkilötietojen käyttämiselle

1.   Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 1 ja 4 kohdan nojalla rikosasian käsittelyä varten toimitettuja henkilötietoja ainoastaan sen rikosasian käsittelyssä, jota varten tiedot pyydettiin, liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti.

2.   Pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten toimitettuja henkilötietoja kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot pyydettiin, ja niissä rajoissa, jotka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on määrittänyt liitteenä olevassa lomakkeessa.

3.   Sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 kohdassa säädetään, tietoja pyytänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettuja henkilötietoja yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan uhkan torjumiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 7 artiklan 3 kohdan nojalla kolmannelle maalle toimitettuihin, toiselta jäsenvaltiolta 4 artiklan mukaisesti vastaanotettuihin henkilötietoihin sovelletaan samoja käyttörajoituksia kuin tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti sovelletaan. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä, että jos kolmannelle maalle on toimitettu henkilötietoja rikosasian käsittelyä varten, tämä kolmas maa voi käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan rikosasian käsittelyä varten.

5.   Tätä artiklaa ei sovelleta henkilötietoihin, jotka jäsenvaltio on saanut tämän puitepäätöksen mukaisesti ja jotka ovat peräisin siltä itseltään.

10 artikla

Kielet

Pyynnön esittävän jäsenvaltion on laadittava 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö liitteenä olevalle lomakkeelle pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on vastattava joko jollakin sen virallisista kielistä tai jollakin muulla sekä pyynnön esittäneen että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä.

Jäsenvaltio voi tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle, mitkä Euroopan unionin toimielinten viralliset kielet se hyväksyy. Neuvoston pääsihteeristö toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioille.

11 artikla

Vakiomuoto ja muut toimet tietojenvaihdon tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi

1.   Toimittaessaan tietoja 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava seuraavat:

a)

tiedot, jotka on aina toimitettava, paitsi jos keskusviranomaisella ei ole kyseisiä tietoja (pakolliset tiedot):

i)

tuomittua henkilöä koskevat tiedot (koko nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja valtio), sukupuoli, kansalaisuus ja – tapauksen mukaan – aikaisemmat nimet),

ii)

tuomion luonteeseen liittyvät tiedot (tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi, päivä, jona päätös sai lainvoiman),

iii)

tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot (tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi ja oikeudellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin), ja

iv)

tuomion sisältöön liittyvät tiedot, joihin kuuluvat varsinkin rangaistus ja mahdolliset lisärangaistukset, turvatoimet ja rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset;

b)

tiedot, jotka on toimitettava, jos ne on kirjattu rikosrekisteriin (valinnaiset tiedot):

i)

tuomitun vanhempien nimet,

ii)

tuomion viitenumero,

iii)

rikospaikka, ja

iv)

rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset;

c)

tiedot, jotka on toimitettava, jos ne ovat keskusviranomaisen saatavilla (lisätiedot):

i)

tuomitun henkilötunnusta tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero,

ii)

henkilöltä otetut sormenjäljet, ja

iii)

tapauksen mukaan sala- ja/tai lisänimi (-nimet).

Lisäksi keskusviranomainen voi toimittaa muitakin rikostuomiota koskevia tietoja, jotka on kirjattu rikosrekisteriin.

2.   Kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki 1 kohdan a ja b alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot, jotka se on saanut 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen lähettämistä varten. Se voi samaa tarkoitusta varten säilyttää 1 kohdan c alakohdassa ja 1 kohdan toisessa alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot.

3.   7 kohdan mukaisen määräajan päättymiseen saakka niiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten, jotka eivät ole antaneet 6 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta, on toimitettava kaikki tiedot 4 artiklan mukaisesti, pyynnöt 6 artiklan mukaisesti ja vastaukset 7 artiklan mukaisesti sekä muut asiaa koskevat tiedot millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen merkintä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen pystyy toteamaan niiden aitouden.

Tämän artiklan 7 kohdan mukaisen määräajan päätyttyä jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on toimitettava tiedot standardoidussa sähköisessä muodossa.

4.   Neuvosto vahvistaa 3 kohdassa tarkoitetun vakiomuodon ja muut toimet jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välisen tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

Muihin tällaisiin toimiin kuuluvat:

a)

kaikkien sellaisten välineiden määrittäminen, joilla mahdollistetaan toimitettujen tietojen ymmärtäminen ja konekääntäminen;

b)

niiden toimien määrittäminen, joilla tietoja voidaan vaihtaa sähköisesti, erityisesti käytettävien teknisten standardien osalta, sekä tarvittaessa sovellettavat vaihtomenettelyt;

c)

liitteenä olevaan lomakkeeseen mahdollisesti tehtävät muutokset.

5.   Jos ja niin kauan kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu toimitustapa ei ole käytettävissä, sovelletaan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa.

6.   Kunkin jäsenvaltion on tehtävä tarvittavat tekniset mukautukset voidakseen käyttää standardimuotoa ja siirtää tietoja sähköisesti standardimuodossa muihin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltion on ilmoitettava neuvostolle päivämäärä, josta lähtien se voi toimittaa tietoja standardimuodossa.

7.   Jäsenvaltioiden on tehtävä edellä 6 kohdassa tarkoitetut tekniset mukautukset kolmen vuoden kuluessa päivästä, jona rikostuomioita koskevan sähköisen tietojenvaihdon standardimuoto ja muut toimet hyväksytään.

12 artikla

Suhde muihin oikeudellisiin välineisiin

1.   Jäsenvaltioiden välisten suhteiden osalta tässä puitepäätöksessä täydennetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan sekä sopimukseen liitettyjen, 17 päivänä maaliskuuta 1978 ja 8 päivänä marraskuuta 2001 tehtyjen lisäpöytäkirjojen säännöksiä sekä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyä yleissopimusta ja siihen 16 päivänä lokakuuta 2001 liitettyä pöytäkirjaa (8).

2.   Tässä puitepäätöksessä jäsenvaltiot luopuvat oikeudestaan vedota keskinäisissä suhteissaan mahdollisiin varaumiin, joita ne ovat tehneet keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklaan.

3.   Tämä puitepäätös korvaa keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa vuonna 1959 tehdyn yleissopimuksen 22 artiklan määräykset, sellaisena kuin yleissopimus on täydennettynä siihen 17 päivänä maaliskuuta 1978 liitetyn lisäpöytäkirjan 4 artiklalla, niiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, jotka ovat toteuttaneet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi välttämättömät toimenpiteet, kuitenkin viimeistään 27 päivästä huhtikuuta 2012 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten määräysten soveltamista jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin.

4.   Päätös 2005/876/YOS kumotaan.

5.   Tämä puitepäätös ei vaikuta jäsenvaltioiden keskinäisissä kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa olevien edullisempien säännösten soveltamiseen.

13 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla tästä puitepäätöksestä aiheutuvat jäsenvaltioiden velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3.   Näiden tietojen perusteella komissio esittää 27 päivään huhtikuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa säädösehdotuksia.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LANGER


(1)  Lausunto annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  EYVL C 216, 1.8.2001, s. 14.

(4)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3.

(6)  EUVL L 220, 15.8.2008, s. 32.

(7)  EUVL L 322, 9.12.2005, s. 33.

(8)  EYVL C 326, 21.11.2001, s. 1.


LIITE

Jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämistä ja sisältöä koskevan neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettu lomake

Rikosrekisteritietoja koskeva pyyntö

Jäsenvaltioiden on tutustuttava menettelytapakäsikirjaan, jotta lomake tulee täytetyksi oikein.

a)

Pyynnön esittävän jäsenvaltion tiedot:

Jäsenvaltio:

Keskusviranomainen (-viranomaiset):

Yhteyshenkilö:

Puhelinnumero (suuntanumeroineen):

Faksi (suuntanumeroineen):

Sähköpostiosoite:

Postiosoite:

Asiakirjan viitenumero, jos se on tiedossa:

b)

Pyynnössä tarkoitetun henkilön tiedot (1):

Koko nimi (etunimet ja kaikki sukunimet):

Aikaisemmat nimet:

Tarvittaessa salanimi ja/tai lisänimi:

Sukupuoli: mies  nainen 

Kansalaisuus:

Syntymäaika: (pp/kk/vvvv):

Syntymäpaikka (kaupunki ja valtio):

Isän nimi:

Äidin nimi:

Asuinpaikka tai tiedossa oleva osoite:

Henkilötunnus tai henkilötodistuksen tyyppi ja numero:

Sormenjäljet:

Muut käytettävissä olevat tunnistustiedot:

c)

Pyynnön tarkoitus:

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun

1)

rikosasian käsittely (ilmoittakaa viranomainen, jossa käsittely on vireillä, ja asian viitenumero, jos se on saatavilla) …

2)

muuta kuin rikosasian käsittelyä varten esitetty pyyntö (ilmoittakaa viranomainen, jossa käsittely on vireillä, ja asian viitenumero, jos se on saatavilla). Merkitkää rasti asianomaisiin kohtiin:

i)

oikeusviranomaisen esittämä pyyntö …

ii)

toimivaltaisen hallintoviranomaisen pyyntö …

iii)

henkilön itsensä esittämä pyyntö saada tietoja omasta rikosrekisteristään …

Tietojen pyytämisen tarkoitus:

Pyynnön esittävä viranomainen:

Asianomainen henkilö ei anna suostumustaan näiden tietojen luovuttamiselle (jos asianomaiselta henkilöltä pyydettiin hänen suostumustaan pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti).

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää lisätietoja:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Muita tietoja (esim. pyynnön kiireellisyys):

Muita tietoja (esim. pyynnön kiireellisyys):

Asianomaista henkilöä koskevat tiedot

Merkitkää rasti asianmukaiseen ruutuun

Allekirjoittanut viranomainen vahvistaa, että

asianomaisen henkilön rikosrekisterissä ei ole tietoa tuomioista;

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista. Luettelo tuomioista oheisena;

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty muuta tietoa. Nämä tiedot oheisena (valinnainen);

asianomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista, mutta tuomion antanut jäsenvaltio on ilmoittanut, että tietoja kyseisistä tuomioista ei voida antaa edelleen muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten. Lisätietopyyntö voidaan lähettää suoraan … (ilmoittakaa tuomion antanut jäsenvaltio);

pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei voi lainsäädäntönsä mukaan vastata muita tarkoituksia kuin rikosasian käsittelyä varten tehtyyn pyyntöön.

Yhteyshenkilö, jolta voi pyytää lisätietoja:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite:

Muut tiedot (muuta kuin rikosasian käsittelyä koskevia pyyntöjä koskevat tietojen käyttörajoitukset):

Vastauslomakkeeseen liitettyjen sivujen lukumäärä:

Paikka

Aika:

Allekirjoitus ja virallinen leima (tarvittaessa):

Nimi ja asema / organisaatio:

Lähettäkää tuomioluettelo tarvittaessa muiden tietojen ohessa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle. Lomaketta tai luetteloa ei tarvitse kääntää pyynnön esittäneen jäsenvaltion kielelle.


(1)  Henkilön tunnistamisen helpottamiseksi on annettava mahdollisimman paljon tietoja.