13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1244/2008,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2008,

asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta ”alkuperätuotteiden” käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodžan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 76 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö myönsi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 980/2005 (3) yleisiä tullietuuksia Kambodžalle. Asetuksen (EY) N:o 980/2005 voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008, mutta se korvataan 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen neuvoston asetuksella (EY) 732/2008 (4), jossa vahvistetaan, että yhteisö myöntää mainitut tullietuudet Kambodžalle.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädetään myös kyseisen määritelmän poikkeuksesta niiden vähiten kehittyneiden edunsaajamaiden hyväksi, joihin sovelletaan yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) ja jotka esittävät asiaa koskevan pyynnön yhteisölle.

(3)

Kambodžalle on myönnetty tällainen poikkeus eräiden tekstiilituotteiden osalta komission asetuksella (EY) N:o 1614/2000 (5), jonka voimassaoloa on pidennetty monta kertaa; poikkeuksen voimassaolon on määrä päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008.

(4)

Kambodža toimitti 31 päivänä heinäkuuta ja 15 päivänä lokakuuta 2008 päivätyillä kirjeillä pyynnön poikkeuksen voimassaolon jatkamisesta asetuksen (ETY) N:o 2454/93 76 artiklan mukaisesti.

(5)

Kun asetuksen (EY) N:o 1614/2000 voimassaoloaikaa jatkettiin edellisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1807/2006 (6), oletuksena oli, että uusia, yksinkertaisempia ja kehitystä paremmin edistäviä GSP-alkuperäsääntöjä voitaisiin soveltaa ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä. Uusia GSP-alkuperäsääntöjä ei ole kuitenkaan vielä annettu eikä niitä todennäköisesti anneta ennen vuoden 2009 loppua.

(6)

Hakemuksessa osoitetaan, että alkuperäsääntöjen soveltaminen riittävään valmistukseen ja käsittelyyn sekä alueelliseen kumulaatioon vaikuttaisi huomattavasti Kambodžan vaatetusteollisuuden valmiuteen jatkaa vientiään yhteisöön ja vaikeuttaisi investointeja. Tämän johdosta yhä useampi yritys lopettaisi toimintansa ja työttömyys kasvaisi Kambodžassa. Lisäksi näyttää siltä, että nykyisin sovellettavien GSP-alkuperäsääntöjen soveltaminen jopa lyhytaikaisesti voi aiheuttaa edellä mainitut seuraukset.

(7)

Poikkeuksen voimassaoloa olisi jatkettava siihen asti, kun uudet GSP-alkuperäsäännöt on annettu ja pantu täytäntöön. Koska mainittua poikkeusta soveltaen tehtävät pitkän aikavälin sopimukset ovat erityisen tärkeitä Kambodžan tuotannonalan vakaudelle ja kasvulle, myönnettävän voimassaolon pidennyksen olisi oltava riittävän pitkä, jotta talouden toimijat voivat tehdä tällaisia sopimuksia.

(8)

Tulevien uusien alkuperäsääntöjen mukaisesti sellaisille kambodžalaisille tuotteille, joille voidaan tällä hetkellä myöntää tullietuuskohtelu ainoastaan poikkeusta soveltamalla, olisi tulevaisuudessa voitava myöntää tullietuuskohtelu uusia alkuperäsääntöjä soveltamalla. Poikkeuksesta tulee tuolloin tarpeeton. Jotta tilanne olisi toimijoiden kannalta selkeä, on tarpeen kumota asetus (EY) N:o 1614/2000 siitä päivästä alkaen, jona uusia alkuperäsääntöjä aletaan soveltaa.

(9)

Poikkeuksen olisi sen vuoksi oltava voimassa siihen päivään asti, jona asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettäviä uusia alkuperäsääntöjä aletaan soveltaa, mutta sen voimassaolon olisi joka tapauksessa päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2010.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1614/2000 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1614/2000 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan tuotteisiin, jotka kuljetetaan suoraan Kambodžasta ja tuodaan yhteisöön kullekin tuotteelle liitteessä lueteltujen vuotuisten määrien rajoissa 15 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen siihen päivään saakka, jona yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettavan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää koskevaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muutosta aletaan soveltaa, mutta mainitun poikkeuksen voimassaolon on joka tapauksessa päätyttävä 31 päivänä joulukuuta 2010.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  EYVL L 185, 25.7.2000, s. 46.

(6)  EUVL L 343, 8.12.2006, s. 71.