23.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1328/2008,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2008,

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II, III, V, VII ja VIII muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen tekstiilituotteiden tuontia koskevat yhteiset menettelyt olisi saatettava ajan tasalle viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(2)

Kiinan kanssa käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008.

(3)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2008/939/EY (2) Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotekauppaa koskevan kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisen ja väliaikaisen soveltamisen.

(4)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 (3) tehdyt muutokset vaikuttavat myös asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I oleviin tiettyihin koodeihin.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3030/93 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 17 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteet I, II, III, V, VII ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Catherine ASHTON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 335, 13.12.2008, s. 39.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteet I, II, III, V, VII ja VIII seuraavasti:

1)

Korvataan liite I seuraavasti:

LIITE I

SOPIMUKSEN 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT TEKSTIILITUOTTEET (1)

1.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ’ex’-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan sekä vastaavan kuvauksen perusteella.

2.

Luokkiin 1–114 kuuluvien, Kiinasta peräisin olevien tuotteiden perusainetta koskevien yksityiskohtaisten tietojen puuttuessa näitä tuotteita pidetään yksinomaan villasta tai hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta koostuvina.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2009

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I A

1

Puuvillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Puuvillakankaat, pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, kudotut nauhat, nukkakankaat, pyyheliinakankaat, chenillelankakankaat, tylli ja solmitut verkkokankaat, ei kuitenkaan lintuniisikankaat

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Kudotut kankaat, synteettikuitua (katkokuitua tai jätettä), muut kuin kudotut nauhat, nukkakankaat (myös froteekankaat) ja chenillelankakankaat

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

joista: muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

RYHMÄ I B

4

Paidat, T-paidat, kevyet, tiheäsilmukkaiset puserot tai pujopaidat, joissa on pyöreä, poolo- tai pystykaulus (muuta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa), aluspaidat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Neulepuserot, pujopaidat, villapaidat, liivit, neulepuseron ja -takin yhdistelmät, neuletakit, yönutut ja puserot (muut kuin takit ja bleiserit), anorakit, tuulipuserot, ulkoilupuserot ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Miesten ja poikien kudotut polvihousut, shortsit (eivät kuitenkaan uimahousut) ja pitkät housut; naisten ja tyttöjen pitkät housut, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen alaosat, ei kuitenkaan luokkiin 16 ja 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Naisten ja tyttöjen puserot ja paitapuserot, myös neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Miesten ja poikien paidat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

RYHMÄ II A

9

Pyyheliinafrotee- tai sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa; pyyheliinat tai keittiöpyyhkeet, pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista kudottua froteekangasta, puuvillaa, muuta kuin neulosta

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Lanka, synteettikatkokuitua tai synteettijätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

josta akryylia

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Lanka, muuntokatkokuitua tai muuntojätekuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (muut kuin puuvillaiset pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut kankaat ja kudotut nauhat) ja tuftatut tekstiilikankaat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

joista puuvillavakosamettia

5801 22 00

 

 

39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, ei kuitenkaan neulosta eikä pyyheliinafroteeta tai sen kaltaista puuvillaista froteekangasta

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

RYHMÄ II B

12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut, myös suonikohjusukat, muut kuin luokan 70 tuotteet

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 paria

41

13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Naisten ja tyttöjen kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat; jakut, takit ja bleiserit, kangasta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua (ei kuitenkaan luokan 21 hupputakit)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Miesten ja poikien muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; miesten ja poikien vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Miesten ja poikien muuta kuin neulosta olevat takit ja bleiserit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (negliges), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin neulosta

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Hupputakit; tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; vuorillisten verryttelypukujen yläosat, muut kuin luokkiin 16 tai 29 kuuluvat, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Naisten ja tyttöjen leningit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (ei kuitenkaan uimahousut), neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Naisten ja tyttöjen muut kuin neulosta olevat puvut ja yhdistelmäasut, ei kuitenkaan hiihtopuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua; naisten ja tyttöjen vuorilliset verryttelypuvut, joiden päällinen on yhtä ja samaa kangasta, puuvillaa tai tekokuitua

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin 10 ja 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Verryttelypuvut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Miesten ja poikien työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Naisten ja tyttöjen esiliinat, suojapuvut ja muut työssä ja ammatissa käytettävät vaatteet, muuta kuin neulosta

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Hiihtopuvut, muuta kuin neulosta

ex 6211 20 00

 

 

78

Vaatteet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkiin 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ja 77 kuuluvat

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Päällystakit, jakut, takit, bleiserit ja muut vaatteet, myös hiihtopuvut, neulosta, muut kuin luokkiin 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 ja 75 kuuluvat

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

RYHMÄ III A

33

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys pienempi kuin 3 metriä

5407 20 11

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, tehty edellä mainituista kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, muuta kuin neulosta

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Kudotut kankaat, synteettikuitufilamenttilankaa, joka on tehty polyeteeni- tai polypropeenikaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista, leveys vähintään 3 metriä

5407 20 19

 

 

35

Kudotut kankaat, katkomatonta synteettikuitua, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Kudotut kankaat, katkomatonta muuntokuitua, muut kuin luokkaan 114 kuuluvat kankaat ulkorenkaita varten

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

joista muut kuin valkaisemattomat tai valkaistut

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Neulosta olevat verhoihin tarkoitetut synteettikankaat, myös verkkokangas

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Lanka, katkomatonta synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin teksturoimattomat langat, yksinkertaiset, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 50 kierrosta metrillä

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Lanka, katkomatonta tekokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5401 20 10

Lanka, muuntokuitua; lanka muuntokuidusta tai muuntokuitufilamenteista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat selluloosa-asetaatista, ei kuitenkaan yksinkertaiset viskoosilangat

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Tekokuitufilamenttilanka, muuntokatkokuitulanka, puuvillalanka, vähittäismyyntimuodoissa

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Villa ja hieno eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Lanka, karstattu villaa (karstavillalanka) tai karstattua hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Lanka, kammattua villaa (kampavillalanka) tai hienoa eläimenkarvaa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Lanka, villaa tai kammattua hienoa eläimenkarvaa, vähittäismyyntimuodoissa

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Kudotut kankaat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Karstattu tai kammattu puuvilla

5203 00 00

 

 

53

Lintuniisikankaat

5803 00 10

 

 

54

Muuntokatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5507 00 00

 

 

55

Synteettikatkokuidut, myös jätteet, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Lanka, synteettikatkokuitua (myös jäte), vähittäismyyntimuodoissa

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Matot, solmitut, myös sovitetut

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan 58 kuuluvat

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

5805 00 00

 

 

61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan 62 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

5606 00 915606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

5807 10 105807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

5808 10 005808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel-pitsi ja pitkänukkaiset neulokset, synteettikuitua

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkiin 38 A ja 63 kuuluvat tuotteet, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

RYHMÄ III B

10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paria

59

67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

joista: säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuitua, yksinkertainen lanka pienempi kuin 67 desitexiä (6,7 texiä)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Naisten pitkät sukat, synteettikuitua

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 paria

33

72

Uimapuvut, villaa, puuvillaa tai tekokuitua

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Naisten ja tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muut kuin hiihtoasut

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa, puuvillaa, tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, villaa, puuvillaa tai tekokuitua, muuta kuin neulosta

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut, synteettikuitua

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Teltat

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään pakkaamiseen, kudottua kangasta, ei kuitenkaan polyeteeni- tai polypropeenikaistaleesta valmistetut

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Kuitukankaat ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

5901 10 005901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

5904 10 005904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

5906 10 005906 99 105906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan 100 kuuluvat kankaat

5907 00 00

 

 

100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, ei kuitenkaan synteettikuitua

ex 5607 90 90

 

 

109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Ilmapatjat, kangasta

6306 40 00

 

 

111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin 113 ja 114 kuuluvat

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

6307 10 90

 

 

114

Tekstiilikankaat ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet; kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

ex 6305 90 00

 

 

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

5801 90 10ex 5801 90 90

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

 

 

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Lanka (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 41 langat

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Muuntokatkokuidut

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Lanka (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, muut kuin luokan 42 langat

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 40 00

 

 

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5110 00 00

 

 

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

5308 90 90

 

 

132

Paperilanka

5308 90 50

 

 

133

Hamppulanka

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalloitu lanka

5605 00 00

 

 

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5113 00 00

 

 

136

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

5809 00 00

 

 

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6301 90 90

 

 

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

ex 5607 90 20

 

 

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kookoskuitulanka

5308 10 00

 

 

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

5702 20 00

 

 

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 11

 

 

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

6305 10 10

 

 

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa L.), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

 

 

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vaatteet, neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 156 kuuluvat

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

 

 

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

 

 

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta, muut kuin luokkiin 1–123 ja 159 kuuluvat

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

LIITE I A

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2009

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Sideharso ja sideharsotavarat vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

3005 90 31

 

 

LIITE I B

1.

Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvat tekstiiliraaka-aineet (luokat 128 ja 154), muut kuin villasta ja hienosta eläimenkarvasta, puuvillasta tai tekokuidusta valmistetut tekstiilituotteet sekä luokkien 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A ja 127 B tekokuidut, filamentit ja langat.

2.

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska jokaisen luokan tuotteet määritetään tässä liitteessä CN-koodein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjä. Jos CN-koodia edeltää ’ex’-tunnus, luokkaan kuuluvat tuotteet määritellään CN-koodin soveltamisalan ja vastaavan kuvauksen perusteella.

3.

Vaatteet, joita ei voida tunnistaa miesten tai poikien taikka naisten tai tyttöjen vaatteiksi, luokitellaan naisten tai tyttöjen vaatteiksi.

4.

Ilmaisulla ’vauvanvaatteet’ tarkoitetaan enintään myyntikokoa 86 olevia vaatteita.

Luokka

Tavaran kuvaus

CN-koodi 2009

Vastaavuustaulukko

kpl/kg

g/kpl

(1)

(2)

(3)

(4)

RYHMÄ I

ex 20

Vuodeliinavaatteet, muuta kuin neulosta

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat ja tuftatut tekstiilikankaat

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Pöytäliinat, pyyheliinat ja keittiöpyyhkeet, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 118 kuuluvat

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

RYHMÄ II

ex 12

Sukkahousut, myös terättömät, sukat, alussukat, puolisukat, nilkkasukat, sukansuojukset ja niiden kaltaiset tuotteet, neulosta, ei kuitenkaan vauvoille tarkoitetut

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Miesten ja poikien alushousut, naisten ja tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Miesten ja poikien kudottua kangasta olevat päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit ja muut takit, myös viitat, jakut ja bleiserit, ei kuitenkaan hupputakit

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Miesten ja poikien aluspaidat, alushousut, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, alushameet, pikkuhousut ja muut alushousut, yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, muuta kuin neulosta

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Nenäliinat ja taskuliinat, muuta kuin silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Miesten ja poikien yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6107 29 00

Naisten ja tyttöjen yöpaidat, pyjamat, aamupuvut (négligés), kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Naisten ja tyttöjen hameet, myös housuhameet

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit (muut kuin uimahousut), neulosta

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Rintaliivit, kangasta tai neulosta

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, muut kuin luokkiin ex 10 ja ex 87 kuuluvat vauvan kintaat ja muut käsineet, ja luokkaan ex 88 kuuluvat vauvan sukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Verryttelypuvut, neulosta

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Nimikkeiden 5903, 5906 ja 5907 kudotuista kankaista valmistetut vaatteet, muut kuin luokkiin ex 14 ja ex 15 kuuluvat

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Nimikkeiden 5903 ja 5907 neuloksista valmistetut vaatteet ja hiihtopuvut, neulosta

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

RYHMÄ III A

ex 38 B

Kaihtimet, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Verhot, sisätilojen kaihtimet, kapat, reunusverhot ja muut sisustustavarat, kudotut, muut kuin neulotut

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Matot, solmitut, myös sovitetut

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta, muut kuin luokkaan ex 58, 142 ja 151 B kuuluvat

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Kudotut nauhat, yhteenliimattujen, yhdensuuntaisten lankojen tai kuitujen muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs), muut kuin luokkaan ex 62 ja 137 kuuluvat nimilaput ja niiden kaltaiset tavarat; kimmoiset kankaat (ei kuitenkaan neulosta), jotka koostuvat tekstiililangoista yhdistettyinä kumisäikeisiin

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Chenillelanka (myös flokkichenillelanka); kierrepäällystetyt langat (ei kuitenkaan metalloidut langat ja kierrepäällystetyt jouhilangat)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat, muut kuin kudottua kangasta tai neulokset, pitsit ja pitsikankaat (koneella tai käsin tehdyt), metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat, tekstiiliainetta, koruompelemattomat, metritavarana, kaistaleina tai määrämuotoon tai määräkokoon leikattuina, kudottua kangasta

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Punokset, palmikoidut nauhat ja koristenauhat metritavarana; tupsut, pompulat ja niiden kaltaiset tavarat

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Synteettikuituiset neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia elastomeerilankaa, ja neulokset, jotka sisältävät vähintään 5 painoprosenttia kumilankaa

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Neulokset, ei kuitenkaan luokkaan ex 63 kuuluvat

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Vuode- ja matkahuovat, muuta kuin neulosta

ex 6301 10 00

 

 

RYHMÄ III B

ex 10

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, neulosta

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Vaatetustarvikkeet, neulosta, muut kuin vauvoille tarkoitetut; kaikenlaiset kodin liinavaatteet, neulosta; verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, neulosta; vuode- ja matkahuovat, neulosta, sekä muut tavarat, myös vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, neulosta

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Naisten ja tyttöjen alushameet, neulosta

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Uimapuvut

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Miesten ja poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, muuta kuin neulosta, muut kuin luokkaan 159 kuuluvat

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetit, sukkanauhavyöt, lantioliivit, housunkannattimet, sukkanauhat, sukanpitimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat, myös neulosta

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Hansikkaat, kintaat ja muut käsineet, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Sukat, puolisukat ja nilkkasukat, muuta kuin neulosta; muut vaatetustarvikkeet, vaatteiden tai vaatetustarvikkeiden osat, muille kuin vauvoille tarkoitetut, muuta kuin neulosta

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Teltat

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vanu tekstiiliaineista ja siitä valmistetut tavarat; tekstiilikuidut, joiden pituus on enintään 5 mm (flokki), tekstiilinöyhtä ja -nypyt

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös kyllästetty tai päällystetty, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Verkkokankaat, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut, ja sovitetut verkot kalastukseen, langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta valmistetut

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Muut tavarat langasta, side- tai purjelangasta tai nuorasta, muut kuin kankaat, kankaiset tavarat ja luokan 97 tavarat

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Liimalla tai tärkkelyspitoisella aineella päällystetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykistetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin kankaat ulkorenkaita varten, muuta kuin neulosta

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Muulla tavoin kyllästetyt tai päällystetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalatut kankaat, ei kuitenkaan luokkaan ex 100 kuuluvat kankaat

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Selluloosan johdannaisella tai muilla keinotekoisilla muovivalmisteilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Tavarapeitteet, purjeet veneitä varten, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Ilmapatjat, kangasta

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Leirintävarusteet, kangasta, ei kuitenkaan ilmapatjat ja teltat

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Muut sovitetut tekstiilitavarat, kangasta, muut kuin luokkiin ex 113 ja ex 114 kuuluvat

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Lattiarievut, tiskirievut ja pölyrievut, muuta kuin neulosta

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tekniseen käyttöön tarkoitetut kankaat ja tavarat, muut kuin luokkaan 136 kuuluvat

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

RYHMÄ IV

115

Pellava- tai ramilanka

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Kudotut pellava- tai ramikankaat

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Pöytäliinat, pyyheliinat, keittiöpyyhkeet, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat ja reunusverhot sekä muut sisustustavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Side- ja purjelanka, nyöri ja köysi, myös palmikoidut ja punotut, pellavaa tai ramia

ex 5607 90 90

 

 

122

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, pellavaa, muuta kuin neulosta, käytetyt

ex 6305 90 00

 

 

123

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat, pellavaa tai ramia, muut kuin kudotut nauhat

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa tai ramia, muuta kuin neulosta

ex 6214 90 00

 

 

RYHMÄ V

124

Synteettikatkokuidut

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Lanka, (katkomatonta) synteettikuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, synteettikuituainetta

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Muuntokatkokuidut

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Lanka, (katkomatonta) muuntokuitufilamenttia, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa, yksinkertainen lanka, viskoosia, kiertämättömät tai kierretyt, joiden kierre on enintään 250 kierrosta metrillä, ja yksinkertaiset teksturoimattomat langat, selluloosa-asetaattia

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilamenttilanka, kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (esim. tekoniini) ja katgutin jäljitelmät, muuntokuituainetta

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu

5105 40 00

 

 

129

Lanka, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5110 00 00

 

 

130 A

Silkkilanka, muu kuin jätesilkistä kehrätty

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Silkkilanka, muu kuin luokkaan 130 A kuuluva; silkkitoukan gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Lanka muista kasvitekstiilikuiduista

5308 90 90

 

 

132

Paperilanka

5308 90 50

 

 

133

Hamppulanka

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalloitu lanka

5605 00 00

 

 

135

Kudotut kankaat, karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

5113 00 00

 

 

136 A

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin valkaisemattomat, keitetyt tai valkaistut

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat, muut kuin luokkaan 136 A kuuluvat

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat sekä kudotut nauhat, silkkiä tai silkkijätettä

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Kudotut kankaat paperilangasta ja muista kasvitekstiilikuiduista paitsi ramista

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Kudotut kankaat metallilangasta tai metalloidusta langasta

5809 00 00

 

 

140

Neulokset muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Vuode- ja matkahuovat muuta tekstiiliainetta kuin villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua

ex 6301 90 90

 

 

142

Matot ja muut tekstiiliainetta olevat lattianpäällysteet, sisalia, muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua tai manillaa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Huopa, karkeaa eläimenkarvaa

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, manillaa (abaca) tai hamppua

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Lyhdelanka tai paalinaru maatalouskoneita varten, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia tai muuta Agave-sukuisista kasveista saatavaa tekstiilikuitua, muut kuin luokan 146 A tuotteet

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, myös palmikoidut tai punotut, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

ex 5607 90 20

 

 

147

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), muut kuin karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Juuttilanka ja muista nimikkeen 5303 niinitekstiilikuiduista valmistettu lanka

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kookoskuitulanka

5308 10 00

 

 

149

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys suurempi kuin 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Kudotut kankaat, juutista tai muista niinitekstiilikuiduista valmistetut, leveys enintään 150 cm; säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta synteettistä niinitekstiilikuitua, ei kuitenkaan käytetyt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Lattianpäällysteet, kookoskuitua

5702 20 00

 

 

151 B

Matot ja muut lattianpäällysteet, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, muut kuin tuftatut tai flokatut

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Neulahuopa, juuttia tai muuta niinitekstiilikuitua, kyllästämätön ja päällystämätön, ei kuitenkaan lattianpäällysteet

5602 10 11

 

 

153

Käytetyt säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, juuttia tai muuta nimikkeen 5303 niinitekstiilikuitua

6305 10 10

 

 

154

Kelaamiseen soveltuvat silkkikokongit

5001 00 00

Raakasilkki (kiertämätön)

5002 00 00

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat silkkikokongit), lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput, karstaamattomat ja kampaamattomat

ex 5003 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton villa

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Garnetoimalla jätteistä tai lumpuista saatu villa tai hieno tai karkea eläimenkarva

5104 00 00

Pellava, raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami ja muut kasvitekstilikuidut, raa’at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt: muiden kuin kookoskuidun ja manillan rohtimet, kampausjätteet ja muut jätteet

5305 00 00

Karstaamaton ja kampaamaton puuvilla

5201 00 105201 00 90

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamppu (Cannabis sativa), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; hamppurohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5302 10 005302 90 00

Manilla (Manila hemp tai Musa Textilis Nee), raaka tai käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty: manillarohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

Juutti ja muut niinitekstiilikuidut (muut kuin pellava, hamppu ja rami), raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen rohtimet ja -jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5303 10 005303 90 00

Muut kasvitekstiilikuidut, raa'at tai käsitellyt, ei kuitenkaan kehrätyt; näiden kuitujen rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5305 00 00

 

 

156

Naisten ja tyttöjen puserot ja neulepuserot, silkkiä tai jätesilkkiä

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Vaatteet, neulosta, ei kuitenkaan luokkiin ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ja 156 kuuluvat

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Leningit, puserot ja paitapuserot, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 49 106206 10 00

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6214 10 00

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä

6215 10 00

 

 

160

Nenäliinat ja taskuliinat, silkkiä tai jätesilkkiä

ex 6213 90 00

 

 

161

Vaatteet, ei kuitenkaan neulosta eikä luokkiin ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ja 159 kuuluvat

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

2)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT VIEJÄMAAT

Valko-Venäjä

Venäjä

Serbia

Uzbekistan”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 28 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Numero muodostuu seuraavista osista:

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään viejämaa seuraavasti:

Valko-Venäjä = BY

Serbia = RS

Uzbekistan = UZ

kaksi kirjainta aiotun määräjäsenvaltion tai määräjäsenvaltioiden ryhmän yksilöimiseksi seuraavasti:

AT = Itävalta

BG = Bulgaria

BL = Benelux

CY = Kypros

CZ= Tšekki

DE = Saksan liittotasavalta

DK = Tanska

EE = Viro

GR = Kreikka

ES = Espanja

FI = Suomi

FR = Ranska

GB = Yhdistynyt kuningaskunta

HU = Unkari

IE = Irlanti

IT = Italia

LT = Liettua

LV = Latvia

MT = Malta

PL = Puola

PT = Portugali

RO = Romania

SE = Ruotsi

SI = Slovenia

SK = Slovakia

tässä liitteessä olevassa taulukossa A lueteltuja tuotteita koskevan kiintiö- tai rekisteröintivuoden yksilöimiseksi yksinumeroinen luku, joka vastaa kyseisen vuoden viimeistä numeroa, esimerkiksi ’8’ vuodelle 2008 ja ’9’ vuodelle 2009.

kaksinumeroinen luku asiakirjan antaneen viejävaltion viranomaisen yksilöimiseksi,

viisinumeroinen luku 00001:n ja 99999:n välillä, joka osoitetaan asianomaiselle määräjäsenvaltiolle.”

b)

Korvataan taulukko A seuraavasti:

”Kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmään kuuluvat maat ja luokat

Kolmas maa

Ryhmä

Luokka

Yksikkö

Uzbekistan

I A

1

tonnia

3

tonnia

I B

4

1 000 kpl

5

1 000 kpl

6

1 000 kpl

7

1 000 kpl

8

1 000 kpl

II B

26

1 000 kpl”

c)

Taulukko B on poistettu.

4)

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

YHTEISÖN MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

Sovelletaan vuonna 2009.

VALKO-VENÄJÄ

Luokka

Yksikkö

Kiintiö 1. tammikuuta 2009 alkaen

Ryhmä IA

1

tonnia

1 586

2

tonnia

6 643

3

tonnia

242

Ryhmä IB

4

T kappaletta

1 839

5

T kappaletta

1 105

6

T kappaletta

1 705

7

T kappaletta

1 377

8

T kappaletta

1 160

Ryhmä IIA

20

tonnia

329

22

tonnia

524

Ryhmä IIB

15

T kappaletta

1 726

21

T kappaletta

930

24

T kappaletta

844

26/27

T kappaletta

1 117

29

T kappaletta

468

73

T kappaletta

329

Ryhmä IIIB

67

tonnia

359

Ryhmä IV

115

tonnia

420

117

tonnia

2 312

118

tonnia

471

T kappaletta: tuhatta kappaletta.”

5)

Korvataan liitteessä VII oleva taulukko seuraavasti:

”Taulukko

Yhteisön määrälliset rajoitukset ulkoisessa jalostusmenettelyssä jälleentuoduille tavaroille

Sovelletaan vuonna 2009.

VALKO-VENÄJÄ

Luokka

Yksikkö

1. tammikuuta 2009 alkaen

Ryhmä IB

4

1 000 kpl

6 610

5

1 000 kpl

9 215

6

1 000 kpl

12 290

7

1 000 kpl

9 225

8

1 000 kpl

3 140

Ryhmä IIB

15

1 000 kpl

5 387

21

1 000 kpl

3 584

24

1 000 kpl

922

26/27

1 000 kpl

4 492

29

1 000 kpl

1 820

73

1 000 kpl

6 979”

6)

Korvataan liitteessä VIII olevat taulukot seuraavasti:

”1.

MAA

2.

Ennakko-käyttö

3.

Siirrot

4.

Siirrot luokasta 1 luokkiin 2 ja 3

5.

Siirrot luokkien 2 ja 3 välillä

6.

Siirrot luokkien 4, 5, 6, 7 ja 8 välillä

7.

Siirrot ryhmistä I, II ja III ryhmiin II, III ja IV

8.

Enimmäis-kasvu kussakin luokassa

9.

Lisäehdot

Valko-Venäjä

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Sarakkeen 7 osalta siirtoja voidaan myös suorittaa ryhmästä V ja ryhmään V. Ryhmän I luokkien osalta sarakkeessa 8 oleva rajoitus on 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Sarakkeen 7 osalta siirtoja ryhmien I, II ja II luokista voidaan suorittaa ryhmiin II ja III.”


(1)  Huom.: Tämä koskee ainoastaan luokkia 1–114 lukuun ottamatta Valko-Venäjää, Venäjän federaatiota, Uzbekistania ja Serbiaa, joiden osalta se koskee luokkia 1–161.

(2)  Sovelletaan ainoastaan Kiinasta peräisin olevaan tuontiin.