8.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/41


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä

(2009/899/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen Mauritiuksen tasavallan kanssa, jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 28 päivänä toukokuuta 2009 sillä varauksella, että se myöhemmin tehdään, ja sitä on sovellettu väliaikaisesti kyseisestä päivästä lähtien neuvoston päätöksen 2009/480/EY (2) mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnoinnista vastaava sekakomitea, jonka olisi vahvistettava työjärjestyksensä. On aiheellista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta tämän työjärjestyksen vahvistamista koskevan yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen, se ei sido niitä eikä sitä sovelleta niihin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Sopimuksen 6 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ASK


(1)  Lausunto annettu 20. lokakuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 169, 30.6.2009, s. 16.

(3)  Sopimuksen tekstin osalta ks. EUVL L 169, 30.6.2009, s. 17.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.