18.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/10


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2009,

Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 muuttamisesta

(EKP/2009/5)

(2009/328/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) ja erityisesti sen 10.2 ja 12.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun Slovakia on ottanut euron käyttöön, Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston jäsenten lukumäärä ylittää 21. EKPJ:n perussäännön 10.2 artiklassa määrätään, että siitä päivästä alkaen, jona EKP:n neuvoston jäsenten lukumäärä ylittää 21, kullakin johtokunnan jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeutettujen kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä on 15. Kyseisessä artiklassa määritellään myös äänioikeuksien kiertämistä koskevat säännöt. EKPJ:n perussäännön 10.2 artiklan kuudennen luetelmakohdan mukaan EKP:n neuvosto, joka tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista jäsenistään, voi päättää lykätä vuorottelujärjestelmän aloittamisen siihen päivään, jona kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä ylittää 18. EKP:n neuvosto päätti joulukuussa 2008 lykätä vuorottelujärjestelmän aloittamisen kyseiseen päivään (1).

(2)

EKPJ:n perussäännön 10.2 artiklan kuudennen luetelmakohdan nojalla EKP:n neuvosto, joka tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista jäsenistään, toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet vuorottelujärjestelmän täytäntöönpanemiseksi. Nämä toimenpiteet kattavat seuraavat kysymykset: (i) vuorottelujoukko: niiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä, jotka menettävät tai saavat äänioikeudet samaan aikaan; (ii) vuorottelujakso: sen ajanjakson pituus, jonka aikana äänestävien kansallisten keskuspankkien pääjohtajien kokoonpano ei muutu; (iii) miten kansallisten keskuspankkien pääjohtajat jaetaan ryhmiin; ja (iv) siirtyminen kahden ryhmän järjestelmästä kolmen ryhmän järjestelmään. EKP:n neuvosto on päättänyt toteuttaa tällaiset toimenpiteet, jotka edellyttävät Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn päätöksen EKP/2004/2 (2) muuttamista siten, että muutosta sovelletaan siitä päivästä, jona kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä ylittää 18.

(3)

Vuorottelujärjestelmän täytäntöönpanossa noudatetaan kansallisten keskuspankkien pääjohtajien yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja yksinkertaisuuden periaatteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutokset Euroopan keskuspankin työjärjestykseen

Muutetaan päätöstä EKP/2004/2 seuraavasti:

1.

Lisätään seuraava 3 a artikla:

”3 a artikla

Vuorottelujärjestelmä

1.   Kansallisten keskuspankkien pääjohtajat jaetaan ryhmiin perussäännön 10.2 artiklan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa määrätyllä tavalla.

2.   Kansallisten keskuspankkien pääjohtajat jaetaan kuhunkin ryhmään EU:ssa sovellettua käytäntöä noudattaen siten, että laaditaan heidän kansallisista keskuspankeistaan luettelo jäsenvaltioiden kansallisten kielten mukaisiin nimiin perustuvassa aakkosjärjestyksessä. Äänioikeudet kiertävät kussakin ryhmässä tässä järjestyksessä. Kierto alkaa luettelon satunnaisesta kohdasta.

3.   Äänioikeudet kunkin ryhmän sisällä kiertävät joka kuukausi vuorottelujärjestelmän käyttöönoton ensimmäisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

4.   Ensimmäisessä ryhmässä niiden äänioikeuksien lukumäärä, jotka kiertävät kussakin yhden kuukauden jaksossa, on yksi; toisessa ja kolmannessa ryhmässä niiden äänioikeuksien lukumäärä, jotka kiertävät kussakin yhden kuukauden jaksossa, on yhtä suuri kuin ryhmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärän ja ryhmälle annettujen äänioikeuksien lukumäärän erotus vähennettynä kahdella.

5.   Jos ryhmien koostumusta mukautetaan perussäännön 10.2 artiklan viidennen luetelmakohdan mukaisesti, äänioikeudet kiertävät kussakin ryhmässä edelleen 2 kohdassa tarkoitetun luettelon mukaisesti. Siitä päivästä lähtien, jona kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumääräksi tulee vähintään 22, äänioikeuden kiertäminen alkaa kolmannessa ryhmässä luettelon satunnaisesta kohdasta. EKP:n neuvosto voi päättää muuttaa kiertojärjestystä toisessa ja kolmannessa ryhmässä välttääkseen sen tilanteen, että tietyt kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat aina ilman äänioikeutta vuoden tiettyinä ajanjaksoina.

6.   EKP julkaisee EKP:n verkkosivuilla etukäteen luettelon niistä EKP:n neuvoston jäsenistä, joilla on äänioikeus.

7.   Jokaisen kansallisen keskuspankin jäsenvaltion osuus rahalaitosten yhteenlasketusta kokonaistaseesta lasketaan kuukausitason keskiarvotietojen vuosittaisen keskiarvon perusteella viimeiseltä kalenterivuodelta, josta tietoja on saatavilla. Jos yhteenlaskettua bruttokansantuotetta markkinahinnoin tarkistetaan perussäännön 29.3 artiklan mukaisesti tai jos maasta tulee jäsenvaltio ja sen kansallisesta keskuspankista osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden rahalaitosten yhteenlaskettu kokonaistase lasketaan uudelleen niiden tietojen perusteella, jotka liittyvät viimeiseen kalenterivuoteen, josta tietoja on saatavilla.”

2.

Korvataan 4.1 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

”EKP:n neuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen äänioikeutetuista jäsenistä on läsnä.”

3.

Lisätään 4.7 artiklaan seuraava virke:

”EKP:n neuvoston jäsenet, joilla on äänioikeus kirjallisessa menettelyssä tehtävien päätösten tekohetkellä, hyväksyvät nämä päätökset.”

4.

Korvataan 5.1 artiklan neljäs virke seuraavasti:

”Asia on poistettava esityslistalta vähintään kolmen EKP:n neuvoston äänioikeutetun jäsenen sitä pyytäessä, jos siihen liittyviä asiakirjoja ei ole lähetetty EKP:n neuvoston jäsenille ajoissa.”

5.

Korvataan 5.2 artikla seuraavasti:

”EKP:n neuvoston kokouspöytäkirjan hyväksyvät seuraavassa kokouksessa (tai tarvittaessa tätä aiemmin kirjallisessa menettelyssä) ne EKP:n neuvoston jäsenet, joilla oli pöytäkirjaan liittyvässä kokouksessa äänioikeus, ja sen allekirjoittaa puheenjohtaja.”

2 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona EKP:n neuvostoon kuuluvien kansallisten keskuspankkien pääjohtajien lukumäärä ylittää 18.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä maaliskuuta 2009.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  Päätös EKP/2008/29, tehty 18 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan keskuspankin neuvoston vuorottelujärjestelmän aloittamisen lykkäämisestä (EUVL L 3, 7.1.2009, s. 4).

(2)  EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.