7.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2009/316/YOS,

tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,

eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 26 päivänä helmikuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklan mukaan Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen korkeatasoisen suojan tarjoamisen kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tämä tavoite edellyttää, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat järjestelmällisesti kansallisia rikosrekisteritietoja tavalla, joka takaa tietojen yhdenmukaisen tulkinnan ja tietojenvaihdon tehokkuuden.

(2)

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa 20 päivänä huhtikuuta 1959 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen tällä hetkellä perustuva sellaisia rikosasioissa annettuja tuomioita koskeva tietojenvaihto, jotka on jäsenvaltioissa annettu toisten jäsenvaltioiden kansalaisia kohtaan, ei ole tehokasta. Sen vuoksi on tarpeen luoda tehokkaammat ja helppokäyttöisemmät menettelyt tällaisten tietojen vaihtamiseksi Euroopan unionin tasolla.

(3)

Tarve parantaa rikosasioissa annettuja tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa on mainittu ensisijaisena maaliskuun 25 ja 26 päivänä maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston terrorismin torjunnasta antamassa julkilausumassa, ja tämä on todettu uudelleen Haagin ohjelmassa (3) ja sen täytäntöönpanoa koskevassa toimintasuunnitelmassa (4). Lisäksi on Eurooppa-neuvoston 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2007 antamissa päätelmissä tunnustettu rikosrekisterien atk-pohjainen yhdistäminen Euroopan unionin tasolla ensisijaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi.

(4)

Rikosrekisterien atk-pohjainen yhdistäminen on osa sähköistä oikeutta koskevaa hanketta, jonka Eurooppa-neuvosto on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi useaan otteeseen vuonna 2007.

(5)

Parhaillaan on kehitteillä kokeiluhanke, jonka tarkoituksena on luoda yhteys rikosrekisterien välille. Hankkeen tulokset tarjoavat arvokkaan pohjan Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa atk-pohjaista tietojenvaihtoa koskevan työn jatkamiselle.

(6)

Tämän päätöksen tarkoituksena on panna täytäntöön puitepäätös 2009/315/YOS niin, että voidaan perustaa jäsenvaltioiden välinen rikosasioissa annettuja tuomioita koskeva atk-pohjainen tietojenvaihtojärjestelmä ja kehittää sitä. Järjestelmän olisi oltava sellainen, että sen avulla voidaan toimittaa tietoja rikosasioissa annetuista tuomioista helposti ymmärrettävässä muodossa. Tätä varten olisi saatava aikaan vakiomuoto, jonka avulla jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset voivat vaihtaa rikosasioissa annettuja tuomioita koskevia tietoja sähköisesti yhtenäistä esitystapaa noudattaen ja koneellisesti helposti käännettävässä muodossa, sekä muita keinoja tällaisen tietojenvaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi.

(7)

Tämä päätös perustuu puitepäätöksessä 2009/315/YOS vahvistettuihin periaatteisiin ja siinä sovelletaan ja täydennetään näitä periaatteita tekniseltä kannalta.

(8)

Järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitukset, tallentamisen perusteet, viranomaiset, joilla on oikeus päästä tietoihin, sekä eräät henkilötietojen suojaa koskevat erityissäännöt määritellään puitepäätöksessä 2009/315/YOS.

(9)

Tässä päätöksessä ja puitepäätöksessä 2009/315/YOS ei aseteta mitään velvoitteita vaihtaa tietoja muista kuin rikosasioissa annetuista ratkaisuista.

(10)

Koska tämän päätöksen tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä, tuomiojäsenvaltio ei ole velvollinen muuttamaan kansallista rikosrekisterijärjestelmäänsä siltä osin, kuin on kyse tietojen käytöstä kansallisiin tarkoituksiin.

(11)

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (European Criminal Records System, ECRIS) on hajautettu tietotekniikkajärjestelmä. Rikosrekisteritietoja olisi säilytettävä ainoastaan jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa eikä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin olisi oltava suoraa pääsyä verkossa. Jäsenvaltioiden olisi itse vastattava kansallisten rikosrekisteritietokantojen toiminnasta ja tehokkaasta keskinäisestä tietojenvaihdostaan. ECRISin yhteisenä viestintäinfrastruktuurina olisi aluksi käytettävä S-TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) -verkkoa. Kaikki yhteisestä viestintäinfrastruktuurista aiheutuvat kulut olisi katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(12)

Tässä päätöksessä olevien rikosnimikkeitä sekä seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelua koskevien viitetaulukoiden on määrä helpottaa konekääntämistä ja mahdollistaa siten koodijärjestelmän avulla välitettyjen tietojen yhteinen tulkinta. Taulukoiden sisältö perustuu kaikkien 27 jäsenvaltion tarpeiden analysointiin. Analyysissa on otettu huomioon kokeiluhankkeessa käytetty luokitus sekä hanke, jossa pyrittiin ryhmittelemään erilaisia kansallisia rikosnimikkeitä sekä seuraamuksia ja toimenpiteitä. Rikosnimikkeitä koskevassa taulukossa on lisäksi otettu huomioon Euroopan unionissa ja kansainvälisellä tasolla jo yhdenmukaistetut yhteiset määritelmät sekä Eurojustin ja Europolin tietuemallit.

(13)

Kunkin jäsenvaltion olisi yhteisen tulkinnan sekä yhteisen luokituksen avoimuuden varmistamiseksi laadittava luettelo kummankin liitteen eri luokkiin kuuluvista kansallisista rikosnimikkeistä sekä seuraamuksista ja toimenpiteistä. Jäsenvaltiot voivat toimittaa kuvauksen rikoksista sekä seuraamuksista ja toimenpiteistä ja, tällaisen kuvauksen hyödyllisyyden huomioiden, jäsenvaltioita olisi rohkaistava tähän. Nämä tiedot olisi saatettava jäsenvaltioiden saataville.

(14)

Tässä päätöksessä olevien rikosnimikkeitä sekä seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien viitetaulukoiden tarkoituksena ei ole määrittää kansallisen tason rikosnimikkeiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden välisiä oikeudellisia vastaavuuksia. Taulukoiden avulla vastaanottaja voi ymmärtää paremmin toimitettuihin tietoihin sisältyvät tosiasiat sekä seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelut. Tiedot toimittava jäsenvaltio ei voi täysin taata mainittujen koodien tarkkuutta, eikä se saisi estää vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tulkitsemasta näitä tietoja.

(15)

Rikosnimikkeiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelun viitetaulukoita olisi tarkistettava ja päivitettävä neuvoston päätöksiä koskevia täytäntöönpanotoimia hyväksyttäessä noudatettavan menettelyn mukaisesti, josta on määrätty Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa.

(16)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi annettava toisilleen tietoja ja neuvoteltava keskenään neuvostossa Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrätyin tavoin laatiakseen alan toimijoille tarkoitetun käsikirjan, joka ei ole sitova ja jossa olisi käsiteltävä tietojenvaihdossa noudatettavia menettelytapoja, erityisesti rikoksentekijöiden tunnistamistapoja, rikosnimike- sekä seuraamus- ja toimenpideluokkien yhdenmukaista tulkintaa sekä ongelmallisten kansallisten rikosnimikkeiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden selityksiä, ja huolehtiakseen ECRISin kehittämisen ja toiminnan edellyttämästä yhteensovittamisesta.

(17)

ECRISin kehittämisen nopeuttamiseksi komission olisi hyväksyttävä eräitä teknisiä toimenpiteitä auttaakseen jäsenvaltioita rikosrekisteritietokantojensa välistä keskinäistä yhteyttä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin valmistelussa. Komissio voi tarjota viiteohjelmiston eli tätä keskinäistä yhteyttä varten tarvittavan ohjelmiston, jota jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää yhteisten protokollien täytäntöönpanoon tarkoitetun sellaisen oman liitäntäohjelmistonsa asemesta, jolla ne voivat vaihtaa tietoja rikosrekisteritietokantojen välillä.

(18)

Jäsenvaltioiden rikosrekisteritietojen atk-pohjaisen vaihdon yhteydessä olisi sovellettava rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2008/977/YOS (5), jossa säädetään riittävästä henkilötietojen suojan tasosta vaihdettaessa tietoja jäsenvaltioiden välillä, samalla kun jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaatia, että kansallisella tasolla tapahtuvassa tietojenvaihdossa sovelletaan tiukempia vaatimuksia.

(19)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla yksinään toteuttaa tämän päätöksen tavoitetta, joka on atk-pohjaisen järjestelmän kehittäminen rikosasioissa annettuja tuomioita koskevien tietojen siirtämiseksi jäsenvaltioiden välillä, joten se voidaan saavuttaa paremmin Euroopan unionin tasolla, sillä se edellyttää yhteensovitettua toimintaa Euroopan unionissa, joten neuvosto voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(20)

Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa huomioon otettuja periaatteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Tällä päätöksellä perustetaan eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (European Criminal Records Information System), jäljempänä ’ECRIS’.

Tässä päätöksessä vahvistetaan myös jäsenvaltioiden välisessä rikosrekisteritietojen sähköisessä vaihdossa käytettävä vakiomuoto, erityisesti siltä osin kuin on kyse tuomioon johtanutta rikosta ja tuomion sisältöä koskevista tiedoista sekä eräistä muista, tietojenvaihdon järjestämiseen ja helpottamiseen liittyvistä yleisistä ja teknistä toteuttamista koskevista keinoista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä käytetään puitepäätöksessä 2009/315/YOS säädettyjä määritelmiä.

3 artikla

Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

1.   ECRIS on hajautettu tietotekniikkajärjestelmä, joka perustuu yksittäisten jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin. Se koostuu seuraavista osista:

a)

liitäntäohjelmisto, joka on laadittu yhteensopivaksi yhteisten protokollien kanssa niin, että tietoja voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantojen välillä;

b)

yhteinen viestintäinfrastruktuuri, joka toimii suojatussa verkossa.

2.   Tällä päätöksellä ei ole tarkoitus perustaa keskusrikosrekisteriä. Kaikki rikosrekisteritiedot tallennetaan yksinomaan jäsenvaltioiden hallinnoimiin tietokantoihin.

3.   Puitepäätöksen 2009/315/YOS 3 artiklassa tarkoitetuilla jäsenvaltioiden keskusviranomaisilla ei saa olla verkossa suoraa pääsyä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantoihin. Muille jäsenvaltioille lähetettyjen rikosrekisteritietojen luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseksi käytetään parasta saatavissa olevaa tekniikkaa, jonka jäsenvaltiot valitsevat yhdessä komission tuella.

4.   Liitäntäohjelmisto ja rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettujen tietokantojen toiminta on asianomaisen jäsenvaltion vastuulla.

5.   Yhteinen viestintäinfrastruktuuri muodostuu S-TESTA (hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut) -viestintäverkosta. Sen edelleen kehittäminen tai vaihtoehtoisen suojatun verkon käyttö varmistaa, että käytettävä yhteinen viestintäinfrastruktuuri vastaa edelleen 6 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

6.   Komissio vastaa yhteisen viestintäinfrastruktuurin toiminnasta, jonka on täytettävä turvallisuusvaatimukset ja vastattava täysin ECRISin tarpeita.

7.   ECRISin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komissio tarjoaa yleisiä tukipalveluja ja teknistä apua mukaan luettuna 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen tilastojen kerääminen ja laatiminen sekä täytäntöönpanoon käytettävä viiteohjelmisto.

8.   Kunkin jäsenvaltion on vastattava itse omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat sen kansallisen rikosrekisteritietokannan ja 1 kohdassa tarkoitetun liitäntäohjelmiston toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta käyttää Euroopan unionin rahoitusohjelmia sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Komissio vastaa ECRISin yhteisen viestintäinfrastruktuurin toteuttamisesta, hallinnoinnista, käytöstä, ylläpidosta ja tulevasta kehityksestä sekä täytäntöönpanoon käytettävän viiteohjelmiston toteuttamisesta ja tulevasta kehittämisestä johtuvista kustannuksista.

4 artikla

Tietojen siirron muoto

1.   Kun jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen 2009/315/YOS 4 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti tietoja, jotka koskevat rikoksen nimikettä tai sen oikeudellista luokitusta ja sovellettavaa lainkohtaa, niiden on käytettävä sitä liitteessä A olevan rikosnimiketaulukon mukaista koodia, joka vastaa kutakin tietojen siirrossa tarkoitettua rikosnimikettä. Jos rikos ei vastaa mitään erityistä alaluokkaa, käytetään tämän nimenomaisen rikoksen osalta edellisestä poiketen vastaavan tai lähimmän rikosnimikkeen koodia ”avoin luokka” tai, mikäli tällaista nimikettä ole, koodia ”muut rikokset”.

Jäsenvaltiot voivat myös antaa saatavissa olevia tietoja, jotka koskevat teon täyttymisastetta ja tekijän osallisuutta sekä, tapauksen mukaan, osittaista tai täydellistä vapauttamista rikosoikeudellisesta vastuusta tai rikoksen uusimista.

2.   Kun jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen 2009/315/YOS 4 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti tietoja, jotka koskevat tuomion sisältöä, erityisesti itse rangaistusta ja mahdollisia oheisseuraamuksia, turvaamistoimenpiteitä ja tuomion täytäntöönpanoon liittyviä muutoksia koskevia myöhempiä päätöksiä, niiden on käytettävä kunkin tietojensiirron kohteena olevan seuraamuksen osalta liitteessä B olevan seuraamus- ja toimenpidetaulukon mukaista koodia. Jos seuraamus tai toimenpide ei vastaa mitään erityistä alaluokkaa, käytetään tämän nimenomaisen seuraamuksen tai toimenpiteen osalta edellisestä poiketen vastaavan tai lähimmän seuraamus- tai toimenpidenimikkeen koodia ”avoin luokka” tai, mikäli tällaista nimikettä ole, koodia ”muut seuraamukset tai toimenpiteet”.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa myös toimitettava käytettävissä olevia tietoja seuraamuksen tai toimenpiteen täytäntöönpanon luonteesta ja/tai edellytyksistä liitteessä B olevien tietojen mukaisella tavalla. ”Muuhun kuin rikokseen liittyvää päätöstä” koskeva tieto merkitään ainoastaan tapauksissa, joissa se jäsenvaltio, jonka kansalainen asianomainen henkilö on, antaa vapaaehtoisesti tiedon tällaisesta päätöksestä vastatessaan rikosasioissa annettuja tuomioita koskevaan pyyntöön.

5 artikla

Kansallisia rikoksia sekä seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on annettava neuvoston pääsihteeristölle erityisesti 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun alan toimijoille suunnatun käsikirjan, joka ei ole sitova, laatimista varten seuraavat tiedot:

a)

luettelo liitteessä A olevan rikosnimiketaulukon kuhunkin luokkaan kuuluvista kansallisista rikoksista. Luettelossa on mainittava rikosnimike tai rikoksen oikeudellinen luokitus sekä viittaus sovellettavaan lainkohtaan. Siihen voi sisältyä myös lyhyt kuvaus rikoksen tunnusmerkistöstä;

b)

luettelo seuraamustyypeistä sekä mahdollisista oheisseuraamuksista ja turvaamistoimenpiteistä samoin kuin tuomion täytäntöönpanon muuttamista koskevista myöhemmistä päätöksistä sellaisina kuin ne on määritelty kansallisessa lainsäädännössä, liitteessä B olevan seuraamus- ja toimenpidetaulukon kunkin luokan osalta. Siihen voi sisältyä myös lyhyt kuvaus yksittäisestä seuraamuksesta tai toimenpiteestä.

2.   Jäsenvaltioiden on säännöllisesti päivitettävä 1 kohdassa tarkoitetut luettelot ja kuvaukset. Päivitetyt tiedot toimitetaan neuvoston pääsihteeristölle.

3.   Neuvoston pääsihteeristö toimittaa tämän artiklan nojalla saadut tiedot jäsenvaltioille ja komissiolle.

6 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan määräenemmistöllä liitteisiin A ja B tehtävät tarpeelliset muutokset.

2.   Jäsenvaltioiden asiaankuuluvien hallintoyksikköjen edustajat ja komissio antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään neuvostossa tarkoituksin:

a)

laatia alan toimijoita varten käsikirja, joka ei ole sitova ja jossa säädetään menettely ECRISin kautta toteutettavaa tietojenvaihtoa varten ja käsitellään erityisesti rikoksentekijöiden tunnistamistapoja sekä johon kirjataan liitteissä A ja B lueteltujen rikosnimikkeiden sekä seuraamusten toimenpiteiden luokituksen yhdenmukainen tulkinta;

b)

sovittaa yhteen toimensa, jotka koskevat ECRISin kehittämistä ja toimintaa, ja jotka koskevat erityisesti seuraavia seikkoja:

i)

sellaisten keruujärjestelmien ja -menettelyjen käyttöönotto, joilla voidaan seurata ECRISin toimintaa, sekä ECRISin kautta tapahtuvaan rikosrekisteritietojen vaihtoon liittyvien muita kuin henkilötietoja koskevien tilastojen laatiminen;

ii)

tietojenvaihtoa koskevien teknisten eritelmien hyväksymistä, mukaan luettuina turvallisuusvaatimukset ja erityisesti yhteiset protokollat;

iii)

sellaisten menettelyjen aikaansaamista, joiden avulla tarkistetaan, että kansalliset ohjelmistosovellukset ovat teknisten eritelmien mukaiset.

7 artikla

Kertomus

Komission yksiköt julkaisevat säännöllisin väliajoin ECRISin kautta tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevan kertomuksen, joka perustuu erityisesti 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin tilastoihin. Kertomus julkaistaan ensimmäisen kerran vuoden kuluttua puitepäätöksen 2009/315/YOS 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen esittämisestä.

8 artikla

Täytäntöönpano ja määräajat

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet viimeistään 7 päivänä huhtikuuta 2012.

2.   Jäsenvaltioiden on puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitetusta päivämäärästä alkaen käytettävä 4 artiklan mukaista muotoa ja sovellettava tässä päätöksessä säädettyjä keinoja, joilla järjestetään tietojen vaihto ja helpotetaan sitä.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. POSPÍŠIL


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 23.

(2)  Lausunto annettu 9. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.


LIITE A

4 artiklassa tarkoitettu rikosnimikkeiden luokittelua koskeva yhteinen taulukko

Tiedot

Täyttymisaste:

Täytetty teko

C

Yritys tai valmistelu

A

Tietoa ei välitetty

Ø

Osallisuus:

Tekijä

M

Avunanto tai yllytys/organisointi, salahanke rikoksen toteuttamiseksi

H

Tietoa ei välitetty

Ø

Vapauttaminen rikosoikeudellisesta vastuusta:

Syyntakeeton tai alentuneesti syyntakeinen

S

Rikoksen uusiminen

R


Koodi

Rikosnimikkeiden luokat ja alaluokat

0100 00

avoin luokka

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset

0101 00

Kansanmurha

0102 00

Rikokset ihmisyyttä vastaan

0103 00

Sotarikokset

0200 00

avoin luokka

Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen

0201 00

Rikollisjärjestön johtaminen

0202 00

Tietoinen osallistuminen rikollisjärjestön rikolliseen toimintaan

0203 00

Tietoinen osallistuminen rikollisjärjestön ei-rikolliseen toimintaan

0300 00

avoin luokka

Terrorismi

0301 00

Terroristiryhmän johtaminen

0302 00

Tietoinen osallistuminen terroristiryhmän toimintaan

0303 00

Terrorismin rahoittaminen

0304 00

Julkinen yllytys terrorismirikokseen

0305 00

Värväys tai koulutus terrorismiin

0400 00

avoin luokka

Ihmiskauppa

0401 00

Ihmiskauppa työvoiman tai palvelujen hyväksikäytön tarkoituksessa

0402 00

Ihmiskauppa prostituution tai muun seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa

0403 00

Ihmiskauppa elinten tai kudosten poistamistarkoituksessa

0404 00

Ihmiskauppa orjuuteen tai vastaaviin olosuhteisiin tai pakkotyöhön alistamisen tarkoituksessa

0405 00

Ihmiskauppa alaikäisen työvoiman tai palvelujen hyväksikäytön tarkoituksessa

0406 00

Ihmiskauppa alaikäisen prostituutio- tai muussa seksuaalisessa hyväksikäytön tarkoituksessa

0407 00

Ihmiskauppa alaikäisen elinten tai kudosten poistamistarkoituksessa

0408 00

Ihmiskauppa alaikäisen orjuuteen tai vastaaviin olosuhteisiin tai pakkotyöhön alistamistarkoituksessa

0500 00

avoin luokka

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa (1) ja muut niihin liittyvät rikokset

0501 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton valmistaminen

0502 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa kansallisella tasolla (2)

0503 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton vienti tai tuonti

0504 00

Aseiden, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden luvaton hallussapito

0600 00

avoin luokka

Ympäristörikollisuus

0601 00

Suojeltujen eläin- ja kasvilajien tuhoaminen tai vahingoittaminen

0602 00

Pilaantumista aiheuttavien aineiden tai ionisoivan säteilyn laittomat päästöt ilmaan, maaperään tai veteen

0603 00

Jätteisiin ja erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvät rikokset

0604 00

Suojeltujen eläin- ja kasvilajien tai niiden osien laittomaan kauppaan (1) liittyvät rikokset

0605 00

Tuottamukselliset ympäristörikokset

0700 00

avoin luokka

Huumausaineisiin tai niiden lähtöaineisiin liittyvät ja muut kansanterveyteen kohdistuvat rikokset

0701 00

Muuhun kuin ainoastaan omaan käyttöön tarkoitettujen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden ja niiden esiasteiden laittomaan kauppaan (3) liittyvät rikokset

0702 00

Huumausaineiden laiton käyttö ja hankinta, hallussapito, valmistus ja tuotanto ainoastaan omaan käyttöön

0703 00

Huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittoman käytön edistäminen tai yllytys siihen

0704 00

Muuhun kuin ainoastaan omaan käyttöön tarkoitettu huumausaineiden valmistus tai tuotanto

0800 00

avoin luokka

Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset

0801 00

Tappo

0802 00

Murha (4)

0803 00

Kuolemantuottamus

0804 00

Äidin suorittama vastasyntyneen lapsen surma

0805 00

Laiton abortti

0806 00

Laiton eutanasia

0807 00

Itsemurhaan liittyvät rikokset

0808 00

Kuolemaan johtava ruumiillinen väkivalta

0809 00

Vaikean ruumiinvamman, kosmeettisen haitan tai pysyvän vamman aiheuttaminen

0810 00

Vaikean ruumiinvamman, kosmeettisen haitan tai pysyvän vamman tuottamuksellinen aiheuttaminen

0811 00

Vamman tuottamus

0812 00

Tuottamuksellinen vamman tuottamus

0813 00

Hengenvaaraan saattaminen tai altistaminen vaikean ruumiinvamman aiheutumiselle

0814 00

Kidutus

0815 00

Pelastustoimen laiminlyönti

0816 00

Ilman lupaa tai suostumusta tehtyyn elimen tai kudoksen poistamiseen liittyvät rikokset

0817 00

Ihmisten elinten ja kudosten laittomaan kauppaan (3) liittyvät rikokset

0818 00

Perheväkivalta tai sillä uhkaaminen

0900 00

avoin luokka

Henkilökohtaiseen vapauteen, ihmisarvoon ja muihin suojattuihin etuihin kohdistuvat rikokset, rasismi ja muukalaisviha mukaan luettuina

0901 00

Ihmisryöstö, ihmisryöstö lunnaiden saamiseksi, laiton vapaudenriisto

0902 00

Viranomaisen suorittama laiton pidätys tai vapaudenriisto

0903 00

Panttivangin ottaminen

0904 00

Ilma-aluksen tai aluksen kaappaus

0905 00

Solvaus, herjaus, kunnianloukkaus, halventaminen

0906 00

Uhkaus

0907 00

Pakottaminen, painostus, vaaniminen (engl. stalking) ja psykologinen tai emotionaalinen häirintä tai väkivalta

0908 00

Kiristys

0909 00

Törkeä kiristys

0910 00

Kotirauhan rikkominen

0911 00

Muu yksityisyyden loukkaus kuin kotirauhan rikkominen

0912 00

Henkilötietojen suojaan kohdistuvat rikokset

0913 00

Tietojen tai viestien laiton sieppaus (viestintäsalaisuuden loukkaus)

0914 00

Syrjintä sukupuolen, rodun, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella

0915 00

Julkinen yllyttäminen rotusyrjintään

0916 00

Julkinen yllyttäminen rotuvihaan

0917 00

Kiristys

1000 00

avoin luokka

Seksuaalirikokset

1001 00

Raiskaus

1002 00

Törkeä (muu kuin alaikäisen) raiskaus (5)

1003 00

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

1004 00

Paritus (prostituution tai muun sukupuolisen teon yhteydessä)

1005 00

Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen

1006 00

Sukupuolinen häirintä

1007 00

Seksuaalipalvelujen tarjoaminen (prostituoituna)

1008 00

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

1009 00

Lapsipornografiaan tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaaviin lasta esittäviin kuviin liittyvät rikokset

1010 00

Alaikäisen raiskaus

1011 00

Alaikäisen pakottaminen seksuaaliseen tekoon

1100 00

avoin luokka

Perheoikeuteen liittyvät rikokset

1101 00

Läheisten perheenjäsenien väliset laittomat seksuaalisuhteet

1102 00

Moniavioisuus

1103 00

Elatusvelvollisuuden laiminlyönti

1104 00

Alaikäisen tai vammaisen heitteillepano tai hylkääminen

1105 00

Lapsen ja vanhemman tapaamisoikeutta koskevan määräyksen laiminlyönti (lasta ei tuoda tapaamiseen tai lapsen omavaltainen huostaanotto)

1200 00

avoin luokka

Rikokset valtiota, yleistä järjestystä, oikeudenkäyttöä tai viranomaisia vastaan

1201 00

Vakoilu

1202 00

Valtiopetos tai maanpetos

1203 00

Vaaleihin ja kansanäänestykseen kohdistuvat rikokset

1204 00

Valtionpäämiehen henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset

1205 00

Valtioon, kansakuntaan tai valtion symboleihin kohdistuva loukkaus

1206 00

Viranomaiseen kohdistuva loukkaus tai viranomaisen vastustaminen

1207 00

Viranomaisen kiristäminen, pakottaminen tai painostus

1208 00

Viranomaisen edustajaan kohdistuva väkivalta tai sillä uhkaaminen

1209 00

Yleisen järjestyksen loukkaamiseen liittyvät rikokset

1210 00

Väkivaltainen käyttäytyminen urheilutapahtuman yhteydessä

1211 00

Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan varkaus

1212 00

Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan, perättömän lausuman antaminen rikos- tai muun oikeudenkäynnin aikana, väärän valan antaminen

1213 00

Väärien henkilötietojen antaminen tai esiintyminen viranomaisena

1214 00

Pakeneminen vankeudesta

1300 00

avoin luokka

Julkiseen omaisuuteen tai yleiseen etuun kohdistuvat rikokset

1301 00

Julkisista varoista myönnettäviin etuuksiin, sosiaaliturvaan tai perhe-etuuksiin kohdistuva petos

1302 00

Euroopan unionin varoista myönnettäviin etuuksiin tai avustuksiin kohdistuva petos

1303 00

Laittomaan uhkapeliin liittyvät rikokset

1304 00

Julkisten tarjouskilpailumenettelyjen estäminen

1305 00

Virkamiehen, julkisessa virassa olevan henkilön tai julkisen viranomaisen aktiivinen tai passiivinen lahjonta

1306 00

Virkamiehen suorittama kavallus tai varojen tai muun omaisuuden väärinkäyttö

1307 00

Virkamiehen suorittama virka-aseman väärinkäyttö

1400 00

avoin luokka

Vero- ja tullirikokset

1401 00

Verorikokset

1402 00

Tullirikokset

1500 00

avoin luokka

Talouteen ja kauppaan liittyvät rikokset

1501 00

Konkurssi tai vilpillinen maksukyvyttömyys

1502 00

Kirjanpitorikos, yrityksen omaisuuden kavaltaminen tai salaaminen tai sen velkojen laiton lisääminen

1503 00

Kilpailusääntöjen rikkominen

1504 00

Rikoksesta saadun hyödyn pesu

1505 00

Aktiivinen tai passiivinen lahjonta yksityissektorilla

1506 00

Salassapitorikos

1507 00

Sisäpiirikaupat

1600 00

avoin luokka

Omaisuusrikokset tai esinevahinkojen aiheuttaminen

1601 00

Luvaton käyttöönotto

1602 00

Energian luvaton haltuunotto tai siirtäminen

1603 00

Petos, mukaan luettuna huijaus

1604 00

Varastetun tavaran kauppa

1605 00

Kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa (6)

1606 00

Tahallinen vahingonteko tai omaisuuden tuhoaminen

1607 00

Tahaton vahingonteko tai omaisuuden tuhoaminen

1608 00

Tuhotyö

1609 00

Teollis- ja tekijänoikeuteen kohdistuvat rikokset

1610 00

Tuhopoltto

1611 00

Henkilön kuolemaan tai loukkaantumiseen johtava tuhopoltto

1612 00

Metsän tuhopoltto

1700 00

avoin luokka

Varkaus

1701 00

Varkaus

1702 00

Varkaus, johon liittyy kotirauhan rikkominen

1703 00

Varkaus väkivaltaa tai asetta käyttäen tai henkilöä väkivallalla tai aseella uhaten

1704 00

Törkeät varkauden muodot, joihin ei liity väkivallan tai aseen käyttöä tai henkilöä väkivallalla tai aseella uhkaamista

1800 00

avoin luokka

Tietojärjestelmiin kohdistuvat rikokset ja muu tietotekniikkarikollisuus

1801 00

Laiton tunkeutuminen tietojärjestelmään

1802 00

Laiton järjestelmän häirintä

1803 00

Laiton datan vahingoittaminen

1804 00

Tietotekniikkarikokset mahdollistavien laitteiden tai datan tuotanto, hallussapito, levitys tai laiton kauppa

1900 00

avoin luokka

Maksuvälineväärennykset

1901 00

Rahan, muukaan lukien euron, väärentäminen

1902 00

Muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan väärentäminen

1903 00

Julkisten fidusiaaristen asiakirjojen väärentäminen

1904 00

Väärennetyn rahan, muiden maksuvälineiden kuin käteisrahan tai väärennettyjen julkisten fidusiaaristen asiakirjojen liikkeeseen laskeminen tai käyttäminen

1905 00

Rahan tai julkisten fidusiaaristen asiakirjojen väärentämiseen käytettävän välineen hallussapito

2000 00

avoin luokka

Asiakirjan väärentäminen

2001 00

Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan väärentäminen yksityishenkilön toimesta

2002 00

Asiakirjan väärentäminen virkamiehen tai viranomaisen toimesta

2003 00

Väärennetyn julkisen tai hallinnollisen asiakirjan toimittaminen tai hankkiminen; väärennetyn asiakirjan toimittaminen tai hankkiminen virkamiehen tai viranomaisen toimesta

2004 00

Väärennetyn julkisen tai hallinnollisen asiakirjan käyttäminen

2005 00

Julkisen tai hallinnollisen asiakirjan väärentämiseen käytettävän välineen hallussapito

2006 00

Yksityisen asiakirjan väärentäminen yksityishenkilön toimesta

2100 00

avoin luokka

Tieliikennerikokset

2101 00

Tieliikenteen vaarantaminen

2102 00

Ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena

2103 00

Ajoneuvon kuljettaminen ilman ajokorttia tai ajokiellon aikana

2104 00

Liikennepako

2105 00

Liikennetarkastuksen välttäminen

2106 00

Maantiekuljetuksiin liittyvät rikokset

2200 00

avoin luokka

Työlainsäädäntöön kohdistuvat rikokset

2201 00

Laiton työhönotto

2202 00

Palkkausta ja sosiaaliturvamaksuja koskevat rikokset

2203 00

Työoloja sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat rikokset

2204 00

Ammattiin pääsyä tai ammatinharjoittamista koskevat rikokset

2205 00

Työ- ja lepoaikoja koskevat rikokset

2300 00

avoin luokka

Maahanmuuttolainsäädäntöä koskevat rikokset

2301 00

Laiton maahantulo tai maassa oleskelu

2302 00

Laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen

2400 00

avoin luokka

Asevelvollisuuslainsäädäntöä koskevat rikokset

2500 00

avoin luokka

Hormonivalmisteisiin ja muihin kasvua edistäviin aineisiin liittyvät rikokset

2501 00

Hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton tuonti, vienti tai toimitus

2600 00

avoin luokka

Ydinmateriaaleihin ja muihin vaarallisiin radioaktiivisiin aineisiin liittyvät rikokset

2601 00

Ydinmateriaalien tai radioaktiivisten aineiden laiton tuonti, vienti, toimitus tai hankinta

2700 00

avoin luokka

Muut rikokset

2701 00

Muut tahalliset rikokset

2702 00

Muut tahattomat rikokset


(1)  Jollei toisin mainittu, tässä luokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan tuontia, vientiä, hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.

(2)  Tässä alaluokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.

(3)  Tässä alaluokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan tuontia, vientiä, hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.

(4)  Esimerkiksi: erittäin raskauttavat asianhaarat.

(5)  Esimerkiksi erityisen raa’asti tehty raiskaus.

(6)  Tässä alaluokassa ’laittomalla kaupalla’ tarkoitetaan tuontia, vientiä, hankintaa, myyntiä, toimitusta, kuljetusta tai siirtoa.


LIITE B

4 ARTIKLASSA TARKOITETTU SEURAAMUSTEN JA TOIMENPITEIDEN LUOKITTELUA KOSKEVA YHTEINEN TAULUKKO

Koodi

Seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelu

1000

avoin luokka

Vapausrangaistus

1001

Vankeusrangaistus

1002

Elinkautinen vankeusrangaistus

2000

avoin luokka

Vapaudenrajoitus

2001

Kielto mennä tiettyihin paikkoihin

2002

Kielto matkustaa ulkomaille

2003

Kielto oleskella tietyissä paikoissa

2004

Kielto mennä joukkotapahtumiin

2005

Lähestymiskielto (kielto ottaa yhteyttä tiettyihin henkilöihin millään keinolla)

2006

Sähköinen valvonta (1)

2007

Velvollisuus ilmoittautua tiettyinä aikoina tietylle viranomaiselle

2008

Velvollisuus oleskella/asua tietyssä paikassa

2009

Velvollisuus olla asuinpaikassa tiettyyn aikaan

2010

Velvollisuus noudattaa tuomioistuimen määräämiä koetustoimenpiteitä, mukaan lukien velvollisuus olla valvonnassa

3000

avoin luokka

Kielto käyttää tiettyä oikeutta tai kelpoisuutta

3001

Kielto toimia tietyssä tehtävässä

3002

Pysyvä tai määräaikainen kielto toimia julkisessa tehtävässä tai tulla nimitetyksi julkiseen tehtävään

3003

Pysyvä tai määräaikainen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden menettäminen

3004

Kielto tehdä sopimuksia julkisen hallinnon kanssa

3005

Tukikelpoisuuden menettäminen

3006

Ajoluvan peruuttaminen (2)

3007

Määräaikainen ajokielto

3008

Kielto kuljettaa tiettyjä ajoneuvoja

3009

Pysyvä tai määräaikainen lapsen huoltajuuden menettäminen

3010

Pysyvä tai määräaikainen oikeuden menettäminen toimia oikeudenkäyntimenettelyssä asiantuntijana / valaehtoisena todistajana / valamiehenä tai lautamiehenä

3011

Oikeudellisena edustajana toimimista koskevan oikeuden pysyvä tai määräaikainen menettäminen (3)

3012

Pysyvä tai määräaikainen kunniamerkkiä tai arvonimeä koskevan oikeuden menettäminen

3013

Kielto harjoittaa ammatillista, kaupallista tai yhteiskunnallista toimintaa

3014

Kielto työskennellä tai toimia alaikäisten parissa

3015

Määräys sulkea laitos

3016

Ampuma-aseen kanto- ja hallussapitokielto

3017

Metsästys- tai kalastusluvan peruuttaminen

3018

Kielto kirjoittaa sekkejä tai käyttää maksu- tai luottokortteja

3019

Eläintenpitokielto

3020

Tietyn muun esineen kuin aseen hallussapito- tai käyttökielto

3021

Tietyn pelin pelaamis-/urheilulajin harjoittamiskielto

4000

avoin luokka

Maahantulokielto tai maastapoistaminen

4001

Maahantulokielto

4002

Maasta poistaminen

5000

avoin luokka

Henkilökohtaiset velvollisuudet

5001

Suostumus lääkehoitoon tai muunlaiseen terapiaan

5002

Suostumus osallistua sosiaaliseen kasvatusohjelmaan

5003

Velvollisuus olla perheen huollettavana/valvonnassa

5004

Koulutukselliset toimenpiteet

5005

Sosiaalis-oikeudellinen koeaika

5006

Koulutus- tai työvelvoite

5007

Velvollisuus antaa määrätyt tiedot oikeusviranomaisille

5008

Velvollisuus julkaista tuomio

5009

Velvollisuus hyvittää rikoksesta aiheutunut haitta

6000

avoin luokka

Henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdistuvat seuraamukset

6001

Menetetyksi tuomitseminen

6002

Rakennusten ja rakennelmien purku

6003

Ennalleen palauttaminen

7000

avoin luokka

Laitokseen määrääminen

7001

Psykiatriseen hoitoon määrääminen

7002

Vieroitushoitoon määrääminen

7003

Koulutuslaitokseen määrääminen

8000

avoin luokka

Taloudelliset seuraamukset

8001

Sakko

8002

Päiväsakko (4)

8003

Tietylle saajalle maksettava sakko (5)

9000

avoin luokka

Työrangaistus

9001

Yhdyskuntapalvelu tai työrangaistus

9002

Yhdyskuntapalvelu tai työ, johon liittyy muu rajoittava toimenpide

10000

avoin luokka

Sotilasrangaistukset

10001

Sotilasarvon menettäminen (6)

10002

Erottaminen ammattisotilaan uralta

10003

Sotilaalle määrätty vankeusrangaistus

11000

avoin luokka

Rangaistuksesta vapauttaminen / tuomion täytäntöönpanon lykkääminen / sakko, varoitus

12000

avoin luokka

Muut seuraamukset ja toimenpiteet


Tiedot (täsmennetään tarvittaessa)

ø

Seuraamus

m

Toimenpide

a

Ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkääminen

b

Osittain ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon osittainen lykkääminen

c

Ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon lykkääminen, johon liittyy koeaika/valvonta

d

Osittain ehdollinen seuraamus / toimenpiteen täytäntöönpanon osittainen lykkääminen, johon liittyy koeaika/valvonta

e

Seuraamuksen/toimenpiteen muuntaminen

f

Vaihtoehtoinen seuraamus / pääasiallisena seuraamuksena määrätty toimenpide

g

Vaihtoehtoinen seuraamus / toimenpide, joka määrätään siltä varalta, että pääasiallista seuraamusta ei noudateta

h

Seuraamuksen/toimenpiteen täytäntöönpanon lykkäämisen peruuttaminen

i

Myöhemmin tapahtuva kokonaisseuraamuksen muodostaminen

j

Seuraamuksen/toimenpiteen täytäntöönpanon keskeyttäminen/siirtäminen myöhemmäksi (7)

k

Seuraamuksesta vapauttaminen

l

Lykätystä seuraamuksesta vapauttaminen

n

Seuraamuksen päättyminen

o

Armahdus

p

Yleinen armahdus

q

Ehdonalainen vapauttaminen (henkilön vapauttaminen ennen tuomion täytäntöönpanon päättymistä tietyin ehdoin)

r

Seuraamuksen kumoaminen (mihin kuuluu tai ei kuulu seuraamuksen poistaminen rikosrekisteristä)

s

Erityisesti alaikäisille tarkoitettu seuraamus tai toimenpide

t

Muu kuin rikosoikeudellinen päätös (8)


(1)  Laite voidaan sijoittaa kiinteästi tai se voi olla henkilön mukana.

(2)  Lupaa on haettava uudelleen.

(3)  Tässä tarkoitetaan oikeustoimikelpoisuutensa menettäneen tai alaikäisen henkilön oikeudellista edustajaa.

(4)  Sakon suuruus määritelty päiväkohtaisina määrinä.

(5)  Esimerkiksi: tietylle laitokselle, järjestölle, säätiölle tai uhrille.

(6)  Sotilasarvon alentaminen.

(7)  Seuraamuksen täytäntöönpanolta ei vältytä.

(8)  Tämä tieto merkitään ainoastaan, mikäli tieto annetaan vastauksena sen jäsenvaltion vastaanottamaan pyyntöön, jonka kansalainen asianomainen henkilö on.