22.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 93/2


KOMISSION LAUSUNTO

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2009,

Ranskassa sijaitsevasta Civaux'n ydinvoimalasta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan, Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisen suunnitelman muuttamisesta

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

2009/C 93/02

Euroopan komissio vastaanotti 24. marraskuuta 2008 Ranskan hallitukselta Euratomin perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti yleiset tiedot Civaux'n ydinvoimalasta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman muuttamisesta.

Näiden tietojen perusteella ja asiantuntijaryhmää kuultuaan komissio antaa seuraavan lausunnon:

1.

Voimalaitoksen etäisyys naapurimaan lähimpään pisteeseen, joka sijaitsee Jerseyllä (Britannian kruunun alaiset Kanaalisaaret), on noin 360 km. Etäisyys Espanjaan on noin 400 km sekä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Belgiaan molempiin noin 470 km.

2.

Suunniteltu muutos aiheuttaa kaasumaisten ja nestemäisten jätteiden raja-arvojen yleisen pienenemisen. Nestemäisen tritiumin päästöjen arvioidaan kuitenkin lisääntyvän.

3.

Suunniteltu muutos ei tavanomaisen toiminnan yhteydessä altista muun jäsenvaltion tai naapurimaan väestöä terveysriskeille.

4.

Vaikka alkuperäisissä yleisissä tiedoissa huomioon otetun tyyppisestä ja suuruisesta onnettomuudesta aiheutuisi ennakoimattomia radioaktiivisia päästöjä, polttoaineenhallintajärjestelmään kaavaillut muutokset eivät aiheuttaisi toisessa jäsenvaltiossa tai naapurimaassa väestön terveyteen vaikuttavia säteilyannoksia.

Komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, että Ranskassa sijaitsevasta Civaux'n ydinvoimalasta tulevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevan suunnitelman muuttaminen ei tavanomaisen käytön aikana tai yleisissä tiedoissa tarkastellun tyyppisen ja suuruisen onnettomuuden yhteydessä todennäköisesti aiheuta toisen jäsenvaltion tai naapurimaan vesistöjen, maaperän tai ilmatilan radioaktiivista saastumista.