14.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 181/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä elokuuta 2008,

ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sisämaaleille ja -lakoille

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 4453)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/544/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaan ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, jolla on ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi edistää merkittävästi keskeisten ympäristönäkökohtien parantamista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 4 artiklassa säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan laatiman myöntämisperusteita koskevan ehdotuksen perusteella.

(3)

Lisäksi siinä säädetään, että ympäristömerkin myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset tarkistetaan hyvissä ajoin ennen kyseessä olevalle tuoteryhmälle vahvistetun myöntämisperusteiden voimassaoloajan päättymistä.

(4)

Ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset, joista säädetään tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sisämaaleille ja -lakoille ja päätöksen 1999/10/EY muuttamisesta 3 päivänä syyskuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/739/EY (2), on tarkistettu ajoissa asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisesti. Mainitut ekologiset arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 28 päivään helmikuuta 2009.

(5)

Tämän tarkistuksen vuoksi ja tieteellisen sekä markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi on aiheellista muuttaa tuoteryhmän määritelmää ja vahvistaa uudet ekologiset arviointiperusteet.

(6)

Sen vuoksi päätös 2002/739/EY olisi korvattava.

(7)

Ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tiedoksi antamisesta.

(8)

Tuottajille, joiden tuotteille on myönnetty sisämaaleja ja -lakkoja koskeva ympäristömerkki ennen 18 päivää elokuuta 2008 tai jotka ovat hakeneet tällaista ympäristömerkkiä ennen 18 päivää elokuuta 2008 olisi myönnettävä siirtymäkausi, jotta niillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa tuotteensa tarkistettujen arviointiperusteiden ja vaatimusten mukaisiksi. Oikeusvarmuussyistä tuottajien olisi 28 päivään helmikuuta 2009 sallittava toimittaa hakemuksia, jotka on laadittu päätöksessä 2002/739/EY tai tässä päätöksessä vahvistettujen arviointiperusteiden nojalla. Mainitun päivän jälkeen olisi sovellettava vain tässä päätöksessä vahvistettuja arviointiperusteita.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”sisämaalit ja -akat” kuuluvat 2 kohdan mukaiset koti- ja ammattikäyttöön tarkoitetut koristemaalit ja -lakat, petsit ja niihin liittyvät tuotteet, jotka on pääasiassa kehitetty sisäkäyttöön ja joita markkinoidaan sellaisina.

Tuoteryhmään kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet: lattiapinnoitteet ja -maalit, tuotteet, jotka jakelijat ovat pyynnöstä sävyttäneet koti- tai ammattikäyttöön, sävytysjärjestelmät, nestemäiset tai pastamaiset koristemaalit, jotka valmistaja on voinut esikäsitellä, sävyttää tai valmistella täyttämään kuluttajan tarpeet, mukaan luettuina tällaisten tuotejärjestelmien pohjamaalit.

2.   ’Maalilla’ tarkoitetaan nestemäisessä, pastamaisessa tai jauhemaisessa muodossa olevaa sävytettyä pinnoitemateriaalia, joka alustalle levittämisen jälkeen muodostaa peittävän kalvon, jolla on suojaavia, somistavia tai erityisiä teknisiä ominaisuuksia.

’Lakalla’ tarkoitetaan kirkasta pinnoitemateriaalia, joka alustalle levittämisen jälkeen muodostaa kiinteän läpikuultavan kalvon, jolla on suojaavia, somistavia tai erityisiä teknisiä ominaisuuksia.

’Koristemaaleilla ja -lakoilla’ tarkoitetaan sellaisia maaleja ja lakkoja, joita käytetään rakennuspintoihin, niiden lisävarusteisiin ja osiin somistamis- ja suojaamistarkoituksissa. Niitä käytetään paikan päällä. Vaikka niitä käytetään pääasiassa somistamiseen, niillä on myös suojaava tehtävä.

’Petseillä (lasyyrit)’ tarkoitetaan pinnoitteita, jotka muodostavat läpikuultavan tai puoliksi läpikuultavan kalvon ja joita käytetään puun somistamiseen ja suojaamiseen sään vaikutuksilta, mikä helpottaa puuosien ylläpitoa.

’Sävytysjärjestelmä’ on sävytettyjen maalien valmistusmenetelmä, jossa perusmaaliin sekoitetaan väriaineita ja -pastoja.

3.   Tuoteryhmään eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

korroosionestopinnoitteet;

b)

kiinnittymisenestopinnoitteet;

c)

puunsuojausaineet;

d)

erityiseen teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitetut pinnoitteet, mukaan luettuina kestopinnoitteet;

e)

julkisivupinnoitteet;

f)

kaikki tuotteet, jotka on kehitetty pääasiassa ulkokäyttöön ja joita markkinoidaan sellaisina.

2 artikla

1.   Jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, saadakseen asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisen yhteisön ympäristömerkin maalien ja lakkojen on kuuluttava 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”sisämaalit ja -akat” ja täytettävä tämän päätöksen liitteessä esitetyt ekologiset arviointiperusteet.

2.   Kaksikomponenttisten reaktiivisten erikoispinnoitteiden on täytettävä seuraavat ehdot:

a)

kummankin komponentin on yksinään täytettävä liitteessä esitetyt ekologiset arviointiperusteet (lukuun ottamatta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä koskevaa arviointiperustetta);

b)

niiden merkintöihin on liitettävä tiedot siitä, ettei yksittäisiä komponentteja saa käyttää erikseen eikä sekoitettuina muihin tuotteisiin;

c)

käyttövalmiiksi sekoitetun lopputuotteen on myös täytettävä ekologiset arviointiperusteet, mukaan luettuna haihtuvia orgaanisia yhdisteitä koskeva peruste.

3.   Sekä sisä- että ulkokäyttöön markkinoitujen pinnoitteiden on täytettävä sekä tässä päätöksessä vahvistetut sisämaaleja ja -lakkoja koskevat arviointiperusteet että komission päätöksessä (2009/543/EY) (3) vahvistetut ulkomaaleja ja -lakkoja koskevat arviointiperusteet.

3 artikla

Tuoteryhmään ”sisämaalit ja -akat” sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen voimaantulosta.

4 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”sisämaalit ja -akat” annetaan tunnusnumero ”07”.

5 artikla

Kumotaan päätös 2002/739/EY.

6 artikla

1.   Tuoteryhmään ”sisämaalit ja -akat” kuuluville tuotteille ennen 18 päivää elokuuta 2008 myönnettyjä ympäristömerkkejä saa käyttää 28 päivään helmikuuta 2009.

2.   Jos tuoteryhmään ”sisämaalit ja -akat” kuuluvia tuotteita koskevia ympäristömerkkihakemuksia on toimitettu ennen 18 päivää elokuuta 2008 kyseisille tuotteille myönnetään ympäristömerkki päätöksessä 2002/739/EY vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Myönnettyjä ympäristömerkkejä saa käyttää 28 päivään helmikuuta 2009.

3.   Tuoteryhmään ”sisämaalit ja -akat” kuuluvia tuotteita koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu 18 päivän elokuuta 2008 jälkeen mutta ennen 1 päivää maaliskuuta 2009, voivat perustua joko päätöksessä 2002/739/EY tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin.

Jos hakemus perustuu päätöksessä 2002/793/EY asetettuihin arviointiperusteisiin, ympäristömerkkiä saa käyttää 28 päivään helmikuuta 2009.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 236, 4.9.2002, s. 4.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 27.


LIITE

A.   YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Näillä perusteilla pyritään erityisesti

tehostamaan tuotteiden käyttöä ja minimoimaan jätteen määrä,

vähentämään ympäristö- ja muita riskejä (kuten alailmakehän otsonia) rajoittamalla liuotinpäästöjä,

vähentämään myrkyllisten tai muuten saastuttavien aineiden pääsyä vesistöihin. Vaatimukset on asetettu tasolle, joka suosii ympäristömerkin myöntämistä sellaisille sisämaaleille ja -lakoille, joiden ympäristövaikutukset ovat tavanomaista vähäisemmät.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Hakijalta edellytettävät vakuutukset, asiakirjat, analyysit, testausselosteet tai muut todisteet arviointiperusteiden noudattamisesta voivat olla peräisin hakijalta itseltään ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. tarpeen mukaan.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin arviointiperusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

On suositeltavaa, että hakemuksia arvioivat ja arviointiperusteiden noudattamista valvovat toimivaltaiset elimet ottavat huomioon tunnustetut ympäristönhallintajärjestelmät, kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) tai EN ISO 14001 -standardin käytön (näiden hallintajärjestelmien käyttö ei kuitenkaan ole pakollista).

Raaka-aineilla, joihin arviointiperusteissa viitataan, tarkoitetaan aineita ja valmisteita. Aineen ja valmisteen määritelmät annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus (1)).

Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle tuotteen täsmällinen koostumus kaikista tuotteen valmistuksessa käyttämistään aineista. Kaikki aineet, myös epäpuhtaudet, joiden pitoisuus on yli 0,01 prosenttia (m/m), on ilmoitettava; jos arviointiperusteissa annetaan alhaisempi pitoisuus, on sitä noudatettava.

B.   EKOLOGISET ARVIOINTIPERUSTEET

Kaikkia muita arviointiperusteita paitsi arviointiperustetta 3 (haihtuvien orgaanisten yhdisteiden raja-arvot) sovelletaan pakkauksessaan olevaan maaliin tai lakkaan. Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/42/EY (2) säädetään, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) raja-arvot koskevat käyttövalmista tuotetta, VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuuslaskelmiin on otettava mukaan kaikkien suositettujen lisäaineiden, kuten väri- ja/tai ohennusaineiden, määrät. Laskentaa varten tarvitaan raaka-ainetoimittajilta tiedot kuiva-ainepitoisuudesta, VOC-pitoisuudesta ja tuotteen tiheydestä.

Arviointiperusteita 1 ja 2 sovelletaan ainoastaan valkoisiin ja vaaleisiin maaleihin (mukaan luettuina viimeistelyaineet, pohjamaalit ja/tai välimaalit).

Sävytysjärjestelmän maaleissa arviointiperusteita 1 ja 2 sovelletaan ainoastaan valkoiseen perusmaaliin (sisältää eniten titaanidioksidia). Jos valkoinen perusmaali ei täytä arviointiperustetta 7 a, jonka mukaan maalin riittoisuuden on oltava vähintään 8 m2 litraa kohden 98 prosentin peittokyvyllä, arviointiperusteen on täytyttävä, kun maali on sävytetty vakiosävyllä RAL 9010.

Arviointiperusteita 1 ja 2 ei sovelleta läpikuultaviin pinnoitteisiin.

1.   Valkoiset pigmentit

Valkoisten pigmenttien määrä (valkoiset epäorgaaniset pigmentit, joiden valontaitekerroin on yli 1,8): Kuivassa maalikalvossa saa olla valkoista pigmenttiä enintään 36 g/m2, kun peittokyky on 98 prosenttia. Tätä vaatimusta ei sovelleta lakkoihin ja petseihin.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei valkoisia pigmenttejä ole käytetty, tai toimitettava asiakirjat, joissa ilmoitetaan valkoisten pigmenttien määrä ja maalin riittoisuus, sekä esitettävä yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi tämän arviointiperusteen noudattaminen.

2.   Titaanidioksidi

Titaanidioksidi: Mahdollisesti käytettyjen titaanidioksidipigmenttien valmistuksesta aiheutuvat päästöt eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja (jotka on johdettu epäorgaanisten peruskemikaalien valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevasta vertailuasiakirjasta (BREF), elokuu 2007):

SOx-päästöt (rikkidioksidina ilmaistuina): 252 g/m2 kuivaa maalikalvoa kohden laskettuna (98 prosentin peittokyvyllä),

sulfaattipäästöt: 18 g/m2 kuivaa maalikalvoa kohden laskettuna (98 prosentin peittokyvyllä),

klooripäästöt: 3,7 g/m2 kuivaa maalikalvoa kohden laskettuna neutraalin rutiilin, 6,4 g/m2 kuivaa maalikalvoa kohden laskettuna synteettisen rutiilin ja 11,9 g/m2 kuivaa maalikalvoa kohden laskettuna kuonan osalta (98 prosentin peittokyvyllä).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on joko annettava vakuutus siitä, ettei titaanidioksidia ole käytetty, tai toimitettava todentamista tukevat asiakirjat, joissa ilmoitetaan päästötaso kunkin muuttujan osalta, tuotteen titaanidioksidipitoisuus ja maalin riittoisuus, sekä esitettävä yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy ilmi arviointiperusteen noudattaminen.

3.   Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet)

VOC-pitoisuus ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

Tuoteluokitus (direktiivi 2004/42/EY)

VOC-yhdisteiden raja-arvot (g/l, mukaan luettuna vesi)

Sisäseinien ja -kattojen himmeä maali (kiilto < 25, kun kulma 60 °)

15

Sisäseinien ja -kattojen kiiltävä maali (kiilto > 25, kun kulma 60 °)

60

Sisävarusteiden ja osien maalit puu- ja metallipinnoille, mukaan luettuna pohjamaalit

90

Sisävarusteiden lakat ja petsit, mukaan luettuna peittävät petsit

75

Sisäpintojen erittäin ohutkalvoiset petsit

75

Pohjamaalit

15

Pohjustusaineet

15

Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet

100

Kaksikomponenttiset reaktiiviset erikoispinnoitteet erityiseen loppukäyttöön, kuten lattiapinnoille.

100

Koristepinnoitteet

90

VOC-yhdisteellä tarkoitetaan tässä päätöksessä orgaanista yhdistettä, jonka alkukiehumispiste on enintään 250 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna, siten kuin se on määritelty direktiivissä 2004/42/EY. Direktiivissä säädettyjä maalien ja lakkojen alaluokkia käytetään VOC-yhdisteiden raja-arvojen määrittämiseen. Tässä päätöksessä esitetään ainoastaan sisäpinnoitteita koskevat luokat.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja ilmoitettava kunkin tuotteen VOC-pitoisuus.

4.   Haihtuvat aromaattiset hiilivedyt (VAH)

Haihtuvia aromaattisia hiilivetyjä ei saa lisätä tuotteeseen suoraan, ei ennen sävytystä eikä sen aikana. Tuotteeseen saa kuitenkin lisätä raaka-aineita, jotka sisältävät haihtuvia aromaattisia hiilivetyjä, jos VAH-pitoisuus on lopputuotteessa enintään 0,1 prosenttia (m/m).

Haihtuvalla aromaattisella hiilivedyllä (VAH) tarkoitetaan tässä päätöksessä direktiivissä 2004/42/EY määriteltyä orgaanista yhdistettä, jonka alkukiehumispiste on enintään 250 °C normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna ja jonka molekyylirakenteessa on ainakin yksi aromaattinen yksikkö.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämän arviointiperusteen noudattamisesta vakuutus, joka osoittaa, ettei tuotteeseen ole lisätty haihtuvia aromaattisia hiilivetyjä muuten kuin maalin raaka-aineissa, ja tarvittaessa toimitettava raaka-aineen tavarantoimittajien vakuutukset, jotka osoittavat VAH-pitoisuuden.

5.   Raskasmetallit

Tuotteen tai sävyn raaka-aineena (aineena tai jonkin käytetyn valmisteen osana) ei saa käyttää seuraavia raskasmetalleja tai niiden yhdisteitä: kadmium, lyijy, kromi VI, elohopea, arseeni, barium (lukuun ottamatta bariumsulfaattia), seleeni ja antimoni.

Myöskään kobolttia ei saa käyttää raaka-aineena, lukuun ottamatta kobolttisuoloja, joita käytetään alkydimaalien kuivikkeina. Lopputuotteessa saa olla kobolttisuoloja enintään 0,05 prosenttia (m/m) kobolttimetallina mitattuna. Tätä poikkeusta sovelletaan myös kobolttipigmentteihin.

Aineet ja valmisteet saavat sisältää raaka-aineissa olevista epäpuhtauksista peräisin olevia raskasmetallijäämiä enintään 0,01 prosenttia (m/m).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava tarvittaessa raaka-aineen tavarantoimittajien vakuutukset.

6.   Vaaralliset aineet

a)

Tuote: Tuote ei ennen sävytystä eikä sen jälkeen saa olla luokiteltu erittäin myrkylliseksi, myrkylliseksi, ympäristölle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi, haitalliseksi, syövyttäväksi, perimää vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi (vain, jos lausekkeella R43 merkittyjä valmistusaineita esiintyy) direktiivin 1999/45/EY (3) mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava REACH-asetuksen liitteessä II olevien vaatimusten mukainen käyttöturvallisuustiedote.

b)

Raaka-aineet (erittäin myrkylliset, myrkylliset, syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset): Tuotteessa ei saa käyttää (myöskään sävytyksessä käytettäviä) raaka-aineita, jotka hakemuksen tekoajankohtana täyttävät luokitusperusteet jossakin seuraavista vaaraa osoittavista lausekkeista (tai jossakin niiden yhdistelmässä):

R23 (myrkyllistä hengitettynä),

R24 (myrkyllistä joutuessaan iholle),

R25 (myrkyllistä nieltynä),

R26 (erittäin myrkyllistä hengitettynä),

R27 (erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle),

R28 (erittäin myrkyllistä nieltynä),

R33 (terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa),

R39 (erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara),

R40 (epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa),

R42 (altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä),

R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa),

R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita),

R48 (pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle),

R49 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä),

R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä),

R61 (vaarallista sikiöille),

R62 (voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä),

R63 (voi olla vaarallista sikiöille),

R68 (pysyvien vaurioiden vaara),

siten kuin niistä säädetään direktiivissä 67/548/ETY (4) ja direktiivissä 1999/45/EY. Tehoaineita, joita käytetään säilöntäaineina ja joihin on liitetty vaaraa osoittava lauseke R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 tai R48 (taikka jokin niiden yhdistelmä), saa kuitenkin käyttää, jos niitä on enintään 0,1 prosenttia (m/m) maalin kokonaiskoostumuksesta.

Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää (GHS) (5). Tällöin tuotteessa ei saa käyttää (myöskään sävytyksessä käytettäviä) raaka-aineita, jotka kuuluvat johonkin seuraavista vaarakategorioista (tai johonkin niiden yhdistelmään):

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) – vaarakategoria I, II ja III,

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) – vaarakategoria I, II ja III,

Välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta) – vaarakategoria I, II ja III,

Hengitysteiden herkistyminen – vaarakategoria I,

Perimää vaurioittavat aineet – vaarakategoria I ja II,

Syöpää aiheuttavat aineet – vaarakategoria I ja II,

Lisääntymiselle vaaralliset aineet – vaarakategoria I ja II,

Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys (kerta-altistuminen) – vaarakategoria I ja II,

Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys (toistuva altistuminen) – vaarakategoria I ja II,

siten kuin ne on määritelty GHS-asiakirjassa ST/SG/AC.10/30 (6), jota on muutettu asiakirjalla ST/SG/AC.10/34/Add.3. Tehoaineita, joita käytetään säilöntäaineina ja jotka kuuluvat johonkin seuraavista GHS-vaarakategorioista, saa kuitenkin käyttää, jos niitä on enintään 0,1 prosenttia (m/m) maalin kokonaiskoostumuksesta:

Välitön myrkyllisyys (suun, ihon, hengitysteiden kautta) – vaarakategoria I, II ja III (vain suun ja ihon kautta),

Erityinen kohde-elinmyrkyllisyys (kerta- ja/tai toistuva altistuminen) – vaarakategoria I ja II (tai niiden yhdistelmät), ja

Syöpää aiheuttavat vaikutukset – vaarakategoria II.

Metyylietyyliketoksiimia saa käyttää alkydimaaleissa, jos sen pitoisuus on enintään 0,3 prosenttia (m/m).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava REACH-asetuksen liitteessä II olevien vaatimusten mukainen käyttöturvallisuustiedote.

c)

Ympäristölle vaaralliset raaka-aineet: Tuotteessa ei saa käyttää (myöskään sävytyksessä käytettäviä) raaka-aineita yli 2 prosentin (m/m) pitoisuuksina, jos ne hakemuksen tekoajankohtana täyttävät luokitusperusteet jossakin seuraavista vaaraa osoittavista lausekkeista (tai jossakin niiden yhdistelmässä):

N, R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille),

N, R50–53 (erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

N, R51–53 (erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

N, R52–53 (haitallinen vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

R51 (myrkyllistä vesieliöille),

R52 (haitallista vesieliöille),

R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä),

siten kuin niistä säädetään direktiivissä 67/548/ETY ja direktiivissä 1999/45/EY.

Vaihtoehtoisesti voidaan soveltaa kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää (GHS) (7). Tällöin tuotteessa ei saa käyttää (myöskään sävytyksessä käytettäviä) raaka-aineita yli 2 prosentin (m/m) pitoisuuksina, jos niihin hakemuksen tekoajankohtana on liitetty tai voidaan liittää jokin seuraavista vaarakategorioista (tai jokin niiden yhdistelmä):

Myrkyllisyys vesieliöille:

Välitön – vaarakategoria I, II ja III,

Krooninen – vaarakategoria I, II, III ja IV,

siten kuin ne on määritelty GHS-asiakirjassa ST/SG/AC.10/30, jota on muutettu asiakirjalla ST/SG/AC.10/34/Add.3.

Kaikkien niiden raaka-aineiden yhteenlaskettu pitoisuus, joihin hakemuksen tekoajankohtana on liitetty tai joihin voidaan liittää jokin edellä mainituista vaaraa osoittavista lausekkeista (tai jokin niiden yhdistelmä) tai GHS-luokituksista, saa olla enintään 4 prosenttia (m/m).

Tätä vaatimusta ei sovelleta ammoniakkiin eikä alkyyliammoniumiin.

Tämä vaatimus ei vaikuta velvoitteeseen noudattaa arviointiperustetta 6 a.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja toimitettava valmistusaineluettelo sekä käyttöturvallisuustiedote kustakin raaka-aineesta, jonka on täytettävä REACH-asetuksen liitteessä II olevat vaatimukset.

d)

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO): Alkyylifenolietoksylaatteja ei saa käyttää tuotteessa ennen sävytystä eikä sen aikana.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

e)

Isotiatsolinoni-yhdisteet: Tuotteen isotiatsolinoni-yhdistepitoisuus saa olla enintään 0,05 prosenttia (m/m) ennen sävytystä ja sen jälkeen (tarvittaessa). 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (EY-nro: 247–500–7) ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (EY-nro: 220–239–6) sekoituksen (3:1) pitoisuus saa olla enintään 0,0015 prosenttia (m/m).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta ja ilmoitettava käytetyt määrät (jos aineita on käytetty).

f)

Tuotteessa ei saa käyttää perfluorattuja alkyylisulfonaatteja (PFAS), perfluorattuja karboksyylihappoja, muun muassa perfluoro-oktaanihappoa (PFOA), ja näihin liittyviä aineita, jotka on lueteltu OECD:n asiakirjassa Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA (as revised in 2007). Kyseinen OECD:n luettelo on liitetty tähän perusteluetteloon.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

g)

Formaldehydi: Tuotteeseen ei saa lisätä vapaita formaldehydejä. Formaldehydiä vapauttavia aineita saa lisätä tuotteeseen ainoastaan sellaisina määrinä, että tästä seuraava vapaan formaldehydin kokonaispitoisuus on (myös sävytyksen jälkeen) enintään 0,001 prosenttia (m/m).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta. Lisäksi hakijan on toimitettava raaka-aineen toimittajilta testitulokset, jotka perustuvat VdL-RL 03 -testimenetelmään (VdL Guide-line03) ”In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method”, sekä esitettävä laskelmat, joissa testitulokset on suhteutettu lopputuotteeseen ja jotka osoittavat, ettei formaldehydiä muodostavista aineista vapautuvan formaldehydin lopullinen enimmäispitoisuus ole yli 0,001 prosenttia (m/m). Formaldehydiä muodostavista aineista vapautuvan formaldehydin määrää lopputuotteessa voidaan mitata myös korkean erotuskyvyn nestekromatografialla käyttäen kansallista standardia tai validoitua menetelmää ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti.

h)

Halogenoidut orgaaniset liuottimet: Arviointiperusteista 6 a–c poiketen tuotteessa saa ennen sävytystä ja sen aikana käyttää vain sellaisia halogenoituja yhdisteitä, joille hakemuksen tekoajankohtana on tehty riskinarviointi ja joihin ei ole liitetty mitään seuraavista vaaraa osoittavista lausekkeista (tai niiden yhdistelmistä): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 ja R59 direktiivin 67/548/ETY ja direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

i)

Ftalaatit: Arviointiperusteista 6 a–c poiketen tuotteessa saa ennen sävytystä ja sen aikana käyttää vain sellaisia ftalaatteja, joille hakemuksen tekoajankohtana on tehty riskinarviointi ja joihin ei ole liitetty mitään seuraavista lausekkeista (tai niiden yhdistelmää): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 ja R52/53 direktiivin 67/548/ETY ja sen muutossäädösten mukaisesti. Tuotteessa ei myöskään saa käyttää di-n-oktyyliftalaattia (DNOP), di-isonyyliftalaattia (DINP) eikä di-isodekyyliftalaattia (DIDP).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

7.   Soveltuvuus käyttöön

a)

Riittoisuus: Valkoisten ja vaaleiden maalien (mukaan luettuina viimeistelyaineet, pohjamaalit ja/tai välimaalit) riittoisuuden on oltava vähintään 8 m2 tuotelitraa kohden (98 prosentin peittokyvyllä).

Sävytysjärjestelmän maaleissa tätä arviointiperustetta sovelletaan ainoastaan valkoiseen perusmaaliin (sisältää eniten titaanidioksidia). Jos valkoisen perusmaalin riittoisuus ei ole vähintään 8 m2 litraa kohden 98 prosentin peittokyvyllä, arviointiperusteen on täytyttävä, kun maali on sävytetty vakiosävyllä RAL 9010. Tätä arviointiperustetta ei sovelleta muihin sävytettyjen tuotteiden valmistamiseen käytettäviin perusmaaleihin, jotka sisältävät yleensä vähemmän titaanidioksidia eivätkä täytä riittoisuusvaatimusta (vähintään 6 m2 tuotelitraa kohden 98 prosentin peittokyvyllä). Jos maali on osa sävytysjärjestelmää, hakijan on annettava loppukäyttäjille tuotteen pakkauksessa ja/tai myyntipisteessä tietoa siitä, mitä (mieluiten yhteisön ympäristömerkillä varustettua) sävyä tai pohjamaalia olisi käytettävä peruspinnoitteena ennen tummemman sävyn levittämistä.

Jos pohjamaalilla on erityisiä eristäviä/tiivistäviä tai tunkeutuvia/sitovia ominaisuuksia taikka erityisiä tarttuvuusominaisuuksia alumiini- ja galvanoitujen pintojen suhteen, sen riittoisuuden on oltava vähintään 6 m2 tuotelitraa kohden (98 prosentin peittokyvyllä).

Paksujen sisustusmaalien (jotka on erityisesti suunniteltu antamaan kolmiulotteinen koristevaikutelma ja joita tämän vuoksi käytetään erittäin paksuina kerroksina) riittoisuuden on vaihtoehtoisesti oltava 1 m2 tuotekiloa kohti.

Tätä vaatimusta ei sovelleta lakkoihin, petseihin, lattiapinnoitteisiin ja -maaleihin, pohjamaaleihin, tartuntapohjamaaleihin eikä muihin läpikuultaviin pinnoitteisiin.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, joka perustuu ISO 6504/1 -standardin menetelmään (Maalit ja lakat. Peittokyvyn määrittäminen. Osa 1: Kubelka-Munk-menetelmä valkoisia ja vaaleita maaleja varten) tai ISO 6504/3 -standardin menetelmään (Osa 3: Vaaleiden maalien opasiteetin määrittäminen määrätyllä leviämiskyvyllä) taikka niiden maalien osalta, jotka on erityisesti suunniteltu antamaan kolmiulotteinen koristevaikutelma ja joita käytetään erittäin paksuina kerroksina, NF T 30073 -menetelmään (tai vastaavaan). Niistä perusmaaleista, joita käytetään sävytettyjen tuotteiden valmistamiseen mutta joita ei ole arvioitu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti, hakijan on esitettävä todisteet siitä, että loppukäyttäjiä neuvotaan käyttämään harmaansävyistä (tai soveltuvaa muunsävyistä) pohjamaalia ennen tuotteen levittämistä.

b)

Pesunkestävyys: Jos seinämaalien (standardin EN 13300 mukaisesti) väitetään (joko itse tuotteessa tai sen markkinointiaineistossa) olevan pestävissä, puhdistettavissa tai harjattavissa, seinämaalin pesunkestävyyden on EN 13300- ja EN ISO 11998 -standardin mukaisesti oltava luokkaa 2 tai sitä parempi (enintään 20 mikronia 200 syklin jälkeen).

Koska mahdollisia sävyjä voi olla lukuisia, tätä arviointiperustetta sovelletaan ainoastaan sävytyksessä käytettävien perusmaalien testaukseen.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä EN 13300 -standardin mukainen testausseloste, joka perustuu EN ISO 11998 -standardin menetelmään (pestävyyttä ja hankauksenkestävyyttä koskeva testi), ja kattomaalien osalta todisteet (tuotteen pakkauksessa tai tuotteeseen liittyvässä markkinointiaineistossa) siitä, että loppukäyttäjille tiedotetaan siitä, ettei tuotteen pesunkestävyyttä ole testattu.

c)

Vedenkestävyys: Lakkojen, lattiapinnoitteiden ja -maalien on ISO 2812-3 -standardin mukaisesti kestettävä vettä niin, ettei kiilto tai väri muutu 24 tunnin altistuksen ja 16 tunnin palautumisen jälkeen.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, joka perustuu ISO 2812-3 -standardin menetelmään (Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 3: Menetelmä, jossa käytetään imukykyistä materiaalia).

d)

Tarttuvuus: Lattiapinnoitteiden, -maalien ja -pohjamaalien sekä metalli- ja puupintojen pohjamaalien on saatava EN 2409 -tarttuvuustestistä tulokseksi vähintään 2. Pigmentoitujen mineraalialustapintojen pohjamaalien on läpäistävä EN 24624 (ISO 4624) -standardin mukainen tarttuvuutta testaava irtivetokoe, jossa alustan koheesiovoima on maalin tarttumisvoimaa pienempi. Muussa tapauksessa maalin tarttuvuuden on oltava suurempi kuin 1,5 MPa.

Tämä vaatimus ei koske läpikuultavia pohjamaaleja.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, joka perustuu EN ISO 2409- tai EN 24624 (ISO 4624) -standardin menetelmään.

e)

Kulutuksenkestävyys: Lattiapinnoitteiden ja -maalien kulutuksenkestävyys saa olla enintään 70 mg painohäviötä 1 000 testisyklin jälkeen, kun kuormana on 1 000 g ja menetelmänä CS10-kitkapyörä EN ISO 7784-2:2006 -standardin mukaisesti.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, joka perustuu EN ISO 7784-2:2006 -standardin menetelmään ja osoittaa tämän arviointiperusteen noudattamisen.

8.   Kuluttajatiedotus

Pakkaukseen on merkittävä tai sen mukana on oltava seuraavat tiedot:

Tuotteen käyttötarkoitus sekä se, millaiselle alustalle ja millaisissa olosuhteissa tuotetta on tarkoitus käyttää. Tähän sisältyy muun muassa ohjeita esivalmisteluista, kuten alustan asianmukaisesta esikäsittelystä, tuotteen sisäkäytöstä (tarpeen mukaan) tai lämpötilasta.

Suosituksia työvälineiden puhdistamisesta ja jätteistä huolehtimisesta (vesistöjen pilaantumisen vähentämiseksi). Suositukset on laadittava tuotetyypin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tarvittaessa voidaan käyttää piktogrammeja.

Suosituksia avatun tuotteen säilytysolosuhteista (kiinteän jätteen vähentämiseksi). Tarvittaessa voidaan antaa turvaohjeita.

Ohjeita siitä, mitä (mieluiten yhteisön ympäristömerkillä varustettua) pohja- tai perusmaalia olisi käytettävä ennen sellaisen tummemman pinnoitteen levittämistä, johon arviointiperustetta 7 a ei sovelleta.

Tietoa siitä, että paksut sisustusmaalit on erityisesti suunniteltu antamaan kolmiulotteinen koristevaikutelma.

Tietoa siitä, että käyttämätön maali on annettava asiantuntijan käsiteltäväksi, jotta se voidaan hävittää ympäristön kannalta turvallisesti, ja ettei käyttämätöntä maalia siksi saa heittää pois kotitalousjätteen mukana. Lisäksi on mainittava että maalin hävittämistä ja keruuta koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta.

Suosituksia maalaajan suojatoimenpiteistä. Pakkauksessa on oltava tai sen mukana on toimitettava seuraavat tiedot (tai vastaava teksti):

Lisätietoja siitä, miksi tälle tuotteelle on myönnetty kukkatunnus, saa internetsivulta http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava näytekappale tuotteen pakkauksesta ja annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.

9.   Ympäristömerkissä olevat tiedot

Ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

hyvä kestävyys sisäkäytössä,

vaarallisten aineiden käyttöä rajoitettu,

alhainen liuotepitoisuus.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava näytekappale tuotteen pakkauksesta merkintöineen ja annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87.

(3)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Euroopan komissio hyväksyi 27 päivänä kesäkuuta 2007 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivin 67/548/ETY ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (KOM(2007) 335 lopullinen). Lisätietoja nykyisen järjestelmän ja GHS-järjestelmän yhtymäkohdista saa hyväksytyn ehdotuksen osan III liitteestä VII seuraavalta internetsivulta: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Vaarallisten aineiden kuljetusta ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää käsittelevä Yhdistyneiden Kansakuntien asiantuntijakomitea: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Katso alaviite 5.