13.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1243/2008,

tehty 12 päivänä joulukuuta 2008,

direktiivin 2006/141/EY liitteiden III ja VI muuttamisesta tiettyjen äidinmaidonkorvikkeiden koostumusvaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 1999/21/EY muuttamisesta (2)22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission direktiivissä 2006/141/EY määritellään muun muassa äidinmaidonkorvikkeiden koostumusta koskevat vaatimukset.

(2)

Direktiivissä 2006/141/EY säädetään, että ainoastaan sen liitteessä III lueteltuja aineita voidaan käyttää äidinmaidonkorvikkeen valmistukseen muun muassa aminohappojen ja muiden typpiyhdisteiden saannin turvaamiseksi.

(3)

Kyseisen direktiivin liite III olisi muutettava niin, että L-arginiinin ja sen hydrokloridin käyttö olisi sallittua äidinmaidonkorvikkeissa.

(4)

Lisäksi direktiivissä 2006/141/EY säädetään, että äidinmaidonkorvikkeiden, jotka on valmistettu liitteessä I olevassa 2.2 kohdassa määritellyistä proteiinihydrolysaateista, joiden proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) välillä, on oltava liitteessä VI esitettyjen soveltuvien eritelmien mukaisia. Kyseisessä liitteessä eritellään lehmänmaidon proteiinista saatujen heraproteiinien hydrolysaateista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden proteiinipitoisuutta ja proteiininlähdettä sekä valmistuksessa käytetyn proteiinin käsittelyä koskevat vaatimukset.

(5)

Lehmänmaidon proteiinista saatuihin heraproteiinihydrolysaatteihin perustuvien äidinmaidonkorvikkeiden markkinoille saattamisen sallimisesta kahden vuoden ajaksi (3)27 päivänä lokakuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1609/2006 annetaan lupa lehmänmaidon proteiinista saatujen heraproteiinihydrolysaatteihin perustuvien äidinmaidonkorvikkeiden markkinoille saattamiselle liitteessä esitettyjen proteiinipitoisuutta, proteiinilähdettä, proteiinin käsittelyä ja laatua koskevien vaatimusten mukaisesti. Luvan voimassaolo päättyy 27 päivänä lokakuuta 2008.

(6)

Direktiivissä 2006/141/EY annetaan pysyvä perusta asetuksessa (EY) N:o 1609/2006 säädetylle luvalle. Direktiivin 2006/141/EY liitteessä VI eritellään kyseisten äidinmaidonkorvikkeiden proteiinipitoisuutta ja proteiinilähdettä sekä proteiinin käsittelyä koskevat vaatimukset. Liitteessä ei kuitenkaan mainittu erityisiä proteiinin laatuun liittyviä koostumusvaatimuksia. Näiden vaatimusten puuttuminen estäisi sellaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamisen, joka on valmistettu proteiinihydrolysaateista asetuksen (EY) N:o 1609/2006 voimassaolon päättymisen jälkeen.

(7)

Proteiinin laatua koskevat puuttuvat vaatimukset, jotka sisältyivät asetuksessa (EY) N:o 1609/2006 säädettyyn lupaan, olisi lisättävä direktiivin 2006/141/EY liitteeseen VI. Sen vuoksi kyseistä liitettä olisi muutettava.

(8)

Jotta äidinmaidonkorvikkeiden markkinoiden häiriintyminen voidaan välttää, tätä asetusta olisi sovellettava 28 päivästä lokakuuta 2008.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/141/EY liitteet III ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 299, 28.10.2006, s. 9.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2006/141/EY liitteet III ja VI seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä III olevaan 3 kohtaan luettelon Aminohapot ja muut typpiyhdisteet alkuun seuraava aine:

”L-arginiini ja sen hydrokloridi (1)

2)

Lisätään liitteeseen VI 4 kohta seuraavasti:

”4.   Proteiinin laatu

Rintamaidon välttämättömät ja ehdollisesti välttämättömät aminohapot, ilmoitettuna milligrammoina 100 kJ:a ja 100 kcal:a kohti, ovat seuraavat:

 

100 kJ:a kohti (2)

100 kcal:a kohti

Arginiini

16

69

Kystiini

6

24

Histidiini

11

45

Isoleusiini

17

72

Leusiini

37

156

Lysiini

29

122

Metioniini

7

29

Fenylalaniini

15

62

Treoniini

19

80

Tryptofaani

7

30

Tyrosiini

14

59

Valiini

19

80


(1)  L-arginiinia ja sen hydrokloridia käytetään ainoastaan 7 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen äidinmaidonkorvikkeiden valmistuksessa.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”