28.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä helmikuuta 2009,

Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksista kolmansien valtioiden ja muiden kuin Euroopan unioniin liittyvien elinten kanssa 27 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn päätöksen muuttamisesta

(2009/167/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimuksen) (1) 42 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 4 kohdan sekä 18 artiklan,

ottaa huomioon Europolin ulkosuhteita kolmansiin valtioihin ja muihin kuin Euroopan unioniin liittyviin elimiin koskevista säännöistä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa kolmansien osapuolten välittämien tietojen vastaanottamista, 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille ja kolmansille elimille, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston säädöksen (4) ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 27 päivänä maaliskuuta 2000 päätöksen Europolin johtajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut sopimuksista kolmansien valtioiden ja muiden kuin Euroopan unioniin liittyvien elinten kanssa (5).

(2)

Operatiiviset edut edellyttävät, että Intia lisätään niiden kolmansien valtioiden luetteloon, joiden kanssa Europolin johtaja valtuutetaan aloittamaan neuvottelut.

(3)

Tämän vuoksi 27 päivänä maaliskuuta 2000 tehtyä päätöstä olisi muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 2000 tehty päätös seuraavasti:

Lisätään 2 artiklan 1 kohdassa otsikon ”Kolmannet valtiot” alle aakkosjärjestyksessä valtio seuraavasti:

”—

Intia”.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. LANGER


(1)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2.

(2)  EYVL C 26, 30.1.1999, s. 19.

(3)  EYVL C 26, 30.1.1999, s. 17.

(4)  EYVL C 88, 30.3.1999, s. 1.

(5)  EUVL C 106, 13.4.2000, s. 1.