16.1.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 11/83


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä tammikuuta 2009,

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämisestä

(2009/30/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission asetuksen (EY) N:o 45/2001 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkisen hakumenettelyn perusteella 21 päivänä lokakuuta 2008 laatiman ehdotuksen hakijoita koskevaksi luetteloksi Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämistä varten,

katsovat, että Euroopan parlamentin ja neuvoston on aiheellista yhteisellä sopimuksella nimittää Euroopan tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutettu 17 päivänä tammikuuta 2009 alkavaksi viiden vuoden toimikaudeksi,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään 17 päivänä tammikuuta 2009 alkavaksi ja 16 päivänä tammikuuta 2014 päättyväksi kaudeksi

Euroopan tietosuojavaltuutetuksi: Peter HUSTINX,

Apulaistietosuojavaltuutetuksi: Giovanni BUTTARELLI.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä tammikuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VONDRA


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.