30.9.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä syyskuuta 2009,

määräajan vahvistamisesta Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) siirtymisen loppuun saattamiselle

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 6910)

(Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2009/720/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) 24 päivänä lokakuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1104/2008 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1104/2008 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, että SIS 1+ järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on siirryttävä N.SIS järjestelmästä N.SIS II:een väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin välityksellä Ranskan ja komission avulla 30 päivään syyskuuta 2009 mennessä. Tätä päivämäärää voidaan tarvittaessa muuttaa saman asetuksen 17 artiklan 2 kohdassa määriteltyä menettelyä noudattaen.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1104/2008 säädetyt toimet ovat viivästyneet SIS II järjestelmän testaamisen yhteydessä havaittujen ongelmien vuoksi. Neuvosto totesi 26 ja 27 päivänä helmikuuta 2009 antamissaan päätelmissä, että jäljellä olevien ongelmien ratkaisemiseen tarvittavan ajan vuoksi SIS 1+ järjestelmästä SIS II:een siirtymiselle asetettu määräaika, syyskuu 2009, ei ole enää realistinen.

(3)

Koska siirtyminen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II:een viivästyy, siirtymisen loppuun saattamisen uudeksi määräajaksi olisi asetettava päivä, jona asetuksen (EY) N:o 1104/2008 voimassaolo päättyy, niin että SIS II:n toiminnan valmistelutoimia voidaan jatkaa kyseiseen ajankohtaan asti.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut asetuksen (EY) N:o 1104/2008 antamiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska asetuksella (EY) N:o 1104/2008 kuitenkin kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska on edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti ilmoittanut tämän säännöstön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi Tanskan on kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden nojalla pantava tämä päätös täytäntöön.

(5)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (2) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei siten osallistu tämän päätöksen tekemiseen, päätös ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämän vuoksi tätä päätöstä ei pitäisi osoittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(6)

Tällä päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (3) mukaisesti. Irlanti ei siten osallistu tämän päätöksen tekemiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin. Tämän vuoksi tätä päätöstä ei pitäisi osoittaa Irlannille.

(7)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (4) ja jotka kuuluvat tietyistä mainitun sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan G kohdassa tarkoitettuun alaan.

(8)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY (6) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(9)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen koskevassa pöytäkirjassa ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdassa, tarkasteltuna yhdessä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (7) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (8) 51 artiklalla perustetun ja asetuksen (EY) N:o 1104/2008 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on saatettava loppuun siirtyminen N.SIS-järjestelmästä N.SIS II:een väliaikaisen siirtymäarkkitehtuurin välityksellä Ranskan ja komission avulla asetuksen (EY) N:o 1104/2008 voimassaolon päättymiseen mennessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle ja Ruotsin kuningaskunnalle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2009.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 8.11.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(8)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.