24.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/19


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1341/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta eräiden tuloja tuottavien hankkeiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelypuitteet on valmisteltu ja neuvoteltu tavoitteena edistää rahastojen ohjelmatyön ja hallinnon yksinkertaistamista, niiden tukitoimien tehokkuutta ja niiden täytäntöönpanon toissijaisuutta.

(2)

Tarkempi ja tiukempi toimintamalli, joka perustuu tukikelpoisten enimmäismenojen laskemiseen, on otettu käyttöön niiden tuloja tuottavien hankkeiden käsittelemiseksi, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (3) 55 artiklassa.

(3)

Asetuksen 55 artiklan säännösten soveltamisen yhteydessä on tuotu esiin useita ongelmia, mukaan lukien suhteeton hallinnollinen rasite erityisesti Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien toimien ja Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osarahoittamien pienten toimien osalta.

(4)

Näillä ongelmilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät sekä toimien hallintoon – erityisesti yhteisön painopistealueisiin kuuluvilla ympäristön, sosiaalisen osallisuuden, tutkimuksen, innovoinnin ja energian aloilla toteutettavien hankkeiden osalta – että hallinnolliseen rasitteeseen. Sen vuoksi 55 artiklaa olisi yksinkertaistettava.

(5)

Yksinkertaistamisen olisi koskettava kaikkia rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saavia hankkeita. Sen vuoksi on tarpeen säätää takautuvasta soveltamisesta.

(6)

Asetusta (EY) N:o 1083/2006 olisi sen vuoksi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tämän artiklan 1–4 kohtaa sovelletaan ainoastaan sellaisiin EAKR:n tai koheesiorahaston osarahoittamiin toimiin, joiden kokonaiskustannukset ovat enemmän kuin 1 000 000 euroa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006 kaikkiin rakennerahastoista tai koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 tukea saaviin toimiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Puoltava lausunto annettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.