19.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/90


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/981/YUTP,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2009,

Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2006/318/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä huhtikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/318/YUTP Burmaan/Myanmariin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta (1).

(2)

Ei ole enää perusteltua pitää tiettyä henkilöä luettelossa niistä henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin yhteistä kantaa 2006/318/YUTP sovelletaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittu henkilö poistetaan yhteisen kannan 2006/318/YUTP liitteessä II olevasta luettelosta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Å. TORSTENSSON


(1)  EUVL L 116, 29.4.2006, s. 77.


LIITE

1 ARTIKLASSA TARKOITETTU HENKILÖ

#

Nimi

Tunnistamistiedot

(ministeriö mukaan lukien)

Sukupuoli (M/N)

E7c

Aung Khaing Moe

Myo Myintin poika, sa. 25.6.1967

(arvellaan oleskelevan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonne meni ennen kirjaamista luetteloon)

M