18.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/84


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1281/2008,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 812/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon Amerikan yhdysvalloille myönnetyn sianlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 812/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 812/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätetyissä, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2009 välistä osakautta koskevissa tuontitodistushakemuksissa haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrä, josta ei ole jätetty hakemuksia ja joka lisätään seuraavalle kiintiöosakaudelle vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiössä, jonka järjestysnumero on 09.4170, jäljellä oleva määrä, josta ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 812/2007 nojalla ja joka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2009 väliseen osakauteen, on 2 611 500 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 182, 12.7.2007, s. 7.